Cuprins
Căutați în ghid

Anexa IV – Referințe Utile Și Date De Contact

Referințe Utile

Titlu Link
Valori de referință și indicatori Europa 2020 și ET2020

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_education&oldid=301033

Analiza educației (acoperă educația și îngrijirea preșcolară, școlile, tineretul și învățământul superior, precum și multe domenii educaționale specifice) https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en
Analiza educației și formării; acoperă toate domeniile http://www.oecd.org/education/
Analiza educației și formării; acoperă toate domeniile https://en.unesco.org/ http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx
Activități digitale pentru tineret – Un ghid pentru dezvoltarea activităților digitale pentru tineret https://publications.europa.eu/s/fouj
Model de Supliment la diplomă: http://ec.europa.eu/education/resources/diploma-supplement_ro
Ghidul utilizatorului ECTS http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf
ECVET http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_ro.htm   http://www.ecvet-secretariat.eu
Educația antreprenorială: Ghid pentru cadrele didactice http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465/attachments/1/translations/en/renditions/native&usg=AFQjCNEAZENuwg06uXIDQR_CK8zmSko5Lw&sig2=kjtnBVqQOeVNEhNWeBUSrw&cad=rja
Platforma europeană pentru învățarea în rândul adulților în Europa (EPALE)     http://ec.europa.eu/epale/ro/home-page
EQAVET http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_ro.htm
Platforma rezultatelor proiectelor Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
ESCO https://ec.europa.eu/esco/home
Panorama competențelor în UE https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Pagina de internet Europass https://europass.cedefop.europa.eu/ro/home
Agenda europeană pentru învățarea în rândul adulților și evoluțiile politice recente http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_ro.htm
Manual privind „Îmbunătățirea activițăților în domeniul tineretului – ghid pentru dezvoltarea calității” https://publications.europa.eu/s/ga7A
Manual – Contribuția activităților în domeniul tineretului la prevenirea marginalizării și a radicalizării violente https://publications.europa.eu/s/glSf
Indicatori și criterii de referință – Monitorul educației http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm
Indicatori și criterii de referință – Documentație oficială http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/indicators-benchmarks_ro.htm
Indicatori privind tineretul din Europa

Tabloul de bord al indicatorilor privind tineretul din Europa:
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/publications/indicator-dashboard_en.pdf
Setul de date Eurostat privind tineretul:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/database

Biblioteca de documente cheie privind sportul http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
Elementele principale ale informațiilor privind Strategia europeană pentru tineret https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy
Principalele inițiative și rezultate de politică în educație și formare începând din anul 2000 – Dezvoltarea politicilor în domeniul învățământului școlar http://ec.europa.eu/education/policy/school/index_ro.htm
Principalele inițiative și rezultate de politică în educație și formare începând din anul 2000 – Reforma învățământului superior  http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/index_ro.htm
Deschiderea educației – Metode inovatoare de predare și învățare pentru toți facilitate de noile tehnologii și de resursele educaționale deschise – COM(2013) 654  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-859_ro.htm
Reorganizarea sistemului de învățământ – investiții în competențe pentru rezultate socioeconomice mai bune http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bfT8dWYrdNQC!1965766013?uri=CELEX%3A52012DC0669  http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_ro.htm
Sprijinirea creșterii și a ocupării forței de muncă – un proiect pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:ro:PDF
Inițiativa de standardizare - O viziune strategică pentru standardele europene: avansând în direcția îmbunătățirii și accelerării creșterii durabile a economiei europene până în 2020 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0311:FIN:ro:PDF
Comunicatul de la Bruges în baza cooperării europene îmbunătățite în domeniul educației și formării profesionale pe perioada 2011-2020 http://ec.europa.eu/education/brugecomm/
Spre o mai bună cooperare și coerență în educația antreprenorială http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9269/attachments/1/translations/en/renditions/native
Pagina de internet Youthpass https://www.youthpass.eu

 

 

Date de contact

Comisia Europeană – Direcția Generală Educație și Cultură (DG EAC)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro

Comisia Europeană – Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Agențiile naționale

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en