Spis treści
Szukaj w przewodniku

Skróty

 • DG EAC: Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury
 • EACEA: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego i Kultury
 • EBI: Europejski Bank Inwestycyjny
 • ECHE: Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego
 • ECTS: Europejski system transferu i akumulacji punktów
 • ECVET: Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym
 • ELL: Europejski znak innowacyjności dla nowatorskich inicjatyw w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych
 • EMJMD: Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus
 • EOSW: Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego
 • EPALE: ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie
 • EQAR: Europejski rejestr zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym
 • EQAVET: Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym
 • EQF: Europejskie ramy kwalifikacji
 • ESCO: Europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów
 • HEI: Instytucja szkolnictwa wyższego
 • HERE: Eksperci do spraw reformy szkolnictwa wyższego
 • ISP: Intensywny program nauczania
 • TIK: Technologie informacyjno-komunikacyjne
 • NA: Agencja narodowa
 • NARIC: Sieć krajowych ośrodków ds. uznawalności akademickiej i informacji
 • NEO: Biuro krajowe programu Erasmus+
 • NQF: Krajowe ramy kwalifikacji
 • OECD: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 • OER: Otwarte zasoby edukacyjne
 • OMC: Otwarta metoda koordynacji
 • PE: Parlament Europejski
 • PIC: Numer identyfikacji uczestnika
 • RF: Rozporządzenie finansowe
 • UE: Unia Europejska
 • URF: Wspólny system rejestracji
 • VET: Kształcenie i szkolenie zawodowe