Spis treści
Szukaj w przewodniku

Uczestnicy

Zasadniczo uczestnicy projektów Erasmus+ muszą mieć miejsce zamieszkania w kraju programu. Niektóre akcje, zwłaszcza w obszarze szkolnictwa wyższego i młodzieży, są otwarte również dla uczestników z krajów partnerskich.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie Erasmus+ zależą od rodzaju akcji wspieranej w ramach programu.

Zasadniczo:

  • w przypadku projektów istotnych dla szkolnictwa wyższego głównymi grupami docelowymi są: studenci uczelni (krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych, studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia), nauczyciele akademiccy i wykładowcy, kadra instytucji szkolnictwa wyższego, osoby prowadzące szkolenia i specjaliści w przedsiębiorstwach;
  • w przypadku projektów istotnych dla kształcenia i szkolenia zawodowego głównymi grupami docelowymi są: praktykanci i uczniowie w ramach kształcenia zawodowego, specjaliści i osoby prowadzące szkolenia w zakresie szkolenia zawodowego, kadra organizacji kształcenia zawodowego, osoby prowadzące szkolenia i specjaliści w przedsiębiorstwach;
  • w przypadku projektów istotnych dla edukacji szkolnej głównymi grupami docelowymi są: członkowie kadry kierowniczej szkół, nauczyciele i pozostali pracownicy szkół, uczniowie edukacji przedszkolnej, szkolnictwa podstawowego i średniego;
  • w przypadku projektów istotnych dla edukacji dorosłych głównymi grupami docelowymi są: członkowie organizacji niezawodowej edukacji dorosłych, osoby prowadzące szkolenia, kadra i osoby uczące się w ramach niezawodowej edukacji dorosłych;
  • w przypadku projektów istotnych dla młodzieży głównymi grupami docelowymi są: osoby młode w wieku od 13 do 30 lat1, osoby pracujące z młodzieżą, kadra i członkowie organizacji działających w sektorze młodzieży;
  • w przypadku projektów istotnych dla sportu głównymi grupami docelowymi są: specjaliści i wolontariusze w obszarze sportu, sportowcy i trenerzy.

Dalsze informacje na temat warunków uczestnictwa w poszczególnych akcjach można znaleźć w części B i załączniku I do niniejszego przewodnika.

  • 1. Obowiązują różne limity wiekowe w zależności od rodzaju działań. Dalsze informacje można znaleźć w części B i załączniku I do niniejszego przewodnika. Należy również wziąć pod uwagę: dolny limit wieku – do dnia rozpoczęcia działania uczestnicy muszą osiągnąć wiek minimalny; górny limit wieku – w dniu złożenia wniosku uczestnicy nie mogą przekroczyć wskazanego maksymalnego wieku.