Sisältö
Haku ohjelmaoppaasta

Mitkä muut elimet osallistuvat ohjelman toimeenpanoon?

Edellä mainittujen elinten lisäksi seuraavat hallintorakenteet tarjoavat lisäasiantuntemusta Erasmus+ ‑ohjelman toimeenpanossa:

Eurydice-verkosto

Eurydice-verkoston toiminta keskittyy Euroopan eri koulutusasteiden rakenteisiin ja järjestelyihin, ja se pyrkii edistämään koulutusjärjestelmien tuntemusta Euroopan maiden keskuudessa. Verkosto tarjoaa Euroopan laajuisia vertailevia analyysejä sekä maakohtaista tietoa koulutus- ja nuorisoalalta Euroopan koulutusjärjestelmistä ja ‑politiikoista vastaavien henkilöiden päätöksenteon tueksi.

Eurydice-verkosto tuottaa runsaasti tietoa:

 • yksityiskohtaisia kuvauksia ja yleisesittelyjä kansallisista koulutusjärjestelmistä (National Education Systems and Policies),
 • vertailevia teemaraportteja Euroopan unionille tärkeistä kysymyksistä (Thematic Reports),
 • indikaattoreita ja tilastoja (Key Data Series), ja
 • erityyppisiä koulutusalan perustietoja esimerkiksi jäsenvaltioiden koulujärjestelmien rakenteesta ja koulujen työ- ja loma-ajoista sekä vertailuja opettajien palkoista ja oppiaineiden tuntimääristä eri maissa ja eri koulutusasteilla (Facts and Figures).

Eurydice koostuu toimeenpanovirastossa sijaitsevasta keskuskoordinaatioyksiköstä ja kansallisista yksiköistä, joita on perustettu kaikkien Erasmus+ ‑ohjelmamaiden lisäksi Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan ja Montenegroon.

Lisätietoja on saatavissa toimeenpanoviraston verkkosivustolla.

 

Youth Wikin kansallisten vastuutahojen verkosto

Nuorisotietouden lisäämiseksi EU:ssa ja EU:n nuorisostrategian mukaisesti kansallisia rakenteita, jotka osallistuvat Youth Wikiin, tuetaan taloudellisesti. Youth Wiki on interaktiivinen työkalu, joka tarjoaa yhdenmukaista, ajantasaista ja helposti hyödynnettävää tietoa kansallisista nuorisopolitiikoista ja nuorten tilanteesta EU:ssa.

Taloudellista tukea myönnetään ohjelmamaissa sijaitseville kansallisten viranomaisten nimeämille elimille. Tällaiset elimet tuottavat maakohtaista tietoa, vertailukelpoisia maakuvauksia ja indikaattoreita, joilla lisätään nuorisojärjestelmien ja ‑politiikan keskinäistä tuntemusta EU:ssa.

 

eTwinning-tukipalvelut

eTwinning on esi- ja peruskoulun sekä toisen asteen oppilaitosten opettajien muodostama yhteisö, joka toimii suojatussa järjestelmässä. Sitä voivat käyttää vain kansallisten viranomaisten tarkastamat opettajat. Osallistujat voivat olla mukana monissa toiminnoissa, kuten toteuttaa hankkeita muiden koulujen ja luokkien kanssa, keskustella kollegojen kanssa ja kehittää ammatillista verkostoitumista sekä osallistua moniin eri tilaisuuksiin, joissa he voivat kehittää omaa ammattitaitoaan (verkossa ja lähiopetuksessa). Erasmus+ -ohjelman avaintoimesta 2 rahoitettu palvelu otettiin käyttöön vuonna 2005, minkä jälkeen siihen on rekisteröitynyt yli 570 000 opettajaa yli 190 000 oppilaitoksesta. Ohjelmamaissa on jo toteutettu lähes 75 000 hanketta.

eTwinning-hankkeeseen osallistuvat opettajat ja koulut saavat taustatukea kansallisilta tukipalveluiltaan (NSS). Nämä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten nimeämät organisaatiot auttavat kouluja rekisteröitymisessä, kumppanien etsinnässä ja hanketoiminnassa, tekevät kyseistä ohjelmatoimea tunnetuksi, jakavat tunnustuspalkintoja ja laatumerkkejä sekä järjestävät opettajille ammatilliseen kehittämiseen tähtäävää toimintaa.

Kansallisia tukipalveluja koordinoi keskustukipalvelu (CSS), joka vastaa myös eTwinning-verkkoalustan kehittämisestä ja EU:n tasoisten, ammattitaitoa kehittävien toimintojen järjestämisestä opettajille.

Luettelo kaikista palveluista sekä lisätietoja osoitteesta https://www.etwinning.net/fi/pub/contact.htm

 

School Education Gateway (SEG) ‑portaali

School Education Gateway on EU:n portaali yleissivistävää koulutusta varten. Se on tällä hetkellä käytettävissä EU:n 23 kielellä. Portaalin tarkoituksena on vastata opettajien kaikenlaisiin tarpeisiin tarjoamalla tietoa, oppimista ja täydennyskoulutusta, vertaistukea ja verkostoitumista, yhteistyöhankkeita ja liikkuvuusmahdollisuuksia sekä koulutuspoliittisia näkemyksiä. Opettajayhteisön lisäksi portaalin kohdekäyttäjätietokannassa (target user base) on tiedot kaikista Erasmus+ ‑ohjelman toimintoihin osallistuvista tahoista, kuten kouluista ja muista koulutustoimijoista ja ‑organisaatioista, päättäjistä ja kansallisista viranomaisista, kansalaisjärjestöistä ja yrityksistä.  

Koska SEG on julkinen verkkosivusto, se on internetissä kaikkien (eli myös EU:n ulkopuolisten maiden) käytettävissä. Laajan tavoitettavuuden odotetaan parantavan politiikan yhteyttä käytäntöihin EU:n yleissivistävässä koulutuksessa ja osaltaan suuntaavan koulutuspolitiikkaa kouluarjen realiteettien ja työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti.

SEG tarjoaa monenlaista sisältöä, kuten eurooppalaisista hankkeista saatuja hyviä käytäntöjä, kuukausittain ilmestyviä blogikirjoituksia, EU:n yleissivistävän koulutuksen asiantuntijoiden videohaastatteluja ja opettajille tarkoitettuja verkkokursseja luokkahuoneessa ilmenevien eri haasteiden ratkaisemiseksi. Se sisältää myös opetusaineistoa, kuten opetusmateriaaleja, oppaita ja European Toolkit for Schools ‑verkkopalvelun, tietoa yleissivistävää koulutusta koskevasta politiikasta, eriaiheisia uutisia ja tietoa tapahtumista. SEG tarjoaa erityisiä työkaluja, jotka auttavat opettajia ja oppilaitosten muuta henkilöstöä etsimään ammattitaitonsa kehittämiseksi koulutus- ja liikkuvuusmahdollisuuksia (verkkokursseja, työssäoppimisjaksoja, opetustehtäviä muissa oppilaitoksissa jne.) ja joita voidaan rahoittaa Erasmus+ ‑ohjelman avaintoimesta 1:

 • Erasmus+ ‑työkalu lähiopetuskurssien hakuun (Erasmus+ tool ”Course Catalogue”: mahdollisuudet hakeutua lähiopetuskursseille),
 • Erasmus+ ‑työkalu liikkuvuusmahdollisuuksien hakuun (Erasmus+ tool ”Mobility Opportunities”: opettajien liikkuvuus avaintoimessa 1).

Lisätietoja: http://schooleducationgateway.eu

 

EPALE

Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi EPALE on Euroopan komission hanke, jota rahoitetaan Erasmus+ ‑ohjelmasta. Se on tarkoitettu aikuisoppimisen parissa toimiville opettajille, kouluttajille ja vapaaehtoisille sekä alan päättäjille, tutkijoille, tiedotusvälineille ja akateemiselle yhteisölle.

Sivusto tarjoaa interaktiivisia verkostoja, joiden kautta voi olla yhteydessä muihin käyttäjiin Euroopan eri maissa, osallistua keskusteluihin ja vaihtaa hyviä käytäntöjä. EPALE tarjoaa monia välineitä ja monenlaista sisältöä, kuten Erasmus+ ‑tuen (mahdollisia) saajia erityisesti kiinnostavia työkaluja. Esimerkkejä:

 • Kurssi- ja tapahtumakalenterissa esitellään
 • liikkuvuusmahdollisuuksia avaintoimeen 1 kuuluvien hankkeiden edunsaajille
 • avaintoimeen 2 kuuluvien hankkeiden yhteydessä järjestettäviä kursseja ja tapahtumia.
 • Kumppanihaku auttaa etsimään kumppaneita EU:n rahoittaman hankkeen valmisteluun taikka etsimään tai tarjoamaan työssäoppimismahdollisuuksia.
 • Toimijayhteisöt tarjoavat mahdollisuuden toimia yhteistyössä samoista aiheista kiinnostuneiden ihmisten ja organisaatioiden kanssa.
 • Yhteisissä tiloissa hankekumppanit voivat kehittää hankettaan suojatussa ympäristössä.
 • Tietolähteet-osiosta hankkeiden edunsaajat voivat hakea artikkeleita, raportteja, oppaita ja muuta edunsaajien hankkeissa tai organisaatioissa tuotettua materiaalia, ja se tarjoaa siten mahdollisuuden tiedonvälitykseen.
 • Blogissa hankkeiden osanottajat voivat jakaa kokemuksiaan tai ladata videoita, joissa ne esittelevät tuloksiaan vapaamuotoisella ja vauhdikkaalla tavalla.

EU:n rahoitusta saavia hankkeita kannustetaan jakamaan sivustolla tietoa toiminnoistaan ja tuloksistaan blogikirjoitusten, uutisten, tapahtumien ja muuntyyppisten toimien avulla.

EPALEn ylläpidosta huolehtivat keskustukipalvelu ja Erasmus+ ‑ohjelmamaiden kansallisten tukipalvelujen verkosto, joiden tehtävänä on löytää kiinnostavia tietoja ja kannustaa sidosryhmiä käyttämään foorumia ja vaikuttamaan sen sisältöön. EPALE on osoitteessa https://ec.europa.eu/epale/fi/home-page

 

Erasmus+ Virtual Exchange

Erasmus+ Virtual Exchange -aloitteen puitteissa Välimeren kummaltakin puolelta tulevat nuoret voivat osallistua kulttuurienväliseen vuoropuheluun ja parantaa taitojaan verkko-oppimistyökalujen avulla. Se lisää Erasmus+ -ohjelman ulottuvuutta ja laajuutta täydentämällä perinteistä konkreettista liikkuvuutta. Erasmus+ Virtual Exchange tekee läheistä yhteistyötä yliopistojen ja nuorisojärjestöjen kanssa tavoittaakseen nuorisoa, nuorisotyöntekijöitä, opiskelijoita ja akateemisia yhteisöjä 34 ohjelmamaassa ja 10 kumppanimaassa eteläisen Välimeren alueella (Algeriassa, Egyptissä, Israelissa, Jordaniassa, Libanonissa, Libyassa, Marokossa, Palestiinassa1, Syyriassa ja Tunisiassa).

Virtuaalivaihdot ovat verkon kautta tapahtuvia vuoropuheluita, joita käydään yleensä osana virallisia tai epävirallisia koulutusohjelmia ja jotka tunnustetaan kaikkialla. Kaikkia keskusteluita valvovat koulutetut ohjaajat, jotka noudattavat sovittuja käytännesääntöjä. Turvalliseen videoneuvotteluympäristöön kirjauduttuaan nuoret tapaavat toisiaan pienissä ryhmissä keskustellakseen sosiaalisista, globaaleista tai henkilökohtaisista aiheista. Tavoitteena on edistää itsetutkistelua, aktiivista kuuntelua, kunnioitusta ja kriittistä ajattelua. Vuoropuhelut myös parantavat työllistyvyyttä edistäviä taitoja, koska ne edellyttävät tehokasta viestintää, muiden kielien harjoittelua sekä erot ylittävää yhteistyötä.

Erasmus+ Virtual Exchange kouluttaa myös nuorisotyöntekijöitä ja yliopistojen opettajia luomaan muissa maissa olevien kumppaneiden kanssa virtuaalivaihtohankkeita, jotka tuovat yhteen nuorisoa eri kulttuureista. Lisäksi hanke auttaa massiivisten avointen verkkokurssien (Massive Open Online Course, MOOC) vetäjiä luomaan virtuaalivaihtokomponentin, joka voidaan liittää heidän ohjelmiinsa.

Kaikki tiedot löytyvät osoitteesta https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

 

Kansalliset Erasmus+ ‑toimistot

Kansalliset Erasmus+ ‑toimistot avustavat komissiota, toimeenpanovirastoa ja paikallisia viranomaisia Erasmus+ ‑ohjelman toimeenpanossa kumppanimaissa (Länsi-Balkan, eteläiset ja itäiset Välimeren maat, Venäjä ja Keski-Aasia). Ne toimivat siellä yhteyspisteinä sidosryhmille, jotka osallistuvat Erasmus+ ‑ohjelmaan korkeakoulutuksen alalla. Erasmus+ ‑toimistot lisäävät ohjelman globaalin ulottuvuuden tuntemusta, näkyvyyttä, merkitystä ja vaikuttavuutta.

Kansallisten Erasmus+ ‑toimistojen tehtävänä on

 • tarjota tietoa Erasmus+ ‑toiminnoista, joihin kyseinen valtio voi osallistua korkeakoulutuksen alalla,
 • neuvoa ja avustaa mahdollisia hakijoita,
 • seurata Erasmus+ ‑hankkeita,
 • koordinoida korkeakoulu-uudistuksen asiantuntijaverkoston paikallistiimiä,
 • valvoa Tempus IV ‑ohjelman (2007–2013) yhä vireillä olevia toimia,
 • edistää tutkimuksia ja tapahtumia,
 • antaa taustatukea poliittiselle vuoropuhelulle,
 • pitää yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja unionin edustustoihin,
 • seurata korkeakoulupolitiikan kehitystä kyseisessä valtiossa.

AKT-maiden sihteeristö

Tietyt AKT-maita koskevat toimet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden lähettiläiden komitean kanssa. Komiteaa edustaa AKT-maiden sihteeristö, joka osallistuu näiden toimien ohjelmointiin ja toteuttamiseen.

 

Korkeakoulu-uudistuksen asiantuntijaverkosto (HERE)

 

Korkeakoulu-uudistuksen asiantuntijoiden kansalliset tiimit toimivat asiantuntemusvarantona asianomaisten kumppanimaiden (Länsi-Balkan, eteläiset ja itäiset Välimeren maat, Venäjä ja Keski-Aasia) paikallisviranomaisille ja sidosryhmille, ja niiden tarkoituksena on tukea korkeakoulu-uudistusta ja vauhdittaa sen etenemistä. Ne osallistuvat kyseisten valtioiden korkeakoulupolitiikan laadintaan. HERE-verkoston toiminta perustuu vertaiskontakteihin. Kussakin kansallisessa tiimissä on 5–15 jäsentä. HERE-verkoston jäsenet ovat korkeakoulutusalan asiantuntijoita, esimerkiksi rehtoreita, vararehtoreita, dekaaneja, kokeneita tutkijoita, kansainvälisistä suhteista vastaavia virkamiehiä ja opiskelijoita.

Korkeakoulu-uudistuksen asiantuntijoiden tehtävänä on tukea

 • korkeakoulupolitiikan kehittämistä omissa valtioissaan edistämällä korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, uudistusprosesseja ja strategioita tiiviissä yhteistyössä kyseisen valtion paikallisten viranomaisten kanssa,
 • EU:n kanssa käytävää korkeakoulupoliittista vuoropuhelua,
 • koulutus- ja neuvontatoimintaa, joka kohdistuu paikallisiin sidosryhmiin, erityisesti korkeakouluihin ja niiden henkilöstöön,
 • Erasmus+ ‑hankkeita (erityisesti kapasiteetin vahvistamista koskevan toimen mukaisesti toteutettuja) levittämällä niiden tuloksia ja saavutuksia, etenkin hyviä käytäntöjä ja innovatiivisia aloitteita ja hyödyntämällä niitä koulutustarkoituksiin.

 

Euroguidance-verkosto

Euroguidance on kansallisten resurssi- ja tietokeskusten eurooppalainen verkosto. Kaikilla Euroguidance-keskuksilla on kaksi yhteistä tavoitetta:

 • edistää opinto-ohjauksen eurooppalaista ulottuvuutta yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa,
 • tarjota laadukasta tietoa elinikäisestä ohjauksesta ja opiskeluun liittyvästä liikkuvuudesta.

Euroguidance-verkoston pääkohderyhmiä ovat koulutus- ja työllisyysalan ohjaajat ja päättäjät kaikissa Euroopan maissa. 

Lisätietoa verkkosivulta http://euroguidance.eu/

 

Kansalliset Europass-keskukset

Europassin avulla kuka tahansa voi esitellä ja osoittaa taitonsa ja tutkintonsa selkeästi ja tyhjentävästi kaikkialla Euroopassa. Sen ansiosta kommunikointi työnhakijoiden ja työnantajien välillä sekä työntekoon tai opiskeluun liittyvä liikkuvuus sujuvat vaivattomammin.

Kussakin maassa (EU- ja ETA-maissa sekä Pohjois-Makedoniassa tasavallassa, Serbiassa ja Turkissa) on kansallinen Europass-keskus koordinoimassa Europass-asiakirjoihin liittyviä toimia. Kansallinen keskus on ensimmäinen yhteyspiste henkilöille ja organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita Europassin käytöstä tai sitä koskevista tiedoista.

Lisätietoa verkkosivulta http://europass.cedefop.europa.eu/fi/about/national-europass-centres

 

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) kansalliset koordinaatiopisteet (NCP)

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kansalliset koordinaatiopisteet (EQF/NCP) tukevat kansallisia viranomaisia kansallisten tutkintoviitekehysten luomisessa. Koordinaatiopisteiden toimiin kuuluu

 • määritellä, miten kansalliset tutkintojärjestelmät sopivat eurooppalaisen viitekehyksen luokkiin
 • määritellä, mille eurooppalaisen viitekehyksen tasolle toimivaltaisten viranomaisten myöntämät tutkintotodistukset, diplomit ja Europass-todistukset kuuluvat.

Lisätietoa verkkosivuilta http://ec.europa.eu/ploteus

 

Kansallisten EQAVET-yhteyspisteiden verkosto

EQAVET-yhteyspisteet ovat kansallisten viranomaisten perustamia elimiä, joiden tarkoitus on tuoda yhteen työmarkkinaosapuolia sekä kansallisia ja alueellisia sidosryhmiä ja muita asianomaisia toimijoita, jotta ne voivat osaltaan edistää eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen viitekehyksen (European Quality Assurance Framework in Vocational Education and Training) toteuttamista. EQAVET-yhteyspisteiden tavoitteena on

 1. tukea aktiivisesti EQAVET-työohjelman toimeenpanemista,
 2. tehdä konkreettisia aloitteita EQAVET-viitekehyksen kehittämiseksi kansallisesti,
 3. edistää itsearvioinnin käyttöä täydentävänä ja tehokkaana laadunvarmistustapana, jolla voidaan mitata onnistumisia ja tunnistaa kehitystarpeita,
 4. varmistaa tehokas tiedonvälitys sidosryhmien välillä.

Lisätietoa verkkosivuilta http://www.eqavet.eu/

 

Tutkintotodistusten akateemisen tunnustamisen kansallinen tiedotuskeskus (NARIC)

NARIC-verkosto tarjoaa sijaintimaassaan tietoa tutkintotodistusten ja muissa Euroopan maissa suoritettujen opiskelujaksojen tunnustamisesta ja neuvoo ulkomaisia korkeakoulututkintoja koskevissa kysymyksissä. Verkosto tarjoaa asiantuntevia neuvoja niille, jotka ovat lähdössä ulkomaille työskentelemään tai suorittamaan lisäopintoja, sekä oppilaitoksille, opiskelijoille, neuvojille, vanhemmille, opettajille ja mahdollisille työnantajille.

Euroopan komissio tukee NARIC-verkoston toimintaa seuraavin keinoin: tietojen ja kokemusten vaihto maiden kesken, hyvien käytäntöjen tunnistaminen, alan järjestelmien ja politiikkojen vertaileva analyysi sekä kaikkia kiinnostavien koulutuspoliittisten asioiden pohdinta ja analysointi.

Lisätietoa verkkosivuilta www.enic-naric.net

 

ECVET-asiantuntijoiden kansallisten tiimien verkosto (ECVET expert ‑toiminto)

ECVET-asiantuntijoiden kansalliset tiimit toimivat asiantuntemusvarantona ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) toteuttamisessa. Ne edistävät ECVET:n käyttöönottoa, soveltamista ja hyödyntämistä ohjelmamaissa ja antavat neuvontaa keskeisille ammattikoulutusalan elimille ja laitoksille.

Lisätietoa verkkosivuilta

 

SALTO-resurssikeskukset

SALTO-resurssikeskusten tarkoituksena on auttaa Erasmus+ -ohjelman rahoittamien hankkeiden laadun ja vaikutusten parantamisessa.

NUORISO

Nuorisoalalla SALTO-keskukset tarjoavat kansallisille toimistoille ja muille nuorisotyön toimijoille asiantuntemusta, resursseja, tietoa ja koulutusta tietyillä aloilla sekä edistävät epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamista. Niiden painopiste on joko temaattinen (osallistuminen ja tieto, osallistaminen ja monimuotoisuus, koulutus ja yhteistyö) tai maantieteellinen (itäiset kumppanimaat ja Venäjä, eteläisen Välimeren maat, Länsi-Balkan).

Nuorisoalan SALTO-keskusten tehtävä on

 • järjestää kursseja, opintokäyntejä, foorumeja, yhteistyötä ja kumppanuuksia rakentavaa toimintaa,
 • kehittää ja dokumentoida nuorisotyöntekijöiden ammatillisia valmiuksia ja nuorisoalan työskentelymenetelmiä ja -välineitä,
 • antaa yleiskuva nuorisotyöntekijöille tarjolla olevista eurooppalaisista koulutustoimista eurooppalaisen koulutuskalenterin (European Training Calendar) avulla,
 • julkaista hyödyllisiä julkaisuja ja ohjeita,
 • jakaa ajantasaista tietoa eurooppalaisesta nuorisotyöstä,
 • pitää yllä tietokantaa kouluttajista ja resurssihenkilöistä nuorisoalalla ja -koulutuksessa,
 • valvoa Erasmus+ -vapaaehtoistoiminnan akkreditointia EU:n naapurialueen kumppanimaissa,
 • koordinoida Youthpass-työkalun toteutusta epävirallisten ja arkioppimisen tulosten tunnustamisen tukemiseksi nuorison liikkuvuuteen ja nuorisotyöhön liittyvissä toiminnoissa.

KOULUTUS

Koulutusalalla SALTO-keskus tarjoaa foorumin eurooppalaisille koulutustoimille, joilla pyritään parantamaan Erasmus+ -ohjelman laatua ja vaikutusta järjestelmätasolla. Näiden toimintojen, kuten Erasmus+ -ohjelman pääteemoihin liittyvien työpajojen, kurssien, seminaarien ja kumppanuuksia rakentavien toimien, avulla sidosryhmät voivat muun muassa kehittää organisaatioidensa valmiuksia hyödyntää Erasmus+ -ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia täysimääräisesti, jakaa parhaita käytäntöjä Euroopan maissa tai lisätä hankkeidensa vaikutuksia eurooppalaisella tasolla. Koulutusalan SALTO-keskus tarjoaa näitä koulutusmahdollisuuksia koskevaa asiantuntemusta, resursseja ja tietoja sidosryhmille ja kansallisille toimistoille koulutusalalla.

Lisätietoja on saatavilla osoitteista www.salto-youth.net ja www.salto-et.net.

Otlas-kumppaninhakuväline

Yksi SALTO-resurssikeskusten kehittämistä ja ylläpitämistä välineistä on Otlas, keskitetty verkko-kumppaninhakuväline nuorisoalan organisaatioille. Ne voivat rekisteröidä Otlasiin yhteystietonsa ja niitä kiinnostavat alat sekä syöttää järjestelmään kumppanipyyntöjä hankeideoita varten.

Lisätietoa verkkosivuilta www.salto-youth.net/otlas tai www.otlas.eu

 

Eurodesk-verkosto

Eurodesk-verkosto tarjoaa nuorille ja heidän parissaan työskenteleville tietopalveluja koulutus- ja nuorisoalalla avautuvista mahdollisuuksista Euroopassa ja nuorten osallistumisesta eurooppalaisiin toimintoihin.

Kaikissa ohjelmamaissa toimiva Eurodesk-verkosto, jonka Euroopan laajuista toimintaa koordinoi keskustoimisto Eurodesk Brussels Link, vastaa tiedusteluihin, antaa tietoa rahoituksesta, järjestää tapahtumia ja laatii julkaisuja. Lisäksi se osallistuu Euroopan nuorisoportaalin tuottamiseen.

Euroopan nuorisoportaali esittelee eurooppalaisia ja kotimaisia tietoja ja informoi mahdollisuuksista, jotka ovat kiinnostavia Euroopassa asuvien, opiskelevien tai työskentelevien nuorten kannalta. Tiedot on jaettu kahdeksaan keskeiseen aihealueeseen, ne käsittävät 33 maata, ja ne on esitetty 27 kielellä.

Euroopan nuorisoportaali on osoitteessa http://europa.eu/youth/eu_fi

Lisätietoja Eurodeskistä löytyy osoitteesta https://eurodesk.eu/

 

 • 1. Tätä nimitystä ei tule pitää Palestiinan valtion tunnustamisena, eikä se vaikuta yksittäisten jäsenvaltioiden kantoihin asiasta.