Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Važne značajke programa Erasmus+

Sljedećim je značajkama programa potrebno posvetiti posebnu pozornost. Neke su od njih podrobno prikazane na stranicama Komisije.

Priznavanje i vrednovanje vještina i kvalifikacija

Programom Erasmus+ podupiru se alati EU-a za transparentnost i priznavanje vještina i kvalifikacija, a posebno:

 • Europass
 • Youthpass
 • Europski kvalifikacijski okvir (EQF)
 • Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova (ECTS)
 • Europski sustav kredita za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (ECVET)
 • Europski referentni okvir za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET)
 • Europski registar za osiguravanje kvalitete (EQAR)
 • Europsko udruženje za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) 

te mreže u području obrazovanja i osposobljavanja diljem EU-a kojima se podupiru ti alati, posebno nacionalni informacijski centri za akademsko priznavanje (NARIC), mreže Euroguidance, nacionalni centri Europass i nacionalne koordinacijske točke za Europski kvalifikacijski okvir.

Zajednička je svrha svih tih alata osigurati lakše priznavanje i bolje razumijevanje vještina i kvalifikacija, unutar nacionalnih granica i izvan njih, u svim podsustavima obrazovanja i osposobljavanja i na tržištu rada bez obzira na to kako su stečene – formalnim obrazovanjem i osposobljavanjem ili drugim načinima učenja (npr. radno iskustvo, volontiranje, učenje na internetu). Alatima se nastoji osigurati i da se politikama obrazovanja, osposobljavanja i mladih dodatno pridonese postizanju ciljeva strategije Europa 2020. u pogledu pametnog, održivog i uključivog rasta te postizanju ciljnih vrijednosti za obrazovanje i zapošljavanje s pomoću bolje integracije tržišta rada i mobilnosti.

Kako bi se postigli ti ciljevi, dostupnim alatima trebali bi se moći rješavati novi izazovi, kao što su internacionalizacija obrazovanja i sve veća uporaba digitalnog učenja, te podržati stvaranje fleksibilnih puteva učenja u skladu s potrebama i ciljevima učenika. Alati će se možda trebati dodatno razviti u budućnosti, što bi dovelo do povećane koherentnosti i pojednostavnjenja zahvaljujući kojima bi se učenici i radnici mogli slobodno kretati radi učenja ili rada.

Više informacija dostupno je na: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-qualifications_hr.

Širenje i iskorištavanje rezultata projekta

Širenje i iskorištavanje rezultata ključna su područja životnog ciklusa projekta Erasmus+. Njima se organizacijama sudionicama daje prilika za priopćavanje i razmjenu ishoda i izlaznih proizvoda, čime se proširuje učinak njihovih projekata, poboljšava njihova održivost i opravdava europska dodana vrijednost programa Erasmus+.

Kako bi mogle uspješno širiti i iskorištavati rezultate projekta, od organizacija koje sudjeluju u projektima u okviru programa Erasmus+ traži se da dobro razmisle o aktivnostima širenja i iskorištavanja prilikom izrade i provedbe projekta. Razina intenziteta tih aktivnosti trebala bi biti razmjerna ciljevima, području primjene i postignućima različitih mjera programa Erasmus+.

Rezultati ostvareni provedbom određenog projekta mogu biti važni i zanimljivi i u područjima koja nisu obuhvaćena projektom te o pojedinim projektima ovisi hoće li se njima razviti strategije i metode kojima će se osigurati da drugi mogu pristupiti onomu što je razvijeno i proizvedeno. Posebne smjernice u tom smislu nalaze se u Prilogu II. ovom Programskom vodiču.

Zahtjev za otvoreni pristup nastavnim materijalima u okviru programa Erasmus+

Programom Erasmus+ promiče se otvoreni pristup rezultatima projekata radi potpore učenju, poučavanju, osposobljavanju i radu s mladima. Korisnici programa Erasmus+ zalažu se da svi obrazovni resursi i alati koji se proizvedu u kontekstu projekata koji se podupiru iz programa – dokumenti, medijski zapisi, računalni softver ili ostali materijali – budu slobodno dostupni javnosti na temelju otvorene licencije. Materijali bi trebali biti lako dostupni i trebalo bi im se moći pristupiti bez naknade ili ograničenja, a zahvaljujući otvorenoj licenciji javnosti mora biti dopuštena upotreba, ponovna upotreba, prilagodba i razmjena resursa. Takvi se materijali nazivaju „otvorenim obrazovnim sadržajima”. Kako bi se postigao taj cilj, resursi bi se trebali postaviti na internet u digitalnom obliku koji se može uređivati te na odgovarajućoj i slobodno dostupnoj platformi. Iako se u okviru programa Erasmus+ korisnike potiče da primijene licencije koje su najotvorenije,1 korisnici mogu odabrati licencije koje nameću određena ograničenja, npr. ograničavaju komercijalnu upotrebu trećih strana ili obvezuju treću stranu da primijeni istu licenciju na izvedena djela, ako je to primjereno s obzirom na prirodu projekta i vrstu materijala te ako su javnosti još uvijek dopuštene upotreba, ponovna upotreba, prilagodba i razmjena resursa. Zahtjev otvorenog pristupa obvezan je i njime se ne dovode u pitanje prava intelektualnog vlasništva korisnika bespovratnih sredstava.

Otvoreni pristup istraživanjima i podacima u okviru programa Erasmus+

Programom Erasmus+ potiču se korisnici da objavljuju rezultate svojih istraživanja preko kanala za otvoreni pristup, tj. na načine koji su besplatni ili za koje ne postoje druga ograničenja pristupa. Korisnici se potiču i da primijene otvorene licencije na te rezultate istraživanja. Kad god je moguće, podaci koji se prikupe u okviru projekata trebali bi se objaviti kao „otvoreni podaci”, tj. s otvorenom licencijom u odgovarajućem formatu i na odgovarajućoj platformi za otvoreni pristup.

Međunarodna dimenzija

Erasmus+ ima snažnu međunarodnu dimenziju (tj. suradnju s partnerskim zemljama), posebno u područjima visokog obrazovanja i mladih.

U području visokog obrazovanja programom Erasmus+ podupiru se sljedeće ključne aktivnosti usmjerene na suradnju s partnerskim zemljama:

 • međunarodna mobilnost pojedinaca u svrhu stjecanja bodova i združeni diplomski studiji Erasmus Mundus (u okviru ključne aktivnosti 1), kojima se promiče mobilnost učenika i osoblja iz partnerskih zemalja te u njih
 • projekti jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju (u okviru ključne aktivnosti 2), kojima se promiču suradnja i partnerstva koji utječu na modernizaciju i internacionalizaciju visokih učilišta i sustava visokog obrazovanja u partnerskim zemljama, s posebnim naglaskom na partnerske zemlje u susjedstvu EU-a
 • potpora dijalogu o politici (u okviru ključne aktivnosti 3) preko mreže stručnjaka za reformu visokog obrazovanja u partnerskim zemljama u susjedstvu EU-a, međunarodnih udruženja diplomiranih studenata, dijaloga o politici s partnerskim zemljama i međunarodnih promidžbenih događanja
 • aktivnosti programa Jean Monnet radi poticanja poučavanja, istraživanja i promišljanja u području europskih studija diljem svijeta.

U području povezanom s mladima programom Erasmus+ podupiru se sljedeće glavne aktivnosti:

 • mobilnost mladih i osoba koje rade s mladima (u okviru ključne aktivnosti 1), kojom se promiču razmjene mladih i mobilnost osoba koje rade s mladima u suradnji s partnerskim zemljama u susjedstvu EU-a
 • projekti jačanja kapaciteta u području povezanom s mladima (u okviru ključne aktivnosti 2), kojima se promiču aktivnosti suradnje i mobilnosti koje imaju pozitivan učinak na kvalitativan razvoj rada s mladima, politika za mlade i sustava za mlade te priznavanje neformalnog obrazovanja u partnerskim zemljama, posebno u afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama (AKP) te azijskim i latinskoameričkim zemljama
 • uključivanje mladih i organizacija za mlade iz partnerskih zemalja u susjedstvu EU-a u projekt dijalog mladih (u okviru ključne aktivnosti 3) njihovim sudjelovanjem na međunarodnim sastancima, konferencijama i događanjima kojima se promiče dijalog između mladih i donositelja odluka.

Osim toga, u drugim aktivnostima programa (strateška partnerstva, udruženja znanja, udruženja sektorskih vještina, suradnička partnerstva) mogu sudjelovati i organizacije iz partnerskih zemalja ako njihovo sudjelovanje donosi dodanu vrijednost projektu (dodatne informacije možete pronaći u dijelu B ovog Vodiča).

Višejezičnost

Višejezičnost je jedan od temelja europskog projekta i snažan simbol nastojanja EU-a da bude ujedinjen u raznolikosti. Strani jezici imaju važnu ulogu među vještinama kojima će se pomoći ljudima da se bolje pripreme za tržište rada i najbolje iskoriste dostupne prilike. EU je odredio cilj da bi svaki građanin trebao imati priliku naučiti barem dva strana jezika, počevši od rane dobi.

Promicanje učenja jezika i jezične raznolikosti jedan je od posebnih ciljeva programa. Nedostatak jezičnih kompetencija jedna je od glavnih prepreka za sudjelovanje u europskim programima obrazovanja i osposobljavanja te programima za mlade. Prilikama za pružanje jezične potpore nastoji se poduprijeti učinkovitost i djelotvornost mobilnosti, poboljšati rezultate učenja i time pridonijeti posebnom cilju programa.

Jezična potpora dostupna je za jezik kojim se sudionici koriste pri učenju ili stručnoj praksi u inozemstvu u okviru aktivnosti dugoročne mobilnosti koje se podupiru u okviru ključne aktivnosti 1. Jezična potpora uglavnom se nudi preko mrežne jezične potpore programa Erasmus+ jer su prednosti e-učenja jezika pristupačnost i fleksibilnost.

Mrežna jezična potpora programa Erasmus+ (https://erasmusplusols.eu/hr/) uključuje obveznu procjenu jezičnih kompetencija i dobrovoljne tečajeve jezika. Procjena znanja jezika ključan je aspekt te inicijative za osiguravanje odgovarajuće pripreme svakog sudionika i prikupljanja dokaza o jezičnim vještinama sudionika u programima mobilnosti EU-a. Prema tome, procjena znanja jezika sudionika obavlja se prije mobilnosti i na kraju mobilnosti radi praćenja ostvarenog napretka u jezičnim kompetencijama. Rezultati testa za procjenu znanja jezika koji sudionici ispunjavaju prije odlaska ne utječu na njihovo sudjelovanje u aktivnosti mobilnosti, bez obzira na rezultat.

Internetska procjena znanja jezika ne primjenjuje se stoga za odabir sudionika mobilnosti u okviru programa Erasmus+, već za omogućivanje sudionicima da prema potrebi povećaju razinu znanja. Pružanje jezične potpore temelji se na uzajamnom povjerenju ustanove pošiljateljice i primateljice: ustanova pošiljateljica odgovorna je za pružanje najprikladnije jezične potpore sudionicima; ona mora osigurati da sudionici prije početka mobilnosti postignu preporučenu razinu koja je dogovorena s ustanovom primateljicom.

Dok se ne razviju internetski alati za sve jezike, korisnici projekata mobilnosti dobivat će financijska sredstva za pružanje jezične potpore na jezicima koji nisu dostupni internetskom uslugom koju nudi Komisija.

U okviru ključne aktivnosti 2 poticat će se strateška partnerstva u području poučavanja i učenja jezika. Inovacije i dobre prakse kojima se promiču jezične vještine mogu uključivati, primjerice, metode poučavanja i vrednovanja, razvoj nastavnog materijala, istraživanje, učenje jezika potpomognuto računalom i poduzetničke pothvate u kojima se upotrebljavaju strani jezici. Nadalje, korisnicima strateških partnerstava koji organiziraju dugoročne aktivnosti osposobljavanja i poučavanja za osoblje, osobe koje rade s mladima i učenike mogu se, ako je potrebno, osigurati financijska sredstva za jezičnu potporu.

U vezi s nagradom Europske oznake jezika (ELL), nacionalne se agencije potiče da organiziraju redovita (godišnja ili dvogodišnja) dobrovoljna nacionalna natjecanja u zemljama sudionicama programa. Nagrada Europske oznake jezika trebala bi služiti kao poticaj za iskorištavanje i širenje rezultata izvrsnosti u području višejezičnosti i za poticanje interesa javnosti za učenje jezika.

U okviru ključne aktivnosti 3 te kako bi se podržali napori država članica da integriraju izbjeglice u europske sustave obrazovanja i osposobljavanja, mrežna jezična potpora programa Erasmus+ dostupna sudionicima programa Erasmus+ proširuje se kako bi uključila i približno 100 000 izbjeglica, za koje je ovaj alat besplatan, u okviru poziva za 2016., 2017, 2018 i 2019., te dok se ne potroše dostupna proračunska sredstva.

Sudjelovanje nacionalnih agencija za program Erasmus+ i ustanova/organizacija iz kojih dolaze korisnici u potpunosti je dobrovoljno. U okviru tog poziva korisnici programa Erasmus+ koji žele sudjelovati u mrežnoj jezičnoj potpori dobivaju određeni broj dodatnih licencija za mrežnu jezičnu potporu koje se posebno dodjeljuju izbjeglicama koje žele naučiti jedan od jezika dostupnih u okviru te potpore. Ustanove/organizacije iz kojih dolaze korisnici odgovorne su za dodjelu licencija izbjeglicama i za izvješćivanje o upotrebi tih licencija.

Jednakost i uključenost

Cilj je programa Erasmus+ promicati jednakost i uključenost olakšavanjem pristupa sudionicima koji dolaze iz nepovoljnih sredina i koji su u nepovoljnijem položaju u usporedbi s vršnjacima kad god taj nepovoljan položaj ograničava ili sprečava sudjelovanje u transnacionalnim aktivnostima zbog razloga kao što su:

 • invaliditet (tj. sudionici s posebnim potrebama): osobe sa psihičkim (intelektualnim, kognitivnim, povezanim s učenjem), fizičkim, osjetilnim ili drugim invaliditetom
 • obrazovne poteškoće: mladi ljudi s teškoćama u učenju; osobe koje rano napuštaju školovanje; odrasle osobe s niskom kvalifikacijom; mladi s lošim rezultatima u školi
 • gospodarske prepreke: osobe s niskim standardom života, niskim prihodima, ovisni o sustavu socijalne skrbi ili beskućnici; mladi koji su dugoročno nezaposleni ili siromašni; osobe u dugovima ili s financijskim problemima
 • kulturne razlike: useljenici ili izbjeglice ili osobe podrijetlom iz obitelji useljenika ili izbjeglica; pripadnici nacionalnih ili etničkih manjina; osobe koje imaju poteškoće s jezičnom i kulturnom uključenosti
 • zdravstveni problemi: osobe s kroničnim oboljenjima, teškim bolestima ili psihijatrijskim oboljenjima
 • društvene prepreke: osobe koje su žrtve diskriminacije zbog spola, dobi, etničkog podrijetla, vjere, seksualne orijentacije, invaliditeta itd.; osobe s ograničenim društvenim vještinama ili s asocijalnim ili rizičnim ponašanjem; osobe u opasnim situacijama; (bivši) zločinci, (bivši) ovisnici o drogama ili alkoholu; mladi i/ili samohrani roditelji; siročad
 • geografske prepreke: ljudi iz udaljenih ili ruralnih područja; ljudi koji žive na malim otocima ili u perifernim regijama; ljudi iz problematičnih gradskih područja; ljudi iz područja s manje usluga (ograničen javni prijevoz, loša infrastruktura).

U području povezanom s mladima strategija za uključivanje i raznolikost osmišljena je kao zajednički okvir za potporu sudjelovanju i uključivanju mladih s manje mogućnosti u program Erasmus+. Strategija je dostupna na stranicama2 Europske komisije.

Zaštita i sigurnost sudionika

Zaštita i sigurnost sudionika u projektima programa Erasmus+ važna su načela programa. Sve osobe koje sudjeluju u programu Erasmus+ trebale bi imati priliku potpuno iskoristiti mogućnosti za osobni razvoj te stručno usavršavanje i učenje. To bi se trebalo osigurati u sigurnom okruženju u kojem se poštuju i štite prava svih osoba.

U tu svrhu svaka organizacija koja sudjeluje u programu Erasmus+ mora uspostaviti učinkovite postupke i rješenja za promicanje i jamčenje sigurnosti i zaštite sudionika u njihovim aktivnostima. U tu svrhu svi studenti, pripravnici, naučnici, učenici, odrasli polaznici, mladi ljudi, osoblje i volonteri koji sudjeluju u aktivnosti mobilnosti u okviru svih ključnih aktivnosti programa Erasmus+ moraju biti osigurani od rizika povezanih s njihovim sudjelovanjem u tim aktivnostima. Osim volonterskih aktivnosti, za koje je predviđena posebna polica osiguranja u programu Erasmus+ nije utvrđen jedinstveni oblik osiguranja niti se u njemu preporučuju određena osiguravajuća društva. Programom se prepušta organizatorima projekta da pronađu najprikladniju policu osiguranja prema vrsti projekta koji se provodi i dostupnim oblicima osiguranja na nacionalnoj razini. Nadalje, nije nužno obvezati se na osiguranje specifično za određeni projekt ako su sudionici već pokriveni postojećim policama osiguranja organizatora projekta.

U svakom slučaju moraju biti obuhvaćena sljedeća područja:

 • ako je važno, putno osiguranje (uključujući oštećenje ili gubitak prtljage)
 • odgovornost treće strane (uključujući, prema potrebi, osiguranje od profesionalne štete ili osiguranje od odgovornosti)
 • nesreća ili teška bolest (uključujući trajnu ili privremenu nesposobnost)
 • smrt (uključujući povratak u zemlju podrijetla u slučaju projekata koji se provode u inozemstvu).

Ako je primjenjivo, svakako se preporučuje da sudionici u transnacionalnim aktivnostima imaju europsku iskaznicu zdravstvenog osiguranja. To je besplatna iskaznica kojom se omogućava pristup nužnoj, javnoj zdravstvenoj skrbi za vrijeme privremenog boravka u bilo kojoj od 28 država EU-a, Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj uz uvjete i troškove (besplatno u nekim zemljama) jednake onima koje imaju osobe koje su osigurane u toj državi. Dodatne informacije o iskaznici i o tome kako je možete dobiti dostupne su na http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=hr.

I konačno, ako u projektima sudjeluju osobe mlađe od 18 godina, organizacije sudionice moraju dobiti prethodnu suglasnost za sudjelovanje od njihovih roditelja ili osoba koje djeluju u njihovo ime.

 • 1. Npr. često korištene licencije za kreativna djela „Creative Commons Attribution” ili „Creative Commons Attribution-Share Alike”, licencije za računalni softver „GNU Public License” i „GNU Lesser Public License” ili licencija „Open Database License” za baze podataka.
 • 2. Strategija programa Erasmus+ za uključivanje i raznolikost u području povezanom s mladima: http://ec.europa.eu/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf