Kazalo
Iskanje po vodniku

Splošni cilj

 • Program Erasmus+ prispeva k uresničevanju:
  • ciljev strategije Evropa 2020, vključno s krovnim ciljem izobraževanja 1;
  • ciljev strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (v nadaljnjem besedilu: ET 2020), vključno z ustreznimi merili uspešnosti;
  • trajnostnega razvoja partnerskih držav na področju visokošolskega izobraževanja;
  • splošnih ciljev prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine;
  • cilja razvoja evropske razsežnosti v športu, zlasti množičnem, v skladu z delovnim načrtom EU na področju športa;
  • spodbujanja evropskih vrednot v skladu s členom 2 Pogodbe o Evropski uniji 2
 • 1. Krovni cilj izobraževanja je zmanjšati osip na manj kot 10 % in zvišati pridobitev terciarne izobrazbe na vsaj 40 % do leta 2020.
 • 2. Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških.