Kazalo
Iskanje po vodniku

Priloga IV – Koristne reference in kontaktni podatki

Koristne reference

Naslov Povezava
Merila uspešnosti in kazalniki strategije Evropa 2020 ter strateškega okvira ET 2020 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_education&oldid=301033
Analiza izobraževanja (zajema predšolsko vzgojo in varstvo, šole, mladino in visokošolsko izobraževanje ter mnoga manj specifična področja izobraževanja) https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en
Analiza izobraževanja in usposabljanja; zajeta so vsa področja http://www.oecd.org/education/  
Analiza izobraževanja in usposabljanja; zajeta so vsa področja https://en.unesco.org/ http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx  
Digitalno mladinsko delo – Vodnik za razvijanje digitalnega mladinskega dela https://publications.europa.eu/s/fouj
Model priloge k diplomi: http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_en.htm
ECTS uporabniški priročnik http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf
ECVET   http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm   http://www.ecvet-secretariat.eu
Podjetniško izobraževanje: vodnik za osebje v izobraževanju http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465/attachments/1/translations/en/renditions/native&usg=AFQjCNEAZENuwg06uXIDQR_CK8zmSko5Lw&sig2=kjtnBVqQOeVNEhNWeBUSrw&cad=rja
ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) http://ec.europa.eu/epale
EQAVET http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_en.htm
Platforma Erasmus+ za rezultate projektov http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
ESCO https://ec.europa.eu/esco
Evropska panorama spretnosti https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en 
Domača stran Europass https://europass.cedefop.europa.eu/en/home
Evropska agenda za izobraževanje odraslih in nedavni razvoj politike http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_en.htm
Priročnik "Izboljšanje mladinskega dela – vaš vodnik za razvoj kakovosti" https://publications.europa.eu/s/ga7A
Priročnik – Prispevek mladinskega dela pri preprečevanju marginalizacije in nasilne radikalizacije http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm
Kazalniki in merila uspešnosti – spremljanje izobraževanja http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_sl.htm
Kazalniki in merila uspešnosti – uradna dokumentacija http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/indicators-benchmarks_sl.htm
Evropski mladinski kazalniki

Evropska nadzorna plošča mladinskih kazalnikov:
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/publications/indicator-dashboard_en.pdf
Mladinska zbirka podatkov Eurostat:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/database

Knjižnica ključnih dokumentov v zvezi s športom http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
Glavni elementi informacij o evropski mladinski strategiji https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy
Glavne politične pobude in realizacije v izobraževanju in usposabljanju od leta 2000 – oblikovanje politik v šolskem izobraževanju http://ec.europa.eu/education/policy/school/index_sl.htm
Glavne politične pobude in realizacije v izobraževanju in usposabljanju od leta 2000 – reforma visokošolskega izobraževanja http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/index_sl.htm
Odpiranje izobraževanja – inovativno poučevanje in učenje za vse z novimi tehnologijami in prosto dostopnimi učnimi viri; COM(2013) 654 final http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-859_sl.htm
Ponovni razmislek o izobraževanju – naložbe v spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1409559153573&uri=CELEX:52012DC0669
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_sl.htm
Spodbujanje rasti in delovnih mest – program za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:SL:PDF
Pobuda za standardizacijo - Strateška vizija za evropske standarde:
za boljšo in hitrejšo trajnostno rast evropskega gospodarstva do leta 2020
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0311:FIN:SL:PDF
TSporočilo iz Bruggeja o okrepljenem evropskem sodelovanju na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2011-2020 https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_sl.pdf
Poročilo Za izboljšano sodelovanje in usklajenost v podjetniškem izobraževanju http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9269/attachments/1/translations/en/renditions/native
Domača stran Youthpass https://www.youthpass.eu  

 

Kontaktni podatki

Evropska komisija – Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo (GD EAC)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_sl

Evropska komisija – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Nacionalne agencije

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sl