Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Ποιοι άλλοι φορείς συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος;

Εκτός των φορέων που αναφέρονται παραπάνω, οι ακόλουθες δομές παρέχουν συμπληρωματική εμπειρογνωσία για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+:

Δίκτυο Ευρυδίκη

Το δίκτυο Ευρυδίκη εστιάζει κυρίως στον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνεται και οργανώνεται σε όλα τα επίπεδα η εκπαίδευση στην Ευρώπη και σκοπό έχει να συμβάλει στην καλύτερη αμοιβαία κατανόηση των ευρωπαϊκών συστημάτων. Παρέχει στους υπεύθυνους για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ευρώπη συγκριτικές αναλύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικές πληροφορίες ανά χώρα στους τομείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας, οι οποίες θα τους βοηθήσουν κατά τη λήψη των αποφάσεών τους.

Το δίκτυο Ευρυδίκη παρέχει μεγάλο εύρος πληροφοριών, μεταξύ άλλων,

 • λεπτομερείς περιγραφές και επισκόπηση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων (εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτικές),
 • συγκριτικές θεματικές εκθέσεις για ειδικά θέματα κοινοτικού ενδιαφέροντος (θεματικές εκθέσεις),
 • δείκτες και στατιστικά στοιχεία (σειρά βασικών δεδομένων) και
 • σειρά στοιχείων και αριθμών σχετικά με την εκπαίδευση, όπως οι εθνικές εκπαιδευτικές δομές, τα σχολικά ωράρια, η σύγκριση των μισθών του διδακτικού προσωπικού και των υποχρεωτικών ωρών διδασκαλίας ανά χώρα και επίπεδο εκπαίδευσης (στοιχεία και αριθμοί).

Αποτελείται από μια κεντρική μονάδα συντονισμού που υπάγεται στον Εκτελεστικό Οργανισμό και από εθνικές μονάδες σε όλες τις Χώρες του Προγράμματος του Erasmus+, καθώς και στην Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού.

 

Δίκτυο Εθνικών Ανταποκριτών για το Wiki Νεολαίας

Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία και τον στόχο για βελτίωση των γνώσεων σε θέματα νεολαίας στην Ευρώπη, παρέχεται οικονομική στήριξη σε εθνικές δομές που συμβάλλουν στο Wiki Νεολαίας, ενός διαδραστικού εργαλείου που παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση των νέων στην Ευρώπη και τις εθνικές πολιτικές για τη νεολαία με τρόπο συνεκτικό, ενημερωμένο και αξιοποιήσιμο.

Παρέχεται οικονομική στήριξη σε φορείς που ορίζονται από τις εθνικές αρχές και βρίσκονται σε Χώρα του Προγράμματος, για δράσεις που πραγματοποιούνται από τους εν λόγω φορείς με σκοπό την παραγωγή συγκεκριμένων πληροφοριών για τις χώρες, συγκρίσιμων περιγραφών και δεικτών των χωρών, που συμβάλλουν στην καλύτερη αμοιβαία κατανόηση των συστημάτων και των πολιτικών για τη νεολαία στην Ευρώπη.

 

Υπηρεσίες υποστήριξης του eTwinning (ηλεκτρονική αδελφοποίηση)

Το eTwinning είναι μια κοινότητα εκπαιδευτικών από την προσχολική έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που φιλοξενείται σε μια ασφαλή πλατφόρμα στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο εκπαιδευτικοί, που ελέγχονται από εθνικές αρχές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες: εκπόνηση κοινών προγραμμάτων με άλλα σχολεία και τάξεις· συζητήσεις με συναδέλφους και ανάπτυξη της επαγγελματικής δικτύωσης· συμμετοχή σε ποικίλες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης (μέσω διαδικτύου και διά ζώσης) κ.λπ. Το eTwinning χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+. Από την έναρξή του το 2005, έχουν εγγραφεί πάνω από 570.000 εκπαιδευτικοί σε πάνω από 190.000 σχολεία και έχουν υλοποιηθεί σχεδόν 75.000 σχέδια στις Χώρες του Προγράμματος.

Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα eTwinning λαμβάνουν στήριξη από τις Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (ΕΥΥ) της χώρας τους. Πρόκειται για οργανισμούς που ορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Παρέχουν βοήθεια στα σχολεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, εύρεσης εταίρων και εκτέλεσης του σχεδίου, προωθούν την εκάστοτε δράση, απονέμουν βραβεία και σήματα ποιότητας και διοργανώνουν δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης για τους εκπαιδευτικούς.

Οι Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης συντονίζονται από μια Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΚΥΥ), η οποία είναι επίσης αρμόδια για την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας eTwinning και τη διοργάνωση δραστηριοτήτων επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατάλογος όλων των υπηρεσιών και περισσότερες πληροφορίες: https://www.etwinning.net/el/pub/contact.htm

 

Πύλη για τη Σχολική Εκπαίδευση (School Education Gateway-SEG)

Η Πύλη School Education Gateway είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρώπης για τη σχολική εκπαίδευση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες της ΕΕ, και σκοπό έχει να παρέχει όλα όσα χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά την πληροφόρηση, τη μάθηση και την επαγγελματική εξέλιξη, την αμοιβαία υποστήριξη και δικτύωση, ευκαιρίες συνεργατικών έργων και κινητικότητας, αντιλήψεις περί πολιτικής κ.λπ. Εκτός από την κοινότητα των εκπαιδευτικών, η βάση των χρηστών στους οποίους στοχεύει η SEG περιλαμβάνει όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, όπως: σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς παράγοντες και οργανισμούς· υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και εθνικές αρχές· ΜΚΟ· επιχειρήσεις, κ.λπ. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για δημόσιο ιστότοπο, οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτόν στο διαδίκτυο (δηλαδή, και από χώρες εκτός της ΕΕ). Αυτή η μεγάλη εμβέλεια αναμένεται να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ της πολιτικής και της πρακτικής στην ευρωπαϊκή σχολική εκπαίδευση, καθώς και να συμβάλει στην προώθηση της πολιτικής με βάση όσα συμβαίνουν στα σχολεία και όσα πραγματικά απαιτούνται στην αγορά εργασίας.

Η Πύλη SEG προσφέρει ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου, όπως ορθές πρακτικές από ευρωπαϊκά σχέδια· μηνιαίες αναρτήσεις σε ιστολόγια και βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις Ευρωπαίων ειδικών στη σχολική εκπαίδευση· διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς με σκοπό την παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση ιδιαίτερων προκλήσεων σε επίπεδο τάξης· πόρους όπως διδακτικό υλικό, παρουσιάσεις και η ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη για τα σχολεία· πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές στη σχολική εκπαίδευση· τοπικές ειδήσεις και γεγονότα· κ.λπ. Παρέχει ειδικά εργαλεία για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και του σχολικού προσωπικού στην εξεύρεση ευκαιριών κατάρτισης και κινητικότητας για επαγγελματική εξέλιξη (επιτόπια μαθήματα, παρακολούθηση εργασίας, διδακτικά καθήκοντα κ.λπ.), που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του Erasmus+:

 • το εργαλείο του Erasmus+ «Κατάλογος μαθημάτων» (για ευκαιρίες κατάρτισης διά ζώσης),
 • το εργαλείο του Erasmus+ «Ευκαιρίες κινητικότητας» (για κινητικότητα εκπαιδευτικών βάσει της ΒΔ1),

Περισσότερες πληροφορίες: http://schooleducationgateway.eu

 

EPALE

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη –γνωστή ως EPALE– είναι μια νέα πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και εθελοντές, καθώς και σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές και ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων.

Ο ιστότοπος προσφέρει διαδραστικά δίκτυα, επιτρέποντας στους χρήστες να συνδέονται με άλλους χρήστες από όλη την Ευρώπη, να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές. Μεταξύ πολλών εργαλείων και περιεχομένων, η EPALE προσφέρει μέσα ειδικού ενδιαφέροντος για (δυνητικούς) δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+. Ορισμένα παραδείγματα:

 • Ένα ημερολόγιο μαθημάτων και εκδηλώσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
 • για την εξεύρεση ευκαιριών κινητικότητας για δικαιούχους σχεδίων ΒΔ1
 • με σκοπό την προώθηση μαθημάτων και εκδηλώσεων που διοργανώνονται από σχέδια ΒΔ2
 • Ένα εργαλείο αναζήτησης εταίρων, χρήσιμο για την εξεύρεση εταίρων με σκοπό την προετοιμασία ενός χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ σχεδίου ή την εξεύρεση ή την προσφορά μιας ευκαιρίας για παρακολούθηση εργασίας.
 • «Κοινότητες πρακτικής» που προσφέρουν μια πρόσθετη δυνατότητα επαφής με ανθρώπους και οργανώσεις που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα
 • Χώροι συνεργασίας, όπου οι εταίροι των σχεδίων μπορούν να εργαστούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη του σχεδίου τους
 • Ένα κέντρο πόρων, όπου οι δικαιούχοι του έργου μπορούν να αναρτούν πληροφορίες για άρθρα, εκθέσεις, εγχειρίδια, καθώς και κάθε άλλο υλικό που παράγεται από το σχέδιό τους ή τον οργανισμό τους, προσφέροντας, ως εκ τούτου, μια πρόσθετη ευκαιρία διάδοσης
 • Ένα ιστολόγιο, όπου οι συμμετέχοντες σε σχέδια μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους ή να τηλεφορτώνουν βίντεο που παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους με ανεπίσημο και δυναμικό τρόπο.

Όσον αφορά τα σχέδια που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ, ενθαρρύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους στην πλατφόρμα μέσω δημοσιεύσεων σε ιστολόγια, ειδήσεων, εκδηλώσεων και άλλων ειδών δραστηριοτήτων.

Το EPALE υλοποιείται από μια κεντρική υπηρεσία υποστήριξης και ένα δίκτυο εθνικών υπηρεσιών υποστήριξης στις Χώρες του Προγράμματος Erasmus+, που έχουν αναλάβει την ευθύνη να εντοπίζουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες και να ενθαρρύνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη να χρησιμοποιούν και να εμπλουτίζουν την πλατφόρμα. Πλατφόρμα EPALE: http://ec.europa.eu/epale.

 

Erasmus+ Virtual Exchange

Το πρόγραμμα Erasmus+ Virtual Exchange δίνει τη δυνατότητα σε νέους οι οποίοι προέρχονται και από τις δύο πλευρές της Μεσογείου να συμμετάσχουν σε διαπολιτισμικό διάλογο και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους με τη χρήση online μαθησιακών εργαλείων. Διευρύνει την εμβέλεια και το πεδίο εφαρμογής του Erasmus+, συμπληρώνοντας την παραδοσιακή κινητικότητα με φυσική παρουσία. Το Erasmus+ Virtual Exchange συνεργάζεται στενά με πανεπιστήμια και οργανώσεις νεολαίας με σκοπό να προσεγγίσει νέους, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, φοιτητές και ακαδημαϊκούς από τις 33 Χώρες του Προγράμματος και τις 10 Χώρες Εταίρους της περιοχής της Νότιας Μεσογείου (Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστίνη1, Συρία και Τυνησία).

Οι εικονικές ανταλλαγές είναι online διάλογοι που πραγματοποιούνται συνήθως στο πλαίσιο των προγραμμάτων τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης και είναι αναγνωρισμένες παντού. Όλες οι συζητήσεις εποπτεύονται από εκπαιδευμένους συντονιστές οι οποίοι ακολουθούν ένα συμφωνημένο κώδικα συμπεριφοράς. Οι νέοι συνδέονται σε μια ασφαλή πλατφόρμα βιντεοδιάσκεψης και συναντιούνται σε μικρές ομάδες για να συζητήσουν κοινωνικά, παγκόσμια ή προσωπικά θέματα. Ο στόχος είναι να συλλογιστούν, να ακούσουν ενεργά τους άλλους, να επιδείξουν σεβασμό και κριτική σκέψη. Οι διάλογοι βελτιώνουν επίσης τις δεξιότητες απασχολησιμότητας, καθώς απαιτούν αποτελεσματική επικοινωνία, πρακτική άλλων γλωσσών και συνεργασία παρά τις διαφορές.

Το Erasmus+ Virtual Exchange εκπαιδεύει επίσης εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και καθηγητές πανεπιστημίου για την ανάπτυξη σχεδίων εικονικών ανταλλαγών με εταίρους άλλων χωρών, φέρνοντας σε επαφή νέους από διαφορετικές κουλτούρες. Επιπλέον, το σχέδιο βοηθά τους επικεφαλής των μαζικών ανοικτών διαδικτυακών προγραμμάτων (MOOC) να αναπτύξουν ένα στοιχείο εικονικής ανταλλαγής που θα εισαχθεί στα προγράμματά τους.

Όλες οι πληροφορίες διατίθενται στο: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

 

Εθνικά Γραφεία Erasmus+

Στις σχετικές Χώρες Εταίρους (Δυτικά Βαλκάνια, χώρες της Ανατολικής και Νότιας Μεσογείου, Ρωσία και Κεντρική Ασία), τα Εθνικά Γραφεία Erasmus+ (NEO) παρέχουν βοήθεια στην Επιτροπή, στον Εκτελεστικό Οργανισμό και στις τοπικές αρχές κατά την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+. Αποτελούν το κεντρικό σημείο επαφής στις χώρες αυτές για τα ενδιαφερόμενα μέρη που μετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Συμβάλλουν δε στη βελτίωση της ενημέρωσης, της προβολής, της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου της διεθνούς διάστασης του Erasmus+.

Τα Εθνικά Γραφεία Erasmus+ είναι αρμόδια για τα εξής:

 • παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις δραστηριότητες του Erasmus+ στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι χώρες τους στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης·
 • παροχή συμβουλών και βοήθειας σε δυνητικούς αιτούντες·
 • παρακολούθηση των σχεδίων του Erasmus+·
 • συντονισμό της τοπικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για θέματα μεταρρύθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης (ΕΜΑΕ)·
 • παρακολούθηση της «κληρονομιάς» του προγράμματος Tempus IV (2007-2013)·
 • συμβολή σε μελέτες και εκδηλώσεις·
 • στήριξη του διαλόγου πολιτικής·
 • διατήρηση επαφών με τις τοπικές αρχές και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ·
 • παρακολούθηση των εξελίξεων σε επίπεδο πολιτικής στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα τους.

 

Γραμματεία Χωρών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ)

Η υλοποίηση ορισμένων δράσεων στις σχετικές Χώρες Εταίρους (Χώρες ΑΚΕ) γίνεται σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Πρεσβευτών της Ομάδας των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού που εκπροσωπείται στη Γραμματεία ΑΚΕ, η οποία συμμετέχει στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

 

Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για θέματα Μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΜΑΕ)

Στις σχετικές Χώρες Εταίρους (Δυτικά Βαλκάνια, χώρες της Ανατολικής και Νότιας Μεσογείου, Ρωσία και Κεντρική Ασία), οι εθνικές ομάδες εμπειρογνωμόνων για θέματα μεταρρύθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης παρέχουν δεξαμενή εμπειρογνωσίας σε τοπικές αρχές και ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση της μεταρρύθμισης και την ενίσχυση της προόδου στην ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης, συμμετέχουν στην ανάπτυξη πολιτικών στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα τους. Οι δραστηριότητες του ΕΜΑΕ βασίζονται στις επαφές των μελών του. Κάθε εθνική ομάδα απαρτίζεται από 5 έως 15 μέλη. Τα μέλη του δικτύου είναι ειδικοί στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης (πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις, κοσμήτορες, ανώτεροι ακαδημαϊκοί, υπάλληλοι τμημάτων διεθνών σχέσεων, φοιτητές κ.λπ).

Η αποστολή τους περιλαμβάνει την παροχή στήριξης για:

 • την ανάπτυξη πολιτικής στις χώρες τους, μέσω ενίσχυσης του εκσυγχρονισμού, των διαδικασιών και των στρατηγικών μεταρρύθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές·
 • τη διεξαγωγή διαλόγου πολιτικής με την ΕΕ στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης·
 • δραστηριότητες κατάρτισης και παροχής συμβουλών που απευθύνονται στα ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό επίπεδο, ιδίως στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το προσωπικό τους·
 • σχέδια του προγράμματος Erasmus+ (ιδίως εκείνα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης για Ανάπτυξη Ικανοτήτων/ Δεξιοτήτων) μέσω της διάδοσης των αποτελεσμάτων τους, ιδίως των ορθών πρακτικών και των καινοτόμων πρωτοβουλιών και της αξιοποίησής τους για σκοπούς κατάρτισης.

 

Δίκτυο Euroguidance

Το Euroguidance είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών κέντρων πληροφόρησης. Όλα τα κέντρα Euroguidance έχουν δύο κοινούς στόχους:

 • την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στις δραστηριότητες καθοδήγησης για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση·
 • την παροχή ποιοτικής πληροφόρησης σχετικά με τη διά βίου καθοδήγηση και την κινητικότητα για μαθησιακούς σκοπούς.

Η κύρια στοχευόμενη ομάδα του Euroguidance είναι τα άτομα που ασκούν καθοδήγηση και που είναι υπεύθυνα για τη χάραξη πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://euroguidance.eu/.

 

Εθνικά Κέντρα Europass

Στόχος του Europass είναι να βοηθά τα άτομα να παρουσιάζουν και να τεκμηριώνουν τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά τους προσόντα με σαφή και διαφανή τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων που αναζητούν εργασία και των εργοδοτών, καθώς και η κινητικότητα για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Σε κάθε χώρα (Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, καθώς και Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Τουρκία), ένα Εθνικό Κέντρο Europass συντονίζει όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με τα έγγραφα Europass. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που ενδιαφέρεται να κάνει χρήση του Europass ή να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europass.cedefop.europa.eu/el/about/national-europass-centres

 

Εθνικά Σημεία Συντονισμού (NCP) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΕΠ)

Τα Εθνικά Σημεία Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων υποστηρίζουν τις Εθνικές Αρχές με σκοπό τη δημιουργία εθνικών πλαισίων προσόντων. Οι δραστηριότητές τους στοχεύουν στα εξής:

 • αναφορά των εθνικών συστημάτων πλαισίων προσόντων στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά συστήματα·
 • αναφορά του κατάλληλου επιπέδου του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων στα πιστοποιητικά προσόντων, στα πτυχία και τα έντυπα Europass που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές.

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/ploteus

 

Δίκτυο Εθνικών Σημείων Αναφοράς EQAVET

Τα εθνικά σημεία αναφοράς EQAVET ορίζονται από τις εθνικές αρχές και φέρνουν σε επαφή υφιστάμενους σχετικούς φορείς με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και όλων των ενδιαφερομένων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για να συμβάλλουν στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ. Τα εθνικά σημεία αναφοράς EQAVET έχουν ως στόχο:

 1. να στηρίζουν ενεργά την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας του EQAVET,
 2. να λαμβάνουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης του πλαισίου EQAVET σε εθνικό πλαίσιο,
 3. να υποστηρίζουν την αυτοαξιολόγηση ως συμπληρωματικό και αποτελεσματικό μέσο διασφάλισης της ποιότητας επιτρέποντας τη μέτρηση της επιτυχίας και τον εντοπισμό των τομέων για βελτίωση και
 4. να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους αποτελεσματικά.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eqavet.eu/

 

Εθνικά Κέντρα Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης (NARIC)

Το δίκτυο NARIC παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των πτυχίων και των περιόδων σπουδών που πραγματοποιούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και συμβουλές σχετικά με τα ξένα ακαδημαϊκά διπλώματα στη χώρα όπου έχει την έδρα του το NARIC. Το δίκτυο NARIC παρέχει υπεύθυνες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όποιον ταξιδεύει στο εξωτερικό για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά και σε ιδρύματα, φοιτητές, συμβούλους, γονείς, εκπαιδευτικούς και πιθανούς εργοδότες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις δραστηριότητες του δικτύου NARIC μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και πείρας μεταξύ χωρών, του καθορισμού ορθών πρακτικών, της συγκριτικής ανάλυσης των συστημάτων και των πολιτικών στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς και της ανάλυσης θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες: www.enic-naric.net

 

Δίκτυο Εθνικών Ομάδων Εμπειρογνωμόνων ECVET

Οι Εθνικές Ομάδες Εμπειρογνωμόνων ECVET παρέχουν δεξαμενή εμπειρογνωσίας για τη στήριξη της υλοποίησης του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET). Προωθούν την υιοθέτηση, την εφαρμογή και τη χρήση του ECVET στις Χώρες του Προγράμματος και παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αρμόδιους φορείς και ιδρύματα σχετικούς με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Περισσότερες πληροφορίες:

 

Κέντρα πόρων SALTO

Ο σκοπός των κέντρων πόρων SALTO είναι να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας και του αντίκτυπου των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+.

Νεολαία

Στον τομέα της νεολαίας, τα κέντρα SALTO παρέχουν τεχνογνωσία, πόρους, πληροφόρηση και κατάρτιση σε συγκεκριμένους τομείς για τις Εθνικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς που εμπλέκονται στην εργασία στον τομέα της νεολαίας, και προωθούν την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Εστιάζουν είτε σε θεματικές ενότητες (συμμετοχή και πληροφόρηση, ένταξη και πολυμορφία, κατάρτιση και συνεργασία) είτε σε γεωγραφικές περιοχές (Χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και Ρωσία, Νότια Μεσόγειος, Δυτικά Βαλκάνια).

Το έργο των κέντρων SALTO Youth περιλαμβάνει:

 • διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επισκέψεων μελέτης, φόρουμ, δραστηριοτήτων ανάπτυξης συνεργασίας και συμπράξεων·
 • ανάπτυξη και τεκμηρίωση μεθόδων και εργαλείων για την κατάρτιση και την εργασία στον τομέα της νεολαίας·
 • επισκόπηση των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων κατάρτισης που διατίθενται σε όσους εργάζονται στον τομέα της νεολαίας μέσω του Ευρωπαϊκού Ημερολογίου Κατάρτισης·
 • έκδοση εντύπων και οδηγιών πρακτικού χαρακτήρα·
 • παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με την εργασία στον τομέα της νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
 • παροχή βάσης δεδομένων για τους εκπαιδευτές και τα πρόσωπα που παρέχουν πόρους όσον αφορά την εργασία στον τομέα της νεολαίας και την κατάρτιση·
 • παρακολούθηση των πιστοποιήσεων των εθελοντικών οργανώσεων του προγράμματος Erasmus+ σε Χώρες Εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ·
 • συντονισμός της υλοποίησης του Youthpass, του εργαλείου για την υποστήριξη της επικύρωσης των αποτελεσμάτων της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην κινητικότητα των νέων και τις δραστηριότητες εργασίας στον τομέα της νεολαίας.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το κέντρο SALTO προσφέρει μια πλατφόρμα για ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και του αντίκτυπου του προγράμματος Erasmus+ σε συστημικό επίπεδο. Αυτές οι δραστηριότητες, όπως εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και δραστηριότητες ανάπτυξης συμπράξεων σε θέματα προτεραιότητας του Erasmus+ δίνουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν, μεταξύ άλλων, τις ικανότητες των οργανισμών τους προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες του Erasmus+, να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, να βρουν εταίρους ή να αυξήσουν τον αντίκτυπο των σχεδίων τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης SALTO παρέχει τεχνογνωσία, πόρους και πληροφόρηση σχετικά με αυτές τις ευκαιρίες κατάρτισης για τους ενδιαφερόμενους και τις Εθνικές Υπηρεσίες στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο: www.salto-youth.net και στο www.salto-et.net

 

Otlas - Εργαλείο εύρεσης εταίρων

Ένα από τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί και διατίθενται από τα κέντρα πόρων SALTO Youth είναι το Otlas, ένα κεντρικό διαδικτυακό εργαλείο εύρεσης εταίρων που απευθύνεται σε οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Οι οργανισμοί μπορούν να καταχωρούν στο Otlas τα στοιχεία επικοινωνίας και τους τομείς ενδιαφερόντων τους, καθώς και να υποβάλλουν αιτήματα εύρεσης εταίρων για ιδέες σχετικά με σχέδια.

Περισσότερες πληροφορίες: www.salto-youth.net/otlas ή www.otlas.eu

 

Δίκτυο Eurodesk

Το δίκτυο Eurodesk παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σε νέους και σε όσους εργάζονται με νέους, σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, και τη συμμετοχή των νέων σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες.

Με παρουσία σε όλες τις Xώρες του Προγράμματος και συντονιζόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το κεντρικό Γραφείο Eurodesk των Βρυξελλών, το δίκτυο Eurodesk απαντά σε ερωτήματα, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση, διοργανώνει εκδηλώσεις και δημοσιεύει εκδόσεις. Συμβάλλει επίσης στον εμπλουτισμό της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας.

Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας παρέχει πληροφορίες και ευκαιρίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους νέους που ζουν, σπουδάζουν και εργάζονται στην Ευρώπη. Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν οκτώ βασικά θέματα, καλύπτουν 33 χώρες και είναι διαθέσιμες σε 27 γλώσσες.

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας: http://europa.eu/youth/splash_en

Περισσότερες πληροφορίες για το Eurodesk: https://eurodesk.eu/

 

 • 1. Η ονομασία αυτή δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των επιμέρους θέσεων των κρατών μελών ως προς αυτό το ζήτημα.