Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Erasmus+

Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να δοθεί στα ακόλουθα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ορισμένα εξ αυτών παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον ιστότοπο της Επιτροπής.

Αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων

Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει τα μέσα της ΕΕ που εξασφαλίζουν διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων – ιδίως

 • το Europass
 • το Youthpass
 • το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EΠΕΠ)
 • το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS)
 • το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)
 • το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET)
 • το ευρωπαϊκό μητρώο οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας (EQAR)
 • την ευρωπαϊκή ένωση για την διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ENQA) 

καθώς και τα πανευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης που στηρίζουν τα εν λόγω μέσα, ιδίως τα εθνικά κέντρα πληροφοριών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων (NARIC), τα δίκτυα Euroguidance, τα Εθνικά Κέντρα Europass και τα εθνικά σημεία συντονισμού του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ).

Κοινός σκοπός αυτών των μέσων είναι να διασφαλίσουν την ευκολότερη αναγνώριση και την καλύτερη κατανόηση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, εντός και εκτός εθνικών συνόρων, σε όλα τα υποσυστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και στην αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως του αν τα προσόντα αυτά έχουν αποκτηθεί μέσω επίσημης εκπαίδευσης και κατάρτισης ή άλλων μαθησιακών εμπειριών (πχ. εργασιακή εμπειρία, εθελοντισμός, διαδικτυακή εκπαίδευση). Τα μέσα αυτά έχουν επίσης σκοπό να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία θα συμβάλουν περαιτέρω στην επίτευξη τόσο των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη όσο και των πρωταρχικών της στόχων για την εκπαίδευση και την απασχόληση μέσω καλύτερης ένταξης στην αγορά εργασίας και μεγαλύτερης κινητικότητας.

Για την εκπλήρωση των στόχων αυτών, τα διαθέσιμα μέσα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε νέα φαινόμενα, όπως η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και η αυξανόμενη χρήση της ψηφιακής μάθησης, καθώς και να υποστηρίζουν τη δημιουργία ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους των εκπαιδευομένων. Για τη μεγαλύτερη συνοχή και απλούστευσή τους, τα μέσα αυτά ίσως χρειαστεί να εξελιχθούν στο μέλλον, ώστε οι εκπαιδευόμενοι και οι εργαζόμενοι να κυκλοφορούν ελεύθερα για επαγγελματικούς σκοπούς ή για περαιτέρω μάθηση.

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-qualifications_el.htm

Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων

Η διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αποτελούν καίριους τομείς του κύκλου ζωής των σχεδίων του Erasmus+. Παρέχουν στους συμμετέχοντες οργανισμούς τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών για τα βασικά αποτελέσματα και προϊόντα, διευρύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον αντίκτυπο των σχεδίων τους, βελτιώνοντας τη βιωσιμότητά τους και επιβεβαιώνοντας την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προγράμματος Erasmus+.

Για την επιτυχημένη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων, ζητείται από τους οργανισμούς που συμμετέχουν σε σχέδια του Erasmus+ να προσδίδουν τη δέουσα προσοχή σε δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχεδίων τους. Το επίπεδο και η ένταση των εν λόγω δραστηριοτήτων πρέπει να είναι ανάλογα προς τους σκοπούς, το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους των διαφόρων δράσεων του προγράμματος Erasmus+.

Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου σχεδίου μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία και να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε πεδία που δεν καλύπτονται από το εν λόγω σχέδιο, ενώ εναπόκειται στα επιμέρους σχέδια να αναπτύσσουν στρατηγικές και μεθόδους που θα διασφαλίζουν ότι και άλλοι θα μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στα εν λόγω αποτελέσματα . Ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για το θέμα αυτό περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος οδηγού του προγράμματος.

Υποχρέωση ανοικτής πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό του Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ προωθεί την ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα των σχεδίων, τα οποία είναι χρήσιμα για τη μάθηση, τη διδασκαλία, την κατάρτιση και την εργασία στον τομέα της νεολαίας. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι του προγράμματος Erasmus+ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να καθιστούν τους εκπαιδευτικούς πόρους και τα εργαλεία που παράγονται στο πλαίσιο σχεδίων χρηματοδοτούμενων μέσω του προγράμματος —έγγραφα, μέσα αποθήκευσης πληροφοριών, λογισμικό ή άλλο υλικό— διαθέσιμα στο κοινό στο πλαίσιο ανοικτών αδειών. Το υλικό πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο και ανακτήσιμο χωρίς χρεώσεις ή περιορισμούς, και η ανοικτή άδεια πρέπει να επιτρέπει στο κοινό να χρησιμοποιεί, να επαναχρησιμοποιεί, να προσαρμόζει και να μοιράζεται τον πόρο. Κάθε τέτοιο υλικό είναι γνωστό ως «ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος» (ΑΕΠ). Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι πόροι πρέπει να μεταφορτώνονται, σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή, σε κατάλληλη πλατφόρμα στην οποία θα έχει πρόσβαση το κοινό. Αν και το πρόγραμμα Erasmus+ προτρέπει τους δικαιούχους να εφαρμόζουν τις πλέον ανοικτές άδειες,1 οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέγουν άδειες που επιβάλλουν κάποιους περιορισμούς, π.χ. περιορίζουν την εμπορική χρήση από τρίτους ή υποχρεώνουν κάθε τρίτο να εφαρμόζει την ίδια άδεια σε παράγωγα έργα, εάν το επιβάλλει ο χαρακτήρας του σχεδίου και το είδος του υλικού και εφόσον, σε κάθε περίπτωση, το κοινό μπορεί να χρησιμοποιεί, να επαναχρησιμοποιεί, να προσαρμόζει και να μοιράζεται τον πόρο. Η απαίτηση ανοικτής πρόσβασης είναι υποχρεωτική και δεν θίγει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων των επιχορηγήσεων.

Ανοικτή πρόσβαση στην έρευνα και τα δεδομένα στο πλαίσιο του Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ προτρέπει τους δικαιούχους να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα έρευνας μέσω διαύλων ανοικτής πρόσβασης, δηλ. με τρόπους που δεν επιβάλλουν χρεώσεις ή άλλους περιορισμούς πρόσβασης. Οι δικαιούχοι προτρέπονται επίσης να εφαρμόζουν ανοικτές άδειες σε σχέση με τα αποτελέσματα τέτοιας έρευνας. Όποτε είναι δυνατό, τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο σχεδίων πρέπει να δημοσιεύονται ως «ανοικτά δεδομένα», δηλ. με ανοικτή άδεια, σε κατάλληλη μορφή και σε κατάλληλη πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων.

Διεθνής διάσταση

Το πρόγραμμα Erasmus+ διαθέτει ισχυρή διεθνή διάσταση (δηλαδή συνεργασία με τις Χώρες Εταίρους) ιδίως στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και της νεολαίας.

Στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει τις ακόλουθες βασικές δράσεις που στοχεύουν στη συνεργασία με Χώρες Εταίρους:

 • Διεθνής κινητικότητα μεμονωμένων ατόμων με ακαδημαϊκές μονάδες και κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus (στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1) για την προώθηση της κινητικότητας των εκπαιδευομένων και των μελών του προσωπικού από και προς τις Χώρες Εταίρους·
 • Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης (στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2) για την προώθηση της συνεργασίας και των συμπράξεων που έχουν αντίκτυπο στον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση των ιδρυμάτων και των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης στις Χώρες Εταίρους, με ιδιαίτερη έμφαση στις Χώρες Εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ·
 • Στήριξη του διαλόγου πολιτικής (στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3) μέσω του δικτύου εμπειρογνωμόνων για θέματα μεταρρύθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης σε Χώρες Εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ, της διεθνούς ένωσης αποφοίτων, του διαλόγου πολιτικής με τις Χώρες Εταίρους και των διεθνών εκδηλώσεων ενίσχυσης της ελκυστικότητας και προώθησης·
 • Δραστηριότητες Jean Monnet με σκοπό την ενθάρρυνση της διδασκαλίας, της έρευνας και του προβληματισμού στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών παγκοσμίως.

Στον τομέα της νεολαίας, το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει τις ακόλουθες βασικές δράσεις:

 • Κινητικότητα των νέων και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας (στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1) για την προώθηση των ανταλλαγών νέων και της κινητικότητας των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας σε συνεργασία με Χώρες Εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ·
 • Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας (στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2) για την προώθηση δραστηριοτήτων συνεργασίας και κινητικότητας με θετικό αντίκτυπο στην ποιοτική ανάπτυξη της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, στις πολιτικές και τα συστήματα για τη νεολαία, καθώς και στην αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης στις Χώρες Εταίρους, ιδίως στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής·
 • Συμμετοχή των νέων και των οργανώσεων νεολαίας από Χώρες Εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ στα έργα για τον Διάλογο για τη Νεολαία (στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3) μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνείς συνεδριάσεις, διασκέψεις και εκδηλώσεις που προωθούν τον διάλογο μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων.

Επιπλέον, άλλες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος (στρατηγικές συμπράξεις, συμμαχίες γνώσης, τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων, συμπράξεις συνεργασίας) είναι επίσης ανοικτές σε οργανισμούς από Χώρες Εταίρους, εφόσον η συμμετοχή τους αποφέρει προστιθέμενη αξία στο σχέδιο (για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Μέρος Β του παρόντος οδηγού).

Πολυγλωσσία

Η πολυγλωσσία αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και ισχυρό σύμβολο της επιδίωξης της ΕΕ για ενότητα σε ένα περιβάλλον με πολυμορφία. Οι ξένες γλώσσες διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο μεταξύ των δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους πολίτες να αποκτήσουν καλύτερα εφόδια για την αγορά εργασίας και να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο τις διαθέσιμες ευκαιρίες. Στόχος της ΕΕ είναι να έχει κάθε πολίτης την ευκαιρία να γνωρίζει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες από μικρή ηλικία.

Η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας αποτελεί έναν από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος. Η έλλειψη γλωσσικών ικανοτήτων συνιστά ένα από τα βασικά εμπόδια για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και σε προγράμματα για τη νεολαία. Στόχος των ευκαιριών που παρέχονται για τη στήριξη της εκμάθησης γλωσσών είναι να καταστήσουν την κινητικότητα αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη, να βελτιώσουν τις μαθησιακές επιδόσεις και να συμβάλουν, με τον τρόπο αυτό, στον ειδικό στόχο του προγράμματος.

Στήριξη για την εκμάθηση γλωσσών παρέχεται για τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες για να πραγματοποιήσουν σπουδές ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο μακροχρόνιων δραστηριοτήτων κινητικότητας που υποστηρίζονται από τη Βασική Δράση 1. Η στήριξη για την εκμάθηση γλωσσών παρέχεται κυρίως μέσω της διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης Erasmus+ (OLS), καθώς η ηλεκτρονική μάθηση ενέχει οφέλη για την εκμάθηση γλωσσών από άποψη πρόσβασης και ευελιξίας.

Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη Erasmus+ (http://erasmusplusols.eu) περιλαμβάνει μία υποχρεωτική αξιολόγηση των γλωσσικών ικανοτήτων και προαιρετικά γλωσσικά μαθήματα. Η αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων αποτελεί καίρια πτυχή της πρωτοβουλίας για την εξασφάλιση της κατάλληλης προετοιμασίας για κάθε συμμετέχοντα και τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις γλωσσικές δεξιότητες των συμμετεχόντων σε προγράμματα κινητικότητας της ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα πραγματοποιείται αξιολόγηση των γλωσσικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων τόσο πριν από την έναρξη του προγράμματος κινητικότητας όσο και κατά τη λήξη της περιόδου κινητικότητας με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες. Τα αποτελέσματα της εξέτασης αξιολόγησης των γλωσσικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων, που θα πραγματοποιείται πριν από την αναχώρησή τους, δεν θα τους αποκλείουν από τη συμμετοχή στη δραστηριότητα κινητικότητας, ανεξαρτήτως επίδοσης.

Επομένως, η διαδικτυακή αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+, αλλά για να τους δώσει την ευκαιρία να βελτιώσουν το επίπεδό τους, όπου αυτό χρειάζεται. Η παροχή γλωσσικής υποστήριξης πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των ιδρυμάτων αποστολής και υποδοχής: αποτελεί ευθύνη του φορέα αποστολής να παρέχει την πλέον κατάλληλη γλωσσική υποστήριξη στους συμμετέχοντες, για να διασφαλίζει ότι αυτοί θα βρίσκονται στο συνιστώμενο επίπεδο που συμφωνήθηκε με τον φορέα υποδοχής πριν από την έναρξη της κινητικότητας.

Μέχρις ότου αναπτυχθούν τα διαδικτυακά εργαλεία ώστε να καλύπτουν όλες τις γλώσσες, θα παρέχεται χρηματοδότηση σε δικαιούχους σχεδίων κινητικότητας με σκοπό την παροχή στήριξης για την εκμάθηση των γλωσσών που δεν είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας που προσφέρει η Επιτροπή.

Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2, θα ενθαρρύνονται οι στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών. Η καινοτομία και οι ορθές πρακτικές που στοχεύουν στην προώθηση των γλωσσικών δεξιοτήτων μπορούν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης, ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού, έρευνα, εκμάθηση γλωσσών με χρήση υπολογιστή, καθώς και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με χρήση ξένων γλωσσών. Επιπλέον, χρηματοδότηση για τη στήριξη της εκμάθησης γλωσσών μπορεί να παρέχεται, όταν απαιτείται, σε δικαιούχους στρατηγικών συμπράξεων που διοργανώνουν μακροχρόνιες δραστηριότητες κατάρτισης και διδασκαλίας απευθυνόμενες σε προσωπικό, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και εκπαιδευόμενους.

Όσον αφορά την απονομή του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών (ΕΣΓ), οι Εθνικοί Οργανισμοί ενθαρρύνονται να διοργανώνουν –σε εθελοντική βάση- τακτικούς (ανά έτος ή ανά διετία) διαγωνισμούς σε εθνικό επίπεδο στις Χώρες του Προγράμματος. Η απονομή του ΕΣΓ αναμένεται να λειτουργήσει ως κίνητρο για την αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων της αριστείας στον τομέα της πολυγλωσσίας και να αυξήσει το δημόσιο ενδιαφέρον για την εκμάθηση γλωσσών.

Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3 και προκειμένου να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για ένταξη των προσφύγων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) του Erasmus+ που παρέχεται στους συμμετέχοντες του προγράμματος Erasmus+ επεκτείνεται σε περίπου 100.000 πρόσφυγες μέσω των προσκλήσεων για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 και μέχρι να δαπανηθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για αυτούς χωρίς δική τους επιβάρυνση.

Η συμμετοχή των Εθνικών Οργανισμών και των δικαιούχων ιδρυμάτων/οργανισμών του Erasmus+ είναι απολύτως εθελοντική. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι δικαιούχοι του προγράμματος Erasmus+ που επιθυμούν να συμμετέχουν λαμβάνουν ορισμένες συμπληρωματικές άδειες OLS για να τις διαθέσουν ειδικά σε πρόσφυγες οι οποίοι προτίθενται να μάθουν μία από τις διαθέσιμες γλώσσες στην OLS. Οι δικαιούχοι οργανισμοί/ιδρύματα θα είναι υπεύθυνοι για τη χορήγηση των αδειών στους πρόσφυγες και για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση των αδειών αυτών.

Ισότητα και ένταξη

Στόχος του προγράμματος Erasmus+ είναι η προώθηση της ισότητας και της ένταξης μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης των συμμετεχόντων που προέρχονται από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες και διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες σε σύγκριση με άλλους, στην περίπτωση που τα προβλήματά τους περιορίζουν ή εμποδίζουν τη συμμετοχή τους σε διακρατικές δραστηριότητες για λόγους όπως:

 • αναπηρία (δηλαδή συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες): άτομα με πνευματικές (νοητικές, γνωστικές, μαθησιακές), σωματικές, αισθητηριακές ή άλλες αναπηρίες·
 • εκπαιδευτικές δυσκολίες: νέοι με μαθησιακές δυσκολίες· άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο· άτομα χαμηλής ειδίκευσης· νέοι με χαμηλές σχολικές επιδόσεις·
 • οικονομικά εμπόδια: άτομα με χαμηλό επίπεδο διαβίωσης, χαμηλό εισόδημα και εξάρτηση από το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας ή άστεγοι· νέοι σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας ή φτώχειας· άτομα με χρέη ή οικονομικά προβλήματα·
 • πολιτισμικές διαφορές: μετανάστες ή πρόσφυγες ή απόγονοι μεταναστών ή προσφύγων· άτομα που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές μειονότητες· άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες γλωσσικής προσαρμογής και πολιτιστικής ένταξης·
 • προβλήματα υγείας: άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, σοβαρές ασθένειες ή ψυχικές παθήσεις·
 • κοινωνικά εμπόδια: άτομα που αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, γενετήσιου προσανατολισμού, αναπηρίας κ.λπ.· άτομα με περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες ή αντικοινωνική ή επικίνδυνη συμπεριφορά· άτομα που βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις· (πρώην) εγκληματίες, (πρώην) ναρκομανείς ή αλκοολικοί· νεαροί και/ή μονογονεϊκές οικογένειες· ορφανά·
 • γεωγραφικά εμπόδια: άτομα που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες ή αγροτικές περιοχές· άτομα που ζουν σε μικρές νήσους ή σε περιφερειακές περιοχές· άτομα από προβληματικές αστικές ζώνες· άτομα από περιοχές όπου παρέχονται λιγότερες υπηρεσίες (περιορισμένες δημόσιες μεταφορές, ανεπαρκείς εγκαταστάσεις).

Στον τομέα της νεολαίας, έχει σχεδιαστεί μια στρατηγική ένταξης και πολυμορφίας ως κοινό πλαίσιο για τη στήριξη της συμμετοχής και της ένταξης των νέων με λιγότερες ευκαιρίες στο Erasmus+. Η στρατηγική είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προστασία και ασφάλεια των συμμετεχόντων

Η προστασία και η ασφάλεια των συμμετεχόντων σε σχέδια του προγράμματος Erasmus+ συνιστούν σημαντικές αρχές του προγράμματος. Όλα τα άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης και μάθησης. Αυτό πρέπει να διασφαλίζεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον που σέβεται και προασπίζεται τα δικαιώματα όλων.

Ως εκ τούτου, κάθε οργανισμός που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ πρέπει να εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες και ρυθμίσεις για την προώθηση και την εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας των συμμετεχόντων στο σχέδιό του. Στη βάση αυτή, όλοι οι φοιτητές, οι σπουδαστές, οι ασκούμενοι, οι μαθητευόμενοι, οι μαθητές, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, οι νέοι, το προσωπικό και οι εθελοντές που συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα κινητικότητας στο πλαίσιο των βασικών δράσεων του προγράμματος Erasmus+ πρέπει να ασφαλίζονται για τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στις εν λόγω δραστηριότητες. Εκτός από τις δραστηριότητες εθελοντισμού που προβλέπουν ειδική ασφάλεια, το πρόγραμμα Erasmus+ δεν ορίζει κάποια συγκεκριμένη μορφή ασφάλισης, ούτε συνιστά συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες. Το πρόγραμμα αφήνει στην ευχέρεια των διοργανωτών των σχεδίων την αναζήτηση της πλέον κατάλληλης ασφάλειας ανάλογα με το είδος του σχεδίου που εκτελείται και τις μορφές ασφάλισης που είναι διαθέσιμες σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, δεν είναι αναγκαία η σύναψη ειδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το εκάστοτε σχέδιο, αν οι συμμετέχοντες καλύπτονται ήδη από ισχύοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συνάψει οι διοργανωτές του σχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθοι τομείς:

 • κατά περίπτωση, ασφάλεια ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένης της φθοράς ή απώλειας αποσκευής)·
 • ασφάλιση αστικής ευθύνης (μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή ασφάλιση ιδίας ευθύνης)·
 • ασφάλεια ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας (συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης ή προσωρινής ανικανότητας)·
 • ασφάλεια θανάτου (συμπεριλαμβανομένου του επαναπατρισμού σε περίπτωση σχεδίων που εκτελούνται στο εξωτερικό).

Κατά περίπτωση, συνιστάται θερμά στους συμμετέχοντες σε διακρατικές δραστηριότητες να διαθέτουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΚΑ). Πρόκειται για μια δωρεάν κάρτα που παρέχει πρόσβαση σε ιατρικώς αναγκαία δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε οποιαδήποτε από τις 27 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και με το ίδιο κόστος (δωρεάν σε ορισμένες χώρες) με τους ασφαλισμένους στη συγκεκριμένη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάρτα και το πώς να την αποκτήσετε ανατρέξτε στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el..

Τέλος, αν τα σχέδια αφορούν νέους ηλικίας κάτω των 18 ετών, οι συμμετέχοντες οργανισμοί υποχρεούνται να λαμβάνουν προηγουμένως έγκριση για τη συμμετοχή τους από τους γονείς τους ή τα πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόματός τους.

 • 1. Π.χ. Τις ευρέως χρησιμοποιούμενες άδειες «Creative Commons Attribution» ή «Creative Commons Attribution-Share Alike» για έργα δημιουργίας, τις άδειες «GNU Public License» και «GNU Lesser Public License» για λογισμικό, ή την άδεια «Open Database License» για βάσεις δεδομένων.
 • 2. Στρατηγική για την ένταξη και την πολυμορφία στον τομέα της νεολαίας στο πλαίσιο του Erasmus+: http://ec.europa.eu/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf