Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Bilaga IV – Användbara webbplatser och kontaktuppgifter

Användbara hänvisningar

Titel Länk
Riktmärken och indikatorer för Europa 2020-strategin och Utbildning 2020 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_education&oldid=301033
Analys av utbildning (omfattar för-skola och barnomsorg, grundskola, gymnasium och högskola samt många särskilda utbildningsområden) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
Analys av utbildning och yrkesutbild-ning, omfattar alla områden http://www.oecd.org/education/  
Analys av utbildning och yrkesutbild-ning, omfattar alla områden https://en.unesco.org/ http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx  
Digital Youth Work – en guide till att utveckla digitalt ungdomsarbete https://publications.europa.eu/s/fouj
Mall för tillägg till examensbevis http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_en.htm
ECTS användarhandledning http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf
ECVET   http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm   http://www.ecvet-secretariat.eu
Utbildning i entreprenörskap: Hand-ledning för lärare i entreprenörskap http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465/attachments/1/translations/en/renditions/native&usg=AFQjCNEAZENuwg06uXIDQR_CK8zmSko5Lw&sig2=kjtnBVqQOeVNEhNWeBUSrw&cad=rja
Elektronisk plattform för vuxnas lärande i Europa (Epale) http://ec.europa.eu/epale
Eqavet http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_en.htm
Erasmus+ plattform för projektresul-tat http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
Esco https://ec.europa.eu/esco
EU:s kompetenskarta http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu  
Europass webbplats https://europass.cedefop.europa.eu/en/home
Europeiska agendan för vuxnas lärande och den senaste politiska utvecklingen http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_en.htm
'Improving youth work – your guide to quality development' (handbok) https://publications.europa.eu/s/ga7A
The contribution of youth work to preventing marginalisation and violent radicalisation (handbok) https://publications.europa.eu/s/glSf
Indikatorer och riktmärken – utbild-ningsgranskning http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm
Indikatorer och riktmärken – officiell dokumentation http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/indicators-benchmarks_en.htm
Samling av nyckeldokument om idrott http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
De viktigaste europeiska ungdoms-politiska dokumenten (däribland det förnyade ramverket för europeiskt samarbete inom området för ung-domsfrågor) http://ec.europa.eu/youth/library/index_en.htm
Viktiga politiska initiativ och resultat inom utbildning och yrkesutbildning sedan 2000 – utveckling av skolpoli-tiken http://ec.europa.eu/education/policy/school/index_en.htm
Viktiga politiska initiativ och resultat inom utbildning och yrkesutbildning sedan 2000 – högskolereform http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/index_en.htm
En öppen utbildning: Innovativ inlär-ning och undervisning med ny teknik och öppna utbildningsresurser för alla (COM(2013) 654) http://ec.europa.eu/education/newtech/
En ny syn på utbildning: att investera i färdigheter för att uppnå bättre socioekonomiska resultat   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012DC0669   http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
Stöd till tillväxt och sysselsättning – en agenda för modernisering av Europas system för högre utbildning http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2011:0567:FIN
Initiativ för standardisering – en strategisk vision för europeiska standarder: Arbetet framåt för att öka och påskynda hållbar tillväxt i den europeiska ekonomin till 2020 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2011:0311:FIN
Bryggekommunikén om ett närmare europeiskt samarbete i fråga om yrkesutbildning för perioden 2011–2020 http://ec.europa.eu/education/brugecomm/
Mot ett fördjupat samarbete och en större samstämmighet vad gäller utbildning i entreprenörskap http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9269/attachments/1/translations/en/renditions/native
Flaggskeppsinitiativet ”Unga på väg” (Youth on the move) http://europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
Webbplatsen för Youthpass https://www.youthpass.eu  

Kontaktuppgifter

Europeiska kommissionen – Generaldirektoratet för utbildning och kultur (GD EAC)

http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Europeiska kommissionen – Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medel och kultur (Centrala programkontoret)

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Nationella kontor

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en