Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Prilog III. – Pojmovnik

Osoba u pratnji

U skladu s općom definicijom koja se primjenjuje na sva područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih, osoba u pratnji je osoba koja prati sudionike – učenike, osoblje ili osobe koje rade s mladima – s posebnim potrebama (tj. s invaliditetom) tijekom aktivnosti mobilnosti radi osiguranja zaštite, pružanja potpore i dodatne pomoći. Osim toga, u slučaju:

  • učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te volonterskih aktivnosti u okviru ključne aktivnosti 1
  • kratkoročne ili dugoročne mobilnosti učenika i kombinirane mobilnosti mladih u okviru ključne aktivnosti 2
  • susreta mladih s donositeljima odluka u okviru ključne aktivnosti 3

osoba u pratnji može biti i odrasla osoba koja prati jednog ili više učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, volontera s manje mogućnosti, učenika ili mladih osoba (posebno maloljetnike ili mlade koji su rijetko bili u inozemstvu) u inozemstvo radi osiguravanja zaštite i sigurnosti te njihovog učinkovitog učenja tijekom iskustva mobilnosti.

Akreditacija Postupak kojim se osigurava da organizacije koje žele dobiti financijska sredstva u okviru aktivnosti programa Erasmus+ ispunjavaju niz kvalitativnih standarda ili preduvjeta koje je Europska komisija utvrdila za tu aktivnost. Ovisno o vrsti aktivnosti ili zemlji u kojoj se nalazi organizacija podnositeljica zahtjeva, akreditaciju obavlja izvršna agencija, nacionalna agencija ili resursni centar SALTO. Postupak akreditacije uspostavlja se za organizacije koje žele sudjelovati u projektima u području visokog obrazovanja (uključujući mobilnost) ili u aktivnostima mobilnosti u području povezanom s mladima.
Aktivnost (mjera) Dio ili mjera programa Erasmus+. Primjeri su aktivnosti: strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, združeni diplomski studiji Erasmus Mundus, udruženja sektorskih vještina itd.
Aktivnost Skup zadaća koje se provode kao dio projekta. Postoje različite vrste aktivnosti (aktivnosti mobilnosti, aktivnosti suradnje itd.). U okviru programa Jean Monnet aktivnost u ovom značenju istovjetna je aktivnosti u prethodnoj definiciji.
Obrazovanje odraslih Sve vrste nestrukovnog obrazovanja odraslih, neovisno o tome jesu li formalne, neformalne ili informalne prirode (za trajno strukovno obrazovanje vidjeti pod „strukovno obrazovanje i osposobljavanje”).
Organizacija za obrazovanje odraslih Bilo koja javna ili privatna organizacija koja djeluje u području nestrukovnog obrazovanja odraslih.
Polaznik obrazovanja odraslih Bilo koja osoba koja se nakon završetka ili prestanka početnog obrazovanja ili osposobljavanja vraća nekim oblicima nastavka učenja (formalno, neformalno ili informalno), osim učitelja / nastavnika / voditelja osposobljavanja u školama te strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.
Posjet u svrhu planiranja aktivnosti Posjet zemlji u kojoj se nalaze organizacija ili organizacije primateljice u svrhu planiranja aktivnosti uoči aktivnosti razmjene mladih ili volonterskih aktivnosti u okviru projekata mobilnosti za mlade i aktivnosti programa ErasmusPro u okviru projekata mobilnosti učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Svrha je posjeta u svrhu planiranja aktivnosti osigurati visoku kvalitetu aktivnosti olakšavanjem i pripremom administrativnih postupaka, stvaranjem povjerenja i razumijevanja te izgradnjom čvrstog partnerstva između uključenih organizacija. U slučaju projekata mobilnosti za mlade, mlade sudionike može se uključiti u posjet radi potpune integracije u planiranje projekta.
Pridruženi subjekt

Sljedeći subjekti mogu se smatrati pridruženim subjektima (u skladu s čl. 122. Financijske uredbe):

  • pravni subjekti koji imaju pravnu ili financijsku vezu s korisnicima; ta veza nije ograničena na samu aktivnost (mjeru) niti je uspostavljena isključivo radi njezine provedbe
  • nekoliko subjekata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu bespovratnih sredstava i koji zajedno čine jedan subjekt koji se može smatrati jedinim korisnikom, uključujući situacije u kojima je subjekt osnovan isključivo u svrhu provedbe aktivnosti (mjere).

Pridruženi subjekti moraju ispunjavati kriterije prihvatljivosti i kriterije za neisključivanje te kriterije za odabir koji se primjenjuju na podnositelje zahtjeva ako je primjenjivo.

Podnositelj zahtjeva Organizacija sudionica ili neformalna skupina koja predaje zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava. Podnositelji mogu podnositi zahtjev pojedinačno ili u ime ostalih organizacija koje sudjeluju u projektu. U potonjem slučaju podnositelj zahtjeva ima ulogu koordinatora.
Rok (za prijavu) Datum do kojeg se zahtjev mora predati nacionalnoj ili izvršnoj agenciji kako bi se smatrao prihvatljivim.
Naukovanje (naučnik) Programi naukovanja shvaćaju se kao oblici početnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima se formalno kombinira i izmjenjuje osposobljavanje u poduzeću (razdoblja praktičnog radnog iskustva na radnome mjestu) s obrazovanjem u školama (razdoblja teoretskog/praktičnog obrazovanja u školi ili centru za osposobljavanje) i čiji uspješni završetak donosi kvalifikacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje su priznate na nacionalnoj razini.
Osnovne vještine Pismenost, matematika, znanost i tehnologija; te vještine uključene su u ključne kompetencije.
Korisnik Ako je projekt odabran, podnositelj zahtjeva postaje korisnik bespovratnih sredstava programa Erasmus+. Korisnik potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s nacionalnom agencijom ili izvršnom agencijom koja je odabrala projekt ili ga one obavješćuju o odabiru odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava. Ako je zahtjev podnesen u ime ostalih organizacija sudionica u projektu, partneri mogu postati sukorisnici bespovratnih sredstava.
Kombinirano učenje Vrsta učenja koja uključuje kombinaciju načina. Često se odnosi na tečajeve u kojima se koristi kombinacija tradicionalnog osobnog poučavanja na radionicama ili seminarima i tehnika online nastave na daljinu (kao što su internet, televizija, konferencijski pozivi).
Poziv na podnošenje prijedloga Poziv koji je objavila Komisija ili koji je objavljen u njezino ime za dostavljanje, u danom roku, prijedloga aktivnosti (mjere) koja je u skladu s ciljevima koji se nastoje ostvariti i koja ispunjava potrebne uvjete. Pozivi na podnošenje prijedloga objavljuju se u Službenom listu Europske unije (serija C) i/ili na relevantnim stranicama Komisije, nacionalne ili izvršne agencije.
Potvrda U kontekstu programa Erasmus+, dokument koji se izdaje osobi koja je završila obrazovnu aktivnost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, prema potrebi. Tim se dokumentom potvrđuje sudjelovanje u aktivnosti i, prema potrebi, ishodi učenja sudionika u aktivnosti.
Administrativna pogreška Manja pogreška ili nenamjerni propust u dokumentu kojim se mijenja njegovo značenje, kao što je tipografska pogreška ili nenamjerno dodavanje ili ispuštanje riječi, fraze ili brojke.
Sufinanciranje Načelo sufinanciranja podrazumijeva da dio troškova projekta koji podupire EU mora snositi korisnik ili se dio troškova mora pokriti vanjskim doprinosima koji nisu bespovratna sredstva EU-a.
Društvo Pravne osobe osnovane u skladu s građanskim ili trgovačkim pravom, uključujući zadruge, i druge pravne osobe na koje se primjenjuje javno ili privatno pravo, osim onih koje su neprofitne.
Konzorcij Dvije ili više organizacija sudionica koje zajednički pripremaju, provode i prate projekt ili aktivnost u okviru projekta. Konzorcij može biti nacionalni (tj. uključuje organizacije s poslovnim nastanom u istoj zemlji) ili međunarodni (uključuje organizacije sudionice iz različitih zemalja).
Koordinator / organizacija koordinatorica Organizacija sudionica koja podnosi zahtjev za bespovratna sredstva programa Erasmus+ u ime konzorcija partnerskih organizacija.
Mobilnost u svrhu stjecanja kreditnih bodova Ograničeno razdoblje studija ili stručne prakse u inozemstvu – u okviru tekućeg studija u matičnoj ustanovi – u svrhu stjecanja bodova. Nakon faze mobilnosti, studenti se vraćaju u matičnu ustanovu kako bi završili studij.
Bod Skup ishoda učenja pojedinca koji su ocijenjeni te koji se mogu prikupljati radi stjecanja kvalifikacije ili prenositi u druge programe učenja ili kvalifikacije.
Mobilnost u svrhu stjecanja visokoobrazovne kvalifikacije Razdoblje studija u inozemstvu radi stjecanja akademskog stupnja ili potvrde u odredišnoj zemlji ili zemljama.
Dopunska isprava o studiju Prilog službenom dokumentu o kvalifikaciji čija je svrha pružiti detaljnije informacije o završenom studiju u dogovorenom, međunarodno priznatom formatu, odnosno dokument koji prati diplomu visokog učilišta i u kojem je prikazan standardizirani opis prirode, razine, konteksta, sadržaja i statusa studija koji je nositelj završio. Sastavljaju ga visoka učilišta u skladu sa standardima koje su utvrdili Europska komisija, Vijeće Europe i UNESCO. Dopunska isprava o studiju dio je Europassa (vidjeti u nastavku). U kontekstu međunarodnog združenog studija preporučuje se izdavanje „združene dopunske isprave o studiju” koja obuhvaća cijeli studijski program i koju potvrđuju sva sveučilišta koja dodjeljuju diplomu.
Dvostruki studij / višestruki studij Studijski program koji nude najmanje dva (dvostruki) ili više (višestruki) visokih učilišta pri čemu student po završetku programa studija dobiva zasebnu potvrdu o stečenom akademskom stupnju od svake ustanove sudionice.
Dvojna karijera Kombinacija treniranja vrhunskog sporta s općim obrazovanjem ili radom.
ECHE (Povelja Erasmus za visoko obrazovanje) Akreditacija koju daje Europska komisija i na temelju koje su visoka učilišta iz zemalja sudionica programa prihvatljive za prijavljivanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja i suradnje u okviru programa Erasmus+. U Povelji su istaknuta temeljna načela koja ustanova mora poštovati prilikom organizacije i provedbe visokokvalitetne mobilnosti i suradnje te se u njoj navode uvjeti s kojima je ona suglasna kako bi osigurala visokokvalitetne usluge i postupke te pružila pouzdane i transparentne informacije.
ECTS (Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova) Sustav za prikupljanje i prijenos bodova usmjeren na studente koji se temelji na transparentnosti postupaka učenja, poučavanja i vrednovanja. Njegov je cilj olakšati planiranje, izvođenje i vrednovanje studijskih programa i mobilnosti studenata priznavanjem kvalifikacija i razdoblja učenja. To je sustav koji pomaže u osmišljavanju, opisivanju i pružanju studijskih programa i dodjeli kvalifikacija visokog obrazovanja. Upotreba ECTS-a u kombinaciji s kvalifikacijskim okvirima koji se temelje na ishodima omogućava transparentnije studijske programe i kvalifikacije te olakšava priznavanje kvalifikacija.
ECVET (Europski sustav kredita za strukovno obrazovanje i osposobljavanje) Sustav za olakšanje vrednovanja, priznavanja i prikupljanja stručnih vještina i znanja stečenih tijekom boravka u drugoj zemlji ili u različitim situacijama. Cilj je ECVET-a ostvariti bolju usklađenost između različitih sustava za strukovno obrazovanje i osposobljavanje koji postoje diljem Europe i njihovih kvalifikacija. Njime bi se trebao stvoriti tehnički okvir za opis kvalifikacija u pogledu jedinica ishoda učenja te on uključuje postupke vrednovanja, prijenosa, prikupljanja i priznavanja.
Poduzeće Svako poduzeće koje se bavi gospodarskom djelatnošću neovisno o veličini, pravnom obliku ili gospodarskom sektoru u kojem djeluje.
EQAVET (Europski referentni okvir za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju) Referentni alat za donositelje politika koji se temelji na ciklusu kvalitete od četiri faze koji uključuje utvrđivanje ciljeva i planiranje, provedbu, vrednovanje i reviziju. Njime se poštuje neovisnost nacionalnih vlada i on predstavlja dobrovoljni sustav kojim će se koristiti javna i druga tijela uključena u osiguravanje kvalitete.
EQF (Europski kvalifikacijski okvir) Zajednički europski referentni alat koji služi kao sredstvo za prevođenje između različitih sustava obrazovanja i osposobljavanja i njihovih razina. Cilj mu je poboljšati transparentnost, usporedivost i prenosivost kvalifikacija diljem Europe, promičući mobilnost radnika i učenika te olakšavajući njihovo cjeloživotno učenje, kako je utvrđeno u Preporuci 2008/C 111/01 Europskog parlamenta i Vijeća.
ESCO (višejezična klasifikacija europskih vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja) U njemu se na 25 europskih jezika utvrđuju i kategoriziraju vještine i kompetencije, kvalifikacije i zanimanja koji su relevantni za tržište rada EU-a te obrazovanje i osposobljavanje. Sustav sadržava profile zanimanja i jasno prikazuje odnose između zanimanja, vještina, kompetencija i kvalifikacija. ESCO je razvijen u otvorenom IT formatu i svima je besplatno dostupan.
S poslovnim nastanom Odnosi se na organizaciju ili tijelo koje ispunjava određene nacionalne uvjete (registracija, izjava, objava itd.) na temelju kojih nacionalno nadležno tijelo može formalno priznati tu organizaciju ili tijelo. U slučaju neformalne skupine mladih smatra se da zakoniti boravak njezina pravnog zastupnika ima istovjetne učinke za potrebe prihvatljivosti za bespovratna sredstva programa Erasmus+.
Europass Europass je portfelj od pet različitih dokumenata i elektronička mapa za opise svih obrazovnih postignuća nositelja, službenih kvalifikacija, radnog iskustva, vještina i kompetencija koje je s vremenom stekao. Ti dokumenti uključuju: životopis Europass, dopunsku ispravu o studiju, dodatak potvrdi, putovnicu Europass za mobilnost i jezičnu putovnicu. Europass uključuje i Europsku putovnicu vještina, jednostavnu elektroničku mapu kako bi korisnik mogao lakše sastaviti osobni, modularni inventar svojih vještina i kvalifikacija. Cilj je Europassa olakšati mobilnost i povećati mogućnosti za zaposlenje i cjeloživotno učenje u Europi.
Europski razvojni plan Za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, škole i organizacije za obrazovanje odraslih, dokument u kojem su navedene potrebe ustanove/organizacije u pogledu razvoja kvalitete i internacionalizacije te kako će se planiranim europskim aktivnostima zadovoljiti te potrebe. Europski razvojni plan dio je obrasca zahtjeva za škole i organizacije za obrazovanje odraslih koje se prijavljuju za mobilnost u svrhu učenja osoblja u okviru ključne aktivnosti 1.
Europska nevladina organizacija za mlade Nevladina organizacija koja: 1) djeluje preko formalno priznate strukture koja se sastoji od a) europskog tijela/tajništva (podnositelj zahtjeva) koje barem godinu dana ima poslovni nastan u zemlji sudionici programa na dan podnošenja zahtjeva i b) nacionalnih organizacija/podružnica u najmanje dvanaest zemalja sudionica programa koje imaju zakonsku vezu s europskim tijelom/tajništvom; 2) aktivna je u području mladih i provodi aktivnosti kojima se podupire provedba područja djelovanja strategije EU-a za mlade; 3) uključuje mlade u upravljačku strukturu i vodstvo organizacije.
Viša sila Nepredviđena iznimna situacija ili događaj izvan kontrole sudionika koji nisu uzrokovani njegovom pogreškom ili nemarom.
Amaterski sport Organizirani sport koji na lokalnoj razini prakticiraju sportaši amateri te sport za sve.
Voditelj skupine U projektima mobilnosti za mlade, voditelj skupine odrasla je osoba koja se pridružila mladima koji sudjeluju u programu razmjene mladih radi osiguranja učinkovitosti učenja (Youthpass), zaštite i sigurnosti.
Skupine mladih aktivnih u području rada s mladima, ali ne nužno u kontekstu organizacije mladih (isto neformalne skupine mladih) Skupina od najmanje četvero mladih osoba koja nema pravnu osobnost prema primjenjivom nacionalnom pravu, uz uvjet da njihovi predstavnici mogu u njihovo ime preuzimati pravne obveze. Te skupine mladih mogu biti podnositelji zahtjeva i partneri u određenim aktivnostima (mjerama) programa Erasmus+. U svrhu pojednostavnjenja one su u ovom Vodiču izjednačene s pravnim osobama (organizacijama, ustanovama itd.) te se smatraju organizacijama sudionicama programa Erasmus+ za aktivnost (mjeru) u kojoj mogu sudjelovati. Skupina mora biti sastavljena od najmanje četiri mlade osobe i njihova dob morala bi biti u skladu s ukupnom dobi mladih u programu (13 – 30). Iznimno i pod uvjetom da su svi mladi maloljetni, skupinu može zastupati odrasla osoba. Tako se skupini mladih (čiji su svi članovi maloljetni) omogućava da uz pomoć osobe koja radi s mladima / trenera podnese prijavu.
Visoko učilište Sve vrste visokih učilišta koja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom nude priznate diplome ili druge priznate kvalifikacije na tercijarnoj razini, bez obzira na naziv tog tijela, ili bilo koja ustanova koja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom nudi strukovno obrazovanje ili osposobljavanje na tercijarnoj razini.
Program modernizacije visokog obrazovanja Strategija Europske komisije kojom se pruža potpora reformama država članica i pridonosi ciljevima programa Europa 2020. u području visokog obrazovanja. Glavna područja reforme utvrđena u novom programu su sljedeća: povećati broj osoba s diplomom visokog obrazovanja, poboljšati kvalitetu i relevantnost osposobljavanja učitelja i istraživača, pružiti osobama s diplomom znanje i ključne prenosive kompetencije koje su im potrebne za uspjeh u visokokvalificiranim zanimanjima, pružiti više prilika studentima za stjecanje dodatnih vještina s pomoću studiranja ili osposobljavanja u inozemstvu i poticati prekograničnu suradnju radi ostvarivanja boljih rezultata u visokom obrazovanju, pojačati „trokut znanja” povezivanjem obrazovanja, istraživanja i poduzeća te stvoriti učinkovite mehanizme upravljanja i financiranja kojima se podupire izvrsnost.
Neformalna skupina mladih Vidjeti prethodnu definiciju za „skupine mladih aktivnih u području rada s mladima, ali ne nužno u kontekstu organizacije mladih”.
Informalno učenje Učenje koje proizlazi iz svakodnevnih aktivnosti povezanih s poslom, obitelji ili slobodnim vremenom i koje nije organizirano ili strukturirano u pogledu ciljeva, vremena ili podrške u učenju; iz učenikove perspektive može biti nenamjerno.
Međunarodno U kontekstu programa Erasmus+ odnosi se na svaku aktivnost (mjeru) koja uključuje najmanje jednu zemlju sudionicu programa i najmanje jednu partnersku zemlju.
Praćenje rada (praktično radno iskustvo) Kratak boravak u partnerskoj organizaciji u drugoj zemlji radi osposobljavanja promatranjem svakodnevnog rada zaposlenika u organizaciji primateljici, razmjenom dobre prakse, stjecanjem vještina i znanja i/ili izgradnjom dugoročnog partnerstva participativnim promatranjem.
Združena diploma Jedinstvena potvrda o stečenom akademskom stupnju koja se dodjeljuje studentu po završetku združenog programa. Združenu diplomu moraju potpisati nadležna tijela dviju ili više ustanova sudionica te ona mora biti službeno priznata u zemljama u kojima se nalaze ustanove sudionice.
Združeni studiji Studijski programi visokog obrazovanja (studij ili istraživanje) koje zajednički osmišljavaju, pružaju i u potpunosti priznaju dva visoka učilišta ili više njih. Združeni studiji mogu se provoditi na bilo kojoj razini visokog obrazovanja, tj. preddiplomskoj, diplomskoj ili doktorskoj. Združeni studiji mogu biti nacionalni (tj. ako su sva uključena sveučilišta iz iste zemlje) ili transnacionalni/međunarodni (tj. ako su među uključenim visokim učilištima zastupljene najmanje dvije različite zemlje).
Ključne kompetencije Osnovni skup znanja, vještina i stavova koje svi pojedinci trebaju za osobno ispunjenje i razvoj, aktivno građanstvo, socijalnu uključenost i zapošljavanje, kako je opisano u Preporuci 2006/962/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.
Mobilnost u svrhu učenja Fizičko preseljenje u zemlju koja nije zemlja boravišta radi studija, osposobljavanja ili neformalnog odnosno informalnog učenja; može biti riječ o stručnoj praksi, naukovanju, razmjeni mladih, volontiranju, poučavanju ili sudjelovanju u aktivnosti profesionalnog razvoja te takva mobilnost može uključivati pripremne aktivnosti, kao što je osposobljavanje na jeziku zemlje domaćina, te aktivnosti slanja i primanja te prateće aktivnosti.
Ishodi učenja Izjave o onome što učenik zna, razumije i što može učiniti po završetku obrazovnog procesa, koje su definirane u pogledu znanja, vještina i kompetencija.
Cjeloživotno učenje Sve opće obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, neformalno učenje i informalno učenje poduzeto tijekom cijelog života koje rezultira unapređenjem znanja, vještina i kompetencija ili sudjelovanjem u društvu u okviru osobne, građanske, kulturne, društvene perspektive i/ili perspektive povezane sa zapošljavanjem, uključujući pružanje usluga savjetovanja i usmjeravanja.
Mentorstvo Mjere za osobnu potporu koje se pružaju volonterima uz mjere potpore povezane sa zadaćama. Glavna odgovorna osoba za mentorstvo je mentor, kojeg imenuje organizacija primateljica ili koordinatorica. Mentorstvo se sastoji od održavanja redovitih sastanaka na kojima se prati osobna dobrobit volontera u okviru i izvan organizacije primateljice. Mentorstvo je usmjereno prema volonteru kao pojedincu te se stoga sadržaj i učestalost sastanaka razlikuju ovisno o osobnim potrebama. Moguće teme sastanaka s mentorom: osobna dobrobit, dobrobit u timu, zadovoljstvo sa zadaćama, praktični aspekti itd.
Sporazum o mobilnosti/učenju Sporazum između organizacije pošiljateljice i organizacije primateljice, te između osoba koje sudjeluju u programu, u kojem su utvrđeni ciljevi i sadržaj razdoblja mobilnosti kako bi se osigurali njegova relevantnost i kvaliteta. Organizacija primateljica može ga koristiti kao osnovu za priznavanje razdoblja provedenog u inozemstvu.
Mjesec U kontekstu programa Erasmus+ i u svrhu izračuna bespovratnih sredstava mjesec iznosi 30 dana.
MOOC Skraćenica za „masivni otvoreni internetski tečaj”, vrstu tečaja koji se u cijelosti izvodi na internetu, kojemu svi mogu besplatno pristupiti i za koji nisu potrebne kvalifikacije za upis niti postoje druga ograničenja te koji često imaju velik broj sudionika. Mogu uključivati osobne komponente, npr. poticanje lokalnih susreta sudionika, i formalno vrednovanje, ali uglavnom se upotrebljavaju vrednovanje kolega sudionika, samovrednovanje i automatsko ocjenjivanje. Postoje mnoge inačice MOOC-ova, npr. mogu biti usmjereni na posebne sektore, ciljne skupine (npr. usmjerenost na pojedinu struku, učitelje itd.) ili nastavne metode. MOOC-ovi koji se financiraju u okviru programa Erasmus+ moraju biti otvoreni za sve te sudjelovanje i potvrda ili značka o završetku moraju biti besplatni za sudionike. Treba napomenuti da se uvjet otvorenog pristupa obrazovnim sadržajima primjenjuje i na MOOC-ove i ostale potpune tečajeve.
Neformalno učenje Učenje koje se odvija u okviru planiranih aktivnosti (u smislu ciljeva i vremena učenja) u kojima je prisutan neki oblik podrške u učenju, ali koje nije dio sustava formalnog obrazovanja i osposobljavanja.
Profil zanimanja Skup vještina, kompetencija, znanja i kvalifikacija koje su obično relevantne za određeno zanimanje.
Studijski programi jednog ciklusa Integrirani/dugoročni programi koji završavaju diplomom prve ili druge razine visokog obrazovanja i koji se u nekim zemljama još uvijek mogu lakše opisati trajanjem u godinama nego bodovima. U većini tih zemalja programi izvan prvog ciklusa bolonjskog programa su programi u području medicine, stomatologije, veterine, sestrinstva i primaljstva te u većini slučajeva obuhvaćaju 1 – 8 % studentske populacije. Uobičajeno trajanje integriranih studijskih programa za regulirana zvanja iznosi 300 – 360 ECTS bodova / pet do šest godina, ovisno o predmetnom reguliranom zvanju.
Otvoreni pristup Opće načelo slobodnog objavljivanja određene vrste materijala, tj. načelo da mu može pristupiti najveća moguća skupina korisnika te da služi za najveći broj slučajeva upotrebe. U okviru programa Erasmus+ vrijedi zahtjev da pristup obrazovnim sadržajima mora biti otvoren te se njime potiče otvoreni pristup rezultatima i podacima istraživanja.
Otvoreni obrazovni sadržaji Obrazovni materijali bilo koje vrste (npr. udžbenici, radni listovi, planovi nastave, obrazovni videozapisi, cijeli internetski tečajevi, obrazovne igre) koji se mogu slobodno upotrebljavati, prilagođavati i razmjenjivati. Otvoreni obrazovni sadržaji objavljeni su u okviru otvorene licencije ili su u javnoj domeni (tj. istekla je zaštita autorskih prava). Besplatni materijali koji se ne mogu prilagođavati ili razmjenjivati u javnosti nisu otvoreni obrazovni sadržaji.
Otvorena licencija Način na koji nositelji autorskih prava (autori ili drugi nositelji prava) mogu odobriti slobodnu upotrebu svojih djela široj javnosti; u kontekstu zahtjeva programa Erasmus+ u pogledu otvorenog pristupa, primijenjenom otvorenom licencijom moraju se dopustiti barem upotreba, prilagodba i distribucija. Otvorena licencija mora biti naznačena na samom djelu ili svugdje gdje se djelo distribuira. Nastavni materijali s otvorenom licencijom nazivaju se otvorenim obrazovnim sadržajima.
Otvorena metoda koordinacije Međuvladina metoda kojom se pruža okvir za suradnju među državama članicama EU-a, čije se nacionalne politike tako mogu usmjeriti prema određenim zajedničkim ciljevima. Otvorena metoda koordinacije u okviru programa Erasmus+ primjenjuje se na obrazovanje, osposobljavanje i mlade.
Sudionici U kontekstu programa Erasmus+ sudionici su one osobe koje su potpuno uključene u projekt i koje, u nekim slučajevima, primaju dio bespovratnih sredstava EU-a namijenjenih za pokrivanje troškova sudjelovanja (posebno putovanje i boravak). U okviru određenih aktivnosti (mjera) programa (tj. strateških partnerstava), potrebno je razlikovati ovu kategoriju sudionika (izravni sudionici) od ostalih osoba koje su neizravno uključene u projekt (npr. ciljne skupine).
Organizacija sudionica Svaka organizacija ili neformalna skupina mladih koja sudjeluje u provedbi projekta programa Erasmus+. Ovisno o njihovoj ulozi u projektu, organizacije sudionice mogu biti podnositelji zahtjeva ili partneri (koji se nazivaju i supodnositeljima ako su navedeni prilikom podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva). U slučaju prihvaćanja projekta podnositelji zahtjeva postaju korisnici, a partneri mogu postati sukorisnici ako se projekt financira bespovratnim sredstvima za više korisnika.
Partner (organizacija) Organizacija sudionica uključena u projekt, ali nema ulogu podnositelja zahtjeva.
Partnerske zemlje Zemlje koje ne sudjeluju u potpunosti u programu Erasmus+, ali koje mogu sudjelovati (kao partneri ili podnositelji zahtjeva) u određenim aktivnostima (mjerama) programa. Popis partnerskih zemalja programa Erasmus+ nalazi se u dijelu A ovog Vodiča u odjeljku „Tko može sudjelovati u programu Erasmus+”.
Partnerstvo Sporazum između skupine organizacija sudionica iz različitih zemalja sudionica programa o provedbi zajedničkih europskih aktivnosti u područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta ili o uspostavi formalne ili informalne mreže u relevantnom području, kao što su zajednički obrazovni projekti za učenike i njihove učitelje u obliku razmjena za razrede i pojedinačne dugoročne mobilnosti, intenzivni programi u visokom obrazovanju te suradnja između lokalnih i regionalnih vlasti radi podržavanja međuregionalne suradnje, uključujući i prekograničnu suradnju; može se proširiti na ustanove i/ili organizacije iz partnerskih zemalja radi jačanja kvalitete partnerstva.
Osobe s manje mogućnosti Osobe koje nailaze na određene prepreke koje im onemogućuju učinkovit pristup obrazovanju, osposobljavanju i radu s mladima. Detaljna definicija osoba s manje mogućnosti nalazi se u dijelu A ovog Vodiča u odjeljku „Jednakost i uključenost”.
Osobe s posebnim potrebama Osoba s posebnim potrebama mogući je sudionik čije je fizičko, psihičko ili zdravstveno stanje takvo da njezino sudjelovanje u projektu ili aktivnosti mobilnosti ne bi bilo moguće bez dodatne financijske potpore.
Tijelo koje ostvaruje dobit koje je aktivno u području korporativne socijalne odgovornosti Privatno poduzeće koje a) obavlja svoju poslovnu djelatnost u skladu s etičkim standardima i/ili b) uz svoju poslovnu djelatnost provodi neke aktivnosti koje imaju društvenu vrijednost.
Zemlje sudionice programa Države članice EU-a i zemlje izvan EU-a koje su osnovale nacionalnu agenciju i koje u potpunosti sudjeluju u programu Erasmus+. Popis zemalja sudionica programa Erasmus+ nalazi se dijelu A ovog Vodiča u odjeljku „Tko može sudjelovati u programu Erasmus+”.
Projekt Usklađeni niz aktivnosti koje se organiziraju radi ostvarenja utvrđenih ciljeva i rezultata.
Kvalifikacija Službeni ishodi postupka ocjenjivanja i vrednovanja koji se stječu kada nadležno tijelo utvrdi da je pojedinac postigao ishode učenja u skladu sa zadanim standardima.
Organizacija primateljica U okviru nekih aktivnosti (mjera) programa Erasmus+ (u prvom redu aktivnosti mobilnosti) organizacija primateljica je organizacija sudionica koja prima jednog ili više sudionika i organizira jednu ili više aktivnosti projekta Erasmus+.
Pojačano mentorstvo Pojačano mentorstvo pojačani je postupak mentorstva koji je potreban da bi se pružila potpora mladima s manje mogućnosti ako ne mogu samostalno / uz redovnu podršku mentora ili instruktora sudjelovati u volonterskoj aktivnosti. Pojačano mentorstvo podrazumijeva bliži doticaj i više sastanaka s volonterom te više vremena za provedbu zadaća redovnog mentorstva, čime se jamči postupna potpora volonterima tijekom projektnih aktivnosti, uključujući izvan radnog vremena. Cilj je pojačanog mentorstva uspješna provedba projekta i omogućivanje volonteru da u okviru te provedbe ostvari što veću samostalnost.
Škola Ustanova koja pruža opće, strukovno ili tehničko obrazovanje na svim razinama od predškolske razine do višeg sekundarnog obrazovanja. Pogledajte popis vrsta ustanova koje se mogu definirati kao škole za svaku zemlju; za više informacija obratite se nacionalnoj agenciji u predmetnoj zemlji.
Organizacija pošiljateljica U okviru određenih aktivnosti (mjera) programa Erasmus+ (u prvom redu aktivnosti mobilnosti) organizacija pošiljateljica je organizacija sudionica koja šalje jednog ili više sudionika na aktivnost u okviru projekta Erasmus+.
Kvalifikacije za kratki stručni studij (ili kratke stručne studije u visokom obrazovanju – SCHE) U većini zemalja kratki se stručni studij nalazi u okviru prvog ciklusa kvalifikacijskog okvira za europsko područje visokog obrazovanja (5. razina prema ISCED-u). Takvo obrazovanje obično je istovjetno 120 ECTS bodova u nacionalnom kontekstu i njime se stječe kvalifikacija koja je priznata na nižoj razini od diplome na kraju prvog ciklusa. Neki su programi dulji od tri godine, ali obično se ne dodjeljuje više od 180 ECTS bodova. U većini zemalja studenti mogu iskoristiti većinu bodova stečenih u programu SCHE za nastavak studija. Deskriptori kratkog stručnog studija odgovaraju ishodima učenja 5. razine Europskog kvalifikacijskog okvira.
MSP-ovi (mala i srednja poduzeća) Poduzeća (vidjeti prethodnu definiciju) koja zapošljavaju manje od 250 osoba i čiji godišnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR i/ili nemaju godišnju bilancu veću od 43 milijuna EUR.
Socijalno poduzeće Poduzeće koje, bez obzira na pravni oblik, nije uvršteno na uređenom tržištu u smislu članka 4. stavka 1. točke 14. Direktive 2004/39/EZ i koje: 1) u skladu sa svojim ugovorom o osnivanju, statutom ili bilo kojim drugim osnivačkim dokumentom kao primarni cilj ima ostvarenje mjerljivih, pozitivnih društvenih učinaka, a ne stjecanje dobiti za svoje vlasnike, članove i dioničare, pri čemu poduzeće: a) pruža inovativne usluge ili robu koja stvara socijalni povrat i/ili b) primjenjuje inovativnu metodu proizvodnje robe ili usluga i taj način proizvodnje utjelovljuje njegov društveni cilj; 2) ponovno ulaže svoju dobit prvenstveno u ostvarenje primarnog cilja i ima unaprijed definirane postupke i pravila za sve okolnosti u kojima se dobit dijeli dioničarima i vlasnicima kako bi se osiguralo da se time ne umanjuje primarni cilj; 3) njime se upravlja na poduzetnički, odgovoran i transparentan način, posebno uključivanjem radnika, klijenata i/ili zainteresiranih strana na koje utječu poslovne aktivnosti.
Osoblje Osobe koje su uključene u obrazovanje, osposobljavanje ili neformalno učenje mladih, bilo na profesionalnoj ili dobrovoljnoj osnovi, te može obuhvaćati profesore, učitelje, nastavnike, voditelje osposobljavanja, ravnatelje škola, osobe koje rade s mladima i nenastavno osoblje.
Strukturirani dijalog Dijalog s mladima i organizacijama mladih te donositeljima odluka koji služi kao forum za stalno zajedničko promišljanje o prioritetima, provedbi i praćenju europske suradnje u području povezanom s mladima.
Treći ciklus Treća razina kvalifikacijskog okvira za europski prostor visokog obrazovanja koju su u okviru bolonjskog procesa dogovorili ministri nadležni za visoko obrazovanje na sastanku u Bergenu u svibnju 2005. Deskriptor trećeg ciklusa kvalifikacijskog okvira europskog prostora visokog obrazovanja odgovara ishodima učenja za 8. razinu Europskog kvalifikacijskog okvira.
Stručna praksa (studentska praksa) Provođenje određenog vremenskog razdoblja u poduzeću ili organizaciji u drugoj zemlji radi stjecanja posebnih kompetencija koje su potrebne na tržištu rada, radi stjecanja radnog iskustva i radi boljeg razumijevanja gospodarske i socijalne kulture te zemlje.
Transnacionalno Odnosi se, ako nije drugačije navedeno, na bilo koju aktivnost (mjeru) koja uključuje najmanje dvije zemlje sudionice programa.
Transverzalne (meke, životne) vještine Uključuju sposobnost kritičkog mišljenja, znatiželju i kreativnost, preuzimanje inicijative, rješavanje problema i suradnju, sposobnost učinkovite komunikacije u multikulturnom i interdisciplinarnom okruženju, sposobnost prilagodbe kontekstu, uspješno savladavanje stresa i nesigurnosti; te vještine čine ključne kompetencije.
Alati Unije za transparentnost i priznavanje Instrumenti kojima se pomaže dionicima da razumiju, cijene i, prema potrebi, priznaju ishode učenja i kvalifikacije diljem Unije.
Vrednovanje neformalnog i informalnog učenja

Postupak potvrđivanja koji provodi ovlašteno tijelo i kojim se potvrđuje da je osoba stekla ishode učenja u skladu sa standardom, a sastoji se od sljedeće četiri faze:

  1. utvrđivanje posebnih iskustava pojedinca dijalogom
  2. dokumentiranje kako bi se prikazala iskustva pojedinca
  3. formalno vrednovanje tih iskustava i
  4. certificiranje rezultata vrednovanja, što može dovesti do stjecanja djelomične ili cjelovite kvalifikacije.
Strukovno obrazovanje i osposobljavanje Obrazovanje i osposobljavanje čiji je cilj polaznicima pružiti teorijsko i praktično znanje, vještine i/ili kompetencije potrebne za određena zanimanja ili općenito na tržištu rada. Za potrebe projekata Erasmus+ u okviru aktivnosti (mjera) strukovnog obrazovanja i osposobljavanja naglasak se stavlja na početno i kontinuirano strukovno obrazovanje i osposobljavanje.
Virtualna mobilnost Niz aktivnosti potpomognutih informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, uključujući e-učenje, kojima se ostvaruju ili olakšavaju međunarodna, suradnička iskustva u kontekstu poučavanja, osposobljavanja ili učenja.
Učenje kroz rad Vrsta učenja koje uključuje stjecanje znanja, vještina i kompetencija obavljanjem zadaća u radnom okruženju, na radnome mjestu (kao što je izmjenično osposobljavanje) ili u ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, te promišljanje o njima.
Mladi U kontekstu programa Erasmus+ pojedinci u dobi od 13 do 30 godina.
Aktivnost mladih Izvanškolska aktivnost (kao što je razmjena mladih, volontiranje ili osposobljavanje mladih) koju obavlja mlada osoba, pojedinačno ili u skupini, posebno preko organizacija mladih, i koju obilježava neformalni pristup učenju.
Osoba koja radi s mladima Zaposlenik ili volonter uključen u neformalno učenje koji pruža potporu mladima u njihovu osobnom društveno-obrazovnom i profesionalnom razvoju.
Youthpass Europski alat za poboljšanje priznavanja ishoda učenja mladih ljudi i osoba koje rade s mladima stečenih sudjelovanjem u projektima koji se podupiru u okviru programa Erasmus+. Youthpass se sastoji od: a) potvrda koje sudionici mogu dobiti u nekoliko aktivnosti (mjera) programa i b) utvrđenog postupka kojim se podupiru mladi, osobe koje rade s mladima i organizacije mladih u promišljanjima o ishodima učenja stečenima u okviru projekta Erasmus+ u području povezanom s mladima i s neformalnim učenjem. Youthpass je dio šire strategije Europske komisije čiji je cilj poboljšati priznavanje neformalnog i informalnog učenja i rada s mladima u Europi i izvan nje.