Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Hur är programmet Erasmus+ strukturerat?

För att uppnå målen genomför programmet Erasmus+ följande insatser:

Programområde 1 – enskilda personers mobilitet

Detta programområde stöder följande:

 • Mobilitet med inriktning på lärande: Möjligheter för elever, praktikanter och ungdomar samt för lärare, utbildare, ungdomsarbetare, personal vid utbildningsinstitutioner och det civila samhällets organisationer att få studie- och/eller yrkeserfarenhet i ett annat land.
 • Erasmus Mundus gemensamma masterprogram: Internationella studieprogram på hög nivå som tillhandahålls av konsortier av högskolor som ger stipendier till hela utbildningen till de bästa mastersstudenterna över hela världen.
 • Erasmus+-lån för mastersstudenter: Studenter från programländer i högre utbildning kan ansöka om lån som garanteras av programmet för att ta en mastersexamen utomlands. Studenterna bör vända sig till de nationella banker eller studielånenämnder som deltar i samarbetet.

Programområde 2 – samarbete för innovation och utbyte av goda exempel

Detta programområde stöder följande:

 • Transnationella strategiska partnerskap för att utveckla initiativ inom ett eller flera områden för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor och främja innovation, utbyte av erfarenheter och know-how mellan olika typer av organisationer som arbetar med allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor eller inom andra relevanta områden. Viss verksamhet i mobilitetssyfte kan få stöd i den grad de bidrar till projektets mål.
 • Kunskapsallianser mellan högskolor och företag för att främja innovation, entreprenörskap, kreativitet, anställningsbarhet, kunskapsutbyte och/eller tvärvetenskaplig undervisning och tvärvetenskapligt lärande.
 • Branschspecifika kunskapsallianser som stöder utformning och produktion av gemensamma läroplaner, program och undervisningsmetoder för yrkesutbildningar med utgångspunkt i utvecklingen inom en viss ekonomisk sektor och de färdigheter som krävs för att vara verksam inom ett eller flera yrkesområden.
 • Kapacitetsuppbyggnadsprojekt som stöder samarbete med partnerländer inom högre utbildning och ungdomsfrågor. Syftet med kapacitetsuppbyggnadsprojekten är att underlätta moderniseringen och internationalisering i organisationer, lärosäten och system. Vissa typer av kapacitetsuppbyggnadsprojekt stöttar verksamhet i mobilitetssyfte i den grad de bidrar till projektets mål.
 • It-baserade stödplattformar, till exempel e-twinning, School Education Gateway, elektroniska plattformen för vuxenutbildning i Europa (Epale) och Europeiska ungdomsportalen, som erbjuder virtuella samarbetsformer, databaser över möjligheter, praktikgemenskaper och andra webbaserade tjänster för lärare och yrkesverksamma inom skola och vuxenutbildning samt för unga människor, volontärer och ungdomsarbetare i och utanför Europa. Från och med 2018 erbjuder dessutom initiativet Erasmus+: Virtuellt utbyte interkulturella lärandeupplevelser åt unga runtom i Europa och länderna i det södra Medelhavsområdet.

Programområde 3 – stöd till politisk reform

Detta programområde stöder följande: 

 • Kunskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor för en evidensbaserad beslutsprocess och granskning, särskilt
 • landsspecifika och tematiska analyser, däribland genom samarbete med akademiska nätverk,
 • lärande av varandra och inbördes granskning genom den öppna samordningsmetoden inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor.
 • Initiativ för politisk innovation för att stimulera en innovativ politisk utveckling hos Erasmus+ intressenter och ge offentliga myndigheter möjlighet att pröva hur ändamålsenlig den innovativa politiken är genom väl avpassade utvärderingsmetoder.
 • Stöd till europeiska politiska verktyg för att underlätta öppenhet i och erkännande av färdigheter och kvalifikationer och även överföring av studiepoäng, främja kvalitetskontroll, stödja validering av icke-formellt och informellt lärande, förvaltning av färdigheter och vägledning. Denna insats inbegriper även stöd till de nätverk som underlättar utbyten inom Europa, invånarnas lärande och mobilitet i yrkeslivet samt utveckling av flexibla inlärningsvägar mellan olika områden inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor.
 • Samarbete med internationella organisationer med välkända sakkunskaper och analytisk kapacitet (till exempel OECD och Europarådet) för att öka effekten för och mervärdet med politiken inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor.
 • Dialog med intressenter, insatser för att främja politiken och programmet som involverar offentliga myndigheter, leverantörer och intressenter inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor är nödvändiga för att öka kunskapen om EU:s politik, i synnerhet Europa 2020-strategin, Utbildning 2020 och den europeiska ungdomsstrategin samt även om den yttre dimensionen av EU:s utbildnings- och ungdomspolitik. Dessa aktiviteter är också nödvändiga för att utveckla intressenternas kapacitet att aktivt stödja genomförandet av politiken genom att stimulera att programmets resultat tas tillvara och får tydlig effekt.

Jean Monnet-åtgärder

Jean Monnet-åtgärderna stöder följande:

 • Akademiska moduler, professurer, center för spetskompetens för att fördjupa undervisningen i europeiska integrationsstudier som ingår i en officiell kursplan hos en högskola och bedriva, granska och handleda forskning på EU-innehåll, även för andra utbildningsnivåer, till exempel inom lärarutbildning och obligatorisk utbildning. Dessa insatser ska också ge ingående undervisning om europeiska integrationsfrågor för kommande yrkesverksamma inom områden som möter allt större efterfrågan på arbetsmarknaden, samtidigt som de ska syfta till att uppmuntra, ge råd och vägledning för den yngre generationen av lärare och forskare inom områden som rör den europeiska integrationen.;
 • Politisk debatt med den akademiska världen, som ska stödjas på följande sätt: a) Nätverk för att förbättra samarbetet mellan olika universitet runtom i Europa och i världen, främja samarbete och skapa en plattform för kunskapsutbyte på hög nivå med offentliga aktörer och kommissionens tjänsteavdelningar i mycket aktuella EU-frågor. b) Projekt för innovation, ömsesidig inspiration och spridning av EU-innehåll som ska främja diskussion, reflektion över EU-frågor och ökad kunskap om EU och dess processer.
 • Stöd till föreningar för att anordna och genomföra den stadgeenliga verksamheten hos föreningar som arbetar med EU-studier och EU-frågor, samt offentliggöra EU-fakta för en bredare publik för att förstärka ett aktivt medborgarskap i Europa.

Jean Monnet-verksamhet ska också ge driftsbidrag till utsedda institutioner med europeiska målsättningar som anordnar studier och konferenser som syftar till att ge beslutsfattare nya insikter och konkreta förslag.

Idrott

Insatser inom idrott stöder följande:

 • Samarbetspartnerskap för att främja idrottens integritet (bekämpa dopning och uppgjorda matcher, skydda barn), stödja innovativa metoder för att genomföra EU:s principer om god förvaltning inom idrott, EU-strategier inom social inkludering och lika möjligheter, uppmuntra deltagande i idrott och fysisk aktivitet (stödja genomförandet av EU:s riktlinjer för motion, volontärarbete, sysselsättning inom idrott samt idrottsutbildning) samt stödja genomförandet av EU:s riktlinjer om parallella karriärer för idrottsutövare. Dessa partnerskap omfattar även små samarbetspartnerskap som ska främja social inkludering och lika möjligheter inom idrott, främja europeiska traditionella idrotter och spel, öka mobiliteten för 2019 Ee, tränare, ledare och personal inom ideella idrottsföreningar och skydda idrottsutövarna, särskilt de yngsta, från hälso- och säkerhetsrisker genom att förbättra tränings- och tävlingsvillkoren.
 • Ideella europeiska idrottsevenemang som ger bidrag till enskilda organisationer som ansvarar för att förbereda, organisera och följa upp ett visst evenemang. Den verksamhet som berörs är till exempel organisation av träningsaktiviteter för idrottsutövare och volontärer inför evenemanget, öppnings- och avslutningsceremonier, tävlingar, sidoverksamhet till idrottsevenemanget (konferenser, seminarier) samt genomförande av uppföljningsverksamhet såsom utvärderingar eller uppföljningsverksamheter.
 • Stärka det evidensbaserade beslutsunderlaget genom studier, uppgiftsinsamling, undersökningar, nätverk, konferenser och seminarier för att sprida goda exempel från programländer och idrottsorganisationer och förstärka nätverken på EU-nivå, så att nationella medlemmar av dessa nätverk kan dra nytta av synergieffekter och utbyten med sina partner.
 • Dialog med relevanta europeiska intressenter, främst EU:s årliga idrottsforum och stöd till idrottsevenemang som arrangeras av de EU-medlemsstater som innehar ordförandeskapet i EU. Andra ad hoc-möten och seminarier som är relevanta för att skapa en så bra dialog som möjligt med intressenterna inom idrott kan också anordnas vid behov.