Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Συμμετέχοντες

Κατά κανόνα οι συμμετέχοντες σε σχέδια του Erasmus+ πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε κάποια από τις χώρες του προγράμματος. Ορισμένες δράσεις, ιδίως στους τομείς της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της νεολαίας, είναι επίσης ανοικτές σε συμμετέχοντες από χώρες εταίρους.

Οι ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε ένα σχέδιο του Erasmus+ εξαρτώνται από το είδος της συγκεκριμένης Δράσης.

Γενικότερα:

 • Σχέδια που αφορούν τον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απευθύνονται κυρίως σε: φοιτητές , ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σύντομος κύκλος, πρώτος, δεύτερος ή τρίτος κύκλος), εκπαιδευτικούς και καθηγητές ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσωπικό ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές και επαγγελματίες σε επιχειρήσεις·
 • Σχέδια που αφορούν τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης απευθύνονται κυρίως σε: σπουδαστές, μαθητευόμενους και σπουδαστές στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, επαγγελματίες και εκπαιδευτές στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, προσωπικό οργανισμών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτές και επαγγελματίες σε επιχειρήσεις·
 • Σχέδια που αφορούν τον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης απευθύνονται κυρίως σε: διευθυντές, καθηγητές και προσωπικό σχολείων, μαθητές στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση·
 • Σχέδια που αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων απευθύνονται κυρίως σε: μέλη οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπαιδευτές, προσωπικό και εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Σχέδια που αφορούν τον τομέα της νεολαίας απευθύνονται κυρίως σε: νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών1, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, προσωπικό και μέλη οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας·
 • Σχέδια που αφορούν τον τομέα του αθλητισμού απευθύνονται κυρίως σε: επαγγελματίες και εθελοντές στον τομέα του αθλητισμού, αθλητές και προπονητές.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε κάθε συγκεκριμένη δράση, ανατρέξτε στο Μέρος Β και το Παράρτημα Ι του παρόντος Οδηγού.

 • 1. Ανάλογα με τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων, ισχύουν διαφορετικά όρια ηλικίας. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Μέρος Β και το παράρτημα Ι του παρόντος οδηγού. Λάβετε επίσης υπόψη τα ακόλουθα:

  κατώτατα όρια ηλικίας – οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας·
  ανώτατα όρια ηλικίας – οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο ανώτατο όριο ηλικίας κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.