Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Algemene doelstelling

Het Erasmus+-programma levert een bijdrage tot:

  • de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, inclusief de kerndoelstelling inzake onderwijs1;
  • de verwezenlijking van de doelstellingen van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020), met inbegrip van de bijbehorende ijkpunten;
  • de duurzame ontwikkeling van partnerlanden op het gebied van hoger onderwijs;
  • de verwezenlijking van de algemene doelstellingen van het nieuwe kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken;
  • de nagestreefde versterking van de Europese dimensie op sportgebied en met name in de breedtesport, overeenkomstig het werkplan van de Europese Unie voor sport;
  • de bevordering van Europese waarden overeenkomstig artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie2.
  • 1. De kerndoelstelling inzake onderwijs bestaat erin het percentage voortijdige schoolverlaters terug te brengen op een niveau onder de 10 % en tegen 2020 minstens 40 % van de bevolking in staat te stellen een diploma van het tertiair onderwijs te behalen.
  • 2. De waarden waarop de unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die wordt gekenmerkt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.