Cuprins
Căutați în ghid

Care Este Structura Programului Erasmus+?

Pentru a-și atinge obiectivele, programul Erasmus+ pune în aplicare următoarele acțiuni:

Acțiunea-Cheie 1 – Mobilitatea Persoanelor

Această acțiune-cheie sprijină:

 • mobilitatea cursanților și a personalului: oportunități de învățare și/sau experiență profesională în altă țară pentru studenți, stagiari și tineri, precum și pentru cadre didactice universitare, profesori, formatori, lucrători de tineret, personalul din instituțiile de învățământ și organizații ale societății civile;
 • Programe de masterat comune Erasmus Mundus: programe de studiu internaționale integrate, de nivel avansat, oferite de consorții alcătuite din instituții de învățământ superior, care acordă burse integrale pentru programe de studii complete celor mai buni studenți înscriși la masterat la nivel mondial;
 • Împrumuturi Erasmus+ pentru masterat: studenții din învățământul superior din țările participante la program pot aplica pentru un împrumut susținut prin program, pentru a se înscrie la un program complet de masterat în străinătate. Studenții trebuie să se adreseze băncilor naționale sau agențiilor de împrumut pentru studenți care participă la această schemă.

Acțiunea-Cheie 2 – Cooperare Pentru Inovare Și Schimb De Bune Practici

Această acțiune-cheie sprijină:

 • parteneriatele strategice transnaționale care urmăresc să dezvolte inițiative care abordează unul sau mai multe domenii ale educației, formării și tineretului și promovează inovarea, schimbul de experiență și know-how între diferite tipuri de organizații implicate în educație, formare și tineret sau în alte domenii relevante. Anumite activități de mobilitate sunt sprijinite în măsura în care contribuie la obiectivele proiectului;
 • alianțe ale cunoașteriiîntre instituții de învățământ superior și întreprinderi, care au scopul de a stimula inovarea, antreprenoriatul, creativitatea, inserția profesională, schimbul de cunoștințe și/sau predarea și învățarea multidisciplinară;
 • alianțe ale competențelor sectoriale care sprijină proiectarea și punerea în aplicare a unor programe de formare profesională comune, a unor programe și metodologii de predare și învățare, elaborate pe baza tendințelor într-un anumit sector economic și a aptitudinilor necesare pentru a activa în unul sau mai multe domenii profesionale;
 • proiectele de consolidare a capacităților care susțin cooperarea cu țările partenere în domeniile învățământului superior și tineretului. Proiectele de consolidare a capacităților urmăresc să sprijine organizațiile/instituțiile și sistemele în procesul de modernizare și internaționalizare a acestora. Anumite tipuri de proiecte de consolidare a capacităților sprijină activitățile de mobilitate în măsura în care contribuie la obiectivele proiectului;
 • Platforme de asistență informatică, precum eTwinning, School Education Gatewa,School Education Gateway, Platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa (EPALE) si Portalul european pentru tineret, care oferă spații virtuale de colaborare, baze de date cu oportunități, comunități de practică și alte servicii online pentru profesori, formatori si practicieni în domeniul educației școlare și al învățământului pentru adulți, precum și pentru tineri, voluntari și lucrători de tineret din Europa și din afara acesteia. În plus, începând cu anul 2018, inițiativa Erasmus+ Virtual Exchange oferă experiențe de învățare interculturală tinerilor din Europa și din țările sud-mediteraneene.

Acțiunea-Cheie 3 – Sprijin Pentru Reformarea Politicilor

Această acțiune-cheie sprijină:

 • cunoștințe în domeniile educației, formării și tineretului pentru a elabora, pe bază de date concrete, politici și acțiuni de monitorizare, în special:
  • analize tematice și specifice fiecărei țări, inclusiv prin cooperarea cu rețele academice;
  • învățarea reciprocă și evaluările inter pares prin Metoda deschisă de coordonare în domeniile educației, formării și tineretului
 • inițiative pentru inovarea politicilor care să stimuleze dezvoltarea de politici inovatoare în rândul părților interesate și să permită autorităților publice să testeze eficiența politicilor inovatoare prin teste pe teren bazate pe metodologii de evaluare fiabile;
 • sprijin pentru instrumentele de politică europene în scopul facilitării transparenței și a recunoașterii competențelor și calificărilor, precum și a transferului de credite, pentru a stimula asigurarea calității, pentru a sprijini validarea învățării non-formale și informale, gestionarea competențelor și orientarea. Această acțiune include, de asemenea, sprijinirea rețelelor care facilitează schimburile transeuropene, mobilitatea cetățenilor pentru a studia și a lucra, precum și dezvoltarea unor parcursuri de învățare flexibile între diferite domenii ale educației, formării și tineretului;
 • cooperarea cu organizațiile internaționale cu expertiză și capacitate analitică recunoscute la scară largă (cum ar fi OCDE și Consiliul Europei), pentru a consolida impactul și valoarea adăugată a politicilor în domeniile educației, formării și tineretului;
 • dialogul între părțile interesate, promovarea politicilor și a programului, cu implicarea autorităților publice, a furnizorilor și a părților interesate în domeniile educației, formării și tineretului sunt necesare pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la agendele de politici europene, în special Strategia Europa 2020, Educație și formare 2020, Strategia UE pentru tineret și alte programe de acțiune specifice sectorului, precum și la dimensiunea externă a educației, formării și politicilor europene pentru tineret. Aceste activități sunt esențiale pentru dezvoltarea capacității părților interesate de a sprijini în mod activ punerea în aplicare a politicilor prin stimularea exploatării rezultatelor programului și prin generarea unui impact tangibil.  

Activitățile Jean Monnet

Activitățile Jean Monnet vor sprijini:

 • module academice, catedre, centre de excelență pentru a intensifica predarea studiilor de integrare europeană încorporate într-o programă de învățământ oficială a unei instituții de învățământ superior, precum și pentru a desfășura, a monitoriza și a supraveghea cercetarea privind UE, inclusiv pentru alte niveluri educaționale, cum ar fi formarea cadrelor didactice și învățământul obligatoriu. De asemenea, acțiunile sunt destinate să asigure predarea aprofundată a unor aspecte de integrare europeană pentru viitorii profesioniști în domenii tot mai căutate pe piața muncii și, în același timp, au ca scop încurajarea, consilierea și îndrumarea tinerei generații de cadre didactice și cercetători în materie de integrare europeană;
 • dezbaterea politicilor cu mediul academic, sprijinită prin: a) rețele pentru intensificarea cooperării între diferite universități din Europa și din întreaga lume, încurajarea cooperării și crearea unei importante platforme pentru schimbul de cunoștințe cu actorii publici și cu serviciile Comisiei pe subiecte foarte importante pentru UE; b) proiecte de inovare și fertilizare încrucișată și diseminare a conținutului UE care urmăresc să promoveze discuția și reflecția cu privire la aspecte legate de UE și să îmbunătățească cunoștințele despre UE și procesele sale;
 • sprijin pentru asociații , în vederea organizării și desfășurării activităților statutare ale asociațiilor care se ocupă de studii UE și subiecte legate de UE și a mediatizării acțiunilor UE în rândul unui public mai larg pentru consolidarea cetățeniei europene active.

Activitățile Jean Monnet vor oferi și granturi operaționale instituțiilor desemnate care urmăresc un obiectiv de interes european și organizează studii și conferințe cu scopul de a furniza factorilor de decizie politică idei noi și sugestii concrete.

Sport

Acțiunile în domeniul sportului vor sprijini:

 • parteneriatele de colaborare, care urmăresc să promoveze integritatea sportului (combaterea dopajului, combaterea aranjării meciurilor, protecția minorilor), să sprijine abordările inovatoare pentru punerea în aplicare a principiilor UE privind buna guvernanță în sport, a strategiilor UE în domeniul incluziunii sociale și al egalității de șanse, să încurajeze participarea la activități sportive și fizice (sprijinirea implementării orientărilor UE privind activitatea fizică, voluntariatul, ocuparea forței de muncă în domeniul sportului, precum și educația și formarea în acest domeniu) și să sprijine punerea în aplicare a orientărilor UE privind carierele duble ale atleților. Aceste parteneriate includ, de asemenea, parteneriate de colaborare de mici dimensiuni, care au ca scop încurajarea incluziunii sociale și a egalității de șanse în sport, promovarea sporturilor și a jocurilor tradiționale europene, susținerea mobilității voluntarilor, a antrenorilor, a directorilor și a personalului organizațiilor sportive non-profit și protejarea atleților, în special, a celor mai tineri, împotriva pericolelor pentru sănătate și siguranță, prin îmbunătățirea condițiilor de competiție și de formare profesională.
 • evenimentele sportive europene non-profit, oferind granturi organizațiilor individuale care se ocupă de pregătirea, organizarea și urmărirea unui anumit eveniment. Activitățile implicate vor include organizarea de activități de formare pentru atleți și voluntari în perioada premergătoare evenimentului, ceremoniile de deschidere și închidere, competițiile, activitățile secundare ale evenimentului sportiv (conferințe, seminarii) precum și implementarea activităților existente, precum evaluările sau activitățile de urmărire;
 • consolidarea bazei de date concrete în vederea elaborării politicilor prin studii; culegere de date, sondaje; rețele; conferințe și seminare care diseminează bunele practici utilizate de țările participante la program și de organizațiile sportive și consolidează rețelele la nivelul UE astfel încât membrii naționali ai rețelelor respective să beneficieze de sinergii și de schimburi cu partenerii lor;
 • dialogul cu părțile interesate europene relevante, în principal în cadrul forumului european anual al sportului, și prin sprijinirea evenimentelor sportive ale președinției, organizate de statele membre ale UE care dețin președinția UE. De asemenea, pot fi organizate, după caz, și alte reuniuni ad-hoc și seminare relevante pentru a asigura dialogul optim cu părțile interesate din sport;