Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Παράρτημα IV – Χρήσιμες παραπομπές και στοιχεία επικοινωνίας

Χρήσιμες παραπομπές

Τίτλος Σύνδεσμος
Κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης και δείκτες για τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και το πλαίσιο Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_education&oldid=301033
Ανάλυση της εκπαίδευσης (καλύπτει την προσχολική και σχολική εκπαίδευση, τη νεολαία και την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και πολλούς άλλους ειδικούς τομείς της εκπαίδευσης) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
Ανάλυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (καλύπτει όλους τους τομείς) http://www.oecd.org/education/  
Ανάλυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (καλύπτει όλους τους τομείς) https://en.unesco.org/ http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx  
Ψηφιακή εργασία στον τομέα της νεολαίας – Οδηγός ανάπτυξης της ψηφιακής εργασίας στον τομέα της νεολαίας https://publications.europa.eu/s/fouj
Υπόδειγμα παραρτήματος διπλώμα-τος http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_el.htm
Οδηγός χρήσης ECTS http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf
Ευρωπαϊκό σύστημα διδακτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)   http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm   http://www.ecvet-secretariat.eu
Επιχειρηματική εκπαίδευση: Οδη-γός για εκπαιδευτές http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465/attachments/1/translations/en/renditions/native&usg=AFQjCNEAZENuwg06uXIDQR_CK8zmSko5Lw&sig2=kjtnBVqQOeVNEhNWeBUSrw&cad=rja
Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE) http://ec.europa.eu/epale
EQAVET http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_en.htm
Πλατφόρμα διάδοσης του προγράμ-ματος Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
ESCO (Ευρωπαϊκή πολύγλωσση ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων) https://ec.europa.eu/esco
Πανόραμα δεξιοτήτων στην ΕΕ http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu  
Αρχική σελίδα του Europass https://europass.cedefop.europa.eu/el/home
Ευρωπαϊκή ατζέντα για την εκπαί-δευση ενηλίκων και πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_en.htm
Εγχειρίδιο για τη «Βελτίωση της εργασίας στον τομέα της νεολαίας – οδηγός ποιοτικής ανάπτυξης» https://publications.europa.eu/s/ga7A
Εγχειρίδιο - Η συμβολή της εργασίας στον τομέα της νεολαίας στην πρόληψη της περιθωριοποίησης και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης https://publications.europa.eu/s/glSf
Δείκτες και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης – Παρακολούθηση της εκπαίδευσης http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm
Δείκτες και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης – Επίσημα έγγραφα τεκμηρίωσης http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/indicators-benchmarks_el.htm
Βιβλιοθήκη βασικών εγγράφων για τον αθλητισμό http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
Βασικά έγγραφα για την ευρωπαϊκή πολιτική για τη νεολαία (συμπερι-λαμβανομένου του ανανεωμένου πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας) http://ec.europa.eu/youth/library/index_en.htm
Βασικές πρωτοβουλίες και αποτελέ-σματα πολιτικής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση από το 2000 – Ανάπτυξη πολιτικών για τη σχολική εκπαίδευση http://ec.europa.eu/education/policy/school/index_el.htm
Βασικές πρωτοβουλίες και αποτελέ-σματα πολιτικής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση από το 2000 – Μεταρρύθμιση της ανώτατης /τριτοβάθμιας εκπαίδευσης http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/index_el.htm
Άνοιγμα της εκπαίδευσης – καινο-τόμοι μέθοδοι διδασκαλίας και μά-θησης για όλους μέσω νέων τεχνο-λογιών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (COM(2013)654) http://ec.europa.eu/education/newtech/
Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης - επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά α-ποτελέσματα   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52012DC0669   http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_el.htm
Στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης – ένα θεματο-λόγιο για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανώτα-της/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=COM:2011:0567:FIN
Πρωτοβουλία προτυποποίησης - Ένα στρατηγικό όραμα για τα ευρωπαϊκά πρότυπα Προχωρώντας προς τα εμπρός για την ενίσχυση και την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας ως το 2020 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=COM:2011:0311:FIN
Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊ-κή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την περίοδο 2011-2020 http://ec.europa.eu/education/brugecomm/
Προς την κατεύθυνση της μεγαλύτε-ρης συνεργασίας και συνοχής στην επιχειρηματική εκπαίδευση http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9269/attachments/1/translations/en/renditions/native
Εμβληματική πρωτοβουλία «Νεο-λαία σε κίνηση» http://europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
Αρχική σελίδα του Youthpass https://www.youthpass.eu  

Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (ΓΔ EAC)

http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εκτελεστικός Οργανισμός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού (EACEA)

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Εθνικές μονάδες/ Εθνικές υπηρεσίες

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en