Spis treści
Szukaj w przewodniku

Załącznik IV – Przydatne źródła informacji i dane kontaktowe

Przydatne źródła informacji

Tytuł Link
Poziomy odniesienia i wskaźniki w strategii „Europa 2020” oraz ramach strategicznych ET 2020 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_education&oldid=301033
Analiza kształcenia (obejmująca wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem, szkoły, młodzież i szkolnictwo wyższe, jak również wiele szczególnych dziedzin kształcenia) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
Analiza kształcenia i szkolenia obejmująca wszystkie obszary http://www.oecd.org/education/  
Analiza kształcenia i szkolenia obejmująca wszystkie obszary https://en.unesco.org/ http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx  
Cyfrowa praca z młodzieżą – przewodnik po cyfrowej pracy z młodzieżą https://publications.europa.eu/s/fouj
Wzór suplementu do dyplomu http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_en.htm
Przewodnik dla użytkowników ECTS http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_pl.pdf
ECVET   http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_pl.htm   http://www.ecvet-secretariat.eu
Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości: przewodnik dla pedagogów http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465/attachments/1/translations/en/renditions/native&usg=AFQjCNEAZENuwg06uXIDQR_CK8zmSko5Lw&sig2=kjtnBVqQOeVNEhNWeBUSrw&cad=rja
ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) http://ec.europa.eu/epale
EQAVET http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_pl.htm
Platforma Rezultatów Programu Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
ESCO https://ec.europa.eu/esco
Unijna panorama umiejętności http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu  
Strona główna Europass https://europass.cedefop.europa.eu/en/home
Odnowiona europejska agenda w zakresie uczenia się dorosłych i ostatnie zmiany polityki http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_pl.htm
Podręcznik „Doskonalenie pracy z młodzieżą – przewodnik poprawy jakości” https://publications.europa.eu/s/ga7A
Podręcznik – wkład pracy z młodzieżą w zapobieganie marginalizacji i gwałtownej radykalizacji postaw https://publications.europa.eu/s/glSf
Wskaźniki i poziomy odniesienia – monitor kształcenia http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm
Wskaźniki i poziomy odniesienia – oficjalna dokumentacja http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/indicators-benchmarks_pl.htm
Biblioteka kluczowych dokumentów dotyczących sportu http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
Główne dokumenty dotyczące europejskiej polityki wobec młodzieży (w tym odnowione ramy europejskiej współpracy na rzecz młodzieży) http://ec.europa.eu/youth/library/index_en.htm
Główne inicjatywy strategiczne i wyniki w dziedzinie kształcenia i szkolenia od 2000 r. – rozwijanie strategii kształcenia szkolnego http://ec.europa.eu/education/policy/school/index_pl.htm
Główne inicjatywy strategiczne i rezultaty w dziedzinie kształcenia i szkolenia od 2000 r. – reforma szkolnictwa wyższego http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/index_pl.htm
Działania na rzecz otwartej edukacji – innowacyjne nauczanie i uczenie się dla wszystkich dzięki nowym technologiom i otwartym zasobom edukacyjnym, COM (2013) 654 http://ec.europa.eu/education/newtech/
Nowe podejście do edukacji – Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_pl.htm
Działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – plan modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:PL:PDF
Strategiczna wizja w zakresie norm europejskich: Postęp w celu poprawy i przyspieszenia zrównoważonego wzrostu gospodarki europejskiej do roku 2020 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0311&from=EN
Komunikat z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011–2020 http://ec.europa.eu/education/brugecomm/
W kierunku większej współpracy i spójności w nauczaniu przedsiębiorczości http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9269/attachments/1/translations/en/renditions/native
Inicjatywa przewodnia ‘Mobilna młodzież’ http://europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
Strona główna Youthpass https://www.youthpass.eu/pl/youthpass/

Contact Details

Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury (DG EAC))

http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Komisja Europejska - Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego i Kultury (EACEA)

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Agencje narodowe

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_pl