Indholdsfortegnelse
Søg i guiden

Hvilke andre organer er involveret i implementeringen af programmet?

Ud over de ovenfor nævnte organer stiller følgende strukturer yderligere ekspertise til rådighed ved implementeringen af Erasmus+:

Eurydice-netværket

Eurydice-netværket fokuserer primært på den måde, hvorpå uddannelse i Europa er struktureret og tilrettelagt på alle niveauer, og har til formål at bidrage til større gensidig forståelse af uddannelsessystemerne i Europa. Netværket stiller sammenlignende analyser på europæisk niveau og landespecifikke oplysninger om uddannelse og unge til rådighed for de aktører, der er ansvarlige for uddannelsessystemer og -politikker i Europa, og hjælper dem dermed i deres beslutningstagning.

Eurydice-netværket producerer omfattende informationskilder, herunder:

 • detaljerede beskrivelser og oversigter over de nationale uddannelsessystemer (nationale uddannelsessystemer og -politikker)
 • sammenlignende tematiske rapporter om specifikke emner af fællesskabsinteresse (tematiske rapporter)
 • indikatorer og statistikker (nøgledataserier) og
 • en række fakta og tal vedrørende uddannelse, f.eks. om nationale uddannelsessystemer, skolekalendere og sammenligninger af underviseres løn og obligatoriske undervisningstimer i de forskellige lande og på forskellige uddannelsesniveauer (fakta og tal).

Netværket består af en central koordinationsenhed i forvaltningsorganet og nationale enheder med base i samtlige programlande inden for Erasmus+ samt Albanien, Bosnien-Hercegovina og Montenegro.

Yderligere oplysninger findes på forvaltningsorganets websted.

 

Youth Wiki National Correspondents-netværket

I overensstemmelse med EU's ungdomsstrategi og målet om at opnå bedre viden om ungdomsspørgsmål i Europa ydes der finansiel støtte til nationale strukturer, som bidrager til Youth Wiki, et interaktivt værktøj, som giver oplysninger om unge europæeres situation og om nationale ungdomspolitikker på en sammenhængende, ajourført og anvendelig måde.

Der ydes finansiel støtte til organer, som er udpeget af de nationale myndigheder i et programland, til aktioner, der gennemføres af disse organer med henblik på at udarbejde landespecifikke oplysninger, sammenlignelige landebeskrivelser og indikatorer, som bidrager til en bedre gensidig forståelse af ungdomssystemerne og -politikkerne i Europa.

 

eTwinnings-støtteenheder

eTwinning er et fællesskab af lærere (fra børnehaveklasse- til gymnasielærere), som hostes på en sikker platform, der kun er tilgængelig for lærere, som er godkendt af de nationale myndigheder. Deltagerne kan involvere sig i mange aktiviteter: gennemføre projekter med andre skoler og klasser, deltage i drøftelser og udvikle faglige netværk med kolleger, deltage i forskellige muligheder for faglig udvikling (online og face-to-face) osv. eTwinning finansieres under Key Action 2 i Erasmus+. Siden eTwinning blev lanceret i 2005, har mere end 570.000 lærere i mere end 190.000 registreret sig, og der er gennemført næsten 75.000 projekter i programlandene.

Undervisere og skoler, der deltager i eTwinning, modtager tilskud fra deres nationale støtteenheder (National Support Services – NSS). Der er tale om organisationer, der udpeges af de kompetente nationale myndigheder. De yder bistand til skoler i forbindelse med registreringsprocessen og søgningen efter partnere og projektaktiviteter, udbreder kendskabet til programmet, uddeler priser og kvalitetsmærker og tilrettelægger faglige udviklingsaktiviteter for undervisere.

De nationale støtteenheder koordineres af en central støtteenhed (Central Support Service – CSS), der også er ansvarlig for udviklingen af eTwinning-internetplatformen og tilrettelæggelsen af faglige udviklingsaktiviteter for undervisere på europæisk niveau.

Listen over alle enhederne og flere oplysninger om dem findes på: https://www.etwinning.net/en/pub/contact.htm

 

School Education Gateway (SEG)

School Education Gateway er Europas onlineplatform for skoleundervisning, som i dag findes på 23 EU-sprog, og som har til formål at levere alt, hvad lærere skal bruge med hensyn til oplysninger, læring og faglig udvikling, peer-support og netværkssamarbejde, muligheder for samarbejdsprojekter og mobilitet, oplysninger om politikker osv. Bortset fra lærere omfatter SEG's målgruppe alle, som deltager i aktiviteter under Erasmus+, herunder: skoler og andre uddannelsesinstitutioner og -organisationer, politikere og nationale myndigheder, NGO'er, virksomheder osv. 

Da det er et offentligt websted, kan alle få adgang til det på internettet (dvs. også brugere fra lande uden for Unionen). Denne brede rækkevidde forventes at forbedre sammenhængen mellem politik og praksis inden for europæisk skoleuddannelse og hjælpe med at fremme politik baseret på, hvad der i virkeligheden sker på skolerne, og hvad arbejdsmarkedet har brug for.

SEG tilbyder et varieret udvalg af indhold, f.eks. eksempler på god praksis fra europæiske projekter, månedlige blogindlæg fra og videointerviews med eksperter inden for europæisk skoleuddannelse, onlinekurser for lærere om, hvordan de håndterer bestemte udfordringer i klasseværelset, ressourcer, som f.eks. undervisningsmaterialer, tutorials og "European Toolkit for Schools", oplysninger om skoleuddannelsespolitikker, emneopdelte nyheder og arrangementer osv. SEG tilbyder specialværktøjer, som kan hjælpe lærere og andet personale med at finde uddannelses- og mobilitetsmuligheder med henblik på faglig udvikling (kurser på stedet, skyggepraktik, undervisningsopgaver osv.), som kan finansieres under Erasmus+ Key Action 1:

 • Erasmus+-værktøjet "Kursuskatalog" (med face-to-face uddannelsesmuligheder)
 • Erasmus+-værktøjet "Mobilitetsmuligheder" (med lærermobilitet under Key Action 1).

Flere oplysninger: http://schooleducationgateway.eu

 

EPALE

Den elektroniske platform for almen voksenuddannelse og folkeoplysning i Europa – kaldet EPALE – er et nyt initiativ fra Kommissionen, som modtager tilskud under Erasmus+. Platformen er åben for undervisere, kursusledere og frivillige samt politiske beslutningstagere, forskere, medier og akademikere, som er involveret i almenvoksenuddannelse og folkeoplysning.

Webstedet tilbyder interaktive netværk, som gør det muligt for brugere at kommunikere med andre i hele Europa, deltage i debatter og udveksle eksempler på bedste praksis. Nogle af de værktøjer og det indhold, som EPALE tilbyder, omfatter instrumenter, som er særligt interessante for (potentielle) Erasmus+-tilskudsmodtagere. Dette omfatter bl.a.:

 • En kalender over europæiske og nationale arrangementer, som kan bruges
 • til at finde muligheder for mobilitet af deltagere i Key Action 1-projekter
 • til at promovere kurser og arrangementer tilrettelagt af Key Action 2-projekter.
 • Et værktøj til partnersøgning, som kan bruges til at finde partnere til forberedelse af EU-støttede projekter eller finde muligheder for skyggejob.
 • Praksisfællesskaber, som er endnu en mulighed for at samarbejde med andre mennesker og organisationer med samme interesser.
 • Samarbejdsfora, hvor projektpartnere kan arbejde og udvikle deres projekt i et sikkert miljø.
 • Et ressourcecenter, hvor projektdeltagere kan få adgang til artikler, rapporter, manualer og andet materiale, som er udarbejdet af deres projekt eller organisation, og som således udgør en yderligere formidlingsmulighed.
 • En blog, hvor projektdeltagere kan dele deres erfaringer eller uploade videoer for at præsentere deres resultater på en uformel og dynamisk måde.

Projekter, der modtager EU-støtte, bør dele oplysninger om deres aktiviteter og resultater på platformen via blogindlæg, nyheder, arrangementer og andre typer aktiviteter.

EPALE implementeres af en central støtteenhed og et netværk af nationale støtteenheder i programlandene inden for Erasmus+, som er ansvarlige for at identificere interessant information og tilskynde interessenter til at bruge og bidrage til platformen. EPALE findes på http://ec.europa.eu/epale.

 

Erasmus+ Virtual Exchange

 

Erasmus+ Virtual Exchange giver unge, der kommer fra et af landene på begge sider af Middelhavet, mulighed for at deltage i en interkulturel dialog og forbedre deres færdigheder ved hjælp af online læringsværktøjer. Programmet udvider rækkevidden og dimensionerne af Erasmus+ og supplerer den traditionelle, fysiske mobilitet. Erasmus+ Virtual Exchange arbejder tæt sammen med universiteter og ungdomsorganisationer for at nå ud til unge, ungdomsarbejdere, studerende og akademikere fra de 34 programlande og de 10 partnerlande i den sydlige middelhavsregion (Algeriet, Ægypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina1, Syrien og Tunesien).

 

Virtuelle udvekslinger er onlinedialoger, der som regel foregår som en del af formelle eller uformelle uddannelsesprogrammer, og de er anerkendt overalt. Alle diskussioner ledes af uddannede formidlere, der følger et aftalt adfærdskodeks. Ved at logge ind på en sikker videokonferenceplatform mødes unge i mindre grupper for at diskutere sociale, globale eller personlige temaer. Målet er at inspirere til selvrefleksion, aktiv lytning, respekt og kritisk tænkning. Dialogerne forbedrer ligeledes beskæftigelsesegnetheden, da de kræver effektiv kommunikation, kendskab til andre sprog og samarbejde på tværs af forskelle. 

 

Erasmus+ Virtual Exchange uddanner ligeledes ungdomsarbejdere og universitetsprofessorer i at udvikle virtuelle udvekslingsprojekter sammen med partnere fra andre lande for at formidle kontakt mellem unge fra forskellige kulturer. Herudover hjælper projektet lederne bag masselæringskurserne online (MOOC) med at udvikle en virtuel udvekslingskomponent til integration i deres programmer.

Alle informationer er til rådighed her: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

Nationale Erasmus+-kontorer

I de enkelte partnerlande (lande i det vestlige Balkan, lande i det østlige og sydlige Middelhavsområde, Rusland og Centralasien) bistår de nationale Erasmus+-kontorer Kommissionen, forvaltningsorganet og de lokale myndigheder i implementeringen af Erasmus+. De er knudepunkterne i de pågældende lande for de interessenter, der er involveret i Erasmus+ inden for videregående uddannelse. De bidrager til at øge kendskabet til samt synligheden, relevansen, effektiviteten og effekten af den internationale dimension inden for Erasmus+.

De nationale Erasmus+-kontorer er ansvarlige for at:

 • oplyse om aktiviteter i Erasmus+ inden for videregående uddannelse, der er åbne for deltagelse for deres lande
 • rådgive og yde bistand til potentielle ansøgere
 • overvåge projekter, der har modtaget tilskud fra Erasmus+
 • koordinere det lokale team af eksperter i reformer af de videregående uddannelser
 • overvåge de resterende dele af Tempus IV-programmet (2007-2013)
 • bidrage til undersøgelser og arrangementer
 • bidrage til dialog om politikker
 • opretholde kontakten med de lokale myndigheder og EU-delegationerne
 • følge den politiske udvikling inden for videregående uddannelse i deres land.

AVS-Sekretariat

I de berørte partnerlande (AVS-staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet) vil implementeringen af bestemte aktioner blive udført i tæt samarbejde med AVS-ambassadørudvalget, repræsenteret af AVS-Sekretariatet, der er involveret i programmeringen og implementeringen af disse aktioner.

 

Netværk af eksperter i reformer af de videregående uddannelser

De nationale team af eksperter i reformer af de videregående uddannelser i de enkelte partnerlande (lande i det vestlige Balkan, lande i det østlige og sydlige Middelhavsområde, Rusland og Centralasien) fungerer som ekspertisepuljer for de lokale myndigheder og interessenter i deres bestræbelser på at fremme reformer og sikre fremskridt inden for videregående uddannelse. De deltager i udviklingen af politikker for de videregående uddannelser i deres respektive lande. Netværkets aktiviteter er baseret på "peer to peer"-kontakter. De enkelte nationale team består af 5-15 medlemmer. Der er tale om eksperter inden for videregående uddannelse (rektorer, vicerektorer, dekaner, ledende akademikere, medarbejdere inden for internationale relationer, studerende osv.).

Eksperternes opgaver omfatter støtte til:

 • udvikling af politikker i deres respektive lande ved at fremme modernisering, reformprocesser og strategier inden for videregående uddannelse i tæt samarbejde med de lokale myndigheder
 • dialog med Unionen om politikker for videregående uddannelse
 • uddannelses- og rådgivningsaktiviteter rettet mod lokale interessenter, navnlig videregående uddannelsesinstitutioner og deres undervisere/medarbejdere
 • projekter med tilskud fra Erasmus+ (navnlig dem, der gennemføres under aktionen kapacitetsopbygning) ved formidling af deres resultater, navnlig eksempler på bedste praksis og innovative initiativer, og udnyttelse af disse til uddannelsesformål.

 

Euroguidance-netværket

Euroguidance er et europæisk netværk af nationale ressource- og informationscentre. Alle Euroguidance-centre har to fælles mål:

 • at fremme den europæiske dimension i vejledningsaktiviteter inden for uddannelse og erhvervsuddannelse
 • at give god information om livslang vejledning og mobilitet med henblik på uddannelse.

Den største målgruppe for Euroguidance er vejledere og politiske beslutningstagere på både uddannelses- og beskæftigelsesområdet i alle europæiske lande. 

Flere oplysninger findes på http://euroguidance.eu/.

 

Nationale Europass-centre

Europass har til formål at hjælpe enkeltpersoner med at redegøre for og fremlægge deres kompetencer og kvalifikationer på en klar og gennemsigtig måde i hele Europa. Kommunikation mellem jobsøgende og arbejdsgivere samt mobilitet med henblik på beskæftigelse eller uddannelse fremmes gennem dette initiativ.

Et nationalt Europass-center i hvert enkelt land (Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet) koordinerer samtlige aktiviteter i forbindelse med Europass-dokumenterne. Europass-centrene er det første kontaktpunkt for en person eller organisation, der er interesseret i at bruge eller få mere at vide om Europass.

Flere oplysninger findes på: http://europass.cedefop.europa.eu/da/about/national-europass-centres

 

Nationale koordinationspunkter (NCP) for den europæiske kvalifikationsramme (EQF)

EQF NCP'er hjælper nationale myndigheder med at etablere en fælles referenceramme for kvalifikationer. EQF NCP-aktiviteterne er tiltænkt følgende anvendelse:

 • konvertering af referencer fra nationale kvalifikationssystemer til det europæiske referenceniveau
 • konvertering af referencer til et overensstemmende EQF-niveau ved kvalifikationscertifikater, eksamensbeviser og Europass-dokumenter udstedt af de kvalificerede myndigheder.

Flere oplysninger findes på: http://ec.europa.eu/ploteus

 

Netværket af nationale referencepunkter for EQAVET

De nationale referencepunkter for EQAVET (NRP'er) er etableret af nationale myndigheder og forbinder de relevante eksisterende instanser, hvilket indbefatter sociale partnere og alle involverede interessenter på nationalt og regionalt niveau, for at bidrage til implementeringen af den europæiske referenceramme for kvalifikationer inden for erhvervsuddannelser. Formålet med EQAVET NRP er:

 1. at yde aktiv støtte til implementeringen af EQAVET's arbejdsprogram
 2. at tage konkrete initiativer i forbindelse med at promovere den yderligere udvikling af EQAVET-rammen i en national kontekst
 3. at støtte selvevaluering som et komplementerende og nyttigt værktøj i forbindelse med kvalitetssikring, da det gør det muligt at måle succes og identificere, hvilke områder der har behov for forbedring, samt
 4. at sikre en effektiv formidling af information til interessenter.

Flere oplysninger findes på: http://www.eqavet.eu

 

Nationale informationscentre vedrørende akademisk anerkendelse (NARIC)

NARIC-netværket stiller oplysninger til rådighed om anerkendelse af eksamensbeviser og studieophold i andre europæiske lande og giver rådgivning om udenlandske eksamensbeviser i det land, hvor det nationale informationscenter vedrørende akademisk anerkendelse er etableret. NARIC-netværket tilbyder kompetent rådgivning til alle, der rejser til udlandet med henblik på arbejde eller videreuddannelse, men også til uddannelsesinstitutioner, studerende, vejledere, forældre, undervisere og potentielle arbejdsgivere.

Kommissionen støtter NARIC-netværkets aktiviteter ved hjælp af udveksling af oplysninger og erfaringer mellem landene, kortlægning af bedste praksis, sammenlignende analyser af systemer og politikker på området samt drøftelse og analyse af anliggender af fælles uddannelsespolitisk interesse.

Flere oplysninger findes på: www.enic-naric.net

 

Netværk af nationale team af ECVET-eksperter

De nationale team af ECVET-eksperter fungerer som en ekspertisepulje i forbindelse med fremme af implementeringen af et europæisk meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (European Credit System for Vocational Education and Training – ECVET). De fremmer vedtagelse, implementering og brug af ECVET i programlandene og rådgiver kompetente organer og institutioner på erhvervsuddannelsesområdet.

Flere oplysninger findes på:

 

SALTO-ressourcecentre

Målet med SALTO-ressourcecentrene er at hjælpe med at forbedre kvaliteten og effekten af de programmer, der modtager tilskud fra programmet Erasmus+.

UNGE

På ungdomsområdet formidler SALTO-centrene ekspertise, ressourcer og uddannelse på specifikke områder til nationale agenturer og andre aktører, der er involveret i ungdomsarbejde, og de fremmer samtidig anerkendelsen af ikke-formel og uformel læring. De har enten et tematisk fokus (deltagelse og information, inklusion og mangfoldighed, uddannelse og samarbejde) eller et geografisk fokus (lande i Østpartnerskabet og Rusland, det sydlige middelhavsområde, det vestlige Balkan).

SALTO-ressourcecentrenes arbejde indbefatter:

 • Tilrettelæggelse af læringskurser, studieophold, fora, samarbejde og partnerskabsopbyggende aktiviteter.
 • Udvikling og dokumentation af arbejdsmetoder og redskaber på uddannelses- og ungdomsområdet
 • Sikring af et overblik over de europæiske læringsaktiviteter, der er tilgængelige for ungdomsarbejdere via European Training Calendar (den europæiske læringskalender).
 • Udgivelse af praktiske publikationer og vejledninger.
 • Tilvejebringelse af ajourførte oplysninger om europæisk ungdomsarbejde.
 • Udarbejdelse af en database over trænere og ressourcepersoner inden for ungdomsarbejde og læring.
 • Overvågning af akkreditering af frivillige organisationer under Erasmus+ i EU's nabopartnerlande.
 • Koordinering af implementeringen af Youthpass, som er et værktøj til støtte af validering af ikke-formelle og uformelle læringsresultater inden for ungdomsmobilitet og ungdomsarbejdeaktiviteter.

 

 

UDDANNELSE OG TRÆNING

Inden for områderne uddannelse og træning tilbyder SALTO-centrene en platform til europæiske uddannelsesaktiviteter, der har til formål at forbedre kvalitet og effekt hos programmerne inden for Erasmus+ på et systemisk niveau. Disse aktiviteter, såsom workshops, kurser, seminarer og partnerskabsopbyggende aktiviteter inden for prioritetstemaerne bag Erasmus+, giver blandt andet interessenterne mulighed for at udvikle deres organisationers evne til at udnytte mulighederne i Erasmus+ til fulde, udveksle bedste praksisser blandt europæiske lande, finde partnere eller øge effekten bag deres projekter på europæisk niveau. SALTO-centret for uddannelse og træning formidler ekspertise, ressourcer og information om disse uddannelsesmuligheder til interessenter og nationale agenturer på uddannelsesområdet.

For yderligere information: www.salto-youth.net og www.salto-et.net

 

Eurodesk-netværket

Eurodesk-netværket informerer unge og personer, der arbejder med unge, om europæiske muligheder på uddannelses- og ungdomsområdet og om unges deltagelse i europæiske aktiviteter.

Eurodesk-netværket, som koordineres på europæisk plan af Eurodesk-kontoret i Bruxelles, er til stede i alle programlande og besvarer forespørgsler og informerer om finansiering, arrangementer og publikationer. Det bidrager desuden til fremme af Den Europæiske Ungdomsportal.

Den Europæiske Ungdomsportal indeholder europæiske og nationale oplysninger samt information om muligheder af interesse for unge, der bor, studerer og arbejder i Europa. Den omfatter otte hovedtemaer, dækker 33 lande og er tilgængelig på 27 sprog.

Den Europæiske Ungdomsportal findes på: http://europa.eu/youth/splash_da. Flere oplysninger om Eurodesk findes på: http://www.eurodesk.eu.

 

 • 1. Denne betegnelse skal ikke opfattes som en anerkendelse af en palæstinensisk stat og berører ikke de enkelte medlemsstaters holdninger på området.