Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Bijlage IV - Nuttige verwijzingen en contactgegevens

Nuttige verwijzingen

Titel Link
Analyse van onderwijs (met inbegrip van opvang en onderwijs voor jonge kinderen, scholen, jeugdzaken en hoger onderwijs en tal van specifieke onderwijsgebieden) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
Analyse van onderwijs en opleiding; bestrijkt alle gebieden http://www.oecd.org/education/  
Analyse van onderwijs en opleiding; bestrijkt alle gebieden https://en.unesco.org/ http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx  
Belangrijkste beleidsinitiatieven en resultaten op onderwijs- en opleidingsgebied sinds 2000 - Ontwikkeling van schoolonderwijsbeleid http://ec.europa.eu/education/policy/school/index_nl.htm
Belangrijkste beleidsinitiatieven en resultaten op onderwijs- en opleidingsgebied sinds 2000 - Hervorming van het hoger onderwijs http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/index_nl.htm
Belangrijkste Europese documenten inzake jeugdbeleid (inclusief het nieuwe kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken) http://ec.europa.eu/youth/library/index_en.htm
Benchmarks en indicatoren voor Europa 2020 en ET 2020 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_education&oldid=301033
Bibliotheek van belangrijke documenten over sport http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
Digital Youth Work – A guide for developing digital youth work (Digitaal jeugdwerk – Een gids voor het ontwikkelen van digitaal jeugdwerk) https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1
Diplomasupplement http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_en.htm
Ecvet

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_nl.htm

http://www.ecvet-secretariat.eu

Een andere kijk op onderwijs - investeren in vaardigheden voor betere sociaal-economische resultaten

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bfT8dWYrdNQC!1965766013?uri=CELEX:52012DC0669

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_nl.htm

Elektronisch platform voor volwassenenonderwijs in Europa (EPALE) http://ec.europa.eu/epale
Eqavet http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_nl.htm
ESCO https://ec.europa.eu/esco
Europass-homepage https://europass.cedefop.europa.eu/nl/home
Europese agenda voor volwassenenonderwijs en recente beleidsontwikkelingen http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_nl.htm
EU-vaardigheidspanorama http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu
Handboek over “Improving youth work – your guide to quality development" (“Verbeteren van jeugdwerk – uw gids voor kwaliteitsontwikkeling”) https://publications.europa.eu/s/ga7A
Handboek - The contribution of youth work to preventing marginalisation and violent radicalisation (De bijdrage van jeugdwerk aan het voorkomen van marginalisering en gewelddadige radicalisering) https://publications.europa.eu/s/glSf
Handleiding voor ECTS-gebruikers http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf
Het Communiqué van Brugge over intensievere Europese samenwerking inzake beroepsonderwijs en –opleiding voor de periode 2011-2020 http://ec.europa.eu/education/brugecomm/
Het vlaggenschipinitiatief Jeugd in beweging http://europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
Indicatoren en benchmarks – Officiële documentatie http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/indicators-benchmarks_nl.htm
Indicatoren en benchmarks - Onderwijsmonitor http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm
Model van diplomasupplement http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_en.htm
Naar een opener onderwijs: innovatief onderwijzen en leren voor iedereen met nieuwe technologie en open leermiddelen, COM(2013) 654 final http://ec.europa.eu/education/newtech/
Normalisatie-initiatief – Een strategische visie voor Europese normen: de duurzame groei van de Europese economie tussen nu en 2020 bevorderen en versnellen http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/NL/1-2011-311-NL-F1-1.Pdf
Ondernemerschapsonderwijs: een gids voor docenten http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465/attachments/1/translations/en/renditions/native&usg=AFQjCNEAZENuwg06uXIDQR_CK8zmSko5Lw&sig2=kjtnBVqQOeVNEhNWeBUSrw&cad=rja
Ondersteuning van groei en werkgelegenheid – een agenda voor de modernisering van de Europese hogeronderwijssystemen http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:NL:PDF
Platform voor Erasmus+-projectresultaten http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
Towards Greater Cooperation and Coherence in Entrepreneurship Education (Naar meer samenwerking en samenhang in ondernemerschapsonderwijs) http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9269/attachments/1/translations/en/renditions/native
Youthpass homepage https://www.youthpass.eu

Contactgegevens

Europese Commissie - Directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur (DG EAC)

http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Europese Commissie - Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Nationale agentschappen

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en