Sisukord
Otsi juhendist

Kes programmi elluviimises veel osalevad?

Eespool nimetatud asutuste kõrval toetavad oma täiendavate ekspertteadmistega programmi Erasmus+ elluviimist järgmised struktuurid.

Eurydice võrgustik

Eurydice võrgustiku raames keskendutakse eelkõige sellele, kuidas haridus on Euroopas kõikidel tasanditel struktureeritud ja korraldatud, eesmärgiga parandada Euroopa süsteemide vastastikust mõistmist. See tagab neile, kes vastutavad Euroopas haridussüsteemide ja -poliitika eest, Euroopa tasandi võrdleva analüüsi ning riigipõhise teabe hariduse ja noorte valdkonnas, mis aitab neil oma otsuseid teha.

Eurydice võrgustikust leiab palju teavet, sealhulgas

riiklike haridussüsteemide üksikasjalikke kirjeldusi ja ülevaateid („Riiklikud haridussüsteemid ja -poliitika”);

võrdlevaid temaatilisi aruandeid konkreetsetel ühenduse jaoks olulistel teemadel („Temaatilised aruanded”);

näitajaid ja statistikat („Põhiandmete kogum”) ning

hulga haridusega seotud fakte, näitajaid ja ülevaateid, nagu riikide haridusstruktuuride tutvustus, koolikalendrid, õpetajate palkade võrdlus ning nõutav koormus riikide ja haridustasandite kaupa („Faktid ja näitajad”).

Võrgustik koosneb rakendusametis paiknevast kesksest koordineerivast üksusest ja riiklikest üksustest, mis on asutatud kõikides programmis Erasmus+ osalevates riikides ning lisaks Albaanias, Bosnias ja Hertsegoviinas ning Montenegros.

Lisateavet leiate https://eacea.ec.europa.eu/homepage

 

Noorteviki riiklike korrespondentide võrgustik

Kooskõlas ELi noorsoostrateegiaga ja eesmärgiga parandada Euroopa noorsooküsimusi puudutavaid teadmisi, antakse Noorteviki (interaktiivne vahend, mis annab selget, ajakohast ja kasutatavat teavet Euroopa noorte olukorra ning riikide noorsoopoliitika kohta) riiklikele struktuuridele rahalist toetust.

Rahalist toetust antakse liikmesriigi ametiasutuste määratud asutustele, mis asuvad programmiriigis, nende asutuste elluviidavate meetmete jaoks riigipõhise teabe, võrreldavate riigikirjelduste ja näitajate koostamiseks, mis aitab kaasa Euroopa noorsoosüsteemide ja -poliitika paremale vastastikusele mõistmisele.

 

eTwinningu tugiteenused

eTwinning on kõikidele õpetajatele (lasteaiaõpetajatest keskkooliõpetajateni) mõeldud kogukond, mis asub turvalisel platvormil, millele on juurdepääs vaid riiklike ametiasutuste heakskiidu saanud õpetajatel. Osalejad saavad osa võtta paljudest tegevustest: projektide elluviimine teiste koolide ja klassidega; arutelud kolleegidega ja ametialase võrgustiku väljatöötamine; mitmesugustes ametialase arengu võimalustes kaasalöömine (internetis ja näost näkku) jne. eTwinningut rahastatakse Erasmus+ 2. põhimeetme alusel. Alates programmi käivitamisest 2005. aastal on platvormil registreerunud üle 570 000 õpetaja rohkem kui 190 000 koolist ja programmiriikides on ellu viidud peaaegu 75 000 projekti.

eTwinningus osalevad õpetajad ja koolid saavad tuge oma riiklike tugiteenuste kaudu. Need on organisatsioonid, mille on kindlaks määranud pädevad riigiasutused. Need organisatsioonid aitavad koole registreerimisel, partneri leidmisel ja projekti elluviimisel, edendavad meedet, annavad välja auhindu ja kvaliteedimärke ning korraldavad õpetajatele ametialast arengut soodustavat tegevust.

Riiklike tugiteenuste tegevust koordineerib keskne tugiteenus, mis vastutab ka eTwinningu veebiplatvormi edasiarendamise ja õpetajate ametialase arendamise korraldamise eest Euroopa tasandil.

Kõikide teenuste loetelu ja lisateavet leiab aadressilt https://www.etwinning.net/en/pub/contact.htm

 

School Education Gateway (SEG)

School Education Gateway on Euroopa koolihariduse veebiplatvorm, mis on praegu saadaval 23 ELi keeles ning mille eesmärk on pakkuda õpetajatele kõike vajalikku, mis on seotud teabe, õppimise ja kutsealase arengu, üksteise toetamise ja võrgustike loomise, koostööprojektide ja liikuvuse võimaluste, poliitikaülevaadete jms-ga. Peale õpetajate kogukonna on SEG sihtkasutajad kõik programmi Erasmus+ meetmetes osalevad pooled, nt: koolid ning muud haridussektoris osalejad ja organisatsioonid; poliitikakujundajad ja riigi ametiasutused; valitsusvälised organisatsioonid; ettevõtted jne. 

Kuna tegemist on avaliku veebisaidiga, pääsevad sellele ligi kõik internetikasutajad (st ka väljastpoolt Euroopa Liidu riike). Selline lai kättesaadavus peaks parandama poliitika ja tavade seoseid Euroopa üldhariduses ning samuti aitama edendada poliitikat, mis põhineb sellel, mis tegelikult koolides toimub ja mida tööturul vajatakse.

SEG pakub mitmesugust sisu, nagu Euroopa projektidest pärit head tavad; Euroopa üldharidusvaldkonna ekspertide igakuised blogipostitused ja videointervjuud; õpetajatele mõeldud veebikursused, mis aitavad toime tulla klassiruumis tekkivate päevakajaliste probleemidega; ressursid, nt õpetamismaterjalid, juhendid ja veebipõhine töövahend „European Toolkit for Schools”; teave üldhariduspoliitika kohta; päevakajalised uudised ja sündmused jne. Sealt leiab spetsiaalsed vahendid, mis pakuvad õpetajatele ja koolitöötajatele tuge kutsealaseks arenguks koolitus- ja liikuvusvõimaluste leidmisel (kohapeal toimuvad kursused, töövarjuna tegutsemine, õpetamislähetused jne), mida saab rahastada Erasmus+ 1. põhimeetme alusel:

 • Erasmus+ vahend „Kursusekataloog” (näost näkku koolitusvõimaluste kohta);
 • Erasmus+ vahend „Liikuvusvõimalused” (õpetajate õpirände kohta 1. põhimeetme alusel);

Lisateave: http://schooleducationgateway.eu

 

EPALE

Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm (EPALE) on programmi Erasmus+ raames rahastatav Euroopa Komisjoni algatus. See on avatud õpetajatele, koolitajatele ja vabatahtlikele, ent samuti täiskasvanuõppega seotud poliitikakujundajatele, teadlastele, meediaesindajatele ning õppejõududele.

Platvorm pakub interaktiivseid võrgustikke, võimaldades kasutajatel luua sidemeid kasutajatega üle kogu Euroopa, osaleda aruteludes ja vahetada häid tavasid. Paljude vahendite ja sisu seas pakub EPALE huvipakkuvaid vahendeid Erasmus+ (potentsiaalsetele) toetusesaajatele. Näidete hulka kuuluvad:

 • kursuste ja sündmuste kalender, mida saab kasutada selleks, et
 • leida liikuvusvõimalusi 1. põhimeetme projektide toetusesaajatele,
 • tutvustada 2. põhimeetme projektide raames korraldatavaid kursusi ja sündmusi;
 • koostööpartneri otsingu tööriist, mis on kasulik selleks, et leida ELi rahastatud projekti ettevalmistamiseks koostööpartnereid või leida või pakkuda töövarjuna tegutsemise võimalusi;
 • tegevusvõrgustikud pakuvad lisavõimalust sarnase huviga inimeste ja organisatsioonidega suhtlemiseks;
 • koostööruumid, kus projektipartnerid saavad oma projekti välja töötada turvalises keskkonnas;
 • ressursikeskus, kus projekti toetusesaajad saavad viidata artiklitele, aruannetele, käsiraamatutele ja muule materjalile, mis on nende projekti käigus või nende organisatsiooni koostatud, pakkudes seega lisavõimalust tulemusi levitada;
 • blogi, kus projektides osalejad saavad oma kogemusi jagada või oma tulemusi tutvustavaid videoid üles laadida mitteametlikul ja dünaamilisel viisil.

ELi vahenditest rahastatavaid projekte innustatakse jagama platvormil teavet oma tegevuste ja tulemuste kohta blogipostituste, uudiste, sündmuste ning muud liiki tegevuse kaudu.

Platvormi haldavad keskne tugiteenus ja Erasmus+ programmiriikide riiklike tugiteenuste võrgustik, kelle ülesanne on selgitada välja huvipakkuv teave ning julgustada sidusrühmi andma platvormi oma panus ja seda kasutama. EPALE leiab aadressilt http://ec.europa.eu/epale.

 

ERASMUS+ VIRTUAL EXCHANGE

Erasmus+ Virtual Exchange võimaldab Vahemere mõlema kalda noortel arendada kultuuridevahelist dialoogi ja täiendada oma oskusi veebipõhiste õppevahendite abil. See laiendab programmi Erasmus+ tegevuse ulatust, täiendades traditsioonilist füüsilist liikuvust. Erasmus+ Virtual Exchange teeb tihedat koostööd ülikoolide ja noorteorganisatsioonidega, et jõuda noorteni, noorsootöötajateni, üliõpilaste ja õppejõududeni 34-s programmis osalevas riigis ja 10-s partnerriigis Vahemere lõunapiirkonnas (Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Maroko, Palestiina, Süüria ja Tuneesia).1

Virtuaalne teabevahetus põhineb veebipõhistel dialoogidel, mis toimuvad osana ametlikest ja mitteametlikest haridusprogrammidest, mida tunnistatakse kõikjal. Kõiki arutelusid modereerivad koolitatud vahendajad, kes järgivad kokkulepitud tegevusjuhendit. Turvalisele videokonverentside korraldamise platvormile sisse logides kohtuvad noored väikestes gruppides, et arutada sotsiaalsetel, globaalsetel või isiklikel teemadel. Eesmärgiks on tegelda eneseanalüüsi, aktiivse kuulamise ja kriitilise mõtlemisega, austades mitmekesisust. Need dialoogid parandavad ka tööoskusi, kuna nõuavad tõhusat teabevahetust, teiste keelte kasutamist ja koostööd erinevuste lahendamiseks.

Erasmus+ Virtual Exchange koolitab ka noorsootöötajaid ja ülikoolide professoreid, et töötada välja virtuaalse teabevahetuse projekte teistest riikidest pärinevate partneritega, viies omavahel kokku erineva kultuurilise taustaga noori. Peale selle aitab projekt MOOCi (Massive Open Online Courses) juhtidel töötada välja virtuaalse teabevahetuse komponenti, mis lisatakse nende programmidesse.

Kogu teave on saadaval aadressil https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

 

Programmi Erasmus+ riiklikud ametid

Programmi Erasmus+ riiklikud ametid aitavad komisjonil, rakendusametil ja kohalikel ametiasutustel programmi Erasmus+ asjaomastes partnerriikides (Lääne-Balkani riigid, Vahemere ida- ja lõunapiirkonna riigid, Venemaa ja Kesk-Aasia riigid) ellu viia. Need ametid on nendes riikides kontaktpunkt sidusrühmade jaoks, kes osalevad programmis Erasmus+ kõrghariduse valdkonnas. Ametid aitavad suurendada teadlikkust programmi Erasmus+ rahvusvahelisest mõõtmest ning selle nähtavust, asjakohasust, tõhusust ja mõju.

Programmi Erasmus+ riiklike ametite ülesanne on:

 • anda teavet programmi Erasmus+ meetmete kohta, mis on avatud nende riigile osalemiseks kõrghariduse valdkonnas;
 • nõustada ja aidata potentsiaalseid taotlejaid;
 • valvata programmi Erasmus+ projektide järele;
 • koordineerida kohaliku kõrgharidusreformi eksperdirühma tegevust;
 • jälgida programmi „Tempus IV” (2007–2013) järelejäänud meetmete teostamist;
 • anda oma panus uuringutesse ja ettevõtmistesse;
 • toetada poliitikadialoogi;
 • hoida kontakti kohalike omavalitsuste ja ELi delegatsioonidega;
 • jälgida oma riigis kõrghariduspoliitika arengut.

AKV riikide sekretariaat

Asjaomastes partnerriikides (AKV riigid) rakendatakse teatud meetmeid tihedas koostöös Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide suursaadikute komiteega, mida esindab AKV sekretariaat, mis on kaasatud konkreetsete meetmete väljatöötamisse ning rakendamisse.

 

Kõrgharidusreformi eksperdirühm

Kõrgharidusreformi riiklikud eksperdirühmad pakuvad asjaomastes partnerriikides (Lääne-Balkani riigid, Vahemere ida- ja lõunapiirkonna riigid, Venemaa ja Kesk-Aasia riigid) kohalikele omavalitsustele ja sidusrühmadele hulgaliselt eriteadmisi, et edendada reformi ning suurendada kõrghariduse valdkonnas tehtavaid edusamme. Nad osalevad oma riigi kõrghariduspoliitika arendamises. Kõrgharidusreformi eksperdirühmade tegevus põhineb vastastikustel kontaktidel. Iga riiklik eksperdirühm koosneb viiest kuni viieteistkümnest liikmest. Eksperdirühma liikmed on kõrghariduse valdkonna asjatundjad (rektorid, prorektorid, dekaanid, juhtivõppejõud, rahvusvaheliste suhete spetsialistid, üliõpilased jne).

Kõrgharidusreformi eksperdirühma ülesannete hulka kuulub toetada:

 • oma riigis poliitika arengut, toetades kõrghariduse ajakohastamist, reformiprotsesse ja strateegiaid, pidades tihedalt sidet kohalike omavalitsustega;
 • poliitilist dialoogi ELiga kõrghariduse valdkonnas;
 • koolitus- ja nõustamistegevust, mis on suunatud kohalikele sidusrühmadele, eeskätt kõrgkoolidele ning nende töötajatele;
 • programmi Erasmus+ projekte (eelkõige neid, mida viiakse ellu suutlikkuse suurendamise meetme kaudu), levitades nende tulemusi ja väljundeid, iseäranis häid tavasid ja uuenduslikke algatusi, ning kasutades neid koolituse eesmärgil.

 

Euroguidance’i võrgustik

Euroguidance on riiklike teabekeskuste Euroopa võrgustik. Kõikidel Euroguidance’i keskustel on kaks ühist eesmärki:

 • edendada hariduse ja kutsekoolituse alases nõustamistegevuses Euroopa mõõdet;
 • pakkuda kvaliteetset teavet elukestva nõustamise ja õpialase liikuvuse kohta.

Euroguidance’i peamine sihtrühm on nii haridus- kui ka tööhõivesektori nõustajad ja poliitikakujundajad kõikides Euroopa riikides. 

Lisateavet leiab aadressilt http://euroguidance.eu/.

 

Riiklikud Europassi keskused

Europassi eesmärk on aidata isikutel esitleda ja dokumenteerida oma oskusi ning kvalifikatsioone selgelt ja läbipaistvalt kogu Euroopas. Selle algatusega lihtsustatakse tööotsijate ja tööandjate suhtlemist ning töö- ja õpialast liikuvust.

Riiklik Europassi keskus koordineerib igas riigis (Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas ning Põhja-Makedoonia Vabariigis, Serbias ja Türgis) kõiki Europassi dokumentidega seotud tegevusi. Keskus on esimene kontaktpunkt kõikidele isikutele ja organisatsioonidele, kes on huvitatud Europassi kasutamisest või soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Lisateavet leiab aadressilt http://europass.cedefop.europa.eu/et/about/national-europass-centres

 

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) riiklikud koordineerimiskeskused (NCP)

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku riiklikud koordineerimiskeskused toetavad riigi ametiasutusi riiklike kvalifikatsiooniraamistike väljatöötamisel. Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku riiklike koordineerimiskeskuste tegevus on suunatud järgmisele:

 • riiklike kvalifikatsioonisüsteemide vastavusse viimine Euroopa tasemetega;
 • pädevate asutuste väljastatud kutsetunnistuste, diplomite ja Europassi dokumentide vastavusse viimine Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tasemega.

Lisateavet leiab aadressilt http://ec.europa.eu/ploteus

 

EQAVETi võrgustiku riiklikud tugikeskused

Pädevate riigi ametiasutuste loodud EQAVETi riiklikud tugikeskused koondavad olemasolevad asjaomased organisatsioonid, kaasates sotsiaalpartnereid ja asjaomaseid sidusrühmi riiklikul ja piirkondlikul tasandil, et aidata kaasa Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku rakendamisele kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas. EQAVETi riiklike tugikeskuste eesmärk on

 1. toetada aktiivselt EQAVETi tööprogrammi rakendamist;
 2. kutsuda ellu konkreetseid algatusi, et edendada EQAVETi raamistiku edasist arendamist riiklikul tasandil;
 3. toetada enesehindamist kui täiendavat ja tõhusat kvaliteedi tagamise viisi, mis võimaldab mõõta arengut ja määrata parandamist vajavaid valdkondi, ning
 4. tagada, et sidusrühmadele levitatakse tõhusalt teavet.

Lisateavet leiab aadressilt http://www.eqavet.eu/

 

Akadeemilise tunnustamise riiklikud infokeskused (NARIC)

NARICi võrgustikust saab teavet diplomite ja teistes Euroopa riikides läbitud õppeperioodide tunnustamise kohta ning nõu seoses välismaiste akadeemiliste diplomitega riikides, kus võrgustik on olemas. Võrgustikust saavad autoriteetset nõu kõik need, kes suunduvad töötamiseks või oma haridustee jätkamiseks välismaale, ent samuti haridusasutused, üliõpilased, nõustajad, lastevanemad, õpetajad ja potentsiaalsed tööandjad.

Euroopa Komisjon toetab NARICi võrgustiku tegevust riikidevahelise teabe ja kogemuste vahetamisega, heade tavade väljaselgitamisega, asjaomase valdkonna süsteemide ja strateegiate võrdleva analüüsiga ning ühise hariduspoliitika jaoks oluliste küsimuste arutamise ja analüüsimisega.

Lisateavet leiab aadressilt www.enic-naric.net

 

ECVETi riiklike eksperdirühmade võrgustik

Riiklikud ECVETi eksperdirühmad pakuvad hulgaliselt eriteadmisi, et toetada Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteemi (ECVET) rakendamist. Nad toetavad ECVETi kasutuselevõtmist, kohaldamist ja kasutamist programmiriikides ning nõustavad kutsehariduse ja -koolitusega seotud pädevaid asutusi ja institutsioone.

Lisateavet leiab aadressilt

 

SALTO teabekeskused

SALTO teabekeskuste eesmärk on aidata kaasa programmi Erasmus+ kvaliteedi tõstmisele ja programmi raames rahastatud projektide mõju kasvule.

YOUTH

Noorte valdkonnas pakuvad SALTO keskused erialateadmisi, ressursse, teavet ja koolitust teatud erivaldkondades siseriiklikele asutustele ja teistele osalistele, kes on tegevad noorsootöös, ja edendavad informaalse ja formaalse õppe tunnustamist. Neil on temaatiline (osalemine ja teavitamine, kaasatus ja mitmekesisus, koolitus ja koostöö) või geograafiline rõhuasetus (idapartnerluse riigid ja Venemaa, Vahemere lõunapiirkonna riigid, Lääne-Balkani riigid).

Youth SALTO keskuste töö hõlmab järgmist:

 • koolituste, õppekäikude, foorumite, koostöö ja partnerluse loomisega seotud tegevuse korraldamine;
 • koolitus- ja noorsootöömeetodite ja -vahendite väljaarendamine ning dokumenteerimine;
 • ülevaate andmine sellistest Euroopa koolitustegevustest, mis on noorsootöötajatele Euroopa koolituskalendri kaudu kättesaadavad;
 • praktiliste väljaannete ja suuniste avaldamine;
 • ajakohase teabe esitamine Euroopa noorsootöö kohta;
 • noorsoovaldkonna koolitajate ja töötajate andmebaasi haldamine;
 • programmis Erasmus+ osalevate vabatahtlike akrediteerimise jälgimine ELi naabriksolevates partnerriikides;
 • noorte liikuvust ja noorsootöö tegevust puudutava mitteformaalse ja informaalse õppe tulemuste valideerimist toetava vahendi Noortepass rakendamise koordineerimine.

 

HARIDUS JA KOOLITUS

Haridus- ja koolitusvaldkonnas pakub SALTO keskus platvormi Euroopa koolitustegevusteks eesmärgiga parandada programmi Erasmus+ kvaliteeti ja mõju süsteemsel tasemel. Need tegevused, nt mõttetalgud, koolituskursused, seminarid ja partnerluse loomise toimingud programmi Erasmus+ prioriteetsetel teemadel võimaldavad asjaosalistel muuhulgas arendada oma organisatsioonide suutlikkust kasutada täielikult programmi Erasmus+ võimalusi, jagada häid tavasid kõikides Euroopa riikides, leida partnereid või suurendada oma projektide mõju Euroopa tasandil. Haridus- ja koolituskeskus SALTO pakub huvirühmadele ja siseriiklikele asutustele erialateadmisi ja ressursse ning informatsiooni nende koolitusvõimaluste kohta haridus- ja koolitusvaldkonnas.

Lisateavet leiate aadressil https://www.salto-youth.net/ ja www.salto-et.net

Otlas – koostööpartneri leidmise vahend

Üks SALTO-YOUTHi teabekeskuse välja töötatud ja hallatavaid vahendeid on Otlas, noorte valdkonna organisatsioonidele ette nähtud keskne veebipõhine koostööpartneri leidmise vahend. Organisatsioonid võivad registreerida Otlasis oma kontaktandmed ja teabe endale huvi pakkuvate valdkondade kohta ning võivad samuti esitada projektiideede elluviimiseks üleskutseid partnerite leidmiseks.

Lisateavet leiab aadressilt www.salto-youth.net/otlas või www.otlas.eu.

 

Eurodeski võrgustik

Eurodeski võrgustik pakub noortele ja noortega töötavatele isikutele teavet, mis käsitleb Euroopa võimalusi hariduse, koolituse ja noorte valdkonnas ning noorte kaasamist Euroopaga seotud tegevusse.

Eurodeski võrgustik, mis on esindatud kõikides programmiriikides ja mida koordineerib Euroopa tasandil Brüsselis asuv keskbüroo, vastab järelepärimistele, pakub teavet rahastamise kohta, korraldab üritusi ning koostab väljaandeid. Võrgustik aitab ka elavdada Euroopa Noorteportaali tegevust.

Euroopa Noorteportaali kaudu pakutakse Euroopa ja riikide teavet ning võimalusi, mis huvitavad Euroopas elavaid, õppivaid või töötavaid noori. Portaalis antakse 33 riigi kohta teavet kaheksal peamisel teemal ja see on kättesaadav 27 keeles.

Euroopa Noorteportaal asub aadressil http://europa.eu/youth/splash_en.

Lisateavet Eurodeski kohta leiab aadressilt hhttps://eurodesk.eu/

 

 • 1. Sellist nimekasutust ei tuleks käsitada Palestiina riigi tunnustamisena ja see ei mõjuta selles küsimuses võetud liikmesriikide individuaalseid seisukohti.