Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+;

Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:

Βασική Δράση 1 – Κινητικότητα των ατόμων

Η συγκεκριμένη Βασική Δράση παρέχει στήριξη για τα ακόλουθα:

 • Κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού: παροχή δυνατοτήτων σε φοιτητές, σπουδαστές, ασκούμενους και νέους, καθώς και σε καθηγητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να αποκτήσουν εκπαιδευτική και/ή επαγγελματική πείρα σε άλλη χώρα·
 • Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus:: ολοκληρωμένα διεθνή προγράμματα σπουδών υψηλού επιπέδου που παρέχονται από κοινοπραξίες ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία χορηγούν πλήρη υποτροφία στους καλύτερους μεταπτυχιακούς φοιτητές παγκοσμίως·
 • Δάνεια Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus+: οι φοιτητές Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης από Χώρες του Προγράμματος μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν δάνειο με τη στήριξη του Προγράμματος, προκειμένου να μεταβούν στο εξωτερικό για να πραγματοποιήσουν πλήρεις μεταπτυχιακές σπουδές. Οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται σε εθνικές τράπεζες ή οργανισμούς χορήγησης σπουδαστικών δανείων που συμμετέχουν στο εν λόγω σχήμα.

Βασική Δράση 2 – Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών

Η συγκεκριμένη Βασική Δράση παρέχει στήριξη για τα ακόλουθα:

 • Διακρατικές Στρατηγικές Συμπράξεις με στόχο την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που αφορούν έναν ή περισσότερους τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης ή νεολαίας και προωθούν την καινοτομία, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ διαφόρων τύπων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ή σε άλλους συναφείς τομείς. Ορισμένες δραστηριότητες κινητικότητας λαμβάνουν στήριξη, εφόσον συμβάλλουν στους στόχους του σχεδίου·
 • Συμμαχίες Γνώσης μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης/Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και επιχειρήσεων, με στόχο την προαγωγή της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της δημιουργικότητας, της απασχολησιμότητας, της ανταλλαγής γνώσεων και/ή της διεπιστημονικής διδασκαλίας και μάθησης·
 • Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινών κορμών μαθημάτων και αναλυτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και μεθοδολογιών διδασκαλίας και κατάρτισης, βασιζόμενες σε στοιχεία που καταδεικνύουν τις τάσεις που επικρατούν σε έναν συγκεκριμένο οικονομικό τομέα και τις απαιτούμενες δεξιότητες για την άσκηση ενός ή περισσότερων επαγγελμάτων·
 • Σχέδια Ανάπτυξης Ικανοτήτων/Δυνατοτήτων για τη στήριξη της συνεργασίας με Χώρες Εταίρους στους τομείς της ανώτατης/ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της νεολαίας. Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων/δυνατοτήτων αποσκοπούν στη στήριξη οργανισμών/ιδρυμάτων και συστημάτων κατά τη διαδικασία εκσυγχρονισμού και διεθνοποίησής τους. Ορισμένοι τύποι σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων υποστηρίζουν δραστηριότητες κινητικότητας εφόσον συμβάλλουν στους στόχους του σχεδίου·
 • Πλατφόρμες υποστήριξης ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας eTwinning (ηλεκτρονική αδελφοποίηση), της πύλης School Education Gateway, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE) και της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας, οι οποίες παρέχουν εικονικούς χώρους συνεργασίας, βάσεις δεδομένων για αναζήτηση ευκαιριών, κοινότητες πρακτικής και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και για νέους, εθελοντές και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας εντός και εκτός Ευρώπης. Επιπλέον, από το 2018, η πρωτοβουλία Erasmus+ Virtual Exchange προσφέρει εμπειρίες διαπολιτισμικής μάθησης μεταξύ νέων στην Ευρώπη και τις χώρες της Νότιας Μεσογείου.

Βασική δράση 3 – Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Η συγκεκριμένη Βασική Δράση παρέχει στήριξη για τα ακόλουθα:

 • Απόκτηση γνώσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας για χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων και παρακολούθηση συγκεκριμένα:
 • ειδική ανά χώρα και θεματική ανάλυση, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο συνεργασίας με ακαδημαϊκά δίκτυα·
 • μάθηση και αξιολόγηση από ομοτίμους μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.
 • Πρωτοβουλίες για καινοτομίες στην πολιτική με σκοπό την προώθηση της χάραξης καινοτόμων πολιτικών από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον έλεγχο από τις δημόσιες αρχές της αποτελεσματικότητας των καινοτόμων πολιτικών μέσω επιτόπιων δοκιμών που βασίζονται σε ορθές μεθοδολογίες αξιολόγησης·
 • Στήριξη των μέσων ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διευκόλυνση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και της μεταφοράς διδακτικών μονάδων, με σκοπό την προαγωγή της διασφάλισης ποιότητας, τη στήριξη της επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, τη διαχείριση των δεξιοτήτων και την καθοδήγηση. Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει επίσης την παροχή στήριξης σε δίκτυα που διευκολύνουν τις διευρωπαϊκές ανταλλαγές, την κινητικότητα των πολιτών για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς σκοπούς, καθώς και την ανάπτυξη ευέλικτων μαθησιακών οδών μεταξύ διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·
 • Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς με ευρέως αναγνωρισμένη πείρα και αναλυτικές ικανότητες (όπως ο ΟΟΣΑ και το Συμβούλιο της Ευρώπης), με σκοπό την ενίσχυση του αντίκτυπου και της προστιθέμενης αξίας των πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·
 • Διάλογο μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών και προώθηση της πολιτικής και του Προγράμματος ο οποίος εμπλέκει τις δημόσιες αρχές, τους παρόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας με σκοπό ευαισθητοποίησης την αύξηση σχετικά με τις Ατζέντες Ευρωπαϊκής Πολιτικής και ειδικότερα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», τη στρατηγική «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020», τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, καθώς και για την εξωτερική διάσταση των Ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Οι δραστηριότητες αυτές είναι ουσιώδεις για την ανάπτυξη της ικανότητας των ενδιαφερόμενων φορέων να προσφέρουν ενεργή στήριξη στην εφαρμογή των πολιτικών, προωθώντας την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος και δημιουργώντας απτό αντίκτυπο.

Δραστηριότητες Jean Monnet

Οι δραστηριότητες Jean Monnet θα παράσχουν στήριξη για τα ακόλουθα:

 • Ακαδημαϊκές Ενότητες, Έδρες και Κέντρα Αριστείας με σκοπό την εμβάθυνση της διδασκαλίας στον τομέα των σπουδών με θέμα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος μαθημάτων ενός Ιδρύματος Ανώτατης/Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τη διενέργεια, την παρακολούθηση και την εποπτεία της έρευνας σχετικά με το ευρωπαϊκό περιεχόμενο, μεταξύ άλλων σε άλλα εκπαιδευτικά επίπεδα, όπως η εκπαίδευση των διδασκόντων και η υποχρεωτική εκπαίδευση. Στόχος των εν λόγω Δράσεων είναι επίσης η παροχή εις βάθος διδασκαλίας σχετικά με ζητήματα που άπτονται της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για μελλοντικούς επαγγελματίες σε τομείς που παρουσιάζουν ολοένα αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά εργασίας, και ταυτόχρονα η ενθάρρυνση, η παροχή συμβουλών και η καθοδήγηση της νέας γενιάς εκπαιδευτικών και ερευνητών σε γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·
 • Πολιτικό διάλογο με τον ακαδημαϊκό κόσμο , που θα υποστηρίζεται από: α) Δίκτυα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων Ιδρυμάτων Ανώτατης/Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο, την προαγωγή της συνεργασίας και τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων υψηλού επιπέδου με δημόσιους φορείς και τις υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με πολύ σημαντικά για την ΕΕ θέματα· β) Σχέδια για καινοτομία και γόνιμη αλληλεπίδραση, καθώς και για τη διάδοση σχετικού με την ΕΕ περιεχομένου, με στόχο την προώθηση του διαλόγου, τον προβληματισμό σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ΕΕ και την ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με την ΕΕ και τις διαδικασίες της·
 • Στήριξη Ενώσεων/Συνδέσμων, με σκοπό τη διοργάνωση και την εκτέλεση δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το καταστατικό των οργανώσεων, που ασχολούνται με σπουδές και ζητήματα σχετικά με την ΕΕ, και τη δημοσίευση στοιχείων σχετικά με την ΕΕ που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, αυξάνοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στα κοινά.

Οι δραστηριότητες Jean Monnet παρέχουν, επίσης, επιχορηγήσεις λειτουργίας προς καθορισμένα Ιδρύματα, τα οποία επιδιώκουν σκοπούς ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και οργανώνουν μελέτες και συνέδρια, με σκοπό την παροχή νέων γνώσεων και συγκεκριμένων συστάσεων στους φορείς χάραξης πολιτικής.

Αθλητισμός

Οι δράσεις στον τομέα του αθλητισμού θα παράσχουν στήριξη για τα ακόλουθα:

 • Συμπράξεις Συνεργασίας, με στόχο την προώθηση της ακεραιότητας του αθλητισμού (αντι-ντόπινγκ, καταπολέμηση των «στημένων» αγώνων, προστασία των ανηλίκων), υποστηρίζοντας καινοτόμες προσεγγίσεις για την εφαρμογή των αρχών της ΕΕ σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό και των στρατηγικών της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή σε αθλήματα και τη σωματική άσκηση (υποστηρίζοντας την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τη σωματική άσκηση, τον εθελοντισμό, την απασχόληση στον αθλητισμό, καθώς και την εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του αθλητισμού), και υποστηρίζοντας την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών. Αυτές οι συνεργασίες περιλαμβάνουν, επίσης, μικρές συμπράξεις συνεργασίας που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό, την προώθηση των ευρωπαϊκών παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών, την υποστήριξη της κινητικότητας των εθελοντών, των προπονητών, των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού των αθλητικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και την προστασία των αθλητών, ιδίως των νεότερων, από κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εκπαίδευσης και ανταγωνισμού.
 • Ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, παρέχοντας επιχορηγήσεις σε μεμονωμένους οργανισμούς που αναλαμβάνουν την προετοιμασία, τη διοργάνωση και την παρακολούθηση των εκδηλώσεων. Οι δραστηριότητες αυτές θα περιλαμβάνουν τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους αθλητές και τους εθελοντές στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εκδήλωση, τελετές έναρξης και λήξης, διαγωνισμούς, δραστηριότητες παράλληλα με το αθλητικό γεγονός (συνέδρια, σεμινάρια), καθώς και την εφαρμογή κληροδοτούμενων δραστηριοτήτων, όπως αξιολογήσεις ή δραστηριότητες παρακολούθησης·
 • Ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης για τη χάραξη πολιτικής μέσω μελετών συλλογής στοιχείων, ερευνών· δικτύων· Ενίσχυση της βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής μέσω μελετών, συλλογής δεδομένων, ερευνών, δικτύων, διασκέψεων και σεμιναρίων με σκοπό τη διάδοση ορθών πρακτικών από τις Χώρες του Προγράμματος και τις αθλητικές οργανώσεις και την ενίσχυση των δικτύων σε επίπεδο ΕΕ, έτσι ώστε τα μέλη κάθε χώρας στο πλαίσιο των εν λόγω δικτύων να επωφελούνται από συνέργειες και ανταλλαγές με τους εταίρους τους·
 • Διάλογο με τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς, κυρίως στο πλαίσιο του ετήσιου φόρουμ της ΕΕ για τον αθλητισμό, και στήριξη των αθλητικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Προεδρίας, που διοργανώνονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία ασκούν την Προεδρία της ΕΕ. Άλλες επί τούτου (ad hoc) συνεδριάσεις και σεμινάρια σχετικά με την εξασφάλιση βέλτιστου διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα του αθλητισμού μπορούν, επίσης, να διοργανώνονται κατά περίπτωση·