Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Allmänt mål

Programmet Erasmus+ ska bidra till:

  • målen i Europa 2020-strategin, inklusive det överordnade målet för utbildning1;
  • målen för den strategiska ramen för europeiskt samarbete inom allmän utbildning och yrkesutbildning (ET 2020), däribland tillhörande riktmärken,
  • hållbar utveckling i partnerländer inom högre utbildning,
  • de övergripande målen för den förnyade ramen för europeiskt samarbete inom ungdomsfrågor,
  • målet för utvecklingen av en europeisk dimension inom idrott, särskilt på gräsrotsnivå, i linje med EU:s arbetsplan för idrott,
  • främjandet av europeiska värderingar i enlighet med artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen2.
  • 1. Huvudmålet för utbildning är att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid till mindre än 10 % och att öka deltagandet i högre utbildning till minst 40 % fram till 2020.
  • 2. Unionens grund utgörs av sådana värderingar som respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värderingar ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.