Cuprins
Căutați în ghid

Anexa III – Glosar de termeni

Însoțitor

Ca definiție generală care se aplică în toate domeniile educației, formării și tineretului, un însoțitor este persoana care însoțește participanții – cursanți sau personal/lucrători de tineret – cu nevoi speciale (respectiv, cu dizabilități) în cadrul unei activități de mobilitate, pentru a le asigura protecția și pentru a le oferi sprijin și asistență suplimentară. În plus, în cazul

  • cursanților din domeniul EFP și al activităților de voluntariat în cadrul acțiunii-cheie 1,
  • al mobilității elevilor pe termen scurt sau lung și al mobilității mixte a tinerilor în cadrul acțiunii-cheie 2,
  • al reuniunilor între tineri și factorii de decizie în cadrul acțiunii-cheie 3,

un însoțitor poate fi, de asemenea, adultul care însoțește în străinătate unul sau mai mulți cursanți EFP, voluntari defavorizați, elevi sau tineri (în special, minori sau tineri cu puțină experiență în afara propriei țări), pentru a le asigura protecția și siguranța, precum și pentru a garanta o învățare eficace din partea acestora în timpul experienței de mobilitate.

Acreditare Proces care garantează că organizațiile care doresc să beneficieze de finanțare în cadrul unei acțiuni a programului Erasmus+ respectă un set de standarde calitative sau de condiții preliminare definite de Comisia Europeană pentru acea acțiune. În funcție de tipul de acțiune sau de țara în care se află organizația solicitantă, acreditarea este acordată de Agenția Executivă, de o agenție națională sau de un centru de resurse SALTO. Procesul de acreditare este valabil pentru organizațiile care doresc să participe la proiecte (inclusiv de mobilitate) în domeniul învățământului superior sau la activități de mobilitate în domeniul tineretului.
Acțiune Componentă sau măsură a programului Erasmus+. Printre exemplele de acțiuni se numără: parteneriatele strategice în domeniul educației, formării și tineretului, programele de masterat comun Erasmus Mundus, alianțele competențelor sectoriale etc.
Activitate Set de sarcini desfășurate ca parte a unui proiect. O activitate poate fi de diferite tipuri (activități de mobilitate, activități de cooperare etc.). În cadrul Jean Monnet, o activitate este echivalentă cu o acțiune (a se vedea definiția de mai sus).
Învățământ pentru adulți Toate formele de învățământ pentru adulți fără scop profesional, de tip formal, non-formal sau informal (pentru formare profesională continuă, consultați „EFP”.)
Organizație de învățământ pentru adulți Orice organizație publică sau privată activă în domeniul învățământului pentru adulți fără scop profesional.
Cursant adult Orice persoană care, după ce și-a încheiat ciclul de educație sau formare inițială sau nu mai este implicată în acesta, revine la unele forme de învățare continuă (formală, non-formală sau informală), cu excepția profesorilor/formatorilor EFP și școlari.
Vizită de planificare prealabilă (APV) Planificarea vizitei în țara organizației gazdă înainte de schimburile de tineret sau de activitățile de voluntariat în cadrul proiectelor de mobilitate pentru tineret și înainte de activitățile ErasmusPro în cadrul proiectelor de mobilitate pentru cursanții EFP. Scopul APV este de a asigura activități de înaltă calitate prin facilitarea și pregătirea aranjamentelor administrative, construirea încrederii și a înțelegerii și stabilirea unui parteneriat puternic între organizațiile implicate. În cazul proiectelor de mobilitate pentru tineret, participanții tineri pot fi, de asemenea, implicați în vizită în vederea integrării depline a acestora în elaborarea proiectului.
Entitate afiliată

Următoarele entități pot fi considerate entități afiliate (în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul financiar):

  • persoane juridice care au o legătură juridică sau de capital cu beneficiarii; această legătură nu este limitată la acțiune și nu este instituită doar pentru scopul punerii în aplicare a acesteia;
  • mai multe entități care îndeplinesc criteriile de acordare a unui grant și care formează împreună o entitate care poate fi tratată ca beneficiar unic, inclusiv în cazul în care entitatea este înființată în mod specific în scopul punerii în aplicare a acțiunii.

Entitățile afiliate trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate și de neexcludere și, după caz, criteriile de selecție aplicabile solicitanților.

Solicitant Organizație participantă sau grup informal care transmite o cerere de finanțare. Solicitanții pot depune cererea individual sau în numele altor organizații implicate în proiect. În cazul din urmă, solicitantul este, de asemenea, definit drept coordonator.
Termen-limită (de depunere a cererilor) Data finală până la care cererea trebuie să fie depusă la agenția națională sau la Agenția Executivă pentru a fi considerat eligibilă.
Ucenicie (ucenic) Sistemele de tipul uceniciei sunt înțelese ca forme de educație și formare profesională inițială care combină și alternează în mod formal activitățile de formare în întreprindere (perioade de practică la locul de muncă) cu educația în școală (perioade de educație teoretică/practică într-o școală sau într-un centru de formare) și a căror finalizare cu succes conduce la obținerea de calificări inițiale în educație și formare profesională recunoscute la nivel național.
Competențe de bază scris-citit, matematică, știință și tehnologie; aceste competențe sunt incluse în competențele-cheie.
Beneficiar În cazul în care proiectul este selectat, solicitantul devine beneficiarul unui grant Erasmus+. Beneficiarul semnează un acord de grant cu – sau este notificat în legătură cu decizia de acordare a grantului de către – agenția națională sau Agenția Executivă care a selectat proiectul. În cazul în care cererea a fost formulată în numele altor organizații participante, partenerii pot deveni cobeneficiari ai grantului.
Învățare mixtă Tip de studiu care implică învățarea printr-o combinație de modalități. Termenul este utilizat adesea într-un sens mai specific pentru a face referire la cursuri care combină predarea tradițională în prezența cursanților (ateliere de lucru sau seminare) cu tehnici on-line de învățare la distanță (internet, televiziune, conferințe telefonice etc.).
Cerere de propuneri Invitație publicată din partea sau în numele Comisiei Europene pentru a prezenta, într-un anumit termen-limită, o propunere de acțiune care să corespundă obiectivelor urmărite și să îndeplinească cerințele impuse. Cererile de propuneri sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria C) și/sau pe site-urile relevante ale Comisiei, agenției naționale sau Agenției Executive.
Certificat În contextul Erasmus+, un document eliberat unei persoane care a finalizat o activitate de învățare în domeniul educației, formării și tineretului, după caz. Un astfel de document atestă prezența și, dacă este cazul, rezultatele învățării participantului la activitate.
Eroare materială Greșeală minoră sau inadvertență făcută neintenționat într-un document, care schimbă sensul acestuia, cum ar fi o greșeală de tipar sau adăugarea ori omisiunea neintenționată a unui cuvânt, a unei fraze sau cifre.
Cofinanțare Principiul cofinanțării implică faptul că o parte din costurile unui proiect sprijinit de UE trebuie să fie suportate de către beneficiar sau acoperite prin alte contribuții externe decât grantul UE.
Societate Persoane juridice constituite în temeiul dreptului civil sau comercial, inclusiv societăți cooperative, și alte persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția celor non-profit.
Consorțiu Două sau mai multe organizații participante care își unesc forțele pentru a pregăti, a pune în aplicare și a monitoriza un proiect sau o activitate în cadrul unui proiect. Un consorțiu poate fi național (și anume, implică organizații stabilite în aceeași țară) sau internațional (implică organizații participante din țări diferite).
Coordonator/organizație coordonatoare Organizație participantă care solicită acordarea unui grant Erasmus+ în numele unui consorțiu de organizații partenere.
Mobilitatea creditelor Perioadă limitată de studiu sau de stagiu în străinătate – în cadrul studiilor în curs de desfășurare la o instituție de trimitere – în vederea obținerii de credite. După faza de mobilitate, studenții se întorc la instituția lor de trimitere pentru a-și finaliza studiile.
Credit Set de rezultate ale învățării obținute de o persoană, care au fost evaluate și care pot fi acumulate în vederea dobândirii unei calificări sau pot fi transferate către alte programe de învățare sau calificări.
Mobilitatea diplomelor Perioada de studiu în străinătate în scopul dobândirii unei diplome sau a unui certificat în țara/țările gazdă.
Supliment la diplomă Anexă la documentul de calificare oficial care este destinată să furnizeze informații mai detaliate privind studiile finalizate, într-un format convenit și recunoscut la nivel internațional. Acest document însoțește diploma de învățământ superior, oferind o descriere standardizată a naturii, nivelului, contextului, conținutului și statutului studiilor finalizate de titular. Suplimentul la diplomă este emis de instituțiile de învățământ superior în conformitate cu standardele stabilite de Comisia Europeană, Consiliul Europei și UNESCO. Suplimentul la diplomă face parte din Europass (a se vedea mai jos). În contextul unui program de studiu comun internațional, se recomandă furnizarea unui „supliment comun la diplomă” care să acopere întregul program și să fie aprobat de toate universitățile care acordă diploma.
Diplomă dublă/diplomă multiplă Program de studiu oferit de cel puțin două (diplomă dublă) sau mai multe (diplomă multiplă) instituții de învățământ superior prin care studentul primește, la finalizarea programului de studiu, o diplomă separată de la fiecare din instituțiile participante.
Carieră dublă Combinarea pregătirii sportive la nivel înalt cu învățământul general sau cu încadrarea în muncă.
Carta Universitară Erasmus (ECHE) Acreditare acordată de Comisia Europeană, care le oferă instituțiilor de învățământ superior din țările participante la program posibilitatea de a depune o cerere de participare la activitățile de învățare și cooperare în cadrul programului Erasmus+. Carta definește principiile fundamentale la care trebuie să adere o instituție pentru a organiza și pune în aplicare acțiuni de mobilitate și de cooperare de înaltă calitate și enunță cerințele pe care instituția acceptă să le respecte pentru a asigura servicii și proceduri de înaltă calitate și furnizarea de informații fiabile și transparente.
ECTS (Sistemul european de credite transferabile) Sistem de acumulare și transfer de credite, axat pe cursant, care se bazează pe transparența proceselor de învățare, predare și evaluare. Obiectivul său este de a facilita planificarea, elaborarea și evaluarea programelor de studiu și a activităților de mobilitate a cursanților prin recunoașterea calificărilor și a perioadelor de învățare; un sistem care contribuie la proiectarea, descrierea și livrarea de programe de studiu și la acordarea de calificări de învățământ superior. Utilizarea ECTS împreună cu cadrele de calificări bazate pe rezultate conferă mai multă transparență programelor de studiu și de calificare și facilitează recunoașterea calificărilor.
ECVET (Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională) Sistem care își propune să faciliteze validarea, recunoașterea și acumularea de competențe și de cunoștințe legate de muncă dobândite în timpul șederii în altă țară sau în diferite situații. Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională își propune să obțină o mai bună compatibilitate între diferitele sisteme de educație și formare profesională existente în Europa și calificările oferite de acestea. Sistemul ar trebui să creeze un cadru tehnic pentru descrierea calificărilor în termeni de unități de rezultate ale învățării și include proceduri de evaluare, transfer, acumulare și recunoaștere.
Întreprindere Orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de dimensiune, de forma juridică sau de sectorul economic în care își desfășoară activitatea.
EQAVET (Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională) Instrument de referință pentru factorii de decizie bazat pe un ciclu al calității cu patru stadii care include stabilirea și planificarea obiectivelor, punerea în aplicare, evaluarea și revizuirea. Acesta respectă autonomia guvernelor naționale și este un sistem voluntar destinat utilizării de către autoritățile publice și alte organisme implicate în asigurarea calității.
CEC (Cadrul european al calificărilor) Instrument european de referință care servește drept dispozitiv de traducere între diferite sisteme de educație și formare și între nivelurile acestora. Are ca scop îmbunătățirea gradului de transparență, comparabilitate și portabilitate a calificărilor în întreaga Europă, promovarea mobilității lucrătorilor și a elevilor/studenților, precum și facilitarea, pentru aceștia, a învățării pe tot parcursul vieții, în conformitate cu Recomandarea 2008/C 111/01 a Parlamentului European și a Consiliului.
ESCO (Clasificarea europeană multilingvă a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor) Identifică și clasifică abilitățile și competențele, calificările și ocupațiile relevante pentru piața muncii, educația și formarea din UE în 25 de limbi europene. Sistemul oferă profiluri profesionale care arată relațiile dintre ocupații, aptitudini, competențe și calificări. ESCO a fost dezvoltată într-un format informatic deschis și este disponibilă spre a fi utilizată de toată lumea în mod gratuit.
Stabilit Se referă la o organizație sau la un organism care îndeplinește anumite condiții naționale (de înregistrare, declarare, publicare etc.) care îi permit organizației sau organismului în cauză să fie recunoscut(ă) în mod oficial de către autoritatea națională. În cazul unui grup informal de tineri, reședința legală a reprezentantului legal este considerată ca având efecte echivalente în scopul eligibilității pentru o bursă Erasmus+.
Europass Portofoliu care conține cinci documente diferite și un dosar electronic, având scopul de a înregistra toate realizările educative, calificările oficiale, experiențele de lucru, competențele și abilitățile dobândite de titular de-a lungul timpului. Aceste documente sunt: CV-ul Europass, Suplimentul la Diplomă, Suplimentul la Certificat, Documentul de Mobilitate Europass și Pașaportul Lingvistic Europass. Europass include și Pașaportul European al Competențelor, un dosar electronic ușor de utilizat care ajută titularul să își creeze un inventar personal, modular al competențelor și calificărilor sale. Scopul Europass este de a facilita mobilitatea și de a îmbunătăți perspectivele de angajare și de învățare pe tot parcursul vieții în Europa.
Planul de Dezvoltare Europeană Pentru EFP, școli și organizații de învățământ pentru adulți, document care prezintă necesitățile instituției/organizației în ceea ce privește dezvoltarea calității și internaționalizarea, precum și modul în care activitățile europene planificate vor răspunde acestor nevoi. Planul de dezvoltare europeană face parte din formularul de cerere pentru școlile și organizațiile de învățământ pentru adulți care depun o cerere de participare la acțiuni de mobilitate a personalului în scop educațional în cadrul acțiunii-cheie 1.
ONG european în domeniul tineretului ONG care: funcționează prin intermediul unei structuri recunoscute oficial, compusă dintr-un a) organism/secretariat european (solicitantul) stabilit în mod legal de cel puțin un an într-o țară participantă la program la data de depunere a cererii și b) organizații/sucursalele naționale din cel puțin douăsprezece țări participante la program având o legătură juridică cu respectivul organism/secretariat european; 2) este activ în domeniul tineretului și desfășoară activități care sprijină punerea în aplicare a domeniilor de acțiune ale Strategiei UE pentru tineret; 3) implică tinerii în gestionarea și în guvernanța organizației.
Forță majoră Situație excepțională neprevăzută sau un eveniment excepțional neprevăzut care nu poate fi controlat(ă) de participant și care nu este imputabil(ă) erorii sau neglijenței acestuia.
Sport de masă Formă organizată de sport practicată la nivel local de sportivi amatori și sportul pentru toți.
Lider de grup În cadrul proiectelor de mobilitate de tineret, un lider de grup este un adult care însoțește tinerii participanți la un schimb de tineri, pentru a asigura învățarea eficace (Youthpass), protecția și siguranța acestora.
Grupuri de tineri implicați în activități pentru tineret, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret (de asemenea, grupuri informale de tineri) Grup alcătuit din minimum patru tineri, care nu are personalitate juridică în conformitate cu legislația națională aplicabilă, cu condiția ca reprezentanții acestora să aibă capacitatea de a-și asuma obligații juridice în numele lor. Astfel de grupuri de tineri pot fi solicitanți și parteneri în cadrul unor acțiuni ale programului Erasmus+. În scopul simplificării, grupurile sunt asimilate persoanelor juridice (organizații, instituții etc.) în prezentul ghid și se încadrează în noțiunea de organizații participante la programul Erasmus+ pentru acțiunea la care pot lua parte. Grupul trebuie să fie alcătuit din minimum patru tineri, iar vârsta acestora trebuie să se încadreze în grupa de vârstă prevăzută în cadrul programului (13-30). În cazuri excepționale și în cazul în care toți tinerii sunt minori, grupul ar putea fi reprezentat de un adult. Acest lucru i-ar permite unui grup de tineri (în care toți membrii sunt minori) să depună o cerere cu ajutorul unui lucrător de tineret/îndrumător.
Instituție de învățământ superior Orice tip de instituție de învățământ superior care, în conformitate cu legislația sau cu practica națională, oferă diplome recunoscute sau alte calificări de nivel terțiar recunoscute, indiferent cum este numită o astfel de instituție, sau orice instituție care, în conformitate cu legislația sau cu practica națională, oferă educație sau formare de nivel terțiar.
Agenda de modernizare a învățământului superior Strategie a Comisiei Europene care vizează sprijinirea reformelor din statele membre și contribuie la îndeplinirea obiectivelor Europa 2020 în domeniul învățământului superior. Principalele domenii de reformă identificate în noua agendă sunt: creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior; îmbunătățirea calității și a relevanței predării și formării cercetătorilor, înzestrarea absolvenților cu cunoștințele și competențele de bază transferabile de care aceștia au nevoie pentru a reuși în ocupațiile care presupun un nivel înalt de calificare; oferirea mai multor oportunități studenților pentru a dobândi competențe suplimentare prin studiu sau formare în străinătate și pentru a încuraja cooperarea transfrontalieră în vederea stimulării performanței în învățământul superior; și consolidarea „triunghiului cunoașterii”, prin crearea de legături între educație, cercetare și mediul de afaceri și pentru a crea mecanisme eficace de guvernanță și de finanțare în sprijinul excelenței.
Grupuri informale de tineri A se vedea definiția „Grupurilor de tineri activi în domeniul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret” de mai sus.
Învățare informală Învățare care rezultă din activitățile de zi cu zi legate de muncă, familie sau petrecerea timpului liber și care nu este organizată sau structurată în ceea ce privește obiectivele, termenele sau sprijinul pentru învățare; învățarea informală poate fi neintenționată din perspectiva cursantului.
Internațional În contextul Erasmus+, se referă la orice acțiune care implică cel puțin o țară participantă la program și cel puțin o țară parteneră.
Job shadowing - observarea directă la locul de muncă (experiență practică de învățare) Scurtă ședere la o organizație parteneră din altă țară, cu scopul de a beneficia de formare urmărind practicienii în activitatea lor de zi cu zi în cadrul organizației gazdă, de a face schimb de bune practici, de a dobândi abilități și cunoștințe și/sau de a construi parteneriate pe termen lung, prin metoda observației participative.
Diplomă comună Diplomă unică acordată unui student la finalizarea unui program comun. Diploma comună trebuie să fie semnată în comun de către autoritățile competente din două sau mai multe instituții participante și recunoscută oficial în țările în care sunt situate instituțiile participante.
Programe comune Programe de învățământ superior (de studiu sau de cercetare) elaborate în comun, puse în aplicare și recunoscute pe deplin de către două sau mai multe instituții de învățământ superior. Programele comune pot fi puse în aplicare la orice nivel din învățământul superior, și anume, licență, masterat sau doctorat. Programele comune pot fi naționale (atunci când toate universitățile implicate sunt din aceeași țară) sau transnaționale/internaționale (atunci când cel puțin două țări diferite sunt reprezentate în rândul instituțiilor de învățământ superior implicate).
Competențe-cheie Seria de cunoștințe, competențe și atitudini de bază de care au nevoie toate persoanele pentru împlinire și dezvoltare personală, cetățenie activă, incluziune socială și angajare, așa cum este descris în Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
Mobilitate în scop educațional Deplasarea fizică în altă țară decât țara de reședință, în vederea efectuării studiilor, a formării sau a învățării non-formale sau informale; poate avea loc sub formă de stagii, ucenicie, schimburi de tineri, voluntariat, predare sau participare la o activitate de dezvoltare profesională și poate include activități de pregătire, cum ar fi formarea în limba țării gazdă, precum și activități de trimitere, primire și monitorizare.
Rezultatele învățării Elemente pe care cursantul le cunoaște, le înțelege și este capabil să le realizeze la finalizarea unui proces de învățare, care sunt definite sub formă de cunoștințe, competențe și abilități.
Învățare pe tot parcursul vieții Toate tipurile de învățământ general, educație și formare profesională, învățare non-formală și învățare informală întreprinse de-a lungul vieții, care au ca rezultat îmbunătățirea cunoștințelor, a capacităților și a competențelor sau participarea în societate dintr-o perspectivă personală, civică, culturală, socială și/sau legată de ocuparea forței de muncă, inclusiv furnizarea de servicii de consiliere și orientare.
Mentorat Măsuri de sprijin personal care le sunt oferite voluntarilor alături de măsurile de sprijin asociate sarcinilor. Principalul responsabil pentru mentorat este un mentor, desemnat de organizația gazdă sau coordonatoare. Mentoratul constă în organizarea de reuniuni periodice pentru a monitoriza starea de bine a voluntarului în cadrul și în afara organizației gazdă. Mentoratul este axat pe persoana voluntarului și, astfel, conținutul și frecvența reuniunilor vor varia în funcție de nevoile sale individuale. Posibile teme ale întrunirilor de mentorat: starea de bine personală, starea de bine în echipă, satisfacția privind sarcinile, aspecte practice etc.
Acord de mobilitate/învățare Acord între organizația de trimitere și organizația gazdă, precum și între persoanele participante, care definește obiectivele și conținutul perioadei de mobilitate pentru a asigura relevanța și calitatea acesteia. Poate fi, de asemenea, utilizat drept bază pentru recunoașterea perioadei petrecute în străinătate de către organizația gazdă.
Lună În contextul programului Erasmus+ și în scopul calculării grantului, o lună este egală cu 30 de zile.
MOOC Abreviere pentru „curs on-line deschis și în masă” (Massive Open Online Course), un tip de curs care se desfășoară în totalitate on-line, este deschis pentru a fi accesat de oricine fără să presupună costuri, calificări de admitere sau alte restricții și implică adesea un număr mare de participanți. Astfel de cursuri pot avea componente care necesită prezența în persoană, încurajând, de exemplu, organizarea de reuniuni ale participanților la nivel local și o evaluare formală, dar tind să utilizeze evaluarea inter pares, autoevaluarea și clasificarea automată. Cursurile MOOC pot varia semnificativ, fiind axate, de exemplu, pe sectoare, grupuri țintă (cu accent pe formarea profesională, profesori etc.) sau metode de predare specifice. Cursurile MOOC finanțate prin programul Erasmus + trebuie să fie deschise tuturor și atât participarea, cât și certificatul sau ecusonul de absolvire sunt gratuite pentru participanți. Vă rugăm să rețineți că cerința privind accesul deschis pentru resursele educaționale se aplică, de asemenea, cursurilor MOOC și altor cursuri complete.
Învățare non-formală Învățare care are loc prin intermediul unor activități planificate (în ceea ce privește obiectivele și timpul de învățare), în care este prezentă o anumită formă de sprijin pentru învățare, dar care nu face parte din sistemul oficial de educație și formare.
Profil ocupațional Setul de aptitudini, competențe, cunoștințe și calificări care este relevant de obicei pentru o anumită ocupație.
Programe de studiu de un ciclu Programe integrate/de lungă durată care conduc la obținerea unei diplome de ciclul întâi sau al doilea și care, în anumite țări, pot fi chiar mai bine caracterizate prin durata în ani decât prin credite. În cele mai multe dintre aceste țări, programele care nu fac obiectul modelului de la Bologna privind primul ciclu sunt cele din domeniul medicinii, al stomatologiei, al medicinii veterinare, al îngrijirilor medicale și al obstetricii și ginecologiei și, în cele mai multe dintre cazuri, implică 1-8 % din numărul total al studenților. Durata tipică a programelor integrate care conduc la profesii reglementate este în general de 300-360 de credite ECTS/cinci-șase ani, în funcție de profesia reglementată în cauză.
Acces liber Concept general privind publicarea materialelor de un anumit tip în mod deschis, adică într-un mod care să garanteze că acestea sunt accesibile și utilizabile de către cel mai mare grup posibil de utilizatori și pentru cel mai mare număr de cazuri de utilizare. Erasmus+ prevede o cerință de acces deschis pentru resursele educaționale și încurajează accesul liber la rezultatele cercetării și la date.
Resurse educaționale deschise (OER) Materiale educaționale de orice fel (de exemplu manuale, fișe de lucru, planuri de lecții, videoclipuri instructive, cursuri on-line, jocuri educative) care pot fi utilizate, adaptate și distribuite în mod liber. OER fie sunt disponibile sub o licență deschisă, fie aparțin domeniului public (protecția conferită de drepturile de autor a expirat). Materialele gratuite care nu pot fi adaptate și distribuite de public nu sunt OER.
Licență deschisă Modalitate prin care titularii de drepturi de autor (creatori sau alți titulari de drepturi) pot acorda publicului larg o permisiune legală de a utiliza gratuit lucrarea lor; în contextul cerinței Erasmus+ privind accesul deschis, licența deschisă aplicată trebuie să permită cel puțin utilizarea, adaptarea și distribuirea. Licența deschisă ar trebui indicată chiar în lucrare sau oriunde este distribuită lucrarea. Materialele educative cu licență deschisă se numesc resurse educaționale deschise (OER).
Metodă deschisă de coordonare Metodă interguvernamentală care oferă un cadru de cooperare între statele membre ale UE, ale căror politici naționale pot fi astfel direcționate către anumite obiective comune. În cadrul sferei de aplicare a programului, metoda deschisă de coordonare se aplică în domeniile educației, formării și tineretului.
Participanți În contextul Erasmus+, participanții sunt considerați acele persoane implicate în totalitate într-un proiect și care, în unele cazuri, primesc o parte din grantul Uniunii Europene destinat să acopere costurile de participare (în special de transport și de ședere). În cazul anumitor acțiuni ale programului (de exemplu, al parteneriatelor strategice), trebuie să se facă o distincție între această categorie de participanți (participanți direcți) și alte persoane implicate în mod indirect în proiect (de exemplu, grupuri țintă).
Organizație participantă Orice organizație sau grup informal de tineri implicați în punerea în aplicare a unui proiect Erasmus+. În funcție de rolul lor în cadrul proiectului, organizațiile participante pot fi solicitanți sau parteneri (de asemenea, definiți drept cosolicitanți, dacă sunt identificați la momentul depunerii cererii de grant). În cazul în care proiectul este aprobat, solicitanții pot deveni beneficiari, iar partenerii pot deveni cobeneficiari, dacă proiectul este finanțat printr-un grant cu beneficiari multipli.
Partener (organizație parteneră) Organizație participantă implicată în proiect, dar care nu își asumă rolul de solicitant.
Țări partenere Țări care nu participă integral la programul Erasmus+, dar care pot lua parte (în calitate de parteneri sau de solicitanți) la anumite acțiuni ale programului. Lista țărilor partenere Erasmus+ este descrisă în partea A din prezentul ghid, în secțiunea „Cine poate participa la programul Erasmus+”.
Parteneriat Acord încheiat între un grup de organizații participante din diferite țări participante la program pentru a desfășura activități europene comune în domeniile educației, formării, tineretului și sportului sau pentru a institui o rețea formală sau informală într-un domeniu relevant, cum ar fi proiectele comune de învățare pentru elevi și profesorii lor sub formă de schimburi de elevi și mobilitate individuală pe termen lung, programele intensive de învățământ superior și cooperarea între autoritățile locale și regionale pentru promovarea cooperării inter-regionale, inclusiv transfrontaliere; acordul poate fi extins la instituții și/sau organizații din țările partenere, cu scopul de a consolida calitatea parteneriatului.
Persoane defavorizate Persoanele care se confruntă cu anumite obstacole care le împiedică să aibă un acces eficace la educație, formare și oportunități de muncă pentru tineri. O definiție mai detaliată a persoanelor defavorizate poate fi consultată în partea A din prezentul ghid – secțiunea „Echitate și incluziune socială”.
Persoane cu nevoi speciale O persoană cu nevoi speciale este un potențial participant a cărui situație personală fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea sa la activitatea din proiect sau de mobilitate nu este posibilă fără sprijin financiar suplimentar.
Organism cu scop lucrativ activ în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor Societate privată care a) își desfășoară activitatea în conformitate cu standardele etice și/sau b) pe lângă activitățile sale comerciale, desfășoară acțiuni cu valoare socială.
Țări participante la program Țări din UE și din afara UE care au înființat o agenție națională care participă cu drepturi depline la programul Erasmus+. Lista țărilor participante la programul Erasmus+ se regăsește în partea A din prezentul ghid, în secțiunea „Cine poate participa la programul Erasmus+”.
Proiect Set coerent de activități care sunt organizate cu scopul de a realiza obiective și rezultate bine definite.
Calificare Rezultat formal al unui proces de evaluare și de validare, care este obținut atunci când un organism competent stabilește că o persoană a realizat rezultate ale învățării la standarde date.
Organizație gazdă În unele acțiuni Erasmus+ (în special în acțiunile de mobilitate), organizația gazdă este o organizație participantă care primește unul sau mai mulți participanți și organizează una sau mai multe activități ale unui proiect Erasmus+.
Mentorat consolidat Mentoratul consolidat reprezintă procesul intensificat de mentorat care este necesar pentru sprijinirea tinerilor defavorizați, dacă aceștia nu pot pune în aplicare o activitate de voluntariat în mod independent/cu mentorat periodic sau sprijin sub formă de tutorat. Mentoratul consolidat implică un contact mai apropiat și mai multe întruniri cu voluntarul și oferă mai mult timp pentru punerea în aplicare a sarcinilor asociate mentoratului obișnuit, garantând asistență pas cu pas pentru voluntari în timpul activităților din cadrul proiectului și în afara programului de lucru. Mentoratul consolidat are drept scop punerea în aplicare cu succes a proiectului și asigurarea cadrului de care are nevoie voluntarul pentru a dobândi cât mai multă autonomie.
Școală Instituție care oferă educație generală, profesională sau tehnică la orice nivel, de la învățământul preșcolar la învățământul secundar superior. Vă rugăm să consultați lista cu tipurile de instituții definite drept școli în fiecare țară; pentru mai multe informații, contactați agenția națională din țara respectivă.
Organizație de trimitere În unele acțiuni Erasmus+ (în special în acțiunile de mobilitate), organizația de trimitere este o organizație participantă care trimite unul sau mai mulți participanți la o activitate a unui proiect Erasmus+.
Calificări cu ciclu scurt (sau învățământ superior cu cicluri de scurtă durată - SCHE) În majoritatea țărilor, acestea sunt integrate în primul ciclu al Cadrului calificărilor pentru spațiul european al învățământului superior (ISCED nivelul 5). În general, acestea corespund unui număr de aproximativ 120 de credite ECTS în cadrul contextelor naționale, conducând la o calificare care este recunoscută la un nivel mai scăzut decât o diplomă acordată la sfârșitul primului ciclu. Unele programe durează mai mult de trei ani, dar de regulă nu oferă mai mult de 180 de credite ECTS. În majoritatea țărilor, studenții pot folosi cele mai multe din creditele obținute în învățământul superior cu cicluri de scurtă durată pentru a trece la cursuri în urma cărora vor obține o diplomă. Descriptorii ciclului scurt corespund rezultatelor învățării pentru nivelul 5 din CEC.
IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii) Întreprinderi (a se vedea definiția de mai sus) care au mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală care nu depășește 50 de milioane EUR și/sau un bilanț total anual care nu depășește 43 de milioane EUR.
Întreprindere socială Întreprindere care, indiferent de forma juridică, nu este înregistrată pe o piață reglementată în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul (14) din Directiva 2004/39/CE și care: 1) în conformitate cu actul constitutiv, cu statutul sau cu orice alt document statutar de înființare, are ca obiectiv principal mai degrabă obținerea unui impact social pozitiv cuantificabil decât generarea de profit pentru proprietari, asociați și acționari, în cazul în care întreprinderea: a) furnizează servicii inovatoare sau bunuri care generează rentabilitate socială și/sau b) utilizează o metodă inovatoare de producție de bunuri sau servicii și metoda de producție respectivă reflectă obiectivul social al întreprinderii; 2) reinvestește profitul în primul rând pentru atingerea obiectivului principal și aplică proceduri și norme predefinite în orice situație în care profitul este distribuit acționarilor și proprietarilor, pentru a se asigura că orice distribuire a profitului nu subminează obiectivul principal; 3) este administrată în mod antreprenorial, responsabil și transparent, în special prin implicarea lucrătorilor, a clienților și/sau a acționarilor afectați de activitățile comerciale ale întreprinderii.
Personal Persoane care, în mod voluntar sau din motive profesionale, sunt implicate în educația, formarea sau învățarea non-formală a tinerilor, inclusiv cadre didactice universitare, profesori, formatori, directori școlari, lucrători de tineret și personal nedidactic.
Dialog structurat Dialog cu tinerii și cu organizațiile de tineret, care servește drept forum de reflecție comună permanentă asupra priorităților, a punerii în aplicare și a monitorizării cooperării europene în domeniul tineretului.
Al treilea ciclu Cel de-al treilea ciclu din Cadrul calificărilor pentru spațiul european al învățământului superior, convenit de ministerele responsabile cu învățământul superior cu ocazia reuniunii acestora de la Bergen, din mai 2005, în cadrul Procesului de la Bologna. Descriptorul pentru al treilea ciclu din Cadrul calificărilor pentru spațiul european al învățământului superior corespunde rezultatelor învățării pentru nivelul 8 din CEC.
Stagiu (perioadă de practică) Perioadă de timp petrecută într-o întreprindere sau organizație din altă țară, cu scopul de a dobândi competențele specifice cerute pe piața forței de muncă, de a dobândi experiență în muncă și de a îmbunătăți înțelegerea culturii economice și sociale a țării respective.
Transnațional Se referă, cu excepția unor indicații contrare, la orice acțiune care implică cel puțin două țări participante la program.
Competențe transversale (non-tehnice, pentru viața de zi cu zi) Includ capacitatea de a gândi critic, de a fi curioși și creativi, de a lua inițiativa, de a rezolva probleme și de a colabora, de a putea comunica eficient într-un mediu multicultural și interdisciplinar, de a se adapta la context, de a face față stresului și incertitudinii; aceste competențe se încadrează în categoria competențelor-cheie.
Instrumentele de transparență și de recunoaștere ale Uniunii Europene Instrumente care sprijină părțile interesate să înțeleagă, să aprecieze și, dacă este cazul, să recunoască rezultatele învățării și calificările în întreaga Uniune.
Validarea învățării non-formale și informale

Proces de confirmare de către un organism autorizat a faptului că o persoană a dobândit rezultate ale învățării măsurate în raport cu un standard relevant și care constă în patru etape distincte:

  1. identificarea, prin dialog, a anumitor experiențe ale unei persoane;
  2. documentarea, pentru a face vizibile experiențele persoanei;
  3. o evaluare oficială a experiențelor respective și
  4. certificarea rezultatelor evaluării, care poate conduce la o calificare parțială sau completă.
Educația și formarea profesională (EFP) Educația și formarea care au drept scop înzestrarea persoanelor cu cunoștințele, know-how-ul, abilitățile și/sau competențele necesare pentru anumite ocupații sau pe scară mai largă, pe piața muncii. În scopul programului Erasmus+, în cadrul acțiunilor EFP sunt eligibile proiecte care se axează pe educația și formarea profesională inițială sau continuă.
Mobilitate virtuală Set de activități susținute de tehnologiile informației și comunicațiilor, inclusiv e-învățarea, care realizează sau facilitează experiențe internaționale de colaborare, într-un context de predare, formare sau învățare.
Învățarea la locul de muncă Tip de studiu care implică dobândirea de cunoștințe, aptitudini și competențe prin efectuarea - și prin reflectarea asupra - unor sarcini într-un context profesional, fie la locul de muncă (de exemplu, formarea alternativă), fie într-o instituție de educație și formare profesională.
Tineri În contextul programului Erasmus+, persoanele cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani.
Activitate de tineret Activitate extrașcolară (precum schimburile de tineri, voluntariatul sau formarea tinerilor) efectuată de un tânăr, fie individual, fie într-un grup, în special prin intermediul organizațiilor de tineret și caracterizată printr-o abordare de învățare non-formală.
Lucrător de tineret Profesionist sau voluntar implicat în învățarea non-formală, care sprijină tinerii în dezvoltarea lor socio-educațională personală și profesională.
Youthpass Instrument european de îmbunătățire a recunoașterii rezultatelor învățării obținute de tineri și lucrători de tineret prin participarea la proiecte sprijinite de programul Erasmus+. Youthpass constă în: a) certificate care pot fi obținute de către participanți în mai multe acțiuni ale programului și b) un proces definit care le permite tinerilor, lucrătorilor de tineret și organizațiilor de tineret să reflecteze cu privire la rezultatele învățării dintr-un proiect Erasmus+ în domeniul tineretului și al educației non-formale. De asemenea, Youthpass face parte dintr-o strategie mai amplă a Comisiei Europene care are scopul de a îmbunătăți recunoașterea învățării non-formale și informale și a activităților pentru tineret în Europa și în afara Europei.