Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Bilaga III – Ordlista

Medföljande person

Som allmän definition för alla områden inom utbildning och ungdomsverksamhet är en medföljande person den som följer med deltagare – studerande, personal eller ungdomsledare – med särskilda behov (dvs. funktionsnedsättningar) på ett utbyte för att garantera skydd och ge stöd och extra assistans. När det gäller

  • utbyten för yrkeselever och volontärverksamhet inom programområde 1
  • kortare eller längre elevutbyten och blandade utbyten för unga inom programområde 2
  • möten mellan unga och beslutsfattare på ungdomsområdet inom programområde 3

kan en medföljande person även vara en vuxen som följer med en eller flera yrkeselever, volontärer med begränsade möjligheter, skolelever eller unga utomlands (särskilt om det är barn eller ungdomar med liten erfarenhet utanför sitt eget land) för att säkerställa deras skydd och säkerhet och ett effektivt lärande under utbytet.

Ackreditering En process som säkerställer att de organisationer som vill få finansiering inom en insats i programmet Erasmus+ uppfyller en uppsättning kvalitetsnormer eller förutsättningar som fastställts av EU-kommissionen för den insatsen. Beroende på typen av insats eller det land som den ansökande organisationen ligger i ska ackreditering göras av EU:s programkontor Eacea, ett nationellt programkontor eller ett Salto-resurscentrum. Ackrediteringsmöjligheten finns för organisationer som vill delta i projekt inom den högre utbildningen (bland annat utbyten) eller i utbyten inom ungdomsområdet.
Insats En del av eller en åtgärd inom programmet Erasmus+. Exempel på insatser är strategiska partnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor, Erasmus Mundus gemensamma masterprogram och branschspecifika kunskapsallianser.
Verksamhet, aktivitet Utförs som en del av ett projekt. Det kan t.ex. vara ungdomsutbyten, internationella möten eller samarbetsverksamhet. Inom ramen för Jean Monnet motsvarar en verksamhet en insats (se definitionen nedan).
Vuxenutbildning Alla former av vuxenutbildning utom yrkesutbildning. Den kan vara formell, icke-formell eller informell (för kontinuerlig yrkesutbildning, se ”Yrkesutbildning”).
Vuxenutbildningsorganisation En offentlig eller privat organisation som är verksam inom vuxenutbildning utom yrkesutbildning.
Vuxenstuderande En person som har slutfört eller inte längre deltar i grundskola eller grundläggande utbildning och återvänder till vissa former av vidareutbildning (formell, icke-formell eller informell), med undantag för lärare inom skola och yrkesutbildning.
Planeringsbesök Förberedande besök till den mottagande organisationens land inför ungdomsutbyten eller volontärverksamheter inom utbytesprojekt för unga och ErasmusPro-utbyten för yrkeselever. Syftet med besöken är att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten genom att stödja och utarbeta administrativa rutiner, skapa tillit och förståelse och etablera ett stabilt partnerskap mellan de deltagande organisationerna. När det gäller utbytesprojekt för unga kan unga deltagare också följa med på besöket för att påverka projektets utformning.
Anknuten enhet

Följande enheter kan anses utgöra anknutna enheter (i enlighet med artikel 122 i budgetförordningen):

  • Juridiska personer som har en rättslig eller ekonomisk koppling till bidragsmottagare. Kopplingen är varken begränsad till insatsen eller inrättad enbart i syfte att genomföra den.
  • Flera enheter som uppfyller kriterierna för att beviljas ett bidrag och tillsammans utgör en enhet som kan betraktas som den enda mottagaren, inklusive då denna enhet specifikt inrättats för att genomföra den insats som ska finansieras genom bidraget.

Anknutna enheter ska uppfylla kriterierna för berättigande och uteslutning, och i tillämpliga fall även de urvalskriterier som gäller för sökande.

Sökande Deltagande organisation eller informell grupp som lämnar in en bidragsansökan. De sökande kan ansöka enskilt eller för andra organisationer som deltar i projektet. I det senare fallet definieras den sökande även som samordnare.
Ansökningsdag Sista dag då ansökningsblanketten måste lämnas in till det nationella programkontoret eller EU:s programkontor för att vara giltig.
Lärlingsutbildning (lärling) Lärlingsutbildningar är former av grundläggande yrkesutbildning som formellt kombinerar och alternerar mellan företagsbaserad utbildning (perioder av praktisk yrkeserfarenhet på en arbetsplats) och skolbaserad utbildning (perioder av teoretisk/praktisk utbildning på en skola eller ett utbildningscentrum) och som leder till nationellt erkända grundläggande yrkesutbildningskvalifikationer.
Grundläggande färdigheter Läs- och skrivkunnighet, matematik, naturvetenskap och teknik. Dessa färdigheter ingår i nyckelkompetenserna.
Bidragsmottagare Om ett projekt godkänns blir den sökande en bidragsmottagare av ett bidrag från Erasmus+. Bidragsmottagaren undertecknar ett bidragsavtal med – eller underrättas om ett bidragsbeslut av – det nationella programkontor eller EU:s programkontor som har valt ut projektet. Om ansökan lämnades för andra deltagande organisationers räkning kan partnerna bli övriga bidragsmottagare.
Blandat lärande En studietyp som innebär lärande i en kombination av former. Ofta används begreppet mer specifikt om kurser där traditionell undervisning i workshoppar eller seminarier kombineras med distansundervisning online (t.ex. via internet, tv eller konferenssamtal).
Inbjudan att lämna projektförslag Utlysning som offentliggjorts av eller på kommissionens vägnar för att inom en angiven ansökningsperiod lägga fram ett förslag till åtgärder som motsvarar de eftersträvade målen och uppfyller de nödvändiga kraven. Inbjudan att lämna projektförslag offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) och/eller på relevanta webbplatser för kommissionen, de nationella programkontoren eller EU:s programkontor.
Intyg Inom Erasmus+ ett dokument som utfärdas till en person som har slutfört en lärandeaktivitet inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsverksamhet. Dokumentet intygar deltagarens närvaro och, när det är aktuellt, läranderesultat.
Skrivfel Ett mindre misstag eller oavsiktligt fel i ett dokument som ändrar dess innebörd, till exempel ett stavfel eller en siffra, ett ord eller en fras som saknas.
Medfinansiering Principen om medfinansiering innebär att en del av kostnaderna för ett projekt som får stöd från EU måste bäras av bidragsmottagaren eller täckas genom andra externa bidrag än EU-bidraget.
Företag Juridiska personer som är etablerade enligt civil- eller handelslagstiftning, även kooperativa företag, och andra offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer, utom sådana som är icke vinstdrivande.
Konsortium Två eller flera deltagande organisationer som går samman för att förbereda, genomföra och följa upp ett projekt eller en verksamhet inom ett projekt. Ett konsortium kan vara nationellt (dvs. omfatta organisationer etablerade i samma land) eller internationellt (omfatta organisationer från olika länder).
Samordnare/samordnande organisation En deltagande organisation som ansöker om ett Erasmusbidrag för ett konsortium av partnerorganisationer.
Utbyte som ger studiepoäng En begränsad studie- eller praktikperiod utomlands – inom ramen för pågående studier vid en heminstitution – som ger rätt till studiepoäng. Efter utbytet återvänder studenterna till sin heminstitution för att slutföra studierna.
Studiepoäng En uppsättning läranderesultat för en person som har bedömts och som kan läggas samman till en kvalifikation eller överföras till andra utbildningsprogram eller kvalifikationer.
Utbyte för att slutföra studier Studieperiod utomlands för att förvärva en komplett examen eller ett intyg i destinationslandet/destinationsländerna.
Bilaga till examensbevis En bilaga till den officiella kvalifikationsdokumentationen som ger utförligare information om studier som slutförts enligt ett överenskommet format som är internationellt erkänt och som åtföljer ett examensbevis med en standardiserad beskrivning av de studier som innehavaren har slutfört när det gäller typen av studier, nivån, sammanhanget, innehållet och ställningen. Bilagan tas fram av lärosäten i enlighet med normer som har godkänts av Europeiska kommissionen, Europarådet och Unesco. Bilagan till examensbevis ingår i Europass (se nedan). När det är fråga om ett internationellt gemensamt studieprogram rekommenderas att en gemensam bilaga till examensbevis utfärdas som täcker hela programmet och godkänns av alla examensutfärdande universitet.
Dubbel examen/multipel examen Utbildningsprogram som erbjuds av minst två (dubbla) eller flera (multipla) lärosäten och där studenten efter genomförda studier får ett separat examensbevis från varje deltagande lärosäte.
Parallell karriär Kombinationen av idrottsutövande på hög nivå med allmän utbildning eller arbete.
Erasmusstadgan för högre utbildning En ackreditering som beviljas av EU-kommissionen och som ger lärosäten från programländer rätt att ansöka om och delta i utbytes- och samarbetsverksamhet inom Erasmus+. I stadgan beskrivs de grundläggande principer som ett lärosäte bör följa när det anordnar och genomför utbytes- och samarbetsverksamhet av hög kvalitet och vilka krav lärosätet går med på att uppfylla för att garantera tjänster och förfaranden av hög kvalitet och tillhandahålla tillförlitlig och tydlig information.
ECTS (det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter) Ett system för ackumulering och överföring av studiemeriter som bygger på öppenhet i processerna för lärande, undervisning och utvärdering och är inriktat på inläraren. Dess mål är att underlätta planering, tillhandahållande och utvärdering av studieprogram och utbyten genom erkännande av kvalifikationer och lärandeperioder. Systemet gör det lättare att utforma, beskriva och tillhandahålla studieprogram och utfärda högre utbildningskvalifikationer. Genom att använda ECTS tillsammans med resultatbaserade kvalifikationsramar skapar man större insyn i studieprogrammen och kvalifikationerna och gör det lättare att erkänna kvalifikationer.
Ecvet (det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen) Ett system som ska underlätta validering, erkännande och ackumulering av arbetsrelaterade färdigheter och kunskaper som förvärvats under en vistelse i ett annat land eller i andra situationer. Ecvet ska öka kompatibiliteten mellan de olika systemen för yrkesutbildning i Europa och deras kvalifikationer. Systemet ska skapa en teknisk ram för att beskriva kvalifikationer i form av utbildningsmoduler och omfattar förfaranden för bedömning, överföring, ackumulering och erkännande.
Företag Alla enheter som bedriver näringsverksamhet, oavsett storlek, rättslig form eller ekonomisk sektor.
Eqavet (den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning) Ett referensverktyg för beslutsfattare som baseras på en kvalitetscykel i fyra steg som omfattar fastställande och planering av mål, genomförande, utvärdering och granskning. Referensramen respekterar nationella regeringars självständighet och är ett frivilligt system som kan användas av myndigheter och andra organ som arbetar med kvalitetssäkring.
EQF (den europeiska referensramen för kvalifikationer) Ett gemensamt europeiskt referensverktyg som fungerar som ett översättningsverktyg mellan olika utbildningssystem och deras nivåer. Syftet är att göra nationella kvalifikationer mer tydliga, jämförbara och överförbara i hela Europa, främja arbetstagares och studenters rörlighet mellan länder och underlätta livslångt lärande, enligt Europaparlamentets och rådets rekommendation nr 2008/C 111/01.
Esco (flerspråkig europeisk klassificering av färdigheter, kvalifikationer och yrken) Identifierar och kategoriserar färdigheter/kompetenser, kvalifikationer och yrken som är relevanta för EU:s arbetsmarknad och utbildningssystem och finns på 25 europeiska språk. Systemet innehåller yrkesprofiler som visar kopplingarna mellan yrken, färdigheter, kompetenser och kvalifikationer. Esco har utvecklats med ett öppet it-format och får användas av alla utan kostnad.
Etablerad Avser en organisation eller ett organ som uppfyller vissa nationella villkor (t.ex. registrering och offentliggörande) för att kunna erkännas formellt av den nationella myndigheten. När det gäller en informell ungdomsgrupp anses hemvisten för gruppens rättsliga företrädare ha likvärdig verkan när det gäller berättigande till bidrag från Erasmus+.
Europass Europass är en portfölj med fem olika dokument och en elektronisk mapp som innehåller beskrivningar av innehavarens alla läranderesultat, officiella kvalifikationer, arbetslivserfarenhet, färdigheter och kunskaper som förvärvats. Dokumenten är följande: Europass-CV, bilagan till examensbevis, tillägget till utbildningsbevis, Europass-Rörlighet och språkpasset. I Europass ingår också det europeiska färdighetspasset, som är en elektronisk mapp som innehavaren kan använda för att skapa en personlig modulbaserad förteckning över sina färdigheter och kvalifikationer. Syftet med Europass är att underlätta rörligheten och förbättra utsikterna till arbete och livslångt lärande i Europa.
Europeisk utvecklingsplan Ett dokument för yrkesutbildningsorganisationer, skolor och vuxenutbildningsorganisationer som beskriver skolans/organisationens behov i fråga om kvalitetsutveckling och internationalisering och hur de planerade europeiska verksamheterna kommer att tillgodose dessa behov. Den europeiska utvecklingsplanen ska beskrivas på ansökningsblanketten för skolor och vuxenutbildningsorganisationer som ansöker om personalutbyten inom programområde 1.
Europeisk icke-statlig ungdomsorganisation En icke-statlig organisation som 1) verkar genom en formellt erkänd struktur och som består av a) ett europeiskt organ/sekretariat (den sökande) som har varit juridiskt etablerat i minst ett år i ett programland den dag då ansökan lämnas in, och b) nationella organisationer/filialer i minst tolv programländer som har en stadgeenlig koppling till det europeiska organet/sekretariatet, 2) är verksam inom ungdomsfrågor och bedriver verksamhet som stöder genomförandet av EU:s ungdomsstrategi, 3) låter unga delta i organisationens ledning och styrning.
Force majeure En oförutsägbar situation eller händelse som deltagaren inte råder över och som inte beror på fel eller försumlighet från deltagarens sida.
Idrott på gräsrotsnivå Idrott i organiserad form som utövas på lokal nivå av amatöridrottare, samt idrott för alla.
Gruppledare I utbytesprojekt för unga är gruppledaren en vuxen som följer med de ungdomar som deltar i ett ungdomsutbyte för att garantera ett effektivt lärande (ungdomspasset) och deras skydd och säkerhet.
Grupper av unga som arbetar med ungdomsverksamhet men inte nödvändigtvis genom en ungdomsorganisation (även informella ungdomsgrupper) Grupp av minst fyra unga som inte är en juridisk person enligt gällande nationell lag, men med en företrädare som kan åta sig rättsliga skyldigheter på de andras vägnar. Dessa grupper av unga kan vara sökande och partner i vissa Erasmusinsatser. För enkelhetens skull likställs de med juridiska personer (organisationer, institutioner osv.) i denna handledning och motsvarar deltagande organisationer i Erasmus+ för den insats som de kan delta i. Gruppen måste bestå av minst fyra unga på 13–30 år (den allmänna åldern för unga i programmet). I undantagsfall och om alla de deltagande unga i gruppen är minderåriga kan gruppens representeras av en vuxen. Då kan en grupp unga som alla är minderåriga skicka in en ansökan med hjälp av en ungdomsledare.
Lärosäte, institution för högre utbildning Alla slags lärosäten och institutioner inom den högre utbildningen som i enlighet med nationell rätt eller praxis utfärdar erkända examina eller erbjuder annan erkänd eftergymnasial utbildning, oavsett vad dessa institutioner kallas, eller alla institutioner som tillhandahåller yrkesinriktad utbildning på eftergymnasial nivå.
Agenda för modernisering av högre utbildning Europeiska kommissionens strategi för att stödja EU-ländernas reformer och bidra till målen för Europa 2020-strategin inom högre utbildning. De viktigaste reformområdena i den nya agendan är att öka antalet personer som har genomgått högre utbildning, förbättra undervisningens och forskarutbildningens kvalitet och relevans, ge studenterna den kunskap och de väsentliga överförbara färdigheter som behövs för högkvalificerade yrken, ge studenterna fler möjligheter att skaffa sig ytterligare kunskaper genom studier eller praktik utomlands och uppmuntra samarbete över gränserna för att förbättra resultaten i den högre utbildningen, stärka den s.k. kunskapstriangeln genom att koppla samman utbildning, forskning och näringsliv samt skapa effektiva styrnings- och finansieringsmekanismer för att främja spetskompetens.
Informella ungdomsgrupper Se definitionen av ”grupper av unga som arbetar med ungdomsverksamhet men inte nödvändigtvis genom en ungdomsorganisation” ovan.
Informellt lärande Lärande i vardagslivet i samband med arbete, familjeliv eller fritidsverksamhet och som inte är organiserat eller strukturerat i form av mål, tid eller lärandestöd. Lärandet kan vara oavsiktligt ur inlärarnas perspektiv.
Internationellt Avser när det gäller Erasmus+ alla insatser där minst ett programland och minst ett partnerland deltar.
Jobbskuggning (praktisk lärandeerfarenhet) En kort vistelse hos en partnerorganisation i ett annat land för att fortbilda sig genom att följa med yrkesverksamma i deras dagliga arbete i den mottagande organisationen, utbyta goda metoder, förvärva färdigheter och kunskap och bygga långsiktiga partnerskap genom delaktighetsbaserad observation.
Gemensam examen Ett enda examensbevis som utfärdas till en student som har slutfört ett gemensamt program. Examensbeviset ska vara undertecknat av de behöriga myndigheterna i minst två av de deltagande institutionerna gemensamt och erkännas officiellt i de länder där de deltagande lärosätena är belägna.
Gemensamma program Högskoleprogram (för studier eller forskning) som utformas, tillhandahålls och erkänns fullt ut av minst två lärosäten. Gemensamma program kan genomföras på alla högre utbildningsnivåer, dvs. kandidatnivå, masternivå eller doktorandnivå. De kan vara nationella (dvs. när alla involverade lärosäten ligger i samma land) eller gränsöverskridande/internationella (dvs. när lärosätena ligger i minst två olika länder).
Nyckelkompetenser Den grundläggande uppsättning kunskaper, färdigheter och attityder som behövs för självförverkligande och personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social inkludering och sysselsättning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/962/EG.
Utbyte i utbildningssyfte Att flytta fysiskt till ett annat land än bosättningslandet för att t.ex. studera, fortbilda sig eller delta i icke-formellt eller informellt lärande. Det kan vara praktik, lärlingsutbildning, ungdomsutbyte, volontärtjänst, undervisning eller fortbildning och kan omfatta förberedande verksamhet såsom utbildning i värdspråket samt sändande, mottagande och uppföljande verksamhet.
Läranderesultat Dokumentation av vad en deltagare/student/volontär vet, förstår och kan göra efter att ha avslutat en lärandeprocess, och som definieras som kunskaper, färdigheter eller kompetens.
Livslångt lärande All form av allmän utbildning, yrkesinriktad utbildning, icke-formellt och informellt lärande under hela livet som leder till bättre kunskaper, färdigheter och kompetenser eller deltagande i samhället ur ett personligt, medborgerligt, kulturellt, samhälleligt och arbetsrelaterat perspektiv, inklusive tillhandahållandet av rådgivning och vägledning.
Mentorskap Åtgärder för personligt stöd till volontärer vid sidan om uppgiftsrelaterade stödåtgärder. Huvudansvarig för mentorskapet är mentorn som utses av den mottagande eller samordnande organisationen. Mentorskap omfattar regelbundna möten för att följa upp volontärens välbefinnande både inom och utanför den mottagande organisationen. Mentorskapet är inriktat på den enskilda volontären och mötenas innehåll och frekvens varierar därför utifrån volontärens behov. Möjliga samtalsområden vid dessa möten är personligt välbefinnande, välbefinnande i gruppen, tillfredsställelse med arbetsuppgifterna, praktiska frågor osv.
Utbytesavtal/lärandeavtal Ett avtal mellan den sändande och mottagande organisationen samt de deltagande enskilda personerna, som fastställer utbytets syfte och innehåll för att se till att det är relevant och håller hög kvalitet. Det kan också användas som grundval för att den mottagande organisationen ska erkänna perioden utomlands.
Månad Inom programmet Erasmus+ och för att beräkna bidragen är en månad lika med 30 dagar.
Mooc-kurs ”Mooc” är en förkortning av ”Massive Open Online Course”. En mooc-kurs är en helt internetbaserad kurs som är öppen för alla utan kostnad, inträdeskrav eller andra begränsningar och ofta samlar stora deltagarantal. Mooc-kurser kan ha personliga komponenter, t.ex. uppmuntra lokala möten för kursdeltagare, och formell bedömning, men brukar använda inbördes utvärdering, självbedömning och automatisk betygsättning. Det finns många varianter av mooc-kurser. De kan t.ex. fokusera på särskilda sektorer, målgrupper (t.ex. yrkeselever eller lärare) eller undervisningsmetoder. Mooc-kurser som finansieras av Erasmus+ måste vara öppna för alla, och både deltagande och kursintyg eller nätdiplom ska vara kostnadsfria för deltagarna. Tänk på att kravet på fri tillgång för utbildningsresurser även gäller för mooc-kurser och andra fullständiga kurser.
Icke-formellt lärande Lärande som sker genom planerad verksamhet (i termer av lärandemål och lärandetid) med någon form av lärandestöd, men som inte ingår i det formella utbildningssystemet.
Yrkesprofil Den uppsättning färdigheter, kompetenser och kvalifikationer som brukar vara relevant för ett visst yrke.
Studieprogram med en nivå Ett integrerat/långvarigt program som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå och som i vissa länder fortfarande kan karaktäriseras genom varaktigheten i år, inte i poäng. I de flesta av dessa länder återfinns programmen utanför Bolognamodellens första nivå inom områdena läkar-, tandläkar-, veterinär-, sjuksköterske- och barnmorskeutbildning och omfattar i de flesta fall 1–8 % av antalet studenter. Den vanliga längden på integrerade program som leder till reglerade yrken är i allmänhet 300–360 ECTS-poäng/fem–sex års studier beroende på det reglerade yrket i fråga.
Öppen tillgång Ett allmänt begrepp som handlar om att publicera material av en viss typ öppet, dvs. att det är tillgängligt för och kan användas av en så stor användargrupp och för så många användningsområden som möjligt. Erasmus+ har ett krav på öppen tillgång för utbildningsresurser och uppmuntrar öppen tillgång till forskningsresultat och forskningsdata.
Öppna lärresurser Utbildningsmaterial av alla slag (t.ex. läroböcker, arbetsblad, lektionsplanering, undervisningsvideofilmer, hela webbkurser och utbildningsspel) som kan användas, anpassas och delas fritt. Öppna lärresurser tillhandahålls antingen med en öppen licens eller är allmän egendom (dvs. upphovsrättsskyddet har löpt ut). Kostnadsfria material som inte kan anpassas eller delas av allmänheten är inte öppna lärresurser.
Öppen licens Med en öppen licens kan upphovsrättsinnehavaren (skaparen eller annan rättighetshavare) ge allmänheten juridiskt tillstånd att fritt använda hans eller hennes arbete. Enligt Erasmus+ krav på öppen tillgång måste öppna licenser åtminstone tillåta användning, anpassning och distribution. Om ett verk omfattas av en öppen licens ska detta anges på själva verket eller där det distribueras. Utbildningsmaterial med öppen licens kallas öppna lärresurser.
Öppna samordningsmetoden En mellanstatlig metod som utgör en ram för samarbete mellan EU-länder vars nationella politik därmed kan styras mot vissa gemensamma mål. Inom ramen för detta program gäller den öppna samordningsmetoden för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor.
Deltagare Inom Erasmus+ avses med deltagare de enskilda personer som deltar fullt ut i ett projekt och, i vissa fall, får en del av EU-bidraget för att täcka sina kostnader för deltagande (framför allt resor och uppehälle). Inom vissa insatser i programmet (t.ex. strategiska partnerskap) måste det alltså göras åtskillnad mellan denna kategori av deltagare (direkta deltagare) och andra enskilda personer som är indirekt involverade i projektet (t.ex. målgrupper).
Deltagande organisation En organisation eller informell ungdomsgrupp som deltar i ett Erasmusprojekt. Beroende på deras roll i projektet kan de deltagande organisationerna vara sökande eller partner (definieras även som övriga sökande om de är identifierade när bidragsansökan lämnas in). Om projektet beviljas bidrag blir de sökande bidragsmottagare, och partnerna kan bli övriga bidragsmottagare om projektet finansieras genom ett bidrag med flera bidragsmottagare.
Partner (organisation) Deltagande organisationer som deltar i projektet men som inte har rollen som sökande.
Partnerländer Länder som inte deltar fullt ut i programmet Erasmus+ men som deltar (som partner eller sökande) i vissa av programmets insatser. Förteckningen över Erasmus+ partnerländer finns i del A i denna handledning, i avsnittet ”Vem kan delta i programmet Erasmus+?”.
Partnerskap Ett avtal mellan en grupp av deltagande organisationer i olika programländer om att genomföra gemensamma europeiska projekt inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott eller upprätta ett formellt eller informellt nätverk inom ett relevant område såsom gemensamma utbildningsprojekt för elever och deras lärare i form av klassutbyten och individuella längre utbyten, intensiva program inom högre utbildning och samarbete mellan lokala och regionala myndigheter för att främja samarbete mellan regioner och länder. Det kan utvidgas till institutioner och organisationer från partnerländer för att höja partnerskapets kvalitet.
Personer med begränsade möjligheter Personer som har vissa hinder som gör det svårt för dem att få faktisk tillgång till utbildning och ungdomsverksamhet. En mer detaljerad definition av personer med begränsade möjligheter hittar du i del A i handledningen, i avsnittet ”Jämlikhet och inkludering”.
Personer med särskilda behov En person med särskilda behov är en potentiell deltagare vars enskilda fysiska, psykiska eller hälsorelaterade situation är sådan att denne inte skulle kunna delta i projektet eller utbytet utan extra ekonomiskt bidrag.
Vinstdrivande företag som arbetar med samhällsansvar (CSR) Ett privat företag som a) bedriver sin verksamhet enligt etiska normer och/eller b) vid sidan om sin affärsverksamhet gör vissa insatser som har ett socialt värde.
Programländer Länder i och utanför EU som har inrättat ett programkontor som deltar fullt ut i programmet Erasmus+. Förteckningen över Erasmus+ programländer finns i del A i denna handledning, i avsnittet ”Vem kan delta i programmet Erasmus+?”.
Projekt En sammanhållen uppsättning verksamheter som anordnas för att uppnå fastställda mål och resultat.
Kvalifikation Ett formellt resultat av en bedömnings- och valideringsprocess som utfärdas när ett behörigt organ fastställer att en person har uppnått läranderesultat enligt en viss standard.
Mottagande organisation I vissa Erasmusinsatser (främst utbyten) är den mottagande organisationen den deltagande organisation som tar emot en eller flera deltagare och som anordnar ett eller flera slags verksamhet inom ett Erasmusprojekt.
Utökat mentorskap Utökat mentorskap är ett intensifierat mentorskap till stöd för ungdomar med begränsade möjligheter som inte kan genomföra sin volontärverksamhet på egen hand eller med sedvanligt stöd av mentor eller handledare. Utökat mentorskap innebär närmare kontakt och fler möten med volontären samt mer tid för mentorskapets sedvanliga verksamhet, vilket garanterar ett kontinuerligt stöd för volontärer både under projektaktiviteter och utanför arbetstid. Målet med det utökade mentorskapet är att volontären ska kunna genomföra projektet på ett så självständigt sätt som möjligt.
Skola En institution som tillhandahåller allmän, yrkesinriktad och teknisk utbildning på alla nivåer från förskola till gymnasium. Se förteckningen över typer av institutioner som definieras som skolor i varje land. Kontakta det nationella programkontoret i landet för att få mer information.
Sändande organisation I vissa Erasmusinsatser (främst utbyten) är den sändande organisationen den deltagande organisation som sänder en eller flera deltagare till en verksamhet inom ett Erasmusprojekt.
Kort utbildning (eller kort högre utbildning) – kvalifikationer Ingår i de flesta länder i den första studienivån i referensramen för kvalifikationer för det europeiska området för högre utbildning (Isced-nivå 5). De brukar motsvara ungefär 120 ECTS-poäng i nationella sammanhang och leder till en kvalifikation som erkänns på lägre nivå än en examen på grundnivå. Vissa program är längre än tre år men brukar inte ge mer än 180 ECTS-poäng. I de flesta länder kan studenterna tillgodoräkna sig merparten av sina studiepoäng från en kort utbildning för att gå vidare till kurser som ger en högre utbildningsexamen. Beskrivningarna av kort utbildning motsvarar läranderesultaten för EQF-nivå 5.
Små och medelstora företag Företag (se definitionen ovan) som har färre än 250 anställda och som har en årlig omsättning på högst 50 miljoner euro och/eller en årlig balansomslutning på högst 43 miljoner euro.
Sociala företag Ett företag som, oavsett rättslig form, inte är registrerat på en reglerad marknad i den mening som avses i artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG och som 1) enligt sin bolagsordning, sina stadgar eller någon annan urkund om företagets bildande i första hand strävar efter att uppnå mätbara, positiva sociala effekter snarare än att generera vinst till sina ägare, medlemmar och intressenter, om företaget a) tillhandahåller innovativa tjänster eller varor som genererar social avkastning och/eller b) använder en innovativ metod för produktion av varor eller tjänster som uttrycker dess sociala mål, 2) i första hand återinvesterar sina vinster för att uppnå sitt primära mål och har på förhand fastställda rutiner och regler för varje eventuell situation då vinst delas ut till aktieägare och bolagsägare, för att se till att utdelningen inte äventyrar det primära målet, och 3) drivs på ett affärsmässigt, ansvarigt och transparent sätt, särskilt genom delaktighet av anställda, kunder och intressenter som påverkas av dess affärsverksamhet.
Personal Personer som antingen yrkesmässigt eller på frivillig grund är involverade i allmän utbildning, yrkesutbildning eller icke-formellt lärande för unga. Det kan vara professorer, lärare, utbildare, skolledare, ungdomsledare och personal som inte undervisar.
Strukturerad dialog Dialog med unga, ungdomsorganisationer och beslutsfattare, som fungerar som ett forum för fortlöpande gemensam reflexion om prioriteringar, genomförande och uppföljning när det gäller europeiskt samarbete på ungdomsområdet.
Forskarnivå Den tredje nivån i referensramen för kvalifikationer för det europeiska området för högre utbildning, som ministrarna för högre utbildning enades om vid mötet i Bergen i maj 2005 inom ramen för Bolognaprocessen. Deskriptorn för den tredje nivån i referensramen motsvarar läranderesultaten för EQF-nivå 8.
Praktik Att tillbringa en period i ett företag eller en organisation i ett annat land för att förvärva specifik kompetens som krävs på arbetsmarknaden, få yrkeserfarenhet och bättre förståelse för den ekonomiska och sociala kulturen i det landet.
Gränsöverskridande, transnationell Om inte annat anges, all verksamhet som omfattar minst två programländer.
Generella färdigheter (mjuka färdigheter, livskunskap) Omfattar förmågan att tänka kritiskt, vara nyfiken och kreativ, ta initiativ, lösa problem och samarbeta, kunna kommunicera effektivt i en mångkulturell och tvärvetenskaplig miljö, kunna anpassa sig till samhället, hantera stress och osäkerhet. Dessa färdigheter ingår i nyckelkompetenserna.
EU:s verktyg för öppenhet och erkännande Instrument som hjälper intressenter att förstå, uppskatta och när det är aktuellt erkänna utbildningsresultat och kvalifikationer i hela EU.
Validering av icke-formellt och informellt lärande

En process varigenom en behörig myndighet bekräftar att en person har förvärvat läranderesultat som uppmätts mot en relevant standard och som består av följande fyra olika faser:

  1. Identifiering genom dialog av en viss persons erfarenheter.
  2. Dokumentation för att göra personens erfarenheter synliga.
  3. En formell utvärdering av dessa erfarenheter och
  4. Certifiering av resultaten av utvärderingen, vilket kan leda till en partiell eller fullständig kvalifikation.
Yrkesutbildning Utbildning i syfte att förse människor med kunskap, sakkunskap, färdigheter och/eller kompetenser som krävs för vissa yrken eller mer allmänt på arbetsmarknaden. Inom Erasmus+ får projekt för inledande eller fortsatt yrkesutbildning delta i yrkesutbildningsinsatser.
Virtuellt utbyte Verksamheter med stöd av informations- och kommunikationsteknik, inklusive e-lärande, som förverkligar eller underlättar internationella samarbetsprojekt i samband med undervisning och inlärning.
Lärande på arbetsplatsen En studietyp som innebär att kunskap, färdigheter och kompetenser förvärvas genom att utföra – och reflektera över – uppgifter i ett yrkessammanhang, antingen på arbetsplatsen (t.ex. kombinerad utbildning) eller i en yrkesutbildningsinstitution.
Unga Inom programmet Erasmus+, personer mellan 13 och 30 år.
Ungdomsverksamhet En verksamhet utanför skolan (såsom ungdomsutbyte, volontärtjänst eller ungdomsutbildning) som utförs av en ung människa, antingen individuellt eller i en grupp, särskilt genom ungdomsorganisationer, och som utmärks av en icke-formell utbildningsstrategi.
Personer som arbetar med unga, ungdomsledare En yrkesverksam person eller volontär som medverkar i icke-formellt lärande och stöder unga i deras personliga sociopedagogiska och yrkesmässiga utveckling.
Ungdomspass Ungdomspasset (Youthpass) är det europeiska verktyget för att validera läranderesultaten hos unga och personer som arbetar med unga som har deltagit i projekt som får stöd av Erasmus+. Ungdomspasset består av a) intyg som deltagare kan få inom flera av programmets insatser och b) en fastställd process som hjälper unga, personer som arbetar med unga och ungdomsorganisationer att reflektera över läranderesultaten efter ett Erasmusprojekt inom ungdomsverksamhet och icke-formellt lärande. Ungdomspasset ingår också i EU-kommissionens bredare strategi för att förbättra erkännandet av icke-formellt och informellt lärande och av arbete inom ungdomssektorn i och utanför Europa.