Spis treści
Szukaj w przewodniku

Załącznik II – Upowszechnianie i wykorzystywanie wyników

Praktyczny poradnik dla beneficjentów

Wprowadzenie

Działania służące upowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników są sposobem promowania pracy, jaką wykonano w ramach projektu Erasmus+. Dzielenie się wynikami, wnioskami oraz rezultatami i ustaleniami poza organizacjami uczestniczącymi umożliwi szerszej społeczności korzystanie z prac, które otrzymały finansowanie UE, jak również promowanie starań organizacji na rzecz realizacji celów programu Erasmus+, w ramach którego szczególną uwagę poświęca się związkowi między programem a strategiami politycznymi. Dlatego każdy z projektów wspieranych w programie jest krokiem w kierunku osiągnięcia określonych w nim ogólnych celów zmierzających do ulepszenia i modernizacji systemów kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

Działania upowszechniające będą różne w przypadku poszczególnych projektów i należy rozważyć, jakie rodzaje działań upowszechniających są odpowiednie w odniesieniu do każdej organizacji uczestniczącej. Partnerzy w mniejszych projektach powinni podjąć się upowszechniania i wykorzystywania wyników odpowiednio do poziomu ich działania. Działania upowszechniające wyniki projektu w dziedzinie mobilności łączą się z innymi wymogami niż w przypadku projektu partnerstwa. Zakres działań pod względem upowszechniania i wykorzystywania wyników wzrasta wraz z wielkością i znaczeniem strategicznym projektu. Na etapie składania wniosku wnioskodawcy są proszeni o wyjaśnienie swoich zamiarów i planów dotyczących działań w zakresie upowszechniania i wykorzystywania wyników, a jeżeli projekt zostanie wybrany, będzie się od nich wymagać realizacji tych działań.

W podrozdziale 1 zdefiniowano kilka kluczowych pojęć i wyjaśniono, co można osiągnąć dzięki upowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników oraz w jaki sposób wspomniane działania przyczynią się do osiągnięcia ogólnych celów projektu.

W podrozdziale 2 przedstawiono wymogi dla beneficjentów programu Erasmus+ w zakresie upowszechniania i wykorzystywania wyników.

1. Upowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektów: co, dlaczego, kto, kiedy, gdzie i jak.

Co oznacza upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów?

Upowszechnianie to zaplanowany proces informowania głównych zainteresowanych o rezultatach programów i inicjatyw. Proces ten zachodzi, gdy osiągnięte zostały rezultaty tych programów i inicjatyw. W przypadku programu Erasmus+ obejmuje on jak najszersze upowszechnianie informacji na temat sukcesów i wyników projektu. Informowanie innych osób i podmiotów o projekcie będzie miało w przyszłości wpływ na inne organizacje i przyczyni się do zwiększenia prestiżu organizacji realizującej projekt. Skuteczne upowszechnianie wyników wymaga opracowania na początku projektu odpowiedniego procesu. Powinien on odnosić się do przesłanek, zakresu, sposobu, czasu, odbiorcy i miejsca upowszechniania wyników zarówno podczas okresu finansowania, jak i po jego zakończeniu.

Wykorzystywanie oznacza a) z jednej strony zaplanowany proces przekazywania pozytywnych wyników programów i przedsięwzięć odpowiednim decydentom w ramach uregulowanych systemów lokalnych, regionalnych, krajowych lub europejskich, b) z drugiej strony zaplanowany proces przekonywania indywidualnych użytkowników końcowych do przyjmowania i/lub stosowania wyników tych programów i przedsięwzięć. W przypadku programu Erasmus+ oznacza to maksymalizowanie potencjału finansowanych działań tak, aby z wyników korzystano poza okresem realizacji projektu. Należy zauważyć, że projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego programu na rzecz uczenia się przez całe życie i wspierania europejskich strategii politycznych w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Wyniki należy przygotować w sposób umożliwiający dostosowanie ich do potrzeb innych, przeniesienie na nowe obszary, zapewnienie trwałości po zakończeniu okresu finansowania lub stosowanie w celu wywierania wpływu na przyszłą politykę i praktykę.

Zatem upowszechnianie i wykorzystywanie to dwa odrębne, ale ściśle ze sobą powiązane pojęcia.

Co należy rozumieć przez „wyniki działania”?

Wyniki są rezultatami projektów dofinansowanych przez UE. Rodzaj wyniku zależy od rodzaju projektu.

Wynik to produkt lub rezultat uzyskany w ramach danego projektu, który można ująć ilościowo. Kategoryzację wyników projektów można znaleźć w wykazie w podrozdziale „Co można upowszechniać i wykorzystywać?”.

Wyniki niektórych projektów trudno ująć ilościowo. Przykładem takiego osiągnięcia może być podniesienie świadomości. Tego rodzaju wyniki należy mierzyć, korzystając z badań opinii i satysfakcji.

Co oznaczają wpływ i trwałość?

Wpływ oznacza oddziaływanie realizowanego działania lub jego wyników na ludzi, praktyki, organizacje i systemy. Plany upowszechniania i wykorzystywania wyników mogą pomóc zmaksymalizować skutek opracowywanych działań, tak że będą one jeszcze przez lata wywierały wpływ na bezpośrednich uczestników i partnerów. Należy także uwzględnić korzyści dla innych zainteresowanych stron, tak aby projekty wywierały wyraźniejsze skutki, a zainteresowane strony korzystały z nich w jak największym zakresie.

Trwałość jest zdolnością kontynuowania projektu i wykorzystywania jego wyników po zakończeniu okresu finansowania. Wyniki projektu można wówczas stosować i wykorzystywać w dłuższej perspektywie, być może poprzez komercjalizację, akredytację lub włączanie do codziennych działań. Nie wszystkie części projektu lub wyniki mogą być trwałe, zatem ważne jest, aby postrzegać upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów jako proces postępujący, który wykracza poza czas trwania projektu i będzie trwał w przyszłości.

Jakie są założenia i cele upowszechniania i wykorzystywania wyników?

Pierwszym celem upowszechniania i wykorzystywania wyników projektu jest ich rozprzestrzenienie. Drugim celem jest przyczynianie się do wdrażania i kształtowania krajowych i europejskich strategii politycznych i systemów. Beneficjenci powinni wypracować własny sposób osiągania tego celu. Opracowywanie pomysłów na upowszechnianie i wykorzystywanie wyników ma znaczenie w przypadku każdego projektu finansowanego w ramach programu Erasmus+. Działania w tym zakresie powinny być jednak proporcjonalne i dostosowane pod względem doboru i intensywności do konkretnych potrzeb i rodzaju opracowywanego projektu. Należy uwzględnić, czy projekt jest ukierunkowany na proces, czy też ma na celu stworzenie trwałych rezultatów; czy jest niezależny, czy też stanowi część większej inicjatywy; czy jest przygotowywany przez organizacje uczestniczące działające na dużą, czy na małą skalę itp. Organizacje uczestniczące powinny omówić założenia i cele działań lub planu i wybrać najlepsze działania i podejścia, a także rozdzielić zadania pomiędzy partnerów, uwzględniając szczególne cechy projektu.

W przypadku zorganizowanych projektów współpracy, takich jak partnerstwa strategiczne, sojusze na rzecz wiedzy, projekty w zakresie sportu, współpracy strategicznej i budowania potencjału, dobrej jakości plan upowszechniania i wykorzystywania wyników powinien zawierać wymierne i realistyczne cele oraz szczegółowy harmonogram, a także zapewniać planowanie zasobów dla działań, które mają zostać podjęte. Uczestnictwo grup docelowych w działaniach pomoże także zmaksymalizować wykorzystanie wyników projektu. Ważne jest przygotowanie odpowiedniej strategii od samego początku, ponieważ jest ona głównym sposobem ułatwiającym komunikację z docelowymi odbiorcami. W projektach w dziedzinie mobilności nie przewidziano takiego wymogu. Organizatorów projektu zachęca się jednak do informowania o efektach kształcenia / uczenia się uzyskanych przez uczestników takich działań. Powinni oni także zachęcać uczestników do dzielenia się informacjami na temat korzyści z uczestnictwa w mobilności. Wreszcie, część programu dotycząca upowszechniania ma też na celu podniesienie jakości programu przez pobudzanie innowacyjnych projektów i wymianę najlepszych praktyk.

Komunikacja jest szerszym pojęciem. Obejmuje działania informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększanie świadomości i silniejsze wyeksponowanie działań realizowanych w ramach projektu; wykracza zatem poza upowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektu. Bardzo często trudno jest jednak wyraźnie rozgraniczyć te obszary. Z tego powodu skuteczniejszym rozwiązaniem może być zaplanowanie ogólnych ram strategicznych obejmujących obie dziedziny tak, aby jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby. Upowszechnianie i wykorzystywanie wyników powinno stanowić kluczową część wszelkich działań informacyjnych odbywających się w trakcie realizacji projektu.

Dlaczego dzielenie się wynikami projektów jest ważne? Jakie są szersze korzyści?

Poświęcenie czasu na przygotowanie kompleksowego planu upowszechniania i wykorzystywania wyników będzie korzystne zarówno dla beneficjenta, jak i dla jego partnerów. Oprócz zwiększenia prestiżu organizacji działania w zakresie upowszechniania i wykorzystywania wyników mogą często stwarzać nowe możliwości rozszerzenia projektu i jego wyników lub rozwijania nowych partnerstw na przyszłość. Skuteczne upowszechnianie i wykorzystywanie wyników może także prowadzić do zewnętrznego uznawania przeprowadzonych prac, zapewniając im większe uznanie. Dzielenie się wynikami pozwoli innym na korzystanie z działań i doświadczeń programu Erasmus+. Wyniki projektu mogą służyć jako przykłady i inspirować innych, pokazując, co można osiągnąć w ramach programu.

Upowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektów może dostarczyć podstaw merytorycznych dla przyszłej polityki i praktyki. Działania w zakresie upowszechniania i wykorzystywania wyników realizowane przez beneficjentów będą wspierały szerszy cel, jakim jest ulepszenie systemów Unii Europejskiej. Wpływ programu Erasmus+ jest mierzony nie tylko jakością wyników projektu, ale także zakresem, w jakim te wyniki są znane i stosowane poza partnerstwem realizującym projekt. Dotarcie do jak największej liczby potencjalnych użytkowników poprzez skuteczne upowszechnianie wyników pozwoli uzyskać zwrot z inwestycji.

Upowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektu zwiększa także świadomość możliwości oferowanych przez program i podkreśla europejską wartość dodaną działań wspieranych w ramach programu Erasmus+. Może się to przyczyniać do pozytywnego postrzegania przez społeczeństwo i zachęcać do szerszego uczestnictwa w tym nowym programie UE. Rozważenie założeń i celów planu upowszechniania i wykorzystywania wyników ma podstawowe znaczenie. Powinny one łączyć się z celami projektu, aby zapewnić stosowanie metod i podejść odpowiednich dla projektu Erasmus+ i jego wyników, jak również dla określonych docelowych odbiorców. Cele upowszechniania i wykorzystywania wyników mogą obejmować:

 • upowszechnianie wiedzy;
 • rozszerzanie wpływu;
 • angażowanie zainteresowanych stron i grup docelowych;
 • dzielenie się rozwiązaniami i know-how;
 • wywieranie wpływu na politykę i praktykę;
 • rozwijanie nowych partnerstw.

Co można upowszechniać i wykorzystywać?

Następnym krokiem jest określenie tego, co można upowszechniać i wykorzystywać. Wyniki projektu mogą mieć różny charakter i obejmować zarówno konkretne (materialne) wyniki, jak też umiejętności i osobiste doświadczenia zdobyte przez organizatorów projektu i przez uczestników działań (wyniki niematerialne).

Wyniki materialne mogą obejmować na przykład:

 • podejście lub model pozwalające rozwiązać problem;
 • praktyczne narzędzie lub produkt, np. podręczniki, programy nauczania, cyfrowe narzędzia edukacyjne;
 • sprawozdania z badań lub studia badawcze;
 • przewodniki na temat dobrych praktyk lub studia przypadku;
 • sprawozdania z oceny;
 • świadectwa uznania;
 • biuletyny lub broszury informacyjne.

W celu upowszechniania na szerszą skalę doświadczeń, strategii, procesów itp. zaleca się ich dokumentowanie.

Wyniki niematerialne mogą obejmować na przykład:

 • wiedzę i doświadczenie zdobyte przez uczestników, osoby uczące się lub kadrę;
 • większe umiejętności lub osiągnięcia;
 • większą świadomość kulturową;
 • lepsze umiejętności językowe.

Wyniki niematerialne są często trudniejsze do zmierzenia. W rejestrowaniu tego rodzaju wyników może być pomocne korzystanie z wywiadów, kwestionariuszy, testów, obserwacji lub mechanizmów samooceny.

Kim są odbiorcy docelowi?

Zasadnicze znaczenie ma zidentyfikowanie grup docelowych zarówno na różnych poziomach geograficznych (lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim), jak również we własnej dziedzinie beneficjenta (współpracownicy, partnerzy, władze lokalne, inne organizacje prowadzące ten sam rodzaj działalności, sieci itp.). Działania i komunikaty muszą być odpowiednio dostosowane do odbiorców i grup docelowych, na przykład:

 • użytkowników końcowych działań i rezultatów osiągniętych w ramach projektu;
 • zainteresowanych stron, ekspertów lub specjalistów w danej dziedzinie i innych zainteresowanych stron;
 • decydentów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim;
 • prasy i mediów;
 • ogółu społeczeństwa.

Plany w ramach projektu powinny być na tyle elastyczne, aby umożliwić grupom docelowym i innym zainteresowanym stronom zaangażowanie się na różnych etapach projektu. Pozwoli to zapewnić zgodność projektu z ich potrzebami. Ich uczestnictwo podkreśli również potencjalną wartość projektu beneficjenta, a także pomoże informować o nim innych zainteresowanych w całej Europie.

W jaki sposób należy upowszechniać i wykorzystywać wyniki?

W celu dotarcia do jak największej liczby osób zaleca się przetłumaczenie jak największej liczby materiałów informacyjnych i rezultatów projektu na jak najwięcej języków. Zaleca się tłumaczenie na wszystkie języki danego partnerstwa i na język angielski; koszty takiego tłumaczenia można w stosownych przypadkach umieścić we wniosku o dofinansowanie.

Istnieje wiele różnych sposobów upowszechniania i wykorzystywania wyników. Doceniane będą kreatywność i wysuwanie nowych pomysłów, dzięki którym projekt Erasmus+ i jego wyniki będą się naprawdę wyróżniały. Beneficjenci mogą wykorzystywać następujące środki:

 • Platforma rezultatów programu Erasmus+ (zob. poniżej);
 • strony internetowe projektu lub organizacji;
 • spotkania z kluczowymi zainteresowanymi stronami i wizyty u nich;
 • specjalnie zorganizowane wydarzenia umożliwiające dyskusję, np. sesje informacyjne, warsztaty, seminaria (online), szkolenia, wystawy, pokazy lub oceny koleżeńskie / środowiskowe;
 • ukierunkowane materiały w formie pisemnej, np. sprawozdania, artykuły w prasie specjalistycznej, biuletyny, komunikaty prasowe, ulotki lub broszury;
 • media i produkty audiowizualne, np. radio, telewizja, YouTube, Flickr, wideoklipy, podcasty lub aplikacje;
 • media społecznościowe;
 • imprezy publiczne;
 • oznakowanie i logo projektu;
 • istniejące kontakty i sieci.

Jeżeli chodzi o wykorzystywanie, należy rozważyć, w jaki sposób wyniki mogą wywrzeć wpływ na projekt, użytkowników końcowych, partnerów lub decydentów. Mechanizmy wykorzystywania wyników obejmują:

 • pozytywne skutki dla renomy organizacji uczestniczących;
 • większą świadomość tematyki, celu lub zakresu działalności;
 • większe wsparcie finansowe ze strony innych zwolenników lub darczyńców;
 • większy wpływ na politykę i praktykę.

Kiedy należy realizować działania w zakresie upowszechniania i wykorzystywania wyników?

Upowszechnianie i wykorzystywanie wyników jest integralną częścią projektu Erasmus+ przez cały okres jego realizacji: od początkowego pomysłu beneficjenta, w trakcie projektu, a nawet po zakończeniu finansowania z funduszy europejskich.

Niezbędne jest opracowanie harmonogramu działań wraz z uczestniczącymi partnerami oraz przydzielenie odpowiedniego budżetu i zasobów. Plan powinien zawierać:

 • uzgodnienie z partnerami realistycznych celów i terminów, aby monitorować postępy; 
 • dostosowanie działań w zakresie upowszechniania i wykorzystywania wyników do kluczowych etapów projektu;
 • zapewnienie odpowiedniej elastyczności pozwalającej reagować na potrzeby grupy docelowej oraz dalsze zmiany w polityce i praktyce.

Przykłady działań na różnych etapach cyklu projektowego obejmują:

PRZED rozpoczęciem projektu

 • przygotowanie planu upowszechniania i wykorzystywania wyników;
 • zdefiniowanie oczekiwanego wpływu i rezultatów;
 • rozważenie sposobu upowszechniania i wykorzystywania wyników oraz określenie ich odbiorcy.

PODCZAS projektu

 • kontaktowanie się z odpowiednimi mediami, np. na poziomie lokalnym lub regionalnym;
 • prowadzenie takich regularnych działań jak sesje informacyjne, szkolenia, pokazy, wzajemne oceny;
 • ocenę wpływu na grupy docelowe;
 • zaangażowanie innych zainteresowanych stron w celu przeniesienia wyników na użytkowników końcowych, nowe obszary, strategie polityczne;
 • dodanie baneru z linkiem do karty projektu na platformie rezultatów programu Erasmus+ na stronie internetowej projektu;

Na etapie raportu końcowego

PO zakończeniu projektu

 • dalsze upowszechnianie (zgodnie z opisem powyżej);
 • rozwijanie pomysłów na rzecz dalszej współpracy;
 • ocenę osiągnięć i wpływu;
 • kontakty z odpowiednimi mediami;
 • w stosownych przypadkach kontakty z decydentami;
 • współpraca z Komisją Europejską poprzez wnoszenie użytecznego wkładu w prowadzone przez nią działania upowszechniające i wykorzystujące wyniki projektu.

Jak ocenić powodzenie?

Zasadniczą częścią tego procesu jest ocena wpływu. Pozwala ona ocenić osiągnięcia i sformułować zalecenia dotyczące przyszłych ulepszeń. Aby zmierzyć postępy w zakresie realizacji celów, można skorzystać ze wskaźników. Są to znaki pomagające zmierzyć wydajność. Wskaźniki ilościowe dotyczą danych liczbowych i procentowych, natomiast jakościowe – jakości uczestnictwa i doświadczeń. Do pomiaru wpływu można wykorzystywać również kwestionariusze, wywiady, obserwacje i oceny. Określenie wskaźników odnoszących się do różnych działań w ramach projektu powinno zostać przewidziane na początku projektu i stanowić część ogólnego planu upowszechniania.

Niektóre z przykładów obejmują:

 • fakty i dane liczbowe związane ze stroną internetową organizatorów projektu (aktualizacje, wejścia, konsultacja, odsyłacze);
 • liczbę spotkań z kluczowymi zainteresowanymi stronami;
 • liczbę uczestników zaangażowanych w dyskusje i sesje informacyjne (warsztaty, seminaria, wzajemną ocenę); działania następcze;
 • produkcję i obrót produktami;
 • relacje w mediach (artykuły w specjalistycznych biuletynach prasowych, komunikaty prasowe, wywiady itp.);
 • promocję w mediach społecznościowych i atrakcyjność strony internetowej;
 • uczestnictwo w imprezach publicznych;
 • powiązania z istniejącymi sieciami i partnerami transnarodowymi; przekazywanie informacji i know-how;
 • wpływ na środki polityki regionalnej, krajowej, UE;
 • opinie od użytkowników końcowych, innych zainteresowanych stron, partnerów, decydentów.

2. Wymogi w zakresie upowszechniania i wykorzystywania wyników

Ogólne wymogi jakościowe

W zależności od akcji od wnioskodawców o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ wymaga się uwzględniania działań w zakresie upowszechniania i wykorzystywania wyników na etapie składania wniosku, podczas działania i po jego zakończeniu. W niniejszym podrozdziale przedstawiono przegląd podstawowych wymogów określonych w oficjalnej dokumentacji programu Erasmus+.

Upowszechnianie i wykorzystywanie wyników jest jednym z kryteriów przyznawania dofinansowania, na podstawie których będzie oceniany wniosek. W zależności od rodzaju projektu kryterium to ma różną wagę w ocenie wniosku.

 • W przypadku projektów w dziedzinie mobilności w formularzu wniosku wymagane jest wyszczególnienie działań w zakresie upowszechniania wyników i wskazanie potencjalnych grup docelowych.
 • W przypadku projektów współpracy wymagany jest szczegółowy i kompleksowy plan opisujący cele, narzędzia i wyniki, który zostanie poddany dalszej ocenie. Chociaż na ogół za koordynację upowszechniania i wykorzystywania wyników dla całego projektu odpowiada jeden partner, odpowiedzialność za wdrażanie powinna spoczywać na wszystkich partnerach. Każdy partner powinien być zaangażowany we wspomniane działania zależnie od potrzeb i ról w projekcie.

W przypadku wszystkich rodzajów projektów na końcowym etapie wymagane jest złożenie sprawozdania z działań zrealizowanych w celu dzielenia się wynikami w organizacji uczestniczącej i poza nią.

Promocja Unii Europejskiej i programu Erasmus+

Beneficjenci mają obowiązek używania flagi Unii Europejskiej i nazwy „Unia Europejska” w pełnym brzmieniu na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych. Preferowana treść informacji o finansowaniu ze środków programu Erasmus+ brzmi: „Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” i powinna być umieszczona obok flagi UE.

Przykłady treści informujących o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i tłumaczenia tekstów są dostępne na stronie internetowej: http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en

Nazwa Erasmus+ nie może być tłumaczona.

Wskazówki dla beneficjentów dotyczące używania flagi Unii Europejskiej w kontekście unijnych programów są dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

Korzystanie z Platformy rezultatów programu Erasmus+

Platformę rezultatów programu Erasmus+ stworzono, aby zaoferować kompleksowy przegląd projektów finansowanych w ramach programu, dobre praktyki i historie sukcesu. Za pomocą platformy można także udostępniać produkty, wyniki i rezultaty pracy intelektualnej, które są efektem finansowanych projektów.

Przykłady dobrych praktyki są wybierane co roku przez poszczególne agencje narodowe, a na poziomie europejskim przez Agencję Wykonawczą. Historie sukcesu są wybierane na szczeblu centralnym przez DG EAC spośród przykładów dobrych praktyk.

Platforma rezultatów programu Erasmus+ służy różnym celom:

 • przejrzystości, ponieważ zapewnia kompleksowy przegląd wszystkich projektów finansowanych w ramach programu (łącznie ze streszczeniami projektów, kwotami dofinansowania, linkami do stron internetowych itp.);
 • rozliczalności, ponieważ zapewnia użytkownikom końcowym i specjalistom dostęp do rezultatów projektów;
 • inspiracji, ponieważ promuje wśród beneficjentów programu Erasmus+ dobre praktyki i historie sukcesu, wybierane co roku na poziomie krajowym i europejskim.

W przypadku większości projektów Erasmus+ od beneficjentów wymaga się przedstawienia streszczenia opisującego ich projekt w języku angielskim na etapie składania wniosku.

Streszczenie projektu ma szczególne znaczenie, ponieważ przedstawia opis ogółowi społeczeństwa. Powinno zatem być napisane prostym językiem i zrozumiałym stylem, umożliwiającym szybkie zrozumienie faktycznej treści projektu, nawet przez osoby nieuczestniczące w nim.

Streszczenie powinno zawierać następujące elementy: kontekst/podłoże projektu, cele projektu, liczbę i profil uczestników, opis działań, metodykę zastosowaną w celu realizacji projektu, krótki opis przewidywanych wyników i wpływu, potencjalne korzyści w dłuższej perspektywie.

Platforma rezultatów programu Erasmus+ jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/