Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Kakva je struktura programa Erasmus+?

Kako bi mogao ostvariti svoje ciljeve, u okviru programa Erasmus+ provode se sljedeće aktivnosti:

Ključna mjera 1. – Mobilnost pojedinaca

Ovom se ključnom mjerom podupiru:

 • mobilnost učenika i osoblja: prilike za studente, vježbenike i mlade ljude te profesore, nastavnike, učitelje, voditelje osposobljavanja, osobe koje rade s mladima, osoblje obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva da dožive iskustvo učenja i/ili rada u drugoj državi;
 • združeni diplomski studiji Erasmus Mundus: integrirani međunarodni studijski programi visoke razine koje provode konzorciji ustanova visokog obrazovanja koji dodjeljuju stipendije najboljim studentima diplomskih studija u cijelom svijetu;
 • zajmovi za diplomske studije Erasmus+: studenti u visokom obrazovanju iz partnerskih država mogu se u okviru programa prijaviti za zajam za odlazak na diplomski studij u inozemstvo. Studenti bi se trebali obratiti nacionalnim bankama ili agencijama za studentske zajmove koji sudjeluju u programu.

Ključna mjera 2. – Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse

Ovom se ključnom mjerom podupiru:

 • transnacionalna strateška partnerstva čiji je cilj razviti inicijative posvećene jednom ili više područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih te promicati inovacije, razmjene iskustava i praktičnog znanja između različitih vrsta organizacija koje se bave obrazovanjem, osposobljavanjem i mladima ili drugim relevantnim područjima. Određene se aktivnosti mobilnosti podupiru ako pridonose ciljevima projekta;
 • udruženja znanja između ustanova visokog obrazovanja i poduzeća koja nastoje poticati inovacije, poduzetništvo, kreativnost, zapošljivost, razmjenu znanja i/ili multidisciplinarno poučavanje i učenje;
 • udruženja sektorskih vještina koja podupiru osmišljavanje i isporuku zajedničkih kurikuluma, programa i metodologija za poučavanje i osposobljavanje u sklopu strukovnog osposobljavanja, a za čiju su se izradu koristili dokazi o trendovima u pojedinom gospodarskom sektoru i vještinama potrebnim za postizanje uspjeha u jednom ili više strukovnih područja;
 • projekti za jačanje sposobnosti koji podupiru suradnju s partnerskim državama u područjima visokog obrazovanja i mladih. Cilj je projekata jačanja sposobnosti podržati organizacije/ustanove i sustave u njihovom postupku modernizacije i internacionalizacije. Određene vrste projekata za jačanje sposobnosti podupiru aktivnosti u području mobilnosti ako one pridonose ciljevima projekta;
 • platforme za informatičku podršku kao što su e-Twinning, Portal za školsko obrazovanje, Europska platforma za obrazovanje odraslih (EPALE) i Europski portal za mlade koje nude virtualne prostore za suradnju, baze podataka o prilikama, strukovne zajednice i druge internetske usluge za nastavnike, voditelje osposobljavanja i osobe koje rade u području školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih, kao i za mlade, volontere i osobe koje rade s mladima diljem Europe i šire. Nadalje, od 2018. godine inicijativa Erasmus+ Virtual Exchange omogućava iskustvo međukulturalnog učenja među mladima u Europi i državama južnog Mediterana.

Ključna mjera 3. – Potpora za reformu politike

Ovom se ključnom mjerom podupiru:

 • znanje u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih za donošenje politika koje se temelje na dokazima i za praćenje, posebice:
  • analiza za pojedine zemlje i tematska analiza, uključujući kroz suradnju s akademskim mrežama;
  • suradničko učenje i suradničke revizije otvorenom metodom koordinacije u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih;
 • inicijative za inovacije politika kako bi se među dionicima poticao inovativan razvoj politika i javnim tijelima omogućilo da ispituju učinkovitost inovativnih politika terenskim pokusima koji se temelje na dobrim metodologijama ocjenjivanja;
 • potpora europskim alatima za politike kako bi se olakšala transparentnost i priznavanje vještina i kvalifikacija te prijenos bodova, poticalo osiguranje kvalitete, podržavalo vrednovanje neformalnog i informalnog učenja, upravljanje vještinama i usmjeravanje. Ova aktivnost uključuje potporu mrežama kojima se olakšava razmjena diljem Europe, učenje i radna mobilnost građana i razvoj fleksibilnih putova učenja između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih;
 • suradnja s međunarodnim organizacijama općepriznate stručnosti i analitičkih sposobnosti (kao što su OECD i Vijeće Europe) kako bi se ojačao utjecaj i dodana vrijednost politika u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih;
 • dijalog s dionicima te promicanje politika i programa koji uključuju javna tijela, pružatelje i dionike u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih u svrhu jačanja svijesti o europskim političkim planovima, posebice Europi 2020., Obrazovanju i osposobljavanju 2020., Europskoj strategiji za mlade, kao i o vanjskoj dimenziji europskih politika za obrazovanje, osposobljavanje i mlade. Te su aktivnosti važne i za razvoj sposobnosti dionika za aktivno podupiranje provedbe politika poticanjem korištenja rezultata Programa i ostvarivanjem opipljivog učinka.

Aktivnosti programa Jean Monnet

Aktivnostima programa Jean Monnet podupirat će se:

 • akademski moduli, katedre, centri izvrsnosti kako bi se produbilo poučavanje o studijima europskih integracija utjelovljeno u službeni kurikulum ustanove visokog obrazovanja te da bi se provodila, pratila i nadzirala istraživanja o temama iz područja EU-a, uključujući i za druge obrazovne razine kao što su osposobljavanje učitelja i obvezno obrazovanje. Cilj je tih aktivnosti također osigurati dubinsko poučavanje o pitanjima europskih integracija za buduće stručnjake u područjima za kojima postoji potražnja na tržištu rada te istovremeno poticati, savjetovati i voditi mlade generacije učitelja i istraživača u područjima projekata europskih integracija;
 • rasprava o politici s akademskim svijetom koju podupiru: a) mreže kako bi se poboljšala suradnja različitih sveučilišta diljem Europe i svijeta, poticala suradnja i stvorila platforma za razmjenu znanja na visokoj razini s javnim dionicima i službama Komisije o temama od izuzetne važnosti za EU; b) projekti za inovaciju i uzajamno poticanje te širenje tema iz područja EU-a kojima se nastoji promicati rasprava, razmišljanje o problemima povezanim s EU-om i unaprijediti znanje o EU-u i njegovim postupcima;
 • potpora udrugama u svrhu organiziranja i provedbe zakonskih aktivnosti udruga koje se bave europskim studijima i pitanjima EU-a te objavljivanje činjenica o EU-u široj javnosti čime se potiče aktivno europsko građanstvo.

Aktivnosti Jean Monnet također pružaju operativna bespovratna sredstva imenovanim ustanovama koje ostvaruju cilj od europskog interesa i organiziraju studije i konferencije čija je svrha pružiti nove spoznaje i konkretne prijedloge tvorcima politika.

Sport

Aktivnostima u području sporta podupirat će se:

 • suradnička partnerstva čiji je cilj promicati integritet sporta (suzbijanje dopinga, borba protiv namještanja utakmica, zaštita maloljetnika), podržavati inovativne pristupe za provedbu načela EU-a o dobrom upravljanju u sportu te strategija EU-a u području socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti, poticati sudjelovanje u sportu i tjelesnim aktivnostima (podržavati provedbu smjernica EU-a o tjelesnim aktivnostima, volontiranje, zapošljavanje u sportu te obrazovanje i osposobljavanje u sportu) i podržavati provedbu smjernica EU-a o dvostrukim karijerama sportaša. U ta se partnerstva ubrajaju i mala suradnička partnerstva čiji je cilj poticati socijalnu uključenost i jednake mogućnosti u sportu, promicati tradicionalne europske sportove i igre, podržavati mobilnost volontera, trenera, upravitelja i osoblja neprofitnih sportskih organizacija te zaštititi sportaše, posebice one najmlađe, od zdravstvenih i sigurnosnih rizika unaprjeđenjem uvjeta treniranja i natjecanja;
 • neprofitna europska sportska događanja, dodjelom bespovratnih sredstava pojedinačnim organizacijama zaduženim za pripremu, organizaciju i praćenje određenog događanja. Uključene aktivnosti obuhvaćat će organizaciju aktivnosti osposobljavanja za sportaše i volontere tijekom priprema za događanje, svečanosti otvaranja i zatvaranja, popratne aktivnosti uz sportsko događanje (konferencije, seminare) te provedbu aktivnosti koje slijede nakon toga, kao što su ocjenjivanje ili naknadne aktivnosti;
 • jačanje baze dokaza za donošenje politika pomoću studija; prikupljanja podataka, anketa; mreža; konferencija i seminara kojima se širi dobra praksa iz država sudionica u Programu i sportskih organizacija te jačaju mreže na razini EU-a kako bi nacionalni članovi tih mreža imali koristi od sinergija i razmjena s partnerima;
 • dijalog s relevantnim europskim dionicima, a to su prvenstveno godišnji Forum EU-a za sport i potpora sportskim događanjima predsjedništva koje organiziraju države članice EU-a koje predsjedaju EU-om. Prema potrebi mogu se organizirati i drugi ad hoc sastanci i seminari važni za osiguranje optimalnog dijaloga s dionicima u sportu.