Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Förkortningar

 • GD EAC: Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur
 • Eacea: Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur
 • ECHE: Erasmus charter för högre utbildning
 • ECTS: Europeiska systemet för överföring av studiemeriter
 • Ecvet: Europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen
 • EHEA: Europeiskt område för högre utbildning
 • EIB: Europeiska investeringsbanken
 • ELL: Europeiska kvalitetsmärkningen för språk
 • EP: Europaparlamentet
 • Epale: Elektronisk plattform för vuxnas lärande i Europa
 • EQAR: Europeiska registret för kvalitetssäkring av högre utbildning
 • Eqavet: Europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning
 • EQF: Europeisk referensram för kvalifikationer
 • Esco: Europeiska färdigheter/kompetenser, kvalifikationer och yrken
 • EU: Europeiska unionen
 • FR: Budgetförordning
 • HEI: Lärosäte
 • HERE: Nätverket för experter på högskolereformer
 • IKT: Informations- och kommunikationsteknik
 • ISP: Intensivt studieprogram
 • EMJMD: Erasmus Mundus gemensamma masterprogram
 • NA: Nationellt programkontor
 • Naric: Nationellt informationscentrum för akademiskt erkännande
 • NEO: Nationellt Erasmus+-kontor
 • NQF: Nationella referensramar för kvalifikationer
 • OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
 • OER: Öppna utbildningsresurser
 • OMC: Öppna samordningsmetoden
 • PIC: Deltagarens identifieringskod
 • URF: Enhetligt registreringssystem
 • VET: Yrkesutbildning