Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Παράρτημα III - Γλωσσάριο όρων

Συνοδοί

Σύμφωνα με τον γενικό ορισμό που εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, συνοδός είναι το πρόσωπο που συνοδεύει συμμετέχοντες – εκπαιδευόμενους, προσωπικό ή άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας – με ειδικές ανάγκες (δηλαδή με αναπηρία) σε μια δραστηριότητα κινητικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία τους και η παροχή στήριξης και πρόσθετης βοήθειας. Επιπλέον, στην περίπτωση

  • κινητικότητας εκπαιδευόμενων ΕΕΚ και δραστηριοτήτων εθελοντισμού στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1,
  • κινητικότητας μαθητών μικρής ή μεγάλης διάρκειας και μικτής κινητικότητας νέων στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2,
  • συναντήσεων μεταξύ νέων και φορέων λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3,

συνοδός μπορεί να είναι επίσης ο ενήλικας που συνοδεύει στο εξωτερικό έναν ή περισσότερους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ, εθελοντές με λιγότερες ευκαιρίες, μαθητές ή νέους (ιδίως ανηλίκους ή νέους με μικρή εμπειρία σε μετακινήσεις εκτός της χώρας τους), ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και η ασφάλειά τους, καθώς και η αποτελεσματική μάθηση κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας κινητικότητας.

Πιστοποίηση Η διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι οι οργανισμοί που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο δράσης του προγράμματος Erasmus+ πληρούν μια σειρά ποιοτικών προτύπων ή προϋποθέσεων που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκεκριμένη δράση. Ανάλογα με το είδος της δράσης ή τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός που υποβάλλει αίτηση, η πιστοποίηση πραγματοποιείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό, τον αρμόδιο Εθνικό Οργανισμό ή ένα Κέντρο Πόρων SALTO. Η διαδικασία πιστοποίησης εφαρμόζεται για οργανισμούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε σχέδια ανώτατης εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας) ή σε δραστηριότητες κινητικότητας στον τομέα της νεολαίας.
Δράση Σκέλος ή μέτρο του προγράμματος Erasmus+. Παραδείγματα δράσεων είναι: οι στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, τα κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus, οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων κ.λπ.
Δραστηριότητα Μια σειρά εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός σχεδίου. Υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων (δραστηριότητες κινητικότητας, δραστηριότητες συνεργασίας κ.λπ.). Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Jean Monnet, μια δραστηριότητα ισοδυναμεί με μια δράση (βλέπε ορισμό ανωτέρω).
Εκπαίδευση ενηλίκων Όλες οι μορφές μη επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων, τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης (για τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση βλέπε ενότητα «ΕΕΚ»).
Ίδρυμα εκπαίδευσης ενηλίκων Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της μη επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
Ενήλικος εκπαιδευόμενος Κάθε άτομο το οποίο έχει ολοκληρώσει ή δεν συμμετέχει πλέον σε προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης και επιστρέφει στην εκπαίδευση συμμετέχοντας σε ορισμένα είδη προγραμμάτων διά βίου μάθησης (τυπική, μη τυπική ή άτυπη), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές σχολείου και ΕΕΚ.
Προπαρασκευαστική επίσκεψη Προπαρασκευαστική επίσκεψη στη χώρα του οργανισμού υποδοχής πριν από τις ανταλλαγές νέων ή τις δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο σχεδίων κινητικότητας νέων και δραστηριοτήτων ErasmusPro που εντάσσονται σε σχέδια κινητικότητας εκπαιδευόμενων ΕΕΚ. Σκοπός της προπαρασκευαστικής επίσκεψης είναι η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των δραστηριοτήτων μέσω της διευκόλυνσης και της προπαρασκευής των διοικητικών διαδικασιών, της ενίσχυσης του κλίματος εμπιστοσύνης και κατανόησης και της δημιουργίας μιας σταθερής εταιρικής σχέσης μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών. Στην περίπτωση σχεδίων κινητικότητας των νέων, οι νέοι μπορούν να συμμετάσχουν στην επίσκεψη με σκοπό να ενταχθούν πλήρως στην προετοιμασία του σχεδίου.
Συνδεόμενη οντότητα

Ως συνδεόμενες οντότητες θεωρούνται οι ακόλουθες (σύμφωνα με το άρθρο 122 του δημοσιονομικού κανονισμού):

  • νομικές οντότητες που έχουν νομικό ή κεφαλαιακό δεσμό με δικαιούχους, ο οποίος ούτε περιορίζεται στη συγκεκριμένη ενέργεια ούτε δημιουργείται με μοναδικό σκοπό την υλοποίησή της·
  • πλείονες οντότητες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για τη χορήγηση επιδότησης και σχηματίζουν από κοινού μία ενιαία οντότητα, η οποία μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ο μοναδικός δικαιούχος, ακόμη και στην περίπτωση που η οντότητα δημιουργείται ειδικά με σκοπό την υλοποίηση της ενέργειας

Οι συνδεόμενες οντότητες πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και μη αποκλεισμού, αλλά, κατά περίπτωση, και με τα κριτήρια επιλογής που ισχύουν για τους αιτούντες.

Αιτών Ο συμμετέχων οργανισμός ή η άτυπη ομάδα που υποβάλλει αίτηση επιχορήγησης. Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε μεμονωμένα είτε εξ ονόματος άλλων οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο. Στην τελευταία περίπτωση, ο αιτών είναι και ο συντονιστής.
Προθεσμία (υποβολής αίτησης) Η τελική ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να υποβληθεί το έντυπο αίτησης στον Εθνικό ή στον Εκτελεστικό Οργανισμό, ώστε η αίτηση να θεωρείται επιλέξιμη.
Μαθητεία Προγράμματα τύπου μαθητείας είναι οι μορφές Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΑΕΕΚ) κατά τα οποία συνδυάζονται τυπικά και εναλλάσσονται η κατάρτιση στην εταιρεία (περίοδοι πρακτικής άσκησης στον χώρο εργασίας) με την εκπαίδευση σε σχολική μονάδα (περίοδοι θεωρητικής/πρακτικής εκπαίδευσης που ακολουθείται σε ένα σχολείο ή κέντρο κατάρτισης), και των οποίων η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί σε εθνικά αναγνωρισμένα αρχικά προσόντα ΕΕΚ.
Βασικές δεξιότητες Γραμματισμός, μαθηματικά, επιστήμη & τεχνολογία· οι δεξιότητες αυτές συγκαταλέγονται στις βασικές δεξιότητες.
Δικαιούχος Σε περίπτωση επιλογής ενός σχεδίου, ο αιτών καθίσταται δικαιούχος επιχορήγησης Erasmus+. Ο δικαιούχος υπογράφει συμφωνία επιχορήγησης με τον Εθνικό ή τον Εκτελεστικό Οργανισμό που έχει επιλέξει το σχέδιο και ενημερώνεται από αυτόν για την απόφαση επιχορήγησης. Αν η αίτηση υποβάλλεται εξ ονόματος άλλων συμμετεχόντων οργανισμών, οι εταίροι μπορούν να καταστούν συνδικαιούχοι της επιχορήγησης.
Μικτή μάθηση Τύπος σπουδών που αφορά μάθηση συνδυαστικού χαρακτήρα. Συχνά χρησιμοποιείται συγκεκριμένα για να περιγράψει μαθήματα στο πλαίσιο των οποίων εφαρμόζεται ένας συνδυασμός συμβατικών εργαστηρίων ή σεμιναρίων διδασκαλίας διά ζώσης και διαδικτυακών μεθόδων για μαθήματα εξ αποστάσεως (όπως διαδίκτυο, τηλεόραση, τηλεδιασκέψεις).
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόσκληση που δημοσιεύεται από την Επιτροπή ή εξ ονόματος αυτής για την υποβολή, εντός καθορισμένης προθεσμίας, πρότασης για δράση που ανταποκρίνεται στους επιδιωκόμενους στόχους και πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) και /ή στους σχετικούς ιστότοπους της Επιτροπής και του Εθνικού ή του Εκτελεστικού Οργανισμού.
Πιστοποιητικό Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, εκδίδεται, κατά περίπτωση, έγγραφο το οποίο χορηγείται στο άτομο που ολοκλήρωσε μια δραστηριότητα μάθησης στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Το εν λόγω έγγραφο πιστοποιεί την παρακολούθηση και, κατά περίπτωση, τα μαθησιακά αποτελέσματα του συμμετέχοντος στη δραστηριότητα.
Λάθος εκ παραδρομής Αμελητέο λάθος ή απροσεξία που έχει γίνει ακούσια σε ένα κείμενο με αποτέλεσμα να αλλάζει το νόημά του, όπως τυπογραφικό λάθος ή μη ηθελημένη προσθήκη ή παράλειψη λέξης, φράσης ή αριθμητικού ψηφίου.
Συγχρηματοδότηση Η αρχή της συγχρηματοδότησης συνεπάγεται ότι μέρος του κόστους ενός σχεδίου που υποστηρίζεται από την ΕΕ πρέπει να βαρύνει τον δικαιούχο ή να καλύπτεται από εξωτερικές συνεισφορές πέραν της επιχορήγησης της ΕΕ.
Εταιρεία Τα νομικά πρόσωπα που ιδρύονται βάσει αστικού ή εμπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών εταιρειών και άλλα νομικά πρόσωπα που διέπονται από το δημόσιο ή το ιδιωτικό δίκαιο, εξαιρουμένων των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων.
Κοινοπραξία Δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες οργανισμοί που συνεργάζονται για να προετοιμάσουν, να υλοποιήσουν και να δώσουν συνέχεια σε ένα σχέδιο ή σε μια δραστηριότητα στο πλαίσιο ενός σχεδίου. Μια κοινοπραξία μπορεί να είναι εθνική (δηλαδή να απαρτίζεται από οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην ίδια χώρα) ή διεθνής (δηλαδή να απαρτίζεται από οργανισμούς διαφόρων χωρών).
Συντονιστής/Συντονιστικός οργανισμός Ο συμμετέχων οργανισμός που υποβάλλει αίτηση επιχορήγησης Erasmus+ εξ ονόματος μιας κοινοπραξίας οργανισμών εταίρων.
Κινητικότητα βάσει του συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων Περιορισμένη χρονική περίοδος σπουδών ή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό – στο πλαίσιο σπουδών που είναι σε εξέλιξη στο ίδρυμα προέλευσης – με στόχο την απόκτηση ακαδημαϊκών μονάδων. Μετά το πέρας της περιόδου κινητικότητας, οι φοιτητές επιστρέφουν στο ίδρυμα προέλευσής τους για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
Ακαδημαϊκή μονάδα Ένα σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός ατόμου, που έχουν αξιολογηθεί και τα οποία μπορούν να συνυπολογιστούν για να αποτελέσουν ένα προσόν ή να μεταφερθούν σε άλλα προγράμματα μάθησης ή προσόντα.
Κινητικότητα για την απόκτηση τίτλου σπουδών Περίοδος σπουδών στο εξωτερικό με στόχο την απόκτηση πτυχίου ή πιστοποιητικού στη χώρα/στις χώρες προορισμού.
Παράρτημα διπλώματος Έγγραφο που επισυνάπτεται στον επίσημο τίτλο σπουδών και παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τις σπουδές που ολοκληρώθηκαν, με μία συμφωνημένη μορφή, η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς. Έγγραφο που συνοδεύει έναν τίτλο ανώτατης εκπαίδευσης και παρέχει μια τυποποιημένη περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του πλαισίου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών που ολοκληρώνει ο κάτοχός του. Χορηγείται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO. Το Παράρτημα διπλώματος αποτελεί μέρος του Europass (βλέπε κατωτέρω). Στο πλαίσιο ενός διεθνούς κοινού προγράμματος σπουδών, συνιστάται η χορήγηση «κοινού παρατήματος διπλώματος» που καλύπτει ολόκληρο το πρόγραμμα και αναγνωρίζεται από όλα τα πανεπιστήμια που χορηγούν το πτυχίο.
Διπλό/πολλαπλό πτυχίο Πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται από τουλάχιστον δύο (διπλό) ή περισσότερα (πολλαπλό) ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μετά την ολοκλήρωση του οποίου ο φοιτητής λαμβάνει χωριστό τίτλο σπουδών από κάθε συμμετέχον ίδρυμα.
Διπλή σταδιοδρομία Ο συνδυασμός αθλητικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου με γενική εκπαίδευση ή εργασία.
ECHE (Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση) Πιστοποίηση που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει τη δυνατότητα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Χωρών του Προγράμματος να είναι επιλέξιμα για υποβολή αίτησης και συμμετοχή σε δραστηριότητες μάθησης και συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Ο χάρτης ορίζει τις θεμελιώδεις αρχές με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ένα ίδρυμα όσον αφορά τη διοργάνωση και την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας και συνεργασίας υψηλού επιπέδου, και προβλέπει τις προϋποθέσεις τις οποίες αυτό αποδέχεται να πληροί, ώστε να εξασφαλίζει υπηρεσίες και διαδικασίες υψηλής ποιότητας, καθώς και την παροχή αξιόπιστης και διαφανούς ενημέρωσης.
ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων) Ένα σύστημα που εστιάζει στον εκπαιδευόμενο για τη συγκέντρωση και τη μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων, και το οποίο βασίζεται στη διαφάνεια των διαδικασιών μάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης. Στόχος του είναι να διευκολύνει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών και κινητικότητας των εκπαιδευομένων μέσω της αναγνώρισης των τίτλων και των περιόδων μάθησης. Βοηθά στον σχεδιασμό, την περιγραφή και την υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών, καθώς και στην παροχή τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης. Η εφαρμογή του ECTS, σε συνδυασμό με πλαίσια επαγγελματικών προσόντων που βασίζονται στα αποτελέσματα, αυξάνει τη διαφάνεια των προγραμμάτων σπουδών και των προσόντων και διευκολύνει την αναγνώρισή τους.
ECVET (Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) Σύστημα που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της επικύρωσης, της αναγνώρισης και της συσσώρευσης επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια διαμονής σε άλλη χώρα ή στο πλαίσιο διαφορετικών καταστάσεων. Στόχος του ECVET είναι η βελτίωση της συμβατότητας των διαφόρων συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και των προσόντων που αποκτώνται βάσει αυτών. Δημιουργεί ένα τεχνικό πλαίσιο περιγραφής των προσόντων με τη μορφή μονάδων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει διαδικασίες αξιολόγησης, μεταφοράς, συσσώρευσης και αναγνώρισης.
Επιχείρηση Οποιαδήποτε επιχείρηση ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη νομική της μορφή ή τον οικονομικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.
EQAVET (Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) Εργαλείο αναφοράς για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, το οποίο βασίζεται σε έναν κύκλο ποιότητας τεσσάρων σταδίων που περιλαμβάνει τον καθορισμό και τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση των στόχων. Σέβεται την αυτονομία των εθνικών κυβερνήσεων και εφαρμόζεται προαιρετικά από τις δημόσιες αρχές και τα λοιπά όργανα που συμμετέχουν στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας.
EQF (Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων) Ένα κοινό ευρωπαϊκό μέσο αναφοράς που λειτουργεί ως πλαίσιο ερμηνείας και σύγκρισης διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επιπέδων τους. Στόχος του είναι η βελτίωση της διαφάνειας, της δυνατότητας σύγκρισης και μεταφοράς των επαγγελματικών προσόντων σε όλη την Ευρώπη, η προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων και των εκπαιδευομένων και η διευκόλυνση της διά βίου μάθησης, όπως ορίζεται στη σύσταση 2008/C 111/01 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
ESCO (Ευρωπαϊκή πολυγλωσσική ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων) Εντοπίζει και ταξινομεί, σε 25 ευρωπαϊκές γλώσσες, δεξιότητες και ικανότητες, προσόντα και επαγγέλματα που είναι συναφή για την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΕ. Το σύστημα παρέχει επαγγελματικά προφίλ που δείχνουν τις σχέσεις μεταξύ επαγγελμάτων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων. Το ESCO έχει αναπτυχθεί σε ανοικτό ηλεκτρονικό μορφότυπο και η χρήση του είναι δωρεάν για όλους.
Εγκατεστημένος Αφορά έναν οργανισμό ή φορέα που πληροί ορισμένες εθνικές προϋποθέσεις (καταχώριση, δήλωση, δημοσίευση κ.λπ.), οι οποίες καθιστούν δυνατή την επίσημη αναγνώρισή του από την εθνική του αρχή. Σε περίπτωση άτυπης ομάδας νέων, η νόμιμη κατοικία του νόμιμου εκπροσώπου της θεωρείται ότι έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα για τους σκοπούς της επιλεξιμότητας για επιχορήγηση Erasmus+.
Europass Το Europass είναι ένα χαρτοφυλάκιο πέντε διαφορετικών εγγράφων και ενός ηλεκτρονικού φακέλου που περιέχει περιγραφές όλων των μαθησιακών αποτελεσμάτων, των επίσημων τίτλων, της επαγγελματικής πείρας, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που απέκτησε ο κάτοχος του χαρτοφυλακίου με την πάροδο του χρόνου. Τα έγγραφα αυτά είναι: το βιογραφικό σημείωμα Europass, το παράρτημα διπλώματος, το συμπλήρωμα πιστοποιητικού, το πιστοποιητικό κινητικότητας Europass και το διαβατήριο γλωσσών. Το Europass περιλαμβάνει επίσης το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων, έναν εύχρηστο ηλεκτρονικό φάκελο που βοηθά τον κάτοχό του να δημιουργήσει έναν εξατομικευμένο κατάλογο καταγραφής των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων του. Στόχος του Europass είναι να διευκολύνει την κινητικότητα και να βελτιώσει τις προοπτικές εργασίας και διά βίου μάθησης στην Ευρώπη.
Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης Έγγραφο που αφορά τα κέντρα ΕΕΚ, τα σχολεία και τα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων και περιγράφει τις ανάγκες του ιδρύματος/οργανισμού όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας και τη διεθνοποίηση, καθώς και το πώς οι σχεδιαζόμενες ευρωπαϊκές δραστηριότητες θα ικανοποιήσουν τις εν λόγω ανάγκες. Το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης αποτελεί μέρος του εντύπου αίτησης που υποβάλλουν τα σχολεία και τα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων για μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1.
Ευρωπαϊκές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας Πρόκειται για ΜΚΟ οι οποίες: 1) λειτουργούν μέσω επίσημα αναγνωρισμένης δομής, η οποία αποτελείται από α) ευρωπαϊκό φορέα/γραμματεία (ο αιτών) νόμιμα εγκατεστημένη για τουλάχιστον ένα έτος στη Χώρα του Προγράμματος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και β) εθνικές οργανώσεις/παραρτήματα σε τουλάχιστον δώδεκα χώρες του προγράμματος, οι οποίες έχουν έννομη σχέση με τον ευρωπαϊκό φορέα/γραμματεία· 2) δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και ασκούν δραστηριότητες που υποστηρίζουν την υλοποίηση των δράσεων της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία· 3) απασχολούν νέους για τη διαχείριση και τη διοίκησή τους.
Ανωτέρα βία Απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο του συμμετέχοντος, που δεν οφείλεται σε δικό του σφάλμα ή αμέλεια.
Μαζικός αθλητισμός Η οργανωμένη άθληση που πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο από ερασιτέχνες αθλητές, και ο αθλητισμός για όλους.
Επικεφαλής ομάδας Επικεφαλής ομάδας, σε σχέδια κινητικότητας νέων, είναι ένας ενήλικας ο οποίος συνοδεύει τους νέους που συμμετέχουν σε ανταλλαγές και μεριμνά για την αποτελεσματική κατάρτιση (Youthpass), την προστασία και την ασφάλειά τους.
Ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, αλλά όχι απαραιτήτως στο πλαίσιο μιας οργάνωσης νεολαίας (αναφέρονται επίσης ως άτυπες ομάδες νέων) Ομάδες (τουλάχιστον τεσσάρων) νέων οι οποίες δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα βάσει του ισχύοντος εθνικού δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι εκπρόσωποί τους έχουν την ικανότητα να αναλαμβάνουν νομικές δεσμεύσεις εξ ονόματός τους. Οι εν λόγω ομάδες νέων μπορούν να είναι αιτούντες και εταίροι σε ορισμένες δράσεις του προγράμματος Erasmus+. Για λόγους απλούστευσης, στον παρόντα οδηγό εξομοιώνονται με τα νομικά πρόσωπα (οργανισμοί, ιδρύματα κ.λπ.) και εμπίπτουν στην κατηγορία των οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για τις δράσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν. Οι ομάδες πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον τέσσερα νεαρά άτομα, η ηλικία των οποίων να αντιστοιχεί στην ηλικία των νέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (13 ως 30 ετών). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον όλοι οι νέοι της ομάδας είναι ανήλικοι, η ομάδα μπορεί να εκπροσωπηθεί από έναν ενήλικο. Αυτό θα επέτρεπε σε μια ομάδα νέων ατόμων (όλοι ανήλικοι) να υποβάλουν αίτηση με τη βοήθεια ενός εργαζομένου στον τομέα της νεολαίας/μέντορα.
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) Κάθε είδος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, απονέμει αναγνωρισμένα πτυχία ή άλλους αναγνωρισμένους τίτλους τριτοβάθμιου επιπέδου, ανεξαρτήτως της ονομασίας των εν λόγω ιδρυμάτων, ή κάθε ίδρυμα το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση σε τριτοβάθμιο επίπεδο.
Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της ανώτατης εκπαίδευσης Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στη στήριξη των μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών και συμβάλλει στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Οι βασικοί τομείς μεταρρύθμισης που περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα είναι οι εξής: αύξηση του αριθμού των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης· βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της διδασκαλίας και της κατάρτισης των ερευνητών και εφοδιασμός των αποφοίτων με τις γνώσεις και τις βασικές μεταβιβάσιμες ικανότητες που απαιτούνται για την επιτυχία σε επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης· παροχή περισσότερων ευκαιριών στους φοιτητές ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες μέσω σπουδών ή κατάρτισης στο εξωτερικό και ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων της ανώτατης εκπαίδευσης· ενίσχυση του «τριγώνου της γνώσης» μέσω της σύνδεσης της εκπαίδευσης, της έρευνας και των επιχειρήσεων και τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών διακυβέρνησης και χρηματοδότησης για την προώθηση της αριστείας.
Άτυπες ομάδες νέων Βλέπε τον ορισμό για τις «ομάδες νέων που απασχολούνται στον τομέα της νεολαίας, αλλά όχι απαραιτήτως στο πλαίσιο μιας οργάνωσης νεολαίας».
Άτυπη μάθηση Η μάθηση που προκύπτει από καθημερινές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία, την οικογένεια ή την αναψυχή, και που δεν είναι οργανωμένη ή δομημένη από άποψη στόχων, χρόνου ή μαθησιακής υποστήριξης· μπορεί να μην είναι σκόπιμη από την πλευρά του μαθητή.
Διεθνής Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, αφορά οποιαδήποτε δράση στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον μία Χώρα του Προγράμματος και μία Χώρα Εταίρος.
Παρακολούθηση εργασίας (απόκτηση πρακτικής εμπειρίας) Βραχείας διάρκειας παραμονή σε οργανισμό εταίρο άλλης χώρας με στόχο την κατάρτιση μέσω της παρακολούθησης της καθημερινής εργασίας επαγγελματιών στον οργανισμό υποδοχής, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, της απόκτησης δεξιοτήτων και γνώσεων και/ή της οικοδόμησης μακροχρόνιων εταιρικών σχέσεων μέσω συμμετοχικής παρατήρησης.
Κοινό πτυχίο Ενιαίο πτυχίο που χορηγείται σε φοιτητή μετά την ολοκλήρωση κοινού προγράμματος. Το κοινό πτυχίο πρέπει να υπογράφεται από κοινού από τις αρμόδιες αρχές δύο ή περισσότερων συμμετεχόντων ιδρυμάτων και να αναγνωρίζεται επίσημα στις χώρες όπου είναι εγκατεστημένα τα εν λόγω συμμετέχοντα ιδρύματα.
Κοινά προγράμματα Προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης (σπουδών ή έρευνας) που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από κοινού και αναγνωρίζονται πλήρως από δύο ή περισσότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα κοινά προγράμματα μπορούν να εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης, δηλαδή σε επίπεδο πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού. Τα κοινά προγράμματα μπορεί να είναι εθνικά (όλα τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν βρίσκονται στην ίδια χώρα) ή διακρατικά/διεθνή (τουλάχιστον δύο χώρες εκπροσωπούνται μεταξύ των συμμετεχόντων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων).
Βασικές δεξιότητες Το σύνολο βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που χρειάζονται όλα τα άτομα για προσωπική ολοκλήρωση και εξέλιξη, ενεργή συμμετοχή στα κοινά, κοινωνική ένταξη και απασχόληση, όπως περιγράφεται στη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Μαθησιακή κινητικότητα Η μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας μόνιμης κατοικίας με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών, κατάρτισης ή μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Μπορεί να λαμβάνει τη μορφή πρακτικής άσκησης, μαθητείας, ανταλλαγών νέων, εθελοντισμού, διδασκαλίας ή συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, όπως εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, καθώς και δραστηριότητες αποστολής, φιλοξενίας και παρακολούθησης.
Μαθησιακά αποτελέσματα Η περιγραφή όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας υπό τη μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Διά βίου μάθηση Όλα τα είδη γενικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μη τυπικής μάθησης και άτυπης μάθησης που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου και έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων ή της συμμετοχής στην κοινωνία στο πλαίσιο μιας προοπτικής για κάθε άτομο χωριστά, για τον πολίτη, για τον πολιτισμό, για την κοινωνία και/ή για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών προσανατολισμού και συμβουλευτικής.
Καθοδήγηση Μέτρα προσωπικής υποστήριξης που παρέχονται στους εθελοντές, μαζί με μέτρα στήριξης που σχετίζονται με το έργο. Κύριος υπεύθυνος για την καθοδήγηση είναι ένας μέντορας, που διορίζεται από τον οργανισμό υποδοχής ή από τον συντονιστικό οργανισμό. Η καθοδήγηση περιλαμβάνει τακτικές συναντήσεις ώστε να παρακολουθείται η προσωπική κατάσταση του εθελοντή τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού υποδοχής. Η καθοδήγηση απευθύνεται προς τον ίδιο τον εθελοντή και, επομένως, το περιεχόμενο και η συχνότητα των συναντήσεων ποικίλλει ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες. Πιθανά θέματα των συναντήσεων καθοδήγησης: ικανοποίηση προσωπικών αναγκών, ικανοποιητικές συνθήκες στο πλαίσιο της ομάδας, ικανοποίηση σχετικά με τα καθήκοντα, πρακτικά θέματα κ.λπ.
Συμφωνία κινητικότητας/μάθησης Συμφωνία μεταξύ του οργανισμού αποστολής και του οργανισμού υποδοχής, καθώς και των συμμετεχόντων ατόμων, η οποία ορίζει τους στόχους και το περιεχόμενο της περιόδου κινητικότητας με στόχο τη διασφάλιση της συνάφειας και της ποιότητάς της. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται ως βάση για την αναγνώριση της περιόδου στο εξωτερικό από τον οργανισμό υποδοχής.
Μήνας Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και για τον σκοπό του υπολογισμού των επιχορηγήσεων, ένας μήνας ισούται με 30 ημέρες.
Ανοικτά μαζικά διαδικτυακά μαθήματα Τα ανοικτά μαζικά διαδικτυακά μαθήματα, γνωστά και ως «MOOC» (συντομογραφία του αντίστοιχου αγγλικό όρου: Massive Open Online Course), είναι ελεύθερα προσβάσιμα από όλους χωρίς χρεώσεις, προϋποθέσεις εισόδου ή άλλους περιορισμούς, και έχουν συχνά μεγάλους αριθμούς συμμετεχόντων. Ενίοτε διαθέτουν επιμέρους σκέλη που προβλέπουν φυσική παρουσία, π.χ. ενθαρρύνοντας συναντήσεις με τους συμμετέχοντες σε τοπικό επίπεδο, ή επίσημη αξιολόγηση. Ως επί το πλείστον, ωστόσο, χρησιμοποιούν την αξιολόγηση από ομοτίμους, την αυτοαξιολόγηση και την αυτόματη βαθμολόγηση. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές ανοικτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων, που επικεντρώνονται π.χ. σε συγκεκριμένους τομείς, ομάδες-στόχους (π.χ. συγκεκριμένα επαγγέλματα, εκπαιδευτικούς κ.λπ.) ή μεθόδους διδασκαλίας. Τα ανοικτά μαζικά διαδικτυακά μαθήματα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Erasmus+ πρέπει να είναι ανοικτά σε όλους και τόσο η συμμετοχή όσο και η χορήγηση πιστοποιητικού ή σήματος παρακολούθησης να είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες. Σημειώνεται ότι η απαίτηση ανοικτής πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό ισχύει και στην περίπτωση των ανοικτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων αλλά και κάθε άλλου ολοκληρωμένου κύκλου μαθημάτων ή σεμιναρίων που ολοκληρώνεται.
Μη τυπική μάθηση Μάθηση μέσω προγραμματισμένων δραστηριοτήτων (όσον αφορά τους στόχους και τον χρόνο της μάθησης), στο πλαίσιο των οποίων παρέχεται κάποιου είδους μαθησιακή υποστήριξη, χωρίς όμως να αποτελεί μέρος του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Επαγγελματικό προφίλ Το σύνολο των δεξιοτήτων, ικανοτήτων, γνώσεων και επαγγελματικών προσόντων που είναι συνήθως σημαντικά για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα.
Προγράμματα σπουδών ενός κύκλου Ολοκληρωμένα προγράμματα μεγάλης διάρκειας για την απόκτηση πτυχίου πρώτου ή δεύτερου κύκλου τα οποία, σε ορισμένες χώρες, εξακολουθούν να προσδιορίζονται από τη διάρκεια σε έτη και όχι από τις ακαδημαϊκές μονάδες. Στην πλειονότητα αυτών των χωρών, τα προγράμματα που δεν ακολουθούν το πρότυπο της διαδικασίας της Μπολόνια για τον πρώτο κύκλο σπουδών εντοπίζονται στους τομείς της ιατρικής, της οδοντιατρικής, της κτηνιατρικής, της νοσηλευτικής και της μαιευτικής και στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν ποσοστό 1-8% του συνόλου των φοιτητών. Η συνήθης διάρκεια των ολοκληρωμένων προγραμμάτων που οδηγούν σε νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι πέντε ή έξι έτη ή 300-360 μονάδες ECTS, ανάλογα με το επάγγελμα.
Ανοιχτή πρόσβαση Γενική έννοια της ανοιχτής δημοσίευσης συγκεκριμένου υλικού, ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτό και να το χρησιμοποιεί η ευρύτερη δυνατή ομάδα χρηστών, για τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό περιπτώσεων χρήσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ προβλέπεται απαίτηση ανοικτής πρόσβασης σε εκπαιδευτικούς πόρους και ενθαρρύνεται η ανοικτή πρόσβαση σε αποτελέσματα ερευνών και δεδομένα.
Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ΑΕΠ) Εκπαιδευτικό υλικό κάθε είδους (π.χ. διδακτικά βιβλία, φύλλα εργασίας, προγράμματα διδασκαλίας, εκπαιδευτικά βίντεο, πλήρη διαδικτυακά μαθήματα, εκπαιδευτικά παιχνίδια) το οποίο μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιεί, να προσαρμόζει και να μοιράζεται ελεύθερα με άλλους. Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είτε έχουν δημοσιευτεί με ανοικτή άδεια είτε είναι κοινόχρηστοι (δηλ. δεν προστατεύονται πλέον από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας). Υλικό που προσφέρεται δωρεάν αλλά δεν μπορεί ο καθένας να το προσαρμόσει ή να το μοιραστεί με άλλους δεν αποτελεί ανοικτό εκπαιδευτικό πόρο.
Ανοικτή άδεια Ο τρόπος με τον οποίο οι κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (δημιουργοί ή άλλοι δικαιούχοι) παρέχουν σε όλους τη νόμιμη άδεια να χρησιμοποιούν ελεύθερα το έργο τους. Στο πλαίσιο της απαίτησης ανοικτής πρόσβασης του Erasmus+, η ανοικτή άδεια που χρησιμοποιείται πρέπει να επιτρέπει κατ’ ελάχιστο τη χρήση, προσαρμογή και διανομή. Αναφορά στην ανοικτή άδεια πρέπει να γίνεται τόσο στο ίδιο το έργο όσο και οπουδήποτε διανέμεται το έργο. Κάθε εκπαιδευτικό υλικό με ανοικτή άδεια καλείται ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος (ΑΕΠ).
Ανοικτή μέθοδος συντονισμού Διακρατική μέθοδος που προβλέπει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, των οποίων οι εθνικές πολιτικές μπορούν κατά τον τρόπο αυτό να προσανατολιστούν προς ορισμένους κοινούς στόχους. Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, η ανοικτή μέθοδος συντονισμού εφαρμόζεται στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία.
Συμμετέχοντες Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ως συμμετέχοντες νοούνται τα άτομα που συμμετέχουν πλήρως σε ένα σχέδιο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, λαμβάνουν μέρος της επιχορήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους συμμετοχής τους (και ιδίως των δαπανών μετακίνησης και διαμονής). Συνεπώς, στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του προγράμματος (όπως οι στρατηγικές συμπράξεις), πρέπει να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ της εν λόγω κατηγορίας συμμετεχόντων (άμεσοι συμμετέχοντες) και των υπόλοιπων ατόμων που συμμετέχουν εμμέσως σε ένα σχέδιο (π.χ. ομάδες στόχου).
Συμμετέχων οργανισμός Κάθε οργανισμός ή άτυπη ομάδα νέων που συμμετέχει στην υλοποίηση σχεδίου Erasmus+. Ανάλογα με τον ρόλο τους στο σχέδιο, οι συμμετέχοντες οργανισμοί μπορούν να είναι αιτούντες ή εταίροι (ορίζονται και ως συναιτούντες, εφόσον έχουν καθοριστεί κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης επιχορήγησης). Όταν εγκρίνεται η επιχορήγηση του σχεδίου, οι αιτούντες γίνονται δικαιούχοι και οι εταίροι μπορούν να γίνουν συνδικαιούχοι σε περίπτωση που το έργο χρηματοδοτείται μέσω επιχορήγησης πολλαπλών δικαιούχων.
Εταίρος (οργανισμός) Ο οργανισμός που συμμετέχει στο σχέδιο αλλά δεν αναλαμβάνει τον ρόλο του αιτούντος.
Χώρες Εταίρoι Οι χώρες που δεν συμμετέχουν πλήρως στο πρόγραμμα Erasmus+ αλλά μπορεί να συμμετέχουν (ως εταίροι ή ως αιτούντες) σε ορισμένες δράσεις του προγράμματος. Ο κατάλογος των χωρών εταίρων του προγράμματος Erasmus+ περιλαμβάνεται στο Μέρος Α του παρόντος οδηγού, στην ενότητα «Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+».
Σύμπραξη Συμφωνία μεταξύ μιας ομάδας συμμετεχόντων ιδρυμάτων και/ή οργανώσεων σε διάφορες Χώρες του Προγράμματος για την πραγματοποίηση κοινών ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού ή για τη δημιουργία τυπικού ή άτυπου δικτύου σε ένα σχετικό πεδίο, όπως, για παράδειγμα, κοινά προγράμματα μάθησης για μαθητές και τους δασκάλους τους υπό μορφή ανταλλαγών σε επίπεδο τάξης και μακροχρόνιας κινητικότητας σε ατομικό επίπεδο, εντατικά προγράμματα στην ανώτατη εκπαίδευση και συνεργασία μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών με στόχο την προώθηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, περιλαμβανομένης της διασυνοριακής περιφερειακής συνεργασίας· μπορεί να επεκταθεί σε ιδρύματα και/ή οργανώσεις από Χώρες Εταίρους με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της σύμπραξης.
Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες Τα άτομα που αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες, οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας στον τομέα της νεολαίας. Πιο λεπτομερής ορισμός για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες παρέχεται στο Μέρος Α του παρόντος οδηγού, στην ενότητα «Ισότητα και ένταξη».
Άτομα με ειδικές ανάγκες Ένα άτομο με ειδικές ανάγκες είναι ένας δυνητικός συμμετέχων, η σωματική και ψυχική κατάσταση ή η κατάσταση υγείας του οποίου καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή του στο σχέδιο ή στη δραστηριότητα κινητικότητας χωρίς πρόσθετη οικονομική στήριξη.
Κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Μια ιδιωτική εταιρεία που α) ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και/ή β) εκτός των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, πραγματοποιεί ορισμένες ενέργειες που έχουν κοινωνική αξία.
Χώρες του Προγράμματος Χώρες μέλη και μη μέλη της ΕΕ που έχουν συστήσει έναν Εθνικό Οργανισμό και συμμετέχουν πλήρως στο πρόγραμμα Erasmus+. Ο κατάλογος των χωρών του προγράμματος Erasmus+ περιλαμβάνεται στο Μέρος Α του παρόντος οδηγού, στην ενότητα «Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+».
Σχέδιο Ένα συνεκτικό σύνολο δραστηριοτήτων που διοργανώνονται με στόχο την επίτευξη καθορισμένων στόχων και αποτελεσμάτων.
Προσόν Το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο προκύπτει όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο πέτυχε μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές.
Οργανισμός υποδοχής Στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του προγράμματος Erasmus+ (και ιδίως των δραστηριοτήτων κινητικότητας), ο οργανισμός υποδοχής είναι ο συμμετέχων οργανισμός που δέχεται έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες και διοργανώνει μία ή περισσότερες δραστηριότητες στο πλαίσιο σχεδίου του προγράμματος Erasmus+.
Ενισχυμένη καθοδήγηση Η ενισχυμένη καθοδήγηση είναι η εντατική διαδικασία καθοδήγησης που είναι αναγκαία για την υποστήριξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, αν αυτοί δεν είναι σε θέση να ασκήσουν μια δραστηριότητα εθελοντισμού ανεξάρτητα/με τακτική καθοδήγηση ή με υποστηρικτική διδασκαλία. Η ενισχυμένη καθοδήγηση περιλαμβάνει στενότερη επαφή και περισσότερες συναντήσεις με τον εθελοντή, καθώς και περισσότερο χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της τακτικής καθοδήγησης, εξασφαλίζοντας μια βήμα προς βήμα υποστήριξη των εθελοντών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του σχεδίου, καθώς και εκτός των ωρών εργασίας. Στόχος της ενισχυμένης καθοδήγησης είναι η επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου και η χορήγηση της δυνατότητας στον εθελοντή να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερη αυτονομία σε αυτό.
Σχολείο Ίδρυμα που παρέχει γενική, επαγγελματική ή τεχνική εκπαίδευση, σε οποιοδήποτε επίπεδο, από την προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συμβουλευτείτε τον κατάλογο με τα είδη ιδρυμάτων που ορίζονται ως σχολεία σε κάθε χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Εθνικό Οργανισμό της χώρας.
Οργανισμός αποστολής Στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του προγράμματος Erasmus+ (κυρίως των δραστηριοτήτων κινητικότητας), ο οργανισμός αποστολής είναι ο συμμετέχων οργανισμός που στέλνει έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες σε μια δραστηριότητα σχεδίου Erasmus+.
Προσόντα σύντομου κύκλου (ή ανώτατη εκπαίδευση βραχείας διάρκειας - SCHE) Στις περισσότερες χώρες περιλαμβάνονται στον πρώτο κύκλο του Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ISCED Επίπεδο 5). Συνήθως αντιστοιχούν σε περίπου 120 μονάδες ECTS εντός των εθνικών πλαισίων, που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών που αναγνωρίζεται σε χαμηλότερο επίπεδο από ένα πτυχίο στο τέλος του πρώτου κύκλου. Μερικά προγράμματα διαρκούν περισσότερο από τρία χρόνια, αλλά συνήθως δεν χορηγούν πάνω από 180 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS. Στην πλειονότητα των χωρών οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των ακαδημαϊκών μονάδων που αποκτούν στο SCHE για να προχωρήσουν σε προγράμματα μαθημάτων για απόκτηση πτυχίου. Οι περιγραφικοί δείκτες του κύκλου βραχείας διάρκειας αντιστοιχούν στα μαθησιακά αποτελέσματα του επιπέδου 5 του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (EQF).
ΜΜΕ (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) Οι επιχειρήσεις (βλέπε ορισμό ανωτέρω) που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, και/ή ο συνολικός ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Κοινωνική επιχείρηση Μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της, η οποία δεν είναι εισηγμένη στη ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια του σημείου 14) του άρθρου 4, παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, και η οποία: 1) σύμφωνα με το καταστατικό της ή άλλο καταστατικό έγγραφο με το οποίο ορίζεται η ίδρυση της επιχείρησης, έχει ως πρωταρχικό της στόχο την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού αντίκτυπού, παρά τη δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες, τα μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη της, όπου η επιχείρηση: α) παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες ή αγαθά που δημιουργούν κοινωνικά οφέλη και/ή β) χρησιμοποιεί μια καινοτόμο μέθοδο παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών, η οποία αποτελεί τον κοινωνικό της στόχο· 2) επανεπενδύει τα κέρδη της πρωτίστως και κυρίως για την επίτευξη του πρωταρχικού της στόχου και διαθέτει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για κάθε περίσταση κατά την οποία πραγματοποιείται διανομή των κερδών στους μετόχους και τους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν διανομή των κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό στόχο· 3) αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης με επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών και/ή των ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.
Προσωπικό Άτομα τα οποία, είτε σε επαγγελματική είτε σε εθελοντική βάση, ασχολούνται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση ή τη μη τυπική μάθηση των νέων. Σ’ αυτά τα άτομα περιλαμβάνονται καθηγητές, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, διευθυντές σχολείων, άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και μη εκπαιδευτικό προσωπικό.
Διαρθρωμένος διάλογος Διάλογος με νέους και με οργανώσεις νεολαίας, που χρησιμεύει ως φόρουμ για συνεχή κοινό προβληματισμό όσον αφορά τις προτεραιότητες, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας.
Τρίτος κύκλος Το επίπεδο του τρίτου κύκλου στο πλαίσιο των επαγγελματικών προσόντων για τον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης όπως συμφωνήθηκε από τους υπουργούς που είναι αρμόδιοι για την ανώτατη εκπαίδευση στη συνάντησή τους στο Bergen τον Μάιο του 2005 στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια. Οι περιγραφικοί δείκτες του τρίτου κύκλου του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης αντιστοιχούν στα μαθησιακά αποτελέσματα του επιπέδου 8 του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων.
Πρακτική άσκηση Περίοδος απασχόλησης σε επιχείρηση ή οργανισμό άλλης χώρας, με στόχο την απόκτηση συγκεκριμένων ικανοτήτων που απαιτούνται για την αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής πείρας και τη βελτίωση της κατανόησης της οικονομικής και κοινωνικής κουλτούρας της συγκεκριμένης χώρας.
Διακρατικές δράσεις Αφορά, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, κάθε δράση στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο χώρες του προγράμματος.
Εγκάρσιες (ή προσωπικές ή μη τεχνικές) δεξιότητες Περιλαμβάνουν την ικανότητα να έχει κανείς κριτική σκέψη, να είναι φιλομαθής και δημιουργικός, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να δίνει λύσεις και να εργάζεται με ομαδικό πνεύμα, να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά σε ένα πολυπολιτισμικό και διεπιστημονικό περιβάλλον, να είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και να αντεπεξέρχεται σε συνθήκες άγχους και αβεβαιότητας. Οι εν λόγω δεξιότητες συγκαταλέγονται στις βασικές δεξιότητες.
Διαφάνεια της Ένωσης και εργαλεία αναγνώρισης Μέσα που βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν, να εκτιμήσουν και, ανάλογα με την περίπτωση, να αναγνωρίσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα σε ολόκληρη την Ένωση.
Επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Διαδικασία επιβεβαίωσης από εξουσιοδοτημένο φορέα, ο οποίος βεβαιώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία κρίνονται με βάση ένα σχετικό πρότυπο. Η επικύρωση αποτελείται από τα εξής τέσσερα διακριτά στάδια:

  1. τον προσδιορισμό, μέσω διαλόγου, της συγκεκριμένης πείρας ενός ατόμου·
  2. την τεκμηρίωση – ώστε να καταγραφεί σαφώς η πείρα του ατόμου·
  3. την τυπική αξιολόγηση αυτής της πείρας· και
  4. την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πλήρες ή μερικό επαγγελματικό προσόν.
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) Εκπαίδευση και κατάρτιση που στόχο έχει να παράσχει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις, την τεχνογνωσία, τις δεξιότητες και/ή ικανότητες που απαιτούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ή στην ευρύτερη αγορά εργασίας. Για τους σκοπούς του προγράμματος Erasmus+, σχέδια που εστιάζουν στην αρχική ή τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ΕΕΚ.
Εικονική κινητικότητα Σύνολο δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης, και καθιστούν δυνατές ή διευκολύνουν τις διακρατικές και/ή διεθνείς εμπειρίες συνεργασίας σε σχέση με τη διδασκαλία, την κατάρτιση ή τη μάθηση.
Μάθηση στον χώρο εργασίας Τύπος σπουδών που περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσα από την εκτέλεση καθηκόντων σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο –αλλά και τον δημιουργικό προβληματισμό σχετικά με τα καθήκοντα αυτά–, είτε στο χώρο εργασίας (όπως η εναλλαγή κατάρτισης) ή σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Νέοι Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, τα άτομα ηλικίας μεταξύ 13 και 30 ετών.
Δραστηριότητα νέων Μια εξωσχολική δραστηριότητα (όπως ανταλλαγή νέων, εθελοντισμός ή κατάρτιση νέων) που πραγματοποιείται από έναν νέο, είτε ατομικά είτε ομαδικά, ιδίως μέσω οργανώσεων νεολαίας, και βασίζεται σε μη τυπική προσέγγιση της μάθησης.
Εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας Επαγγελματίας ή εθελοντής που συμμετέχει σε δραστηριότητα μη τυπικής μάθησης και βοηθά νέους στην πορεία της προσωπικής κοινωνικοεκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξής τους.
Youthpass Ευρωπαϊκό εργαλείο για τη βελτίωση της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των νέων και των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, τα οποία έχουν προκύψει από τη συμμετοχή τους σε σχέδια που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το Youthpass συνίσταται σε: α) πιστοποιητικά που μπορούν να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες σε διάφορες δράσεις του προγράμματος· και β) μια καθορισμένη διαδικασία που βοηθά τους νέους, τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και τις οργανώσεις νεολαίας να προβληματιστούν για τα μαθησιακά αποτελέσματα ενός σχεδίου Erasmus+ στον τομέα της νεολαίας και της μη τυπικής μάθησης. Το Youthpass εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στη βελτίωση της αναγνώρισης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης.