Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Η υποβολή και η διαχείριση των σχεδίων του Erasmus+ αναλαμβάνεται από τους συμμετέχοντες οργανισμούς που εκπροσωπούν τους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση επιλογής ενός σχεδίου, ο αιτών συμμετέχων οργανισμός καθίσταται δικαιούχος επιχορήγησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Οι δικαιούχοι υπογράφουν συμφωνία επιχορήγησης ή τους κοινοποιείται απόφαση επιχορήγησης βάσει της οποίας δικαιούνται να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη για την υλοποίηση του σχεδίου τους (οι συμφωνίες επιχορήγησης δεν υπογράφονται με μεμονωμένους συμμετέχοντες). Ορισμένες Δράσεις του Προγράμματος είναι, επίσης, ανοικτές σε άτυπες ομάδες νέων.

Κατά κανόνα οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε σχέδια του Erasmus+ πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε κάποια από τις χώρες του προγράμματος. Ορισμένες δράσεις είναι επίσης ανοικτές σε συμμετέχοντες οργανισμούς από χώρες εταίρους, ιδίως στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της νεολαίας.

Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής σε ένα σχέδιο του Erasmus+ εξαρτώνται από το είδος Δράσης που λαμβάνει στήριξη από το Πρόγραμμα. Σε γενικές γραμμές, το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε κάθε οργανισμό που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού. Σε αρκετές δράσεις υπάρχει επίσης δυνατότητα συμμετοχής και άλλων παραγόντων που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Μέρος Β και το Παράρτημα Ι του παρόντος οδηγού.