Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Ποιος μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+;

Φυσικά πρόσωπα: φοιτητές, σπουδαστές, ασκούμενοι, μαθητευόμενοι, μαθητές, ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, νέοι, εθελοντές, καθηγητές, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας ή σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας συνιστούν τον βασικό πληθυσμό, στον οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα.

Ωστόσο, η επαφή των εν λόγω φυσικών προσώπων με το πρόγραμμα γίνεται μέσω οργανισμών, Ιδρυμάτων Ανώτατης/Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, φορέων ή ομάδων που διοργανώνουν τέτοιου είδους δραστηριότητες. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις πρόσβασης στο πρόγραμμα συνδέονται με τις ακόλουθες δύο κατηγορίες φορέων: τους «συμμετέχοντες» (φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα) και τους «συμμετέχοντες οργανισμούς» (συμπεριλαμβανομένων ομάδων τουλάχιστον τεσσάρων νέων ατόμων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εργασίας με νέους, αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο οργανώσεων νεολαίας, γνωστών και ως άτυπων ομάδων νέων). Οι προϋποθέσεις συμμετοχής τόσο για τα φυσικά πρόσωπα (συμμετέχοντες) όσο και για τους συμμετέχοντες οργανισμούς εξαρτώνται από τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι.