Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Παράρτημα ΙΙ – Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Πρακτικός οδηγός για τους δικαιούχους

Εισαγωγή

Οι δραστηριότητες για τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αποτελούν τρόπο για την ανάδειξη των εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδίου Erasmus+. Η διάδοση των κάθε είδους αποτελεσμάτων, διδαγμάτων και συμπερασμάτων πέραν των συμμετεχόντων οργανισμών παρέχει σε μια ευρύτερη κοινότητα τη δυνατότητα να επωφεληθεί από έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ, και προβάλλει τις προσπάθειες του οργανισμού για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος Erasmus+, γεγονός που προσδίδει μεγάλη σημασία στη σύνδεση μεταξύ του προγράμματος και των πολιτικών. Κατά συνέπεια, κάθε σχέδιο που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη των γενικών στόχων του προγράμματος για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Οι δραστηριότητες διάδοσης ποικίλλουν ανά σχέδιο και είναι σημαντικό να εξετάζεται κάθε φορά ποιες δραστηριότητες διάδοσης είναι κατάλληλες για κάθε συμμετέχοντα οργανισμό. Οι εταίροι που συμμετέχουν σε σχέδια μικρότερης κλίμακας πρέπει να αναλαμβάνουν δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης ανάλογες του επιπέδου της δράσης τους. Για τις δραστηριότητες διάδοσης που αφορούν ένα σχέδιο κινητικότητας ισχύουν διαφορετικές απαιτήσεις από εκείνες που ισχύουν για τις αντίστοιχες δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός σχεδίου σύμπραξης. Η έκταση των δραστηριοτήτων διάδοσης και αξιοποίησης αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος και τη στρατηγική σημασία του σχεδίου. Κατά την υποβολή αίτησης, ζητείται από τους αιτούντες να εξηγήσουν τις προθέσεις/τα σχέδιά τους όσον αφορά τις δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης και, εφόσον εγκριθούν τα σχέδια, να τις υλοποιήσουν.

Η Ενότητα 1 ορίζει βασικές έννοιες και περιγράφει τα οφέλη που μπορούν να αποκομιστούν από τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες θα συμβάλουν στους συνολικούς στόχους του σχεδίου.

Η Ενότητα 2 ορίζει τις υποχρεώσεις των δικαιούχων του προγράμματος Erasmus+ όσον αφορά τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

1. Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων: τι, γιατί, ποιος, πότε, πού και πώς

Τι σημαίνει διάδοση και αξιοποίηση;

Διάδοση είναι μια προγραμματισμένη διαδικασία παροχής πληροφοριών σε βασικούς παράγοντες σχετικά με τα αποτελέσματα προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Ενεργοποιείται μόλις και εφόσον είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών. Όσον αφορά το πρόγραμμα Erasmus+, αυτή συνίσταται στην όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση των επιτευγμάτων και των αποτελεσμάτων του σχεδίου. Η δημοσιοποίηση ενός σχεδίου θα έχει αντίκτυπο και σε άλλους οργανισμούς στο μέλλον και θα συμβάλει στην ανάδειξη του προφίλ του οργανισμού που το υλοποίησε. Για την αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων, πρέπει να σχεδιάζεται η κατάλληλη διαδικασία κατά την έναρξη του σχεδίου. Ο εν λόγω σχεδιασμός πρέπει να καλύπτει το γιατί, το τι, το πώς, το πότε, το σε ποιον και το πού θα γίνει η διάδοση των αποτελεσμάτων, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την περίοδο επιχορήγησης.

Αξιοποίηση είναι: α) αφενός, η προγραμματισμένη διαδικασία μεταφοράς των επιτυχών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων φορείς σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή ευρωπαϊκά κανονιστικά συστήματα και β) αφετέρου, η προγραμματισμένη διαδικασία που έχει σκοπό να πείσει τους τελικούς χρήστες να υιοθετήσουν και/ή να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Όσον αφορά το πρόγραμμα Erasmus+, αυτό σημαίνει μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων, ώστε τα αποτελέσματα να χρησιμοποιούνται και μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σχέδιο υλοποιείται στο πλαίσιο ενός διεθνούς προγράμματος που στοχεύει στη διά βίου μάθηση και τη στήριξη των ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Τα αποτελέσματα πρέπει να αναπτύσσονται έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες και άλλων· να αξιοποιούνται και σε άλλες θεματικές περιοχές· να είναι βιώσιμα μετά το πέρας της περιόδου επιχορήγησης· ή να χρησιμοποιούνται για να επηρεάζουν μελλοντικές πολιτικές και πρακτικές.

Η διάδοση και η αξιοποίηση λειτουργούν, συνεπώς, ανεξάρτητα, αλλά είναι στενά συνδεδεμένες.

Σε τι συνίστανται τα «αποτελέσματα της δραστηριότητας»;

Αποτελέσματα είναι όσα επιτυγχάνονται από το σχέδιο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Το είδος του αποτελέσματος ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του σχεδίου.

Αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν ή παραγόμενο προϊόν που παράγεται από ένα δεδομένο σχέδιο και μπορεί να ποσοτικοποιηθεί. Ανατρέξτε στον κατάλογο της ενότητας «Τι μπορεί να διαδοθεί και να αξιοποιηθεί;» για να βρείτε μια κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου.

Ορισμένα αποτελέσματα των σχεδίων είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης είναι ένα παράδειγμα αυτού του είδους επίτευξης. Αυτός ο τύπος αποτελεσμάτων πρέπει να μετριέται με τη χρήση δημοσκοπήσεων και ερευνών ικανοποίησης.

Τι είναι ο αντίκτυπος και η βιωσιμότητα;

Αντίκτυπος είναι η επιρροή που έχουν η ίδια η δραστηριότητα και τα αποτελέσματά της σε άτομα, πρακτικές, οργανισμούς και συστήματα. Η διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων μπορούν να συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος των δραστηριοτήτων, ώστε αυτές να επηρεάζουν μελλοντικά τους άμεσους συμμετέχοντες και εταίρους. Θα πρέπει επίσης να εξετάζονται τα οφέλη που αναμένεται να αποκομίσουν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε ο αντίκτυπος να είναι ακόμα μεγαλύτερος και το σχέδιο να αξιοποιείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Βιωσιμότητα είναι η ικανότητα του σχεδίου να διασφαλίζει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του και μετά το πέρας της περιόδου χρηματοδότησης. Συνεπώς, τα αποτελέσματα του σχεδίου μπορούν να χρησιμοποιούνται και να αξιοποιούνται μακροπρόθεσμα, ενδεχομένως μέσω εμπορικής προώθησης, πιστοποίησης ή ενσωμάτωσής τους στις πολιτικές. Μπορεί να μην είναι βιώσιμα όλα τα μέρη ή όλα τα αποτελέσματα του σχεδίου, ωστόσο είναι σημαντικό η διάδοση και η αξιοποίηση να λειτουργούν ως βήματα προόδου που εκτείνονται στο μέλλον, πέραν της διάρκειας του σχεδίου.

Ποιοι είναι οι στόχοι της διάδοσης και της αξιοποίησης;

Ο πρώτος στόχος της διάδοσης και της αξιοποίησης είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου. Δεύτερος στόχος είναι η συμβολή στην εφαρμογή και στη διαμόρφωση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και συστημάτων. Οι δικαιούχοι πρέπει να αναπτύσσουν τη δική τους στρατηγική για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Η ανάπτυξη ιδεών για τη διάδοση και την αξιοποίηση είναι καθοριστική για κάθε σχέδιο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Παρόλα αυτά, το είδος και η ένταση των δραστηριοτήτων διάδοσης και αξιοποίησης πρέπει να αναλογούν και να αντιστοιχούν στις ιδιαίτερες ανάγκες και στο είδος του συγκεκριμένου σχεδίου. Εξαρτώνται, επίσης, από το αν το σχέδιο είναι προσανατολισμένο σε διαδικασίες ή αν στόχος του είναι η παραγωγή απτών αποτελεσμάτων· από το αν είναι ανεξάρτητο ή αν αποτελεί μέρος ευρύτερης πρωτοβουλίας, από το αν οι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι μεγάλης ή μικρής κλίμακας κ.λπ. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να συζητούν τους στόχους των δραστηριοτήτων/του σχεδίου και να επιλέγουν τις καλύτερες δραστηριότητες και προσεγγίσεις, καθώς και να κατανέμουν τα καθήκοντα μεταξύ των εταίρων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του σχεδίου.

Για σχέδια διαρθρωμένης συνεργασίας, όπως οι στρατηγικές συμπράξεις, οι συμμαχίες γνώσης, οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων, τα σχέδια στον τομέα του αθλητισμού, οι συμπράξεις συνεργασίας και τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων, ένα καλό σχέδιο διάδοσης και αξιοποίησης πρέπει να περιλαμβάνει μετρήσιμους και ρεαλιστικούς στόχους ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, καθώς και προγραμματισμό των πόρων για τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν. Η συμμετοχή των στοχευμένων ομάδων στις δραστηριότητες συμβάλλει επίσης στη μεγιστοποίηση της χρήσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου. Είναι σημαντικό να καθορίζεται από την αρχή σωστά η στρατηγική, δεδομένου ότι αποτελεί τον βασικό τρόπο επικοινωνίας με τις στοχευμένες ομάδες. Η απαίτηση αυτή δεν προβλέπεται για τα σχέδια κινητικότητας. Ωστόσο, οι διοργανωτές του σχεδίου καλούνται να διαδίδουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι συμμετέχοντες σε τέτοιες δραστηριότητες. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να μοιράζονται τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από τη συμμετοχή τους στη δράση κινητικότητας. Τέλος, η διάδοση των αποτελεσμάτων υποτίθεται ότι ενισχύει και την ποιότητα του προγράμματος προάγοντας καινοτόμα σχέδια και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Η επικοινωνία είναι μια ευρύτερη έννοια. Πέραν της διάδοσης και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου, περιλαμβάνει δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την καλύτερη προβολή των αποτελεσμάτων του σχεδίου. Ωστόσο, πολύ συχνά είναι δύσκολος ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ των εν λόγω τομέων. Για τον λόγο αυτό, ο σχεδιασμός ενός συνολικού πλαισίου στρατηγικής που καλύπτει αμφότερους τους τομείς μπορεί να αποτελεί έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Η διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων πρέπει να αποτελούν καθοριστικό κομμάτι κάθε επικοινωνιακής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου.

Γιατί είναι σημαντική η διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου; Ποια είναι τα ευρύτερα οφέλη;

Η αφιέρωση χρόνου για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διάδοσης και αξιοποίησης θα είναι επωφελής τόσο για τον δικαιούχο όσο και για τους εταίρους. Πέραν της ανάδειξης του προφίλ του οργανισμού, οι δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης δημιουργούν συχνά νέες ευκαιρίες για την επέκταση του σχεδίου και των αποτελεσμάτων του ή τη δημιουργία νέων συμπράξεων για το μέλλον. Η επιτυχής διάδοση και αξιοποίηση μπορούν, επίσης, να έχουν ως αποτέλεσμα την αναγνώριση του έργου που επιτελείται από τρίτους, με αποτέλεσμα αυτό να αποκτά μεγαλύτερη αξία. Η διάδοση των αποτελεσμάτων παρέχει και σε άλλους τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus+ και τις εμπειρίες που αποκομίζονται από αυτό. Τα αποτελέσματα του σχεδίου μπορούν να χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα και να αποτελούν πηγή έμπνευσης για άλλους, καθώς αναδεικνύονται οι δυνατότητες του προγράμματος.

Η διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου μπορούν να συμβάλουν στην διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών και πρακτικών. Οι δραστηριότητες των δικαιούχων για τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων υποστηρίζουν τον ευρύτερο στόχο της βελτίωσης των συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αντίκτυπος του προγράμματος Erasmus+ μετράται με κριτήριο όχι μόνο την ποιότητα των αποτελεσμάτων του σχεδίου, αλλά και τον βαθμό διάδοσης και αξιοποίησης των εν λόγω αποτελεσμάτων πέραν της σύμπραξης. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων σε όσο το δυνατόν περισσότερους δυνητικούς χρήστες μέσω της αποτελεσματικής διάδοσης συμβάλλει στην απόδοση της επένδυσης.

Με τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου αυξάνεται, επίσης, η πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες που παρέχει το πρόγραμμα και αναδεικνύεται η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Erasmus+. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση θετικής εικόνας και στην ενθάρρυνση της ευρύτερης συμμετοχής σε αυτό το νέο πρόγραμμα της ΕΕ. Είναι θεμελιώδους σημασίας να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι του σχεδιασμού διάδοσης και αξιοποίησης. Οι εν λόγω στόχοι πρέπει να συνδέονται με τους στόχους του σχεδίου ώστε να διασφαλίζεται ότι οι μέθοδοι και οι προσεγγίσεις που εφαρμόζονται είναι κατάλληλες για το σχέδιο του προγράμματος Erasmus+ και τα αποτελέσματά του, καθώς και για τις στοχευμένες ομάδες. Οι στόχοι της διάδοσης και της αξιοποίησης μπορεί να είναι:

 • η ευαισθητοποίηση·
 • η διεύρυνση του αντικτύπου·
 • η συμμετοχή ενδιαφερόμενων και στοχευμένων ομάδων·
 • η ανταλλαγή λύσεων και τεχνογνωσίας·
 • η επίδραση στη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών·
 • η ανάπτυξη νέων συμπράξεων.

Τι μπορεί να διαδοθεί και να αξιοποιηθεί;

Το επόμενο βήμα είναι να προσδιοριστεί τι θα διαδοθεί και θα αξιοποιηθεί. Τα αποτελέσματα του σχεδίου μπορεί να ποικίλλουν και να συνίστανται τόσο σε συγκεκριμένα (απτά) αποτελέσματα όσο και σε δεξιότητες και προσωπικές εμπειρίες που αποκτούν οι διοργανωτές του σχεδίου και οι συμμετέχοντες (άυλα αποτελέσματα).

Στα απτά αποτελέσματα μπορούν, για παράδειγμα, να περιλαμβάνονται:

 • μια προσέγγιση ή ένα μοντέλο για την επίλυση προβλημάτων·
 • ένα πρακτικό εργαλείο ή προϊόν, όπως εγχειρίδια, προγράμματα σπουδών, εργαλεία ηλεκτρονικής εκπαίδευσης·
 • ερευνητικές εκθέσεις ή μελέτες·
 • οδηγοί ορθής πρακτικής ή μελέτες περιπτώσεων·
 • εκθέσεις αξιολόγησης·
 • πιστοποιητικά αναγνώρισης·
 • ενημερωτικά δελτία ή φυλλάδια.

Για την ευρύτερη διάδοση εμπειριών, στρατηγικών, διαδικασιών κ.λπ., συνιστάται η τεκμηρίωσή τους.

Στα άυλα αποτελέσματα μπορούν, για παράδειγμα, να περιλαμβάνονται:

 • η απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας από τους συμμετέχοντες, τους εκπαιδευόμενους ή το προσωπικό·
 • η αύξηση δεξιοτήτων ή επιτευγμάτων·
 • η βελτίωση της ευαισθητοποίησης σε πολιτιστικά θέματα·
 • η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων.

Τα άυλα αποτελέσματα είναι συνήθως δυσκολότερο να μετρηθούν. Η χρήση συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων, εξετάσεων, παρατηρήσεων ή μηχανισμών αυτοαξιολόγησης μπορεί να συμβάλει στην καταγραφή των εν λόγω αποτελεσμάτων.

Ποιες είναι οι στοχευμένες ομάδες;

Ο προσδιορισμός των στοχευμένων ομάδων, τόσο σε διαφορετικά γεωγραφικά επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό) όσο και στο περιβάλλον του δικαιούχου (συνάδελφοι, ομότιμοι, τοπικές αρχές, άλλοι οργανισμοί που ασκούν το ίδιο είδος δραστηριότητας, δίκτυα κ.λπ.), είναι απαραίτητος. Οι δραστηριότητες και τα μηνύματα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και να λαμβάνουν υπόψη τους αποδέκτες και τις στοχευμένες ομάδες, όπως:

 • τους τελικούς χρήστες των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του σχεδίου·
 • τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους εμπειρογνώμονες ή τους επαγγελματίες του τομέα, καθώς και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη·
 • τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·
 • τον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης·
 • το ευρύ κοινό.

Ο προγραμματισμός του σχεδίου πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτος ώστε να παρέχει στις στοχευμένες ομάδες και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα διάφορα στάδια του σχεδίου. Κατ’ αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι το σχέδιο υλοποιείται σε συνάρτηση με τις ανάγκες τους. Η συμμετοχή τους αναδεικνύει επίσης την αξία που μπορεί να έχει ένα σχέδιο, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη διάδοση των αποτελεσμάτων σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πώς διαδίδονται και αξιοποιούνται τα αποτελέσματα;

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διάδοση, συνιστάται η μετάφραση όσον το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του επικοινωνιακού υλικού και των αποτελεσμάτων του σχεδίου σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες. Συνιστάται επίσης να καλύπτονται όλες οι γλώσσες της σύμπραξης και τα αγγλικά· αν είναι αναγκαίο, το κόστος των εν λόγω μεταφράσεων μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση επιχορήγησης.

Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι για τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει η δημιουργικότητα και η ανάπτυξη πρωτότυπων ιδεών, ώστε το σχέδιο και τα αποτελέσματα του προγράμματος Erasmus+ να ξεχωρίζουν. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν:

 • την Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων των Σχεδίων Erasmus+ (βλέπε παρακάτω)·
 • τον ιστότοπο του σχεδίου ή των οργανισμών·
 • συναντήσεις και επαφές με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη·
 • ευκαιρίες για στοχευμένη συζήτηση, όπως ενημερωτικές συναντήσεις, εργαστήρια, (διαδικτυακά) σεμινάρια, μαθήματα κατάρτισης, εκθέσεις, εκδηλώσεις ή αξιολογήσεις από ομοτίμους·
 • στοχευμένο έγγραφο υλικό, όπως εκθέσεις, άρθρα σε εξειδικευμένα έντυπα, δελτία Τύπου, πολύπτυχα ή φυλλάδια·
 • οπτικοακουστικά μέσα και εργαλεία, όπως το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το YouTube, το Flickr, τα βιντεοκλίπ, οι εκπομπές ήχου μέσω ροής (podcasts) ή οι εφαρμογές·
 • τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·
 • δημόσιες εκδηλώσεις·
 • το εμπορικό σήμα και τους λογότυπους του σχεδίου·
 • τις υφιστάμενες επαφές και δίκτυα.

Όσον αφορά την αξιοποίηση, είναι σημαντικό να εξετάζεται πώς τα αποτελέσματα μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα για ένα σχέδιο, για τους τελικούς χρήστες, τους ομοτίμους ή τους φορείς χάραξης πολιτικής. Στους μηχανισμούς αξιοποίησης περιλαμβάνονται:

 • η αναγνώριση της οποίας χαίρουν οι συμμετέχοντες οργανισμοί·
 • η ευαισθητοποίηση για ένα θέμα, στόχο ή τομέα εργασιών·
 • η αυξημένη οικονομική ενίσχυση από άλλους υποστηρικτές ή χορηγούς·
 • η αυξημένη άσκηση επιρροής στη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών.

Πότε θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης;

Η διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σχεδίου Erasmus+ καθ’ όλη τη διάρκειά του: από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας από τον δικαιούχο, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου, αλλά και αφού λήξει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Είναι απαραίτητος ο καθορισμός χρονοδιαγράμματος για τις δραστηριότητες από κοινού με τους εταίρους, καθώς και η διάθεση επαρκούς προϋπολογισμού και πόρων. Στο σχέδιο πρέπει:

 • να συμφωνούνται με τους εταίρους ρεαλιστικοί στόχοι και προθεσμίες για την παρακολούθηση της προόδου· 
 • να εναρμονίζονται οι δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης με βασικά στάδια του σχεδίου·
 • να παρέχεται επαρκής ευελιξία, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της στοχευμένης ομάδας και να λαμβάνονται υπόψη οι γενικότερες εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικής και πρακτικών.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων σε διάφορα στάδια του σχεδίου είναι:

ΠΡΙΝ από την έναρξη του σχεδίου

 • σχεδιασμός της διάδοσης και της αξιοποίησης·
 • καθορισμός του αναμενόμενου αντικτύπου και των αποτελεσμάτων·
 • διερεύνηση του πώς και σε ποιον θα κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της διάδοσης και της αξιοποίησης .

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του σχεδίου

 • επαφή με σχετικά μέσα ενημέρωσης, π.χ. σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο·
 • άσκηση τακτικών δραστηριοτήτων, όπως ενημερωτικές συναντήσεις, κατάρτιση, παρουσιάσεις, αξιολογήσεις από ομοτίμους·
 • αξιολόγηση του αντικτύπου στις στοχευμένες ομάδες·
 • συμμετοχή λοιπών ενδιαφερόμενων μερών με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τελικούς χρήστες/νέους τομείς/πολιτικές·
 • προσθήκη, στον ιστότοπο του σχεδίου, πανό με σύνδεσμο προς την κάρτα του σχεδίου στην πλατφόρμα των σχεδίων Erasmus+.

ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση του σχεδίου

 • συνέχιση της διάδοσης (όπως περιγράφεται παραπάνω)·
 • ανάπτυξη ιδεών για περαιτέρω συνεργασία·
 • αξιολόγηση των επιτευγμάτων και του αντικτύπου·
 • επαφή με σχετικά μέσα ενημέρωσης·
 • επαφή με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, κατά περίπτωση.
 • συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να υπάρξει εποικοδομητική συμβολή στις προσπάθειες διάδοσης και αξιοποίησης.

Πώς αξιολογείται η επιτυχία;

Η αξιολόγηση του αντικτύπου αποτελεί βασικό μέρος της διαδικασίας. Στο πλαίσιό της αξιολογούνται τα επιτεύγματα και διατυπώνονται συστάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις. Για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δείκτες, οι οποίοι βοηθούν στη μέτρηση της απόδοσης. Οι δείκτες μπορούν να είναι τόσο ποσοτικοί, δηλαδή να αφορούν αριθμούς και ποσοστά, όσο και ποιοτικοί, δηλαδή να αφορούν την ποιότητα της συμμετοχής και των εμπειριών. Ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, παρατηρήσεις και αξιολογήσεις θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του αντικτύπου. Οι δείκτες για τις διάφορες δραστηριότητες του σχεδίου πρέπει να καθορίζονται κατά την έναρξή του και να αποτελούν μέρος του γενικού σχεδίου διάδοσης.

Ορισμένα παραδείγματα:

 • στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον ιστότοπο των διοργανωτών του σχεδίου (επικαιροποιήσεις, επισκεψιμότητα, άντληση πληροφοριών, διασταύρωση στοιχείων)·
 • αριθμός συναντήσεων με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη·
 • αριθμός συμμετεχόντων στις συζητήσεις και στις ενημερωτικές συναντήσεις (εργαστήρια, σεμινάρια, αξιολογήσεις από ομοτίμους)· μέτρα παρακολούθησης·
 • παραγωγή και κυκλοφορία προϊόντων·
 • κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης (άρθρα σε εξειδικευμένα δημοσιογραφικά έντυπα, ανακοινώσεις Τύπου, συνεντεύξεις κ.λπ.)·
 • προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ελκυστικότητα ιστοτόπων·
 • συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις·
 • σχέσεις με υφιστάμενα δίκτυα και διακρατικούς εταίρους· μεταφορά πληροφοριών και τεχνογνωσίας·
 • αντίκτυπος σε μέτρα πολιτικής σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·
 • ανατροφοδότηση από τελικούς χρήστες, λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, ομοτίμους, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

2. Απαιτήσεις όσον αφορά τη διάδοση και την αξιοποίηση

Γενικές απαιτήσεις ποιότητας

Ανάλογα με τη δράση, οι οργανισμοί που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Erasmus+ πρέπει να προγραμματίζουν δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης, κατά την άσκηση της δραστηριότητας, καθώς και μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Αυτή η ενότητα αποτελεί επισκόπηση των βασικών απαιτήσεων που καθορίζονται στα επίσημα έγγραφα του προγράμματος Erasmus+.

Οι δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης αποτελούν ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης επιχορήγησης. Ανάλογα με το είδος του σχεδίου, δίδεται διαφορετική βαρύτητα στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αίτησης.

 • Για τα σχέδια κινητικότητας, απαιτείται η καταγραφή των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων διάδοσης και ο καθορισμός των πιθανών στοχευμένων ομάδων στο έντυπο της αίτησης.
 • Για τα σχέδια συνεργασίας, απαιτείται ένα λεπτομερές και ολοκληρωμένο σχέδιο που περιγράφει τους στόχους, τα εργαλεία και τα αποτελέσματα, το οποίο υποβάλλεται σε περαιτέρω αξιολόγηση. Παρότι σε γενικές γραμμές υπεύθυνος για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων διάδοσης και αξιοποίησης ολόκληρου του σχεδίου είναι ένας μόνο εταίρος, η ευθύνη για την υλοποίηση πρέπει να επιμερίζεται μεταξύ όλων των εταίρων. Κάθε εταίρος συμμετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες ανάλογα με τις ανάγκες και τον ρόλο του στο πλαίσιο του σχεδίου.

Για όλους τους τύπους σχεδίων, στο τελικό στάδιο θα ζητείται υποβολή έκθεσης για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων τόσο εντός όσο και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών.

Προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Erasmus+

Οι δικαιούχοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούν το έμβλημα της ΕΕ (Σημαία της ΕΕ) και το πλήρες όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε επικοινωνιακό και διαφημιστικό υλικό. Η προτιμώμενη επιλογή για τη δημόσια αναγνώριση της χρηματοδότησης της ΕΕ μέσω του προγράμματος Erasmus+ είναι η αναγραφή της πρότασης «Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης» δίπλα στο έμβλημα της ΕΕ.

Παραδείγματα αναγνώρισης της επιχορήγησης της ΕΕ, καθώς και μεταφράσεις του κειμένου διατίθενται στη διεύθυνση http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en.

H ονομασία «Erasmus+» δεν πρέπει να μεταφράζεται.

Οδηγίες για τους δικαιούχους σχετικά με τη χρήση του εμβλήματος της ΕΕ στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ διατίθενται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_el.pdf

Χρήση της Πλατφόρμας Αποτελεσμάτων των Σχεδίων Erasmus+

Η Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων των Σχεδίων Erasmus+ δημιουργήθηκε για να παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση των σχεδίων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος και να αναδείξει ορθές πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα. Στην πλατφόρμα θα δημοσιεύονται επίσης υλικό/αποτελέσματα/προϊόντα πνευματικής εργασίας, τα οποία προκύπτουν από τα χρηματοδοτούμενα σχέδια.

Τα παραδείγματα ορθών πρακτικών επιλέγονται σε ετήσια βάση από κάθε Εθνικό και Εκτελεστικό Οργανισμό. Τα επιτυχημένα παραδείγματα επιλέγονται από το σύνολο των ορθών πρακτικών, σε κεντρικό επίπεδο από την ΓΔ EAC.

Η Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων των Σχεδίων Erasmus+ εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς, όπως:

 • τη διαφάνεια, καθώς παρέχει συνολική παρουσίαση όλων των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων των περιλήψεων των σχεδίων, των στοιχείων προϋπολογισμού, των συνδέσμων URL κ.λπ.)·
 • τη λογοδοσία, καθώς παρέχει πρόσβαση στα αποτελέσματα του σχεδίου σε τελικούς χρήστες και επαγγελματίες·
 • την έμπνευση, καθώς λειτουργεί ως χώρος ανάδειξης ορθών πρακτικών και επιτυχημένων παραδειγμάτων μεταξύ των δικαιούχων του προγράμματος Erasmus+, που επιλέγονται κάθε χρόνο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τα περισσότερα σχέδια Erasmus+, ζητείται από τους δικαιούχους να παρέχουν μια συνοπτική παρουσίαση του σχεδίου τους στην αγγλική γλώσσα, κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης.

Η συνοπτική παρουσίαση του σχεδίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς παρέχει περιγραφή για το ευρύ κοινό. Συνεπώς, η διατύπωση πρέπει να είναι απλή και σαφής, ώστε το διαθέσιμο περιεχόμενο του σχεδίου να είναι κατανοητό και από όσους δεν συμμετέχουν σ’ αυτό.

Τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να αποτελούν μέρος της συνοπτικής παρουσίασης: πλαίσιο/ιστορικό σχεδίου· αριθμός και προφίλ συμμετεχόντων· περιγραφή δραστηριοτήτων· μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του σχεδίου· σύντομη περιγραφή των αποτελεσμάτων και του προσδοκώμενου αντίκτυπου· τα δυνητικά μακροπρόθεσμα οφέλη.

Μπορείτε να συμβουλευθείτε την Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων των Σχεδίων Erasmus+ στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/