TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

III. melléklet – Fogalmak magyarázata

Kísérő személy

Az oktatás, a képzés és az ifjúságügy valamennyi területére vonatkozó általános fogalommeghatározás szerint az a személy, aki védelem, támogatás és segítségnyújtás céljából elkíséri a sajátos nevelési igényű (fogyatékossággal élő) résztvevőket (akár tanulókat, akár munkatársakat/szakembereket/oktatókat/ifjúságsegítőket) a mobilitási tevékenységre. Továbbá

  • a szakképzésben részt vevő tanulók és az önkéntes tevékenységek (1. pályázati kategória) esetében,
  • a diákok rövid vagy hosszú távú mobilitása és a fiatalok vegyes mobilitása (2. pályázati kategória) esetében,
  • a fiatalok és a döntéshozók találkozói (3. pályázati kategória) esetében

kísérő személynek minősülhet az a felnőtt is, aki egy vagy több, szakképzésben részt vevő tanulót, hátrányos helyzetű önkéntest, iskolai oktatásban tanuló diákot vagy fiatalt (főként kiskorúakat vagy kevés külföldi tapasztalattal rendelkező fiatalokat) elkísér külföldre, és ott a mobilitási időszak során gondoskodik a védelmükről, biztonságukról és hatékony tanulásukról.

Akkreditáció Az a folyamat, amely biztosítja, hogy az Erasmus+ program cselekvései keretében támogatásra pályázó szervezetek/intézmények megfeleljenek az Európai Bizottság által az adott cselekvésre nézve meghatározott minőségi előírásoknak vagy előfeltételeknek. A cselekvés típusától, illetve a pályázó szervezet/intézmény országától függően az akkreditálást a Végrehajtó Ügynökség, a nemzeti iroda vagy a SALTO forrásközpont végzi. A felsőoktatási projektekben (a mobilitást is beleértve) vagy az ifjúsági mobilitási tevékenységekben való részvételre pályázó intézményeknek/szervezeteknek akkreditációval kell rendelkezniük.
Cselekvés Az Erasmus+ program eleme vagy intézkedése. Ide tartoznak például a stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén, az Erasmus Mundus közös mesterképzések, az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek stb.
Tevékenység Egy projekt részeként végrehajtott feladatok. A tevékenységek különböző típusúak lehetnek (mobilitási tevékenységek, együttműködési tevékenységek stb.). A Jean Monnet program esetében a tevékenység egyenértékű a cselekvéssel (a „Cselekvés” fogalommeghatározását lásd fent).
Felnőttoktatás Formális, nem formális vagy informális jellegű, nem szakmai felnőttképzés (a szakmai továbbképzéshez lásd a „Szakoktatás és -képzés” fogalommeghatározását).
Felnőttoktatási intézmény A nem szakmai felnőttoktatás területén működő állami vagy magánintézmény.
Felnőttoktatásban tanulók Olyan személyek, akik befejezték az alapképzést, vagy már nem vesznek részt alapképzésben, és valamilyen formában (formális, nem formális vagy informális) újrakezdik a tanulást.
Előkészítő látogatás Az ifjúsági mobilitási projektek keretében szervezett ifjúsági csereprogramokat vagy önkéntes tevékenységeket és a szakképzésben részt vevő tanulók mobilitási projektjeinek keretében szervezett ErasmusPro tevékenységeket előkészítő látogatás a fogadó szervezet/intézmény országába. Célja a magas minőségű tevékenységek biztosítása igazgatási megállapodások előmozdításával és előkészítésével, a bizalomépítés, egymás jobb megértése, valamint a projektben részt vevő szervezetek/intézmények közötti szilárd partnerség kiépítése. Az ifjúsági mobilitási projektek esetében a látogatásba a fiatalokat is be lehet vonni, hogy teljeskörűen vegyenek részt a projekt megtervezésében.
Kapcsolt jogalany

Az alábbiak tekinthetők kapcsolt jogalanynak (a költségvetési rendelet 122. cikke értelmében):

  • olyan jogi személyek, akik a kedvezményezettekkel olyan jogi vagy tőkekapcsolatban állnak, amely nem korlátozódik a szóban forgó tevékenységre, illetve amelyet nem kizárólag a szóban forgó tevékenység elvégzése céljából hoztak létre;
  • több jogalany, amely megfelel a vissza nem térítendő támogatás odaítélésére vonatkozó feltételeknek, és együttesen egy jogalanyt alkotnak, ez a jogalany lehet az egyetlen kedvezményezett, többek között abban az esetben is, ha kifejezetten a tevékenység végrehajtására hozzák létre.

A kapcsolt jogalanyoknak meg kell felelniük a támogathatósági és részvételi szempontoknak, valamint adott esetben a pályázókra vonatkozó kiválasztási szempontoknak.

Pályázó Az a részt vevő szervezet/intézmény vagy informális csoport, amely benyújtja a támogatás iránti pályázatot. A pályázó pályázhat egyénileg vagy a projektben részt vevő többi szervezet/intézmény nevében. Utóbbi esetben a pályázó egyben a koordinátor is.
(Pályázati) határidő Az a határidő, ameddig a pályázati formanyomtatványt be kell nyújtani a nemzeti irodához vagy a Végrehajtó Ügynökséghez, hogy a pályázat támogatható legyen.
Tanulószerződéses gyakorlati képzés (tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő tanuló) A tanulószerződéses gyakorlati képzés típusú rendszerek a szakmai alapképzés azon formái, amelyek váltakozva alkalmazzák/kombinálják a vállalati alapú képzést (szakmai gyakorlati időszakok egy munkahelyen) az iskolai alapú oktatással (elméleti/gyakorlati oktatás iskolában vagy képzési központban), és amelyek sikeres elvégzése nemzeti szinten elismert szakmai alapképzési képesítés megszerzéséhez vezet.
Alapkészségek Írástudás, matematika, tudomány és technológia; ezek a készségek a kulcskompetenciák közé tartoznak.
Kedvezményezett Ha a benyújtott projektet kiválasztják, akkor a pályázó lesz az Erasmus+ program keretében nyújtott támogatás kedvezményezettje. A kedvezményezett támogatási megállapodást ír alá a projektet kiválasztó nemzeti irodával vagy a Végrehajtó Ügynökséggel, vagy a projektet kiválasztó nemzeti irodától vagy a Végrehajtó Ügynökségtől értesítést kap a támogatási határozatról. Ha a pályázatot más részt vevő szervezetek/intézmények nevében nyújtották be, akkor a partnerek a támogatás társkedvezményezettjei lesznek.
Vegyes tanulás Olyan tanulási módszer, amely különböző tanulási formákat tartalmaz. Gyakran konkrétabb jelentésben használatos. Ilyenkor olyan kurzusokat jelöl, amelyek kombinálják a műhelyfoglalkozások vagy szemináriumok keretében nyújtott hagyományos frontális oktatást és az online távoktatási technikákat (például internet, televízió, konferenciahívások).
Pályázati felhívás A Bizottság által vagy a Bizottság nevében közzétett felhívás arra vonatkozóan, hogy a megadott határidőn belül olyan pályázatokat nyújtsanak be, amelyek megfelelnek az elérni kívánt célkitűzéseknek és az előírt feltételeknek. A pályázati felhívásokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat) és/vagy a Bizottság/a nemzeti iroda/a Végrehajtó Ügynökség megfelelő honlapján teszik közzé.
Oklevél Az Erasmus+ program összefüggésében olyan dokumentum, amelyet adott esetben az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén valamely tanulási tevékenységet elvégző személy számára bocsátanak ki. Ez a dokumentum igazolja a részvételt, illetve adott esetben a résztvevő tanulási eredményeit.
Elírás Véletlenül ejtett kisebb hiba vagy figyelmetlenség, amely megváltoztatja a dokumentum értelmét, például elgépelés vagy egy szó, mondat vagy szám véletlen beszúrása vagy kihagyása.
Társfinanszírozás A társfinanszírozás elve szerint az uniós támogatásban részesülő projektek költségeinek egy részét a kedvezményezettnek kell viselnie, vagy külső, nem uniós hozzájárulásokból kell fedeznie.
Vállalat A polgári vagy kereskedelmi jognak megfelelően alapított jogi személyek, a szövetkezeteket is beleértve, valamint egyéb olyan jogi személyek, amelyekre a köz- vagy magánjog vonatkozik, kivéve a nonprofit jogi személyeket.
Konzorcium Két vagy több részt vevő szervezet/intézmény társulása egy projekt vagy egy projekt részét képező tevékenység előkészítésére, megvalósítására és utánkövetésére. A konzorcium lehet nemzeti (egy ország szervezeteit/intézményeit tömöríti) vagy nemzetközi (különböző országok részt vevő szervezeteit/intézményeit tömöríti).
Koordinátor/Koordináló szervezet/intézmény A partnerszervezetek/partnerintézmények konzorciuma nevében az Erasmus+ program keretében támogatásra pályázó részt vevő szervezet/intézmény.
Kreditmobilitás Meghatározott idejű külföldi tanulmányi vagy szakmai gyakorlati időszak – hazai intézménynél folytatott tanulmányok keretében – kreditgyűjtés céljából. A mobilitási időszakot követően a hallgatók visszatérnek a küldő szervezethez/intézménybe, hogy ott fejezzék be tanulmányaikat.
Kredit A hallgató értékelés tárgyát képező tanulási eredményei. A kreditek gyűjtése képesítés megszerzéséhez vezethet, illetve átvihető más tanulmányi programokba vagy képesítésekbe.
Oklevél megszerzésére irányuló mobilitás Külföldi tanulmányi időszak, amelynek célja oklevél vagy tanúsítvány megszerzése egy vagy több célországban.
Oklevélmelléklet A képesítést igazoló hivatalos dokumentáció meghatározott forma szerint kiállított melléklete, amely részletesebb tájékoztatást nyújt az elvégzett tanulmányokról, és amelyet nemzetközileg elfogadnak. Felsőfokú oklevél melléklete, amely az elvégzett tanulmányok jellegének, szintjének, hátterének, tartalmának és státuszának szabványosított leírását tartalmazza. A felsőoktatási intézmények az Európai Bizottság, az Európa Tanács és az UNESCO által megállapított szabványok szerint állítják ki. Az oklevélmelléklet az Europass részét képezi (lásd lent). Nemzetközi közös tanulmányi program esetében ajánlott olyan közös oklevélmellékletet kiállítani, amely a teljes programra kiterjed, és amelyet az oklevelet kiállító összes egyetem elismer.
Kettős oklevél/többes oklevél (A kettős oklevél esetében) legalább kettő, (a többes oklevél esetében) több felsőoktatási intézmény által nyújtott tanulmányi program elvégzésekor a hallgató által a részt vevő intézmények mindegyikétől külön-külön kapott oklevél.
Kettős karrier Magas szintű sportképzés és általános oktatás vagy munka kombinációja.
ECHE (Erasmus Felsőoktatási Charta) Az Európai Bizottság által odaítélhető akkreditáció, amely lehetővé teszi a programországok felsőoktatási intézményei számára, hogy az Erasmus+ program keretében tanulmányi és együttműködési tevékenységekre pályázhassanak, és azokban részt vehessenek. A Charta rögzíti azokat az alapelveket, amelyeket egy intézménynek a magas minőségű mobilitási és együttműködési tevékenységek szervezése és megvalósítása során be kell tartania, és meghatározza azokat a követelményeket, amelyeket az intézménynek magára nézve kötelezőnek kell elismernie a magas minőségű szolgáltatások és eljárások, valamint a hiteles és átlátható tájékoztatás érdekében.
ECTS (európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer) Tanulóközpontú kreditátviteli- és gyűjtési rendszer, amely a tanulási, oktatási és értékelési folyamatok átláthatóságán alapul. A képesítések és tanulmányi időszakok elismerése révén lehetővé kívánja tenni a tanulmányi programok tervezését, megvalósítását és értékelését, valamint a tanulói mobilitást. Olyan rendszer, amely elősegíti a tanulmányi programok tervezését, leírását és megvalósítását, valamint a felsőfokú képesítések kiadását. Az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer és az eredményeken alapuló képesítési keretrendszerek együttes alkalmazása átláthatóbbá teszi a tanulmányi programokat és a képesítéseket, valamint megkönnyíti a képesítések elismerését.
ECVET (európai szakképzési kreditrendszer) A külföldi tartózkodás vagy különböző helyzetek során szerzett, munkához kapcsolódó készségek és ismeretek érvényesítését, elismerését és gyűjtését megkönnyítő rendszer. Az ECVET célja a különböző európai szakképzési rendszerek és az általuk kiállított képesítések közötti hatékonyabb kompatibilitás biztosítása. Megteremti annak technikai keretrendszerét, hogy a képesítéseket a tanulmányi eredmények egységei alapján írják le, ezen kívül értékelési, átviteli, gyűjtési és elismerési eljárásokat tartalmaz.
Vállalkozás Gazdasági tevékenységet végző gazdasági egység mérettől, jogi formától és gazdasági ágazattól függetlenül.
EQAVET (a szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakerete) Négy szakaszból (célok kitűzése és tervezése, megvalósítás, értékelés és felülvizsgálat) álló minőségbiztosítási cikluson alapuló referenciaeszköz a döntéshozók számára. A referenciakeret tiszteletben tartja a nemzeti kormányok autonómiáját; a rendszert a minőségbiztosításban érintett hatóságok és egyéb szervek önkéntes alapon alkalmazhatják.
EKKR (európai képesítési keretrendszer) Olyan közös európai referenciaeszköz, amely érthetővé teszi a különböző oktatási és képzési rendszereket, valamint az azok keretében megszerezhető képesítéseket. Célja a képesítések átláthatóságának, összehasonlíthatóságának és hordozhatóságának javítása egész Európában, elősegítve a munkavállalói és tanulói mobilitást, illetve lehetővé téve az egész életen át tartó tanulást, a 2008/C 111/01 európai parlamenti és tanácsi ajánlásban foglaltaknak megfelelően.
ESCO (készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások többnyelvű európai osztályozása) 25 európai nyelven meghatározza és osztályozza az európai munkaerőpiac, oktatás és képzés szempontjából releváns készségeket, kompetenciákat, képesítéseket és foglalkozásokat. A rendszer foglalkozási profilokat is tartalmaz, így jól láthatók a foglalkozások, készségek, kompetenciák és képesítések közötti kapcsolatok. Az ESCO nyitott IT-formátumban mindenki számára díjmentesen hozzáférhető.
Székhellyel rendelkező Arra utal, hogy egy szervezet/intézmény vagy szerv megfelel bizonyos nemzeti szinten meghatározott feltételeknek (bejegyzés, kimutatások, közzététel stb.), amelyek alapján a nemzeti hatóságok az adott szervezetet/intézményt vagy szervet hivatalosan elismerik. Fiatalok informális csoportja esetében a csoport jogi képviselőjének bejelentett lakóhelyét kell figyelembe venni az Erasmus+ program keretében nyújtott támogatásra való jogosultság alkalmazásában.
Europass Öt különböző dokumentumból álló portfólió és elektronikus mappa, amely tartalmazza mindazokat a tanulási eredményeket, hivatalos képesítéseket, munkatapasztalatokat, készségeket és kompetenciákat, amelyeket az Europass tulajdonosa elért/megszerzett. Ezek a dokumentumok a következők: az Europass önéletrajz, az oklevélmelléklet, az Europass bizonyítvány-kiegészítő, az Europass mobilitási igazolvány és az Europass nyelvi útlevél. Az Europass emellett tartalmazza az európai készségútlevelet: ez egy felhasználóbarát elektronikus mappa, amely lehetővé teszi az adott személy készségeinek és képesítéseinek rendszerezését. Az Europass célja, hogy elősegítse a mobilitást, illetve javítsa a foglalkoztatási lehetőségeket és az egész életen át tartó tanulás lehetőségeit Európában.
Európai fejlesztési terv Szakképzés, iskolák és felnőttoktatási intézmények esetében olyan dokumentum, amely az intézmény/szervezet minőségfejlesztéssel és nemzetköziesítéssel kapcsolatos szükségleteit tartalmazza, valamint azt, hogy a tervezett európai tevékenységek hogyan járulnak hozzá ezek kielégítéséhez. Az európai fejlesztési terv a pályázati formanyomtatvány részét képezi az olyan iskolák és felnőttoktatási intézmények esetében, amelyek az 1. pályázati kategória keretében a munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási célú mobilitása céljából nyújtanak be pályázatot.
Európai ifjúsági nem kormányzati szervezet Olyan nem kormányzati szervezet, amely 1) törvényesen elismert formában működik, és összetétele a következő: a) olyan európai szerv/titkárság (a pályázó), amely a pályázat benyújtásának napján már legalább egy éve törvényes székhellyel rendelkezik valamely programországban; továbbá b) olyan nemzeti szervezetek/fióktelepek legalább tizenkét programországban, amelyeket jogszabályokon alapuló kapcsolat köt az európai szervhez/titkársághoz; 2) ifjúsági területen olyan tevékenységeket folytat, amelyek hozzájárulnak az uniós ifjúságügyi stratégia egyes cselekvési területeihez kötődően meghatározott célkitűzések megvalósításához; 3) bevonja a fiatalokat a szervezet irányításába és vezetésébe.
Vis maior Előre nem látható, rendkívüli helyzet vagy esemény, amelyre a résztvevőnek nincs befolyása, és amely nem tulajdonítható a résztvevő hibájának vagy hanyagságának.
Szabadidősport Helyi szinten amatőr sportolók által, szervezett formában gyakorolt sporttevékenység és tömegsport.
Csoportvezető Az ifjúsági mobilitási projektek vonatkozásában az ifjúsági csereprogramban részt vevő fiatalokat kísérő felnőtt, aki a fiatalok hatékony tanulásáért (Youthpass), védelméért és biztonságáért felel.
Olyan fiatalok csoportjai, akik ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik (fiatalok informális csoportjai) Fiatalok olyan, legalább négy főből álló csoportja, amely az alkalmazandó nemzeti jog értelmében nem rendelkezik jogi személyiséggel, feltéve, hogy a csoport képviselői jogképességgel rendelkeznek arra, hogy a csoport nevében jogi kötelezettséget vállaljanak. A fiatalok ilyen csoportjai az Erasmus+ program egyes cselekvései esetében pályázók és partnerek lehetnek. A pályázati útmutató az egyszerűség kedvéért a jogi személyekkel (szervezetek, intézmények stb.) együtt tárgyalja ezeket a csoportokat, és az Erasmus+ programban részt vevő szervezetek/intézmények fogalma ezekre a csoportokra is vonatkozik az olyan cselekvések vonatkozásában, amelyekben részt vehetnek. A csoportnak legalább négy fiatalból kell állnia, akiknek életkora megfelel a programban részt vevő fiatalokra nézve előírt életkornak (13–30 év). Kivételes esetben, és ha az összes fiatal kiskorú, a csoportot egy felnőtt képviselheti. Így egy fiatalokból álló csoport (amelynek minden tagja kiskorú) egy ifjúságsegítő/coach segítségével pályázatot tud benyújtani.
Felsőoktatási intézmény Bármely típusú felsőoktatási intézmény (az intézmény megnevezésétől függetlenül), amely a nemzeti joggal vagy gyakorlattal összhangban elismert okleveleket vagy más elismert felsőfokú képesítéseket állít ki, vagy bármely intézmény, amely a nemzeti joggal vagy gyakorlattal összhangban felsőfokú szakképzést folytat.
Felsőoktatási korszerűsítési menetrend Az Európai Bizottság stratégiája, amely támogatni kívánja a tagállamok felsőoktatási reformjainak és az Európa 2020 stratégia felsőoktatási céljainak megvalósítását. A reformnak az új menetrendben meghatározott fő területei a következők: a diplomások számának növelése, az oktatás és kutatóképzés minőségének és relevanciájának javítása, a magas képzettséget igénylő munkakörök sikeres betöltéséhez szükséges ismeretek és átvihető alapkompetenciák biztosítása a diplomások számára, több lehetőség teremtése arra, hogy a hallgatók külföldi tanulmányok vagy képzés révén további készségeket szerezzenek, a felsőoktatás teljesítményének növelése érdekében a határokon átívelő együttműködés ösztönzése, az oktatás, a kutatás és az üzleti vállalkozások összekapcsolásával a „tudásháromszög” megerősítése, valamint hatékony irányítási és finanszírozási mechanizmusok létrehozása a kiválóság támogatására.
Fiatalok informális csoportjai Lásd fent az „Olyan fiatalok csoportjai, akik ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik” fogalommeghatározást.
Informális tanulás A munkával, családdal vagy szabadidővel kapcsolatos napi tevékenységekből eredő tanulás, amely a célkitűzések, az idő vagy a tanulás támogatása tekintetében nem szervezett vagy strukturált; a tanuló szempontjából lehet, hogy nem szándékos.
Nemzetközi Az Erasmus+ program összefüggésében legalább egy programországot és legalább egy partnerországot érintő bármely cselekvésre vonatkozó.
Szakmai látogatás (job shadowing) (gyakorlati tanulási tapasztalat) Rövid távú tartózkodás egy külföldi partnerszervezetnél/partnerintézménynél, amely azáltal nyújt képzést a résztvevőknek, hogy azok a részvételen alapuló megfigyelés során figyelemmel követik a fogadó szervezet/intézmény szakembereinek napi munkáját, kicserélik a bevált gyakorlatokat, készségekre és ismeretekre tesznek szert és/vagy hosszú távú partnerségeket építenek.
Közös oklevél Közös tanulmányi program elvégzését követően a hallgató számára kiállított egyetlen közös oklevél. A közös oklevelet két vagy több részt vevő intézmény illetékes hatóságainak közösen kell aláírniuk, és a részt vevő intézmények országában hivatalosan el kell ismerni őket.
Közös programok Két vagy több felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott, megvalósított és teljes mértékben elismert felsőoktatási (tanulmányi vagy kutatási) programok. Közös programok a felsőoktatás minden szintjén (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés) végrehajthatók. Lehetnek nemzeti (csak egy ország egyetemei vesznek részt benne) vagy transznacionális/nemzetközi (legalább két különböző ország felsőoktatási intézményei vesznek részt benne) közös programok.
Kulcskompetenciák Alapvető tudás, készségek és attitűdök, amelyekre mindenkinek szüksége van az önmegvalósításhoz és fejlődéshez, az aktív társadalmi szerepvállaláshoz, a társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztathatósághoz a 2006/962/EK európai parlamenti és tanácsi ajánlásban megfogalmazottak szerint.
Tanulási célú mobilitás A lakóhely szerinti országtól eltérő országba való, tanulmányi, képzési, illetve nem formális vagy informális tanulási célú tényleges átköltözés. Megvalósulhat szakmai gyakorlatok, tanulószerződéses gyakorlati képzések, ifjúsági csereprogramok, önkéntesség, szakmai továbbképzési tevékenységekben való oktatás, illetve részvétel formájában, továbbá ide tartozhatnak még olyan tevékenységek, mint a fogadó ország nyelvén folytatott előkészítő képzés, valamint a küldéssel vagy fogadással kapcsolatos és a képzést követő tevékenységek.
Tanulási eredmények Mindazon tudás, ismeret és gyakorlati képesség, amelyet a tanuló egy adott tanulási folyamat során elsajátít, és amely az ismeretek, készségek és kompetenciák alapján határozható meg.
Egész életen át tartó tanulás Az életút egészére kiterjedő általános oktatás, szakoktatás és -képzés, nem formális és informális tanulás, amely az egyén, a polgár, a kultúra, a társadalom és/vagy a foglalkoztatás szempontjából a tudás, a készségek és a kompetenciák gyarapodását vagy a társadalmi részvétel megerősödését eredményezi, ideértve a tanácsadási és orientációs szolgáltatások nyújtását is.
Mentorálás A feladathoz kapcsolódó támogató intézkedések mellett az önkéntesek számára biztosított személyes támogató intézkedések. A mentorálás fő felelőse a mentor, akit a fogadó vagy a koordináló szervezet/intézmény nevez ki. A mentorálás rendszeres találkozókból áll, amelyek során a mentor nyomon követi az önkéntes személyes jóllétét mind a fogadó szervezetben/intézményben, mind azon kívül. A mentorálás célpontja az önkéntes munkát végző személy, ezért a találkozók gyakorisága és tartalma az egyéni szükségletektől függ. A mentorral való találkozók lehetséges témái közé tartozik a személyes jóllét, a csapaton belüli jóllét, a feladatokkal való elégedettség, gyakorlati kérdések stb.
Mobilitási/Tanulmányi megállapodás A küldő és fogadó szervezet/intézmény, valamint a részt vevő személyek közötti megállapodás, amely a mobilitási időszak relevanciájának és minőségének biztosítása érdekében rögzíti annak céljait és tartalmát. A külföldön töltött időszak fogadó szervezet/intézmény általi elismerésének alapjául is szolgálhat.
Hónap Az Erasmus+ program összefüggésében és a támogatások kiszámításának alkalmazásában egy hónap 30 napnak felel meg.
MOOC A Massive Open Online Course (virtuális szabadegyetem) rövidítése. Olyan kurzus, amely teljes egészében online kerül megtartásra, bárki számára ingyenesen hozzáférhető, a részvétel nem kötött végzettséghez és semmilyen egyéb korlátozás alá nem esik, és gyakran nagyszámú résztvevője van. Lehetnek személyes elemei – ilyen például a résztvevők helyi találkozóinak előmozdítása –, párosulhat formális értékeléssel, de gyakori a kölcsönös értékelés, az önértékelés és az automatikus osztályozás. Sok formája létezik. Egyes kurzusok adott ágazatokra, célcsoportokra (például szakképzés, oktatók stb.) vagy oktatási módszerekre összpontosítanak. Az Erasmus+ program keretében támogatott MOOC-oknak mindenki számára elérhetőnek kell lenniük, és mind a részvétel, mind a tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány vagy „digitális kitűző” (badge) díjmentes a résztvevők számára. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az oktatási segédanyagok nyílt hozzáférésére vonatkozó követelmény a MOOC-okra és egyéb teljes kurzusokra is vonatkozik.
Nem formális tanulás Olyan tanulás, amely – a tanulási célkitűzések és a tanulásra fordított idő tekintetében – tervezett tevékenységeken keresztül valósul meg, tanuláshoz nyújtott támogatás mellett, de amely nem része a formális oktatási és képzési rendszernek.
Foglalkozási profil Egy adott foglalkozásra általában jellemző készségek, kompetenciák, ismeretek és képesítések összessége.
Egyetlen ciklusból álló tanulmányi programok Integrált/hosszú programok, amelyek első vagy második ciklus elvégzését igazoló oklevél megszerzéséhez vezetnek, és egyes országokban még mindig inkább az években kifejezett hosszúsággal, mint kreditpontokkal jellemezhetők. A legtöbb ilyen országban a bolognai modell első tanulmányi ciklusán kívüli programok a következők: orvostudomány, fogászat, állatorvos-tudomány, betegápolás és szülészet. A legtöbb esetben a hallgatók 1–8%-a tanul az ilyen programok keretében. A szabályozott szakmák gyakorlását lehetővé tévő integrált programok – a szabályozott szakma függvényében – jellemzően 300–360 ECTS szerinti kreditpontból állnak/5–6 évig tartanak.
Nyílt hozzáférés Bizonyos anyagok nyílt közzétételére vonatkozó általános fogalom. A nyílt azt jelenti, hogy a lehető legtöbb ember számára a lehető legtöbb esetben hozzáférhető és használható. Az Erasmus+ program előírja az oktatási segédanyagokhoz való nyílt hozzáférést, és támogatja a kutatási eredmények és adatok nyílt hozzáférését.
Nyitott oktatási segédanyagok Szabadon használható, módosítható és megosztható oktatási anyagok (például tankönyvek, munkalapok, óratervek, oktatóvideók, teljes online kurzusok, oktatójátékok). Nyílt licenccel érhetők el vagy nyilvánosan hozzáférhetők (vagyis már nem állnak szerzői jogi védelem alatt). A nyilvánosan nem módosítható és megosztható ingyenes anyagok nem nyitott oktatási segédanyagok.
Nyílt licenc (nyílt engedély) Az egyik módja annak, hogy egy szerzői jogi jogosult (alkotó vagy egyéb jogosult) mindenki számára engedélyezze a szellemi termék szabad használatát. Az Erasmus+ program nyílt hozzáférésre vonatkozó követelményének összefüggésében a nyílt licencnek legalább a használatot, a módosítást és a megosztást lehetővé kell tennie. A nyílt licenct fel kell tüntetni magán a terméken vagy annak terjesztésekor. A nyílt licenccel rendelkező oktatási anyagok a nyitott oktatási segédanyagok.
Nyitott koordinációs módszer Olyan kormányközi módszer, amely keretet nyújt az uniós tagállamok közötti együttműködéshez, így azok a nemzeti politikáikat bizonyos közös célkitűzéseknek megfelelően alakíthatják. A program keretében a nyitott koordinációs módszer az oktatásra, a képzésre és az ifjúságügyre vonatkozik.
Résztvevők Az Erasmus+ program összefüggésében azok a személyek, akik teljeskörűen részt vesznek egy projektben, és néhány esetben a részvételi költségek (nevezetesen az utazási és ellátási költségek) fedezésére szolgáló európai uniós támogatásban részesülnek. A program bizonyos cselekvései (stratégiai partnerségek) esetében ezért különbséget kell tenni a résztvevők fent leírt kategóriája (közvetlen résztvevők) és a projektben közvetett módon részt vevő egyéb személyek (például célcsoportok) között.
Részt vevő szervezet/intézmény Olyan szervezet/intézmény vagy fiatalok informális csoportja, amely részt vesz egy Erasmus+ projekt megvalósításában. A részt vevő szervezetek/intézmények a projektben betöltött szerepük szerint lehetnek pályázók vagy partnerek (más néven társpályázók, amennyiben a pályázat benyújtásakor megnevezik őket). Ha a projektet kiválasztják támogatásra, akkor a pályázó lesz a kedvezményezett, a partnerek pedig társkedvezményezettek lehetnek, amennyiben a projektet több kedvezményezettre vonatkozó támogatással finanszírozzák.
Partner(szervezet/-intézmény) Olyan szervezet/intézmény, amely részt vesz a projektben, de nem tölti be a pályázó szerepét.
Partnerországok Olyan országok, amelyek nem vehetnek részt az Erasmus+ program összes tevékenységében, de bizonyos cselekvéseiben (partnerként vagy pályázóként) részt vehetnek. Az Erasmus+ programban részt vevő partnerországok listája a pályázati útmutató A. részében, a „Ki vehet részt az Erasmus+ programban?” szakaszban található.
Partnerség A különböző programországok részt vevő szervezeteinek/intézményeinek csoportja közötti megállapodás az oktatáshoz, a képzéshez, az ifjúságügyhöz és a sporthoz kapcsolódó közös európai tevékenységek megvalósítása vagy egy kapcsolódó területen formális vagy informális hálózat létrehozása céljából, ilyenek például az iskolai csereprogramok és hosszú távú egyéni mobilitás formájában megvalósított közös tanulási projektek a tanulók és tanáraik számára, az intenzív felsőoktatási programok, valamint a helyi és regionális hatóságok között a régiók közötti – többek között a határokon átnyúló – együttműködés erősítése céljából folytatott együttműködés. A partnerség minőségének erősítése céljából kiterjeszthető a partnerországok intézményeire és/vagy szervezeteire.
Hátrányos helyzetű fiatalok Olyan személyek, akiket bizonyos körülmények akadályoznak abban, hogy hatékony módon hozzáférhessenek az oktatáshoz, a képzéshez és az ifjúsági munkalehetőségekhez. A hátrányos helyzetű fiatalok pontosabb fogalommeghatározása a pályázati útmutató A. részében, a „Méltányosság és befogadás” szakaszban található.
Sajátos nevelési igényű személyek A sajátos nevelési igényű személy olyan potenciális résztvevő, akinek testi, szellemi vagy egészségügyi állapota nem teszi lehetővé, hogy kiegészítő pénzügyi támogatás nélkül vegyen részt a projektben vagy a mobilitási tevékenységben.
A vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv Olyan magánvállalkozás, amely a) az etikai előírásoknak megfelelően végzi tevékenységét, és/vagy b) az üzleti tevékenységén túl társadalmi értékkel bíró tevékenységeket folytat.
Programországok Olyan uniós és nem uniós országok, amelyek olyan nemzeti irodát hoztak létre, amely az Erasmus+ program teljes jogú részvevője. Az Erasmus+ programországok listája a pályázati útmutató A. részében, a „Ki vehet részt az Erasmus+ programban?” szakaszban található.
Projekt Tevékenységek összefüggő sorozata, amelyet meghatározott célkitűzések megvalósítása és eredmények elérése érdekében szerveznek.
Képesítés Az értékelési és érvényesítési folyamat formális eredménye, amelyet akkor adnak ki, ha egy illetékes szerv úgy ítéli meg, hogy egy adott egyén tanulási eredményei megfelelnek bizonyos normáknak.
Fogadó szervezet/intézmény Az Erasmus+ program egyes cselekvései (nevezetesen a mobilitási cselekvések) esetében az a részt vevő szervezet/intézmény, amely egy vagy több résztvevőt fogad, és az Erasmus+ projekt egy vagy több tevékenységét megszervezi.
Megerősített mentorálás A hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához szükséges fokozott mentorálás, amennyiben az ilyen fiatalok nem képesek önállóan/rendszeres mentori vagy tutori támogatás nélkül önkéntes tevékenységet folytatni. Közelebbi kapcsolatot alakít ki az önkéntessel, több találkozóra ad alkalmat, és több időt biztosít a rendszeres mentorálásra, miközben lépésről lépésre biztosítja az önkéntesek támogatását a projekttevékenységek során és a munkaidőn kívül. Célja a projekt sikeres megvalósítása és annak lehetővé tétele, hogy az önkéntes a lehető legnagyobb önállóságra tegyen szert.
Iskola Bármilyen szintű (az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig) általános oktatást, szakképzést vagy műszaki képzést nyújtó intézmény. Kérjük, tekintse meg az egyes országokban iskolának minősülő intézménytípusokat tartalmazó listát. Tovább információkért vegye fel a kapcsolatot az adott ország nemzeti irodájával.
Küldő szervezet/intézmény Az Erasmus+ program egyes cselekvései (nevezetesen a mobilitási cselekvések) esetében az a részt vevő szervezet/intézmény, amely egy vagy több résztvevőt küld valamely Erasmus+ projekttevékenységben való részvételre.
Rövid ciklusban (vagy rövid ciklusú felsőoktatásban) szerzett képesítés A legtöbb országban az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszere első ciklusának része (ISCED 5 szint). Jellemzően megközelítőleg 120 ECTS szerinti kreditpontnak felel meg a nemzeti rendszerekben, és olyan képesítés, amelyet alacsonyabb szintűnek ismernek el, mint az első ciklus végén kiállított oklevelet. Egyes programok három évnél hosszabbak is lehetnek, de jellemzően nem érnek 180 ECTS szerinti kreditpontnál többet. Az országok többségében a hallgatók a rövid ciklusú felsőoktatásban szerzett kreditekkel továbbléphetnek az oklevelet adó kurzusokba. A rövid ciklus leírása az EKKR 5 szint tanulási eredményeinek felel meg.
Kkv-k (kis- és középvállalkozások) Olyan vállalkozások (a „Vállalkozás” fogalommeghatározását lásd fent), amelyek kevesebb mint 250 személyt foglalkoztatnak, továbbá az éves forgalmuk nem haladja meg az 50 millió EUR, és/vagy az éves mérlegfőösszegük nem haladja meg a 43 millió EUR nagyságú összeget.
Szociális vállalkozás A jogi formájától függetlenül bármely olyan vállalkozás, amelyet a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja értelmében vett szabályozott piacon nem jegyeznek, és amely: 1) alapszabálya, alapokmánya vagy egyéb alapszabályszerű, a vállalkozás létrehozásáról szóló dokumentuma értelmében elsődleges célként a mérhető, pozitív szociális hatások elérését tűzi ki, nem pedig a tulajdonosok, a tagok és az érdekelt felek számára történő profittermelést; és a vállalkozás: a) olyan innovatív szolgáltatásokat vagy termékeket kínál, amelyek szociális szempontból megtérülnek, és/vagy b) a termékek előállításában vagy a szolgáltatások nyújtásában olyan innovatív módszert alkalmaz, amely megtestesíti a vállalkozás szociális célkitűzését; 2) a profitot elsősorban az elsődleges célkitűzése megvalósítása érdekében fekteti be újra, és olyan előre meghatározott eljárásokkal és szabályokkal rendelkezik a részvényeseknek és a tulajdonosoknak történő osztalékfizetésre vonatkozóan, amelyek biztosítják, hogy az osztalékfizetés ne hátráltassa az elsődleges célkitűzés megvalósítását; 3) vállalkozói, elszámoltatható és átlátható irányítással rendelkezik, főként az üzleti tevékenységekben érintett munkavállalók, fogyasztók és/vagy érdekelt felek bevonása révén.
Munkatárs/szakember/oktató Az oktatásban, a képzésben vagy a fiatalok nem formális tanulásában szakmai vagy önkéntes alapon részt vevő személy, például egyetemi tanár, tanár, oktató, iskolavezető, ifjúságsegítő és nem oktatással foglalkozó dolgozó.
Strukturált párbeszéd A fiatalok, az ifjúsági szervezetek és a döntéshozók közötti párbeszéd, amely teret enged az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés prioritásaira, megvalósítására és nyomon követésére irányuló folyamatos közös gondolkodásnak.
Harmadik ciklus Az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerének harmadik ciklusa, amelyről a felsőoktatásért felelős miniszterek 2005 májusában Bergenben állapodtak meg a bolognai folyamat keretében. Az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerének harmadik ciklusára vonatkozó jellemző az EKKR 8 szint tanulási eredményeinek felel meg.
Szakmai gyakorlat Külföldi vállalkozásnál vagy szervezetnél/intézménynél töltött időszak, amelynek célja a munkaerőpiac által megkövetelt kompetenciák megszerzése, munkatapasztalat szerzése, valamint a másik ország gazdasági és társadalmi kultúrájának alaposabb megismerése.
Transznacionális Eltérő rendelkezés hiányában legalább két programországot érintő bármely cselekvésre vonatkozó.
Transzverzális (humán, életvezetési) készségek Idetartozik a kritikus gondolkodás, a kíváncsiság és a kreativitás, a kezdeményezés, a problémamegoldás és az együttműködés, a multikulturális és interdiszciplináris környezetben való hatékony kommunikáció, a környezethez való alkalmazkodás, a stresszel és bizonytalansággal való megbirkózás képessége. Ezek a készségek a kulcskompetenciák közé tartoznak.
Az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök Olyan eszközök, amelyek Unió-szerte segítenek az érdekelt feleknek a tanulási eredmények és a képesítések megértésében, értékelésében és adott esetben elismerésében.
A nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítése

Olyan, az alábbi négy szakaszból álló folyamat, amelynek során egy arra feljogosított testület megerősíti, hogy az egyén elsajátította a vonatkozó szabványnak megfelelően mért tanulási eredményeket:

  1. az egyén tapasztalatainak feltérképezése beszélgetés során;
  2. dokumentáció, amely igazolja az egyén tapasztalatát;
  3. az ilyen tapasztalatok formális értékelése; és
  4. az értékelés eredményeinek – adott esetben részleges vagy teljes képesítéshez vezető – tanúsítása.
Szakoktatás és -képzés Olyan oktatás és képzés, amelynek célja, hogy a tanulókat egy bizonyos foglalkozáshoz szükséges, szélesebb értelemben pedig a munkaerőpiac által megkövetelt ismeretekkel, know-how-val, készségekkel és/vagy kompetenciákkal ruházza fel. Az Erasmus+ projektek összefüggésében a szakmai alapképzésre és továbbképzésre irányuló projektek támogathatók a szakképzési cselekvések keretében.
Virtuális mobilitás Az információs és kommunikációs technológiák által támogatott tevékenységek (beleértve az e-oktatást), amelyek megvalósítják vagy elősegítik a nemzetközi, együttműködésből fakadó tapasztalatok megszerzését az oktatás, a képzés vagy a tanulás terén.
Munkaalapú tanulás Olyan tanulási módszer, amely során a tudás, készségek és kompetenciák megszerzése a szakmai környezetben – munkahelyen (például kettős képzés révén) vagy egy szakoktatási és -képzési intézményben – végzett feladatok elvégzése során történik.
Fiatalok Az Erasmus+ program vonatkozásában a 13–30 év közötti személyek.
Ifjúsági tevékenység A fiatalok által iskolán kívül végzett tevékenység (például ifjúsági csereprogramok, önkéntes tevékenység vagy a fiatalok képzése), amelyben egyedül vagy csoportosan, különösen ifjúsági szervezetek útján vesznek részt, és amelyet nem formális tanulási megközelítés jellemez.
Ifjúságsegítő A nem formális tanulásban érintett olyan szakember vagy önkéntes, aki támogatja a fiatalokat a személyes szociálpedagógiai és szakmai fejlődésükben.
Youthpass Olyan európai eszköz, amelynek célja a fiatalok és ifjúságsegítők Erasmus+ program által támogatott projektekben való részvételből származó tanulási eredményeinek hatékonyabb elismertetése. Az alábbi részekből áll: a) tanúsítvány, amelyet a résztvevők a program számos cselekvése során megszerezhetnek; és b) olyan meghatározott folyamat, amely támogatja a fiatalokat, az ifjúságsegítőket és az ifjúsági szervezeteket, hogy mérlegeljék az Erasmus+ projektek tanulási eredményeit az ifjúságügy és a nem formális tanulás terén. A Youthpass emellett része annak a szélesebb körű európai bizottsági stratégiának, amely elő kívánja mozdítani a nem formális és informális tanulás, valamint az ifjúsági munka elismertségét Európában és Európán kívül.