Kazalo
Iskanje po vodniku

Kakšna je struktura programa Erasmus+?

Program Erasmus+ za doseganje svojih ciljev izvaja naslednje ukrepe:

Ključni ukrep 1 – Mobilnost posameznikov

Ta ključni ukrep podpira:

 • mobilnost učečih se in osebja: priložnosti za študente, praktikante, in mlade ter za profesorje, učitelje, vodje usposabljanj, mladinske delavce, osebje izobraževalnih institucij in organizacije civilne družbe za učenje in/ali pridobitev strokovnih izkušenj v drugi državi;
 • skupni magistrski študij Erasmus Mundus: celostni mednarodni študijski programi na visoki ravni, ki jih izvaja konzorcij visokošolskih institucij, ki dodeljuje štipendije za celotni študij najboljšim študentom magistrskih programov po vsem svetu;
 • posojila Erasmus+ za magistrski študij: študenti v visokošolskem izobraževanju iz držav Programa lahko zaprosijo za posojilo, podprto s Programom, za opravljanje celotnega magistrskega študija v tujini. Študenti naj se obrnejo na nacionalne banke ali agencije, ki sodelujejo v shemi.

Ključni ukrep 2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

Ta ključni ukrep podpira:

 • mednarodna strateška partnerstva, namenjena razvoju pobud, ki obravnavajo enega ali več področij izobraževanja, usposabljanja in mladine, ter spodbujanju inovacij, izmenjav izkušenj in strokovnega znanja med različnimi vrstami organizacij, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine ali na drugih ustreznih področjih. Določene aktivnosti mobilnosti so podprte, če prispevajo k uresničevanju ciljev projekta;
 • koalicije znanja med visokošolskimi institucijami in podjetji, katerih cilj je spodbujati inovacije, podjetništvo, ustvarjalnost, zaposljivost, izmenjavo znanja in/ali večdisciplinarno poučevanje in učenje;
 • koalicije sektorskih spretnosti, ki podpirajo oblikovanje in izvajanje učnih načrtov skupnega poklicnega usposabljanja, programov ter metodologij poučevanja in učenja ter pri tem izhajajo iz dejanskih trendov v določenem gospodarskem sektorju ter spretnosti, ki so potrebne za uspešno delovanje na enem ali več poklicnih področjih;
 • projekte krepitve zmogljivosti, ki podpirajo sodelovanje s partnerskimi državami na področju visokošolskega izobraževanja in mladine. Namen projektov krepitve zmogljivosti je podpirati organizacije/institucije in sisteme pri njihovem procesu posodobitve in internacionalizacije. Določene vrste projektov krepitve zmogljivosti podpirajo aktivnosti mobilnosti, če prispevajo k uresničevanju ciljev projekta;
 • podporne IT platforme, na primer eTwinning, School Education Gateway, elektronsko platformo za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) in Evropski mladinski portal, ki nudijo virtualne možnosti sodelovanja, nabor gradiv in primerov dobre prakse, omogočajo izmenjavo dobrih praks med sodelujočimi in druge spletne storitve za učitelje, vodje usposabljanj, drugo osebje na področju šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih ter za mlade, prostovoljce in mladinske delavce po Evropi in drugod po svetu. Poleg tega vse od leta 2018 pobuda Erasmus+ virtualna izmenjava omogoča medkulturne učne izkušnje med mladimi v Evropi in državah južnega Sredozemlja.

Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik

Ta ključni ukrep podpira:

 • znanje na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine za oblikovanje in spremljanje politik na podlagi dejstev, zlasti:
 • analize za posamezne države in tematske analize, tudi v sodelovanju z akademskimi omrežji;
 • vzajemno učenje in medsebojni strokovni pregledi z odprto metodo koordinacije na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine;
 • pobude za inovacije na področju politik, ki spodbujajo razvoj inovativnih politik med deležniki in omogočajo javnim organom, da preskusijo učinkovitost inovativnih politik s terenskimi poskusi, ki temeljijo na zanesljivih ocenjevalnih metodologijah;
 • podporo za evropska orodja politik za lajšanje preglednosti in priznavanja spretnosti in kvalifikacij ter prenosa kreditnih točk, za spodbujanje zagotavljanja kakovosti, podporo potrjevanju neformalnega ter priložnostnega učenja, upravljanju spretnosti in usmerjanju. Ta ukrep vključuje tudi podporo omrežjem, ki lajšajo izmenjave po Evropi, učno in zaposlitveno mobilnost državljanov ter razvoj fleksibilnih učnih poti med različnimi področji izobraževanja, usposabljanja in mladine;
 • sodelovanje z mednarodnimi organizacijami z visoko priznanim strokovnim znanjem in analitičnimi zmogljivostmi (na primer OECD in Svet Evrope) za krepitev učinka in dodane vrednosti politik na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine;
 • dialog z deležniki, promocija politik in Programa vključuje javne organe, ponudnike in deležnike na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki so potrebni za osveščanje o evropskih programih politik (zlasti: strategiji Evropa 2020, strategiji izobraževanje in usposabljanje 2020, strategiji EU za mlade in drugih evropskih programih politike iz tega sektorja) ter o zunanji razsežnosti evropskih politik na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Te aktivnosti so bistvene za razvoj zmogljivosti deležnikov za aktivno podporo izvajanju politik, s spodbujanjem izrabe rezultatov Programa in ustvarjanjem oprijemljivega učinka.

Aktivnosti programa Jean Monnet

Aktivnosti programa Jean Monnet bodo podpirale:

 • akademske module, katedre, centre odličnosti, da se poglobi poučevanje študijev evropskega povezovanja, vključenih v učni načrt visokošolske institucije, ter izvaja, spremlja in nadzira raziskovanje o vsebinah EU, tudi za druge ravni izobraževanja, na primer usposabljanje učiteljev in obvezno izobraževanje. Ti ukrepi naj bi zagotovili tudi poglobljeno poučevanje o evropskem povezovanju za prihodnje strokovnjake na področjih, po katerih je na trgu dela vedno več povpraševanja, hkrati pa je njihov cilj spodbujanje, svetovanje in mentorstvo mladi generaciji učiteljev in raziskovalcev na področju evropskega povezovanja;
 • strateške razprave z akademskim okoljem, podprte z: a) omrežji za krepitev sodelovanja med različnimi univerzami po Evropi in svetu, spodbujanje sodelovanja in ustvarjanje platforme za izmenjavo znanja na visoki ravni z javnimi akterji in službami Komisije o izjemno pomembnih temah EU; b) projekti za inovacije, medsebojno bogatenje in širjenje vsebin EU, katerih namen je spodbujati razprave, premislek o vprašanjih EU ter širjenje znanja o EU in njenih postopkih;
 • podporo združenjem za organizacijo in izvedbo zakonsko določenih aktivnosti združenj, ki obravnavajo evropske študije in vprašanja EU, ter za obveščanje širše javnosti o dejstvih o EU, s čimer se krepi aktivno evropsko državljanstvo.

Aktivnosti programa Jean Monnet tudi zagotavljajo nepovratna sredstva za poslovanje določenim institucijam, ki si prizadevajo za cilje v evropskem interesu ter vključujejo organizacijo študij in konferenc z namenom zagotavljanja novih vpogledov in konkretnih predlogov za oblikovalce politik.

Šport

Ukrepi na področju športa bodo podpirali:

 • partnerska sodelovanja (Collaborative Partnerships), katerih cilj je spodbujanje integritete športa (preprečevanje uživanja prepovedanih poživil, boj proti vnaprejšnjim dogovorom o rezultatih tekmovanj, zaščita mladoletnikov), podpiranje inovativnih pristopov k izvajanju načel EU o dobrem upravljanju v športu, strategij EU na področju socialnega vključevanja in enakih priložnosti, spodbujanje udeležbe v športu in telesni dejavnosti (podpiranje izvajanja smernic EU o telesni dejavnosti, prostovoljstva, zaposlovanja v športu ter izobraževanja in usposabljanja na področju športa) in podpiranje izvajanja smernic EU o dvojni poklicni poti športnikov. Ta partnerstva vključujejo tudi majhna partnerska sodelovanja, ki so namenjena spodbujanju socialnega vključevanja in enakih priložnosti v športu, spodbujanju tradicionalnih evropskih športov in iger, podpori mobilnosti prostovoljcev, trenerjev, menedžerjev in osebja neprofitnih športnih organizacij ter varovanju športnikov, zlasti najmlajših, pred nevarnostmi za zdravje in varnost z izboljšanjem pogojev za trening in tekmovanja;
 • neprofitne evropske športne prireditve z dodeljevanjem nepovratnih sredstev posameznim organizacijam, ki so odgovorne za pripravo, organizacijo in nadaljnje spremljanje določene prireditve. V te aktivnosti bosta zajeta organizacija usposabljanj za športnike in prostovoljce pred dogodkom, otvoritvenimi in zaključnimi slovesnostmi, tekmovanji in spremljevalnimi aktivnostmi športne prireditve (konference, seminarji) ter izvajanje aktivnosti po dogodku, na primer ocenjevanje ali nadaljnje aktivnosti;
 • krepitev podlag za oblikovanje politik s študijami; zbiranjem podatkov, anketami, omrežji, konferencami in seminarji, ki širijo dobre prakse držav Programa in športnih organizacij ter krepijo omrežja na ravni EU, da lahko nacionalni člani teh omrežij izkoristijo sinergije in izmenjave s svojimi partnerji;
 • dialog z ustreznimi evropskimi deležniki, kar pomeni zlasti letni športni forum EU in podporo športnim prireditvam v okviru predsedovanja, ki jih organizirajo države članice EU med svojim predsedovanjem EU. Po potrebi se lahko organizirajo tudi druga ustrezna ad hoc srečanja in seminarji za zagotavljanje optimalnega dialoga z deležniki na področju športa.