Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Strategiska partnerskap

Projektformat

Strategiska partnerskap ska stödja ett brett och flexibelt urval av verksamheter för att genomföra innovativa metoder, främja utveckling och modernisering av organisationer och stödja policyutveckling på europeisk, nationell och regional nivå.

Beroende på projektets mål, de deltagande organisationerna, den förväntade effekten och andra faktorer kan strategiska partnerskap vara olika omfattande och anpassa sin verksamhet därefter. Förenklat kan man säga att partnerskapen gör det möjligt för de deltagande organisationerna att få erfarenhet av internationellt samarbete och öka sin kapacitet, men också att nå bra och innovativa resultat. Kvalitetsbedömningen av projektansökan ska stå i proportion till målen för samarbetet och vilka typer av organisationer som deltar.

I avsnittet nedan ges förslag på verksamheter som kan bedrivas inom ramen för ett strategiskt partnerskap för att främja sektorsövergripande samarbete eller ta itu med ett särskilt område inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsverksamhet. Avsnittet ger bara exempel – de deltagande organisationerna får gärna planera sina projekt på ett annat sätt.

Verksamheter

 • Kursplaner, kurser, gemensamma studieprogram, gemensamma moduler (även e-moduler), integration av en större variation av lärandemodeller (utbildning på distans, på deltid och i moduler).
 • Material och metoder för lärande, undervisning, utbildning och ungdomsverksamhet samt pedagogiska metoder och verktyg.
 • Projektbaserat samarbete, lärande av varandra, workshoppar, virtuella laboratorier och virtuella samarbetsrum.
 • Kapacitetsuppbyggnad och nätverksarbete.
 • Utarbetande och genomförande av strategiska samarbetsplaner.
 • Information, vägledning, handledning och rådgivning.
 • Undersökningar, jämförande analyser, evidensinsamling och studier av konkreta exempel.
 • Definition av kvalitativa normer och kompetensbaserade yrkesprofiler.
 • Förbättring av kvalifikationsramar, överföring av studiemeriter, kvalitetssäkring, erkännande och validering.
 • Lärande, undervisning och utbildning (se punkt 2 nedan).

Dessutom förväntas alla strategiska partnerskap att sprida sina resultat både riktat och brett för att se till att de används mer allmänt och får större genomslag utanför de organisationer som deltar direkt i projektet. Kraven på spridning ska stå i proportion till projektets mål och omfattning.

Organisationer och institutioner inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsverksamhet och från andra socioekonomiska sektorer kan samarbeta för att – genom sina projekt – uppnå målen inom ett eller flera områden för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsverksamhet. Följande typer av verksamheter är särskilt meningsfulla inom varje enskilt område för att nå de mål som beskrivs i del B i handledningen, inom eller över sektorsgränserna.

Sektorsövergripande samarbete

Utveckla, testa, anpassa och genomföra innovativa metoder för följande: 

 • Strategiskt samarbete mellan olika utbildningssektorer och lokala och regionala företag, till exempel för att undersöka anställbarheten eller underlätta övergången till arbetslivet eller mellan olika utbildningsnivåer.
 • Gemensamma forskningsprojekt som genomförs via partnerskap mellan den högre utbildningen och andra utbildningsnivåer, till exempel om bedömning eller läranderesultat som gäller gränsöverskridande kompetens.
 • Strategiskt samarbete mellan dem som erbjuder formell och icke-formell/informell utbildning, till exempel när det gäller it-baserad undervisning och digitalt lärande.
 • Undersökning och analys av sammanhängande pedagogiska strategier och metoder, särskilt sådana som ger gränsöverskridande kompetens (t.ex. entreprenörskap) och tas fram inom flera utbildningssektorer.
 • Projektbaserat samarbete mellan partner från olika utbildningssektorer och länder (t.ex. tidiga utbildningsstadier tillsammans med gymnasienivå) för att undersöka användningen av CLIL1 för att stärka språkkunskaperna hos elever i alla åldrar, också de med invandrarbakgrund.
 • Samarbete och utbyte av metoder mellan dem som ansvarar för stödtjänster på olika utbildningsnivåer (t.ex. yrkes- och studievägledning, metoder och verktyg för handledning och utveckling av system för att följa elevernas framsteg) eller dem som hjälper eleverna, för att få fram bättre kvalitet och enhetlighet i utbildningen.
 • Partnerskap på alla utbildningsnivåer som främjar tillgången till lärande via öppna lärresurser genom utbyte av goda exempel och utveckling av öppna lärresurser på olika nivåer.
 • Gemensamma forskningsprojekt som involverar partnerskap mellan utbildnings- och ungdomssektorer för att utforska potentialen för lärandeanalys och bedömning på gräsrotsnivå för att öka kvaliteten på lärandet.
 • Samarbete mellan skolor, yrkesskolor och lärosäten för att utforska verksamheter som kan bidra till ökad enhetlighet mellan olika EU-baserade och nationella verktyg för öppenhet och erkännande.
 • Samarbete mellan ungdomssektorer och lärosäten för att underlätta erkännande och validering av icke-formellt och informellt lärande och möjligheterna att anknyta dem till formella utbildningsvägar och öka öppenheten mellan olika områden.

Högre utbildning

 • Utveckla, testa, anpassa och genomföra innovativa metoder för följande: 
 • Gemensamma studieprogram och kursplaner, intensivprogram och gemensamma moduler – t.ex. e-moduler – mellan partner från olika länder, ämnesområden och ekonomiska sektorer (offentlig/privat) för att se till att de tillgodoser arbetsmarknadens behov.
 • Projektbaserat samarbete över gränserna mellan företag och studenter/högskolepersonal för att studera konkreta exempel.
 • Pedagogiska metoder, särskilt de som bidrar till generella kompetenser, entreprenörstänkande och kreativt tänkande, bl.a. genom att man inför fler-, trans- och tvärvetenskapliga metoder, för in utbildningsutbyten mer systematiskt i kursplanerna och utnyttjar it bättre.
 • En större variation av studiemodeller (på distans, på deltid och i moduler), framför allt genom nya former av skräddarsytt lärande, strategisk användning av öppna lärresurser och plattformar för virtuella utbyten och virtuellt lärande.
 • Nya metoder för att underlätta överföring mellan utbildningssektorer (t.ex. genom validering av tidigare utbildning, flexibla modulbaserade studier och blandat lärande).
 • Yrkesvägledning och yrkesrådgivning och metoder och verktyg för handledning.
 • Engagemang från lärosäten och lokala och regionala myndigheter baserat på internationellt samarbete för att främja regional utveckling och sektorsövergripande samarbete för att bygga broar och utbyta kunskaper mellan olika formella och informella utbildningssektorer.
 • Samarbete och utbyte av metoder mellan dem som ansvarar för stödtjänster (t.ex. yrkes- och studievägledning, metoder och verktyg för handledning och utveckling av system för att följa studenternas framsteg) eller dem som arbetar med studentstöd, för att höja kvaliteten (dvs. locka och behålla icke-traditionella studenter, t.ex. vuxna och underrepresenterade grupper inom den högre utbildningen).
 • Lättare erkännande och certifiering av färdigheter och kompetens på nationell nivå genom effektiv kvalitetssäkring som baseras på läranderesultat med hänvisning till europeiska och nationella kvalifikationsramar.
 • Flexibla utbildningsvägar för högskolestuderande och utexaminerade, inklusive validering av deras tidigare lärande.

Yrkesutbildning

 • Utveckla, testa, anpassa och anta och genomföra innovativa metoder för följande:
 • Definition av kompetensnormer efter läranderesultat och efterföljande anpassning eller utveckling av kursplaner och kurser för yrkesutbildning, undervisningsmaterial och verktyg.
 • Lärande- och undervisningsmetoder för yrkesutbildning och pedagogiska metoder, särskilt sådana som ger nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter, språkkunskaper och it-kunskaper.
 • Nya former av praktiska utbildningar och studier av konkreta exempel inom företag och industri, utveckling och genomförande av projektbaserat internationellt samarbete mellan företag och studenter och personal vid yrkesskolor.
 • Nya undervisnings- och utbildningsmetoder för yrkesutbildning, t.ex. arbetsplatsbaserat lärande, virtuella utbyten, öppna lärresurser och bättre it-användning, t.ex. genom virtuella laboratorier och arbetsplatser som är anpassade till arbetsmarknadens behov.
 • Yrkesvägledning och yrkesrådgivning och metoder och verktyg för handledning.
 • Verktyg och metoder för att öka yrkeskunnandet och fortbilda yrkeslärare och annan personal med särskilt fokus på att förbättra yrkeslärarnas grundutbildning och fortbildning.
 • Förvaltning och ledning av yrkesskolor.
 • Strategiskt samarbete mellan yrkesskolor och det lokala och regionala näringslivet, t.ex. organ för ekonomisk utveckling.
 • Samarbete mellan yrkesskolor, lärosäten och formgivnings-, konst-, forsknings- och innovationscentrum för att utveckla kreativitet och innovation.
 • Lättare erkännande och certifiering av färdigheter och kompetens på nationell nivå genom att följa europeiska och nationella kvalifikationsramar och använda EU:s instrument. Flexibla utbildningsvägar för högskolestuderande och utexaminerade, inklusive validering av deras tidigare lärande.
 • Överföring av studiemeriter (Ecvet) och kvalitetssäkring (Eqavet) av yrkesskolor.

Skolutbildning

 • Utveckla, testa, anpassa och anta och genomföra innovativa metoder för följande: 
 • Nya läroplaner, kurser samt material och verktyg för lärande.
 • Lärande- och undervisningsmetoder och pedagogiska metoder, särskilt sådana som ger nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter, språkkunskaper och it-kunskaper.
 • Nya former av praktiska utbildningar och studier av konkreta exempel inom företag och industri.
 • Nya undervisnings- och utbildningsmetoder för yrkesutbildning, t.ex. öppet och flexibelt lärande, virtuella utbyten, öppna lärresurser och bättre it-användning.
 • Vägledning, rådgivning och metoder och verktyg för handledning.
 • Verktyg och metoder för att öka yrkeskunnandet och fortbilda lärare, utbildare och annan personal med särskilt fokus på att förbättra lärarnas grundutbildning och fortbildning.
 • Förvaltning och ledning av utbildningsinstitutioner.
 • Uppsökande verksamhet mellan organisationer inom olika utbildnings- och ungdomssektorer.
 • Strategiskt samarbete mellan utbildningsanordnare och lokala och regionala myndigheter.
 • Utbyte av erfarenheter och goda exempel och verksamhet och workshoppar för att lära av varandra.
 • Gemensam forskning och gemensamma undersökningar, studier och analyser.
 • Lättare erkännande och certifiering av färdigheter och kompetens på nationell nivå genom att följa europeiska och nationella kvalifikationsramar och använda EU:s valideringsinstrument.
 • Ökat samarbete mellan lokala och/eller regionala skolmyndigheter från olika programländer för att stödja den strategiska utvecklingen genom projekt som involverar skolor och lokala privata organisationer och civilsamhällesorganisationer som är aktiva på arbetsmarknaden eller inom utbildning och ungdomsverksamhet.

Vuxenutbildning

 • Utveckla, testa, anpassa och införa innovativa metoder för följande:
 • Nya kursplaner, kurser, lärandematerial ochlärandeverktyg.
 • Lärande- och undervisningsmetoder och pedagogiska metoder, särskilt sådana som ger nyckelkompetens och grundläggande färdigheter, språkkunskaper och it-kunskaper.
 • Nya former av lärande för vuxna och tillhandahållande av vuxenutbildning, framför allt strategisk användning av öppet och flexibelt lärande, virtuella utbyten, öppna lärresurser och bättre it-användning.
 • Vägledning, rådgivning och metoder och verktyg för handledning av vuxenstuderande.
 • Verktyg och metoder för att öka yrkeskunnandet och fortbilda lärare och annan personal med särskilt fokus på att förbättra grundutbildning och fortbildning av lärare inom vuxenutbildningen.
 • Förvaltning och ledning av utbildnings- och vuxenutbildningsorganisationer.
 • Uppsökande verksamhet mellan organisationer inom olika utbildnings- och ungdomssektorer.
 • Strategiskt samarbete mellan utbildningsanordnare och lokala och regionala myndigheter.
 • Flexibla utbildningsvägar för vuxenstuderande, inklusive validering av deras tidigare lärande:
 • Jämförande analys av modeller och metoder för förvaltning eller genomförande,
 • Praktisk tillämpning och testning av metoder för att värdera kunskap och kompetens som förvärvats genom informellt och icke-formellt lärande.
 • Fler lärandemöjligheter för vuxna:
 • Främja framväxten av lärandecentrum och regionala nätverk för utbildningsanordnare.
 • Åtgärder för att utveckla lärandeaspekten hos organisationer som inte i första hand arbetar med utbildning (t.ex. kulturorganisationer).
 • Ta fram kurser för att få fram fler och bättre europeiska kurser för lärare, chefer eller annan personal inom vuxenutbildningen.
 • Underlätta erkännande och certifiering av färdigheter och kompetens på nationell nivå genom att följa europeiska och nationella kvalifikationsramar och använda EU:s valideringsinstrument.

Ungdomsverksamhet

 • Samarbete inom ungdomssektorn för att utveckla, testa, anpassa och införa innovativa metoder för ungdomsverksamhet. Samarbetet kan gälla
 • metoder, verktyg och material för att utveckla ungas nyckelkompetenser, grundläggande färdigheter och språk- och it-kunskaper
 • metoder, verktyg och material för ökat yrkeskunnande och fortbildning av personer som arbetar med unga (t.ex. läroplaner, utbildningsmoduler, resursmaterial, goda exempel och valideringsinstrument)
 • nya former för ungdomsverksamhet och utbildning och stöd, framför allt strategisk användning av öppet och flexibelt lärande, virtuella utbyten, öppna lärresurser och bättre it-användning
 • program och verktyg inom ungdomssektorn för att förhindra social utestängning och skolavhopp
 • strategiskt nätverksarbete och samarbete mellan ungdomsorganisationer och utbildningsorganisationer samt på arbetsmarknaden
 • strategiskt samarbete med lokala och regionala myndigheter.
 • Erkännande och certifiering av färdigheter och kompetens på nationell nivå genom att följa europeiska och nationella kvalifikationsramar och använda EU:s valideringsinstrument.
 • Ungdomsinitiativ över gränserna: samarbete som främjar socialt engagemang och entreprenörsanda och som bedrivs av minst två ungdomsgrupper från olika länder (se nedan).

I fokus

 • Kreativitet, innovation och modernisering
 • Strategisk användning av it-metoder och virtuellt samarbete
 • Öppna lärresurser
 • Kvalitet på allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsverksamhet
 • Utbildning i entreprenörskap (t.ex. socialt företagande)
 • Jämlikhet och inkludering
 • Grundläggande och generella färdigheter (språkkunskaper, digitala färdigheter och entreprenörskap)
 • Erkännande och validering av lärandesresultat från formellt, icke-formellt och informellt lärande
 • Flexibla utbildningsvägar
 • Ökat yrkeskunnande och fortbildning inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsverksamhet
 • Förvaltnings- och ledningskunnande
 • Ungas aktiva deltagande i samhället
 • Samarbete mellan institutioner
 • Samarbete mellan regioner
 • Samverkan mellan politik och åtgärder

Målgrupper och deltagare

 • Yrkesverksamma
 • Utbildningspersonal
 • Personer som arbetar med unga
 • Experter och specialister
 • Studenter, praktikanter, lärlingar, skolelever, vuxenstuderande, unga och volontärer
 • Personer som varken arbetar eller studerar
 • Unga med begränsade möjligheter
 • Unga som hoppat av skolan
 • Beslutsfattare
 • Forskare

Partner som kan delta i samma projekt 

 • Utbildnings- och ungdomsorganisationer
 • Organisationer som arbetar inom flera olika områden och sektorer (t.ex. kompetenscentrum och handelskammare) och organ inom den offentliga sektorn
 • Företag, bolag, företrädare för näringsliv och arbetsmarknad
 • Lokala organisationer
 • Forsknings- och innovationsorgan
 • Civilsamhällesorganisationer
 • Arbetsmarknadens parter

Allmän och yrkesinriktad utbildning, undervisning och lärande inom strategiska partnerskap

Strategiska partnerskap kan också anordna utbildnings-, undervisnings- och lärandeverksamhet för enskilda personer om de bidrar till projektets mål. En del av dessa verksamheter är särskilt relevanta på ett eller flera områden inom utbildning och ungdomsverksamhet, enligt följande:

Typ av verksamhet

Särskilt relevant för

Blandat utbyte för inlärare

Alla områden av allmän och yrkesinriktad utbildning och ungdomsverksamhet

Kortare utbyten för elevgrupper

Skolutbildning, yrkesutbildning

Intensiva studieprogram

Högre utbildning

Längre utbyten i studiesyfte för elever

Skolutbildning

Längre undervisningsuppdrag

Högre utbildning, yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning

Längre utbyten för personer som arbetar med unga

Ungdomsverksamhet

Kortvariga gemensamma yrkesutbildningsevenemang för personal

Alla områden inom allmän och yrkesinriktad utbildning och ungdomsverksamhet

I följande avsnitt finns närmare beskrivningar av verksamheterna i tabellen ovan.

Inlärare

Intensiva studieprogram (studenter: 5 dagar till 2 månader, inbjudna lärare och annan personal: 1 dag till 2 månader)

Ett intensivt studieprogram är ett kort studieprogram som samlar studenter och undervisande personal från deltagande lärosäten och andra experter/specialister/yrkesverksamma för att

 • uppmuntra effektiv och multinationell undervisning i specialiserade ämnen
 • ge studenter och lärare möjlighet att arbeta tillsammans i multinationella och tvärvetenskapliga grupper och därmed dra fördel av specialiserade lärande- och undervisningsförhållanden som inte finns i en enskild institution och för att få nya perspektiv på det aktuella ämnet
 • ge den undervisande personalen möjlighet att utbyta synpunkter på undervisningens innehåll och nya kursplansmetoder samt att prova innovativa undervisningsmetoder som kan komma att ingå i en ny gemensam kurs eller läroplan i en internationell klassrumsmiljö.

Ett intensivt studieprogram bör ha följande egenskaper:

 • Intensiva studieprogram bör erbjuda påtagligt nya lärandemöjligheter, kompetensutveckling, tillgång till information och den senaste forskningen samt andra kunskaper för de deltagande lärarna och studenterna.
 • De deltagande studenternas arbete bör erkännas genom ECTS-poäng (eller motsvarande system).
 • Intensiva studieprogram väntas använda it-verktyg och it-tjänster för att förbereda och följa upp studieprogrammen, vilket bidrar till att skapa en varaktig lärgemenskap inom det aktuella ämnesområdet.
 • Antalet anställda i förhållande till antalet studenter bör garantera aktivt deltagande i klassrummet.
 • Det bör finnas en balans mellan antalet anställda, inhemska studenter och studenter från andra länder.
 • Det intensiva studieprogrammet bör ha en stark tvärvetenskaplig inriktning och främja samspel mellan studenter från olika akademiska discipliner.
 • Utöver läranderesultaten i ämnesrelaterade kunskaper bör de intensiva studieprogrammen främja överföring av generella färdigheter.

Urvalet av deltagare i det intensiva studieprogrammet (undervisande personal och studenter) ska göras av det strategiska partnerskapskonsortiet.

Antalet undervisnings- och utbildningstimmar måste garantera att merparten av tiden utomlands ägnas åt utbildning och inte åt forskning eller någon annan verksamhet.

Blandade utbyten för studenter, praktikanter, vuxenstuderande, skolelever och unga (5 dagar till 2 månader)

Verksamhet där en eller flera kortare utbyten på plats (upp till sammanlagt 2 månader) kombineras med virtuella utbyten på nätet (t.ex. samarbetsplattformar, direktsändningar, videokonferenser och sociala medier) för att komplettera eller förlänga läranderesultatet från det verkliga utbytet.

Virtuella utbyten kan användas som förberedelse, stöd och uppföljning. De kan också vara användbara för personer med särskilda behov eller begränsade möjligheter.

Kortare utbyten för elevgrupper (3 dagar till 2 månader)

Korta utbyten för elevgrupper (inklusive yrkesutbildningselever) kan organiseras mellan skolor från olika länder som deltar i samma strategiska partnerskap. Eleverna arbetar tillsammans i någon av partnerskolorna och kan bo hos varandras familjer. Det gemensamma projektarbetet under besöket bör vara kopplat till målen för det strategiska partnerskapet.

Obs! Samarbetet mellan skolor i ett partnerskap bör inte bara ske i form av utbyten utan även omfatta gemensamma webbaserade och lokala aktiviteter. Skolorna uppmuntras att använda nätverket e-twinning för att arbeta tillsammans med projektet före och efter utbytet.

Elever som deltar i korta utbyten bör alltid ha sällskap av vuxna som kan garantera deras skydd och säkerhet och se till att de lär sig så mycket som möjligt.

Elever och lärare i olika länder bör få möjlighet att arbeta tillsammans med ett eller flera ämnen av gemensamt intresse vid evenemang i samband med det gemensamma projektarbetet. Evenemangen hjälper elever och lärare att förvärva och förbättra sina kunskaper, inte bara om det ämne som projektet gäller, utan också om lagarbete, interkulturellt lärande, sociala relationer, planering och genomförande av projekt samt it-användning.

Genom att delta i gemensamma projektarbeten med elevgrupper från partnerskolor i olika länder får lärarna och eleverna också träna främmande språk, och de blir motiverade att lära sig språk.

Projektverksamheten bör helst ingå i skolornas ordinarie verksamhet och i läroplanen för de deltagande eleverna. Eleverna bör kunna delta i alla faser av projektet, inklusive planering, organisation och utvärdering av verksamheterna.

Längre utbyten för elever (2–12 månader)

Syftet med utbytena är att stärka samarbetet mellan de skolor som deltar i samma strategiska partnerskap. Utbytena bör ingå i projektet och vara kopplade till målen för det strategiska partnerskapet. Skolorna uppmuntras att använda nätverket e-twinning för att arbeta tillsammans med projektet före, under och efter utbytet.

Det bidrar till att maximera effekten för de deltagande skolorna. Tack vare utbytena kan eleverna också utveckla sin förståelse av den kulturella och språkliga mångfalden i Europa och skaffa sig färdigheter som krävs för deras personliga utveckling.

De skolor som deltar i partnerskapet bör arbeta tillsammans för att ta fram lärandeavtal, erkänna studier vid partnerskolor utomlands och stärka den europeiska dimensionen i skolundervisningen. Denna verksamhet bör också vara en värdefull internationell pedagogisk erfarenhet för de lärare organiserar och genomför utbytet.

Deltagarna väljs ut av skolorna. De ska vara elever som har fyllt 14 år och som studerar på heltid vid en skola som deltar i det strategiska partnerskapet. De utvalda eleverna kan tillbringa 2–12 månader i en skola och en värdfamilj utomlands.

Ett ömsesidigt utbyte av elever mellan skolor och värdfamiljer uppmuntras men är inte obligatoriskt.

Alla som är inblandade i utbytet – skolor, elever, deras föräldrar och värdfamiljer – bör läsa den särskilda handledningen för elevutbyten som hjälper dem att genomföra utbytet och garantera elevernas säkerhet och välbefinnande. Handledningen tar upp roller och ansvar och innehåller de mallar och blanketter som deltagarna behöver. Handledningen finns på engelska på webbplatsen Europa.eu och i översättning på det berörda nationella programkontorets webbplats.

Språkstöd på nätet

De som deltar i längre utbyten (2–12 månader) inom ett strategiskt partnerskap kan få språkhjälp före avresan. Kommissionen kommer gradvis att införa ett språkstöd på nätet under programmets gång för utvalda elever. Tanken är att man ska kunna bedöma deras kunskaper i det språk de kommer att använda under utlandsstudierna.

Med hjälp av språkstödet kan de också förbättra sina kunskaper i språket före och/eller under utbytet om det behövs.

Språkstödet för skolor kommer att fungera på följande sätt:

 • Nationella kontor delar ut licenser till skolor enligt kommissionens kriterier.
 • Alla utvalda elever (utom de som har språket som modersmål) får sedan göra ett prov på nätet för att utvärdera sina kunskaper i det språk som används för studierna. Eleven och skolan kommer att få besked om provresultatet.
 • Skolorna fördelar de tillgängliga licenserna för språkkurser efter behov.
 • I slutet av utbytesperioden gör eleverna en ny utvärdering för att mäta sina framsteg i det främmande språket.

Mer information om det webbaserade språkstödet finns på kommissionens och de nationella programkontorens webbplatser.

För språk som inte ingår i kommissionens nättjänst kan man få ett särskilt bidrag för språkstöd.

Personal inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomssektorn

Kortare gemensamma utbildningsevenemang för personal (3 dagar till 2 månader)

Organisationerna i det strategiska partnerskapet kan anordna kortare utbildningsevenemang med anknytning till ämnet eller målet för det strategiska partnerskapet för utbildningspersonal eller personer som arbetar med unga. Evenemangen bör organiseras för små grupper av personal från olika länder för att ge största möjliga effekt för varje deltagande organisation.

Det kan t.ex. vara studiebesök tillsammans med besök på plats hos berörda organisationer, presentationer, diskussionsmöten och utbildningskurser. Det bör finnas en balans mellan antalet nationella deltagare och deltagare från andra länder.

Undervisning och fortbildning (2–12 månader)

Syftet är att stärka samarbetet mellan de organisationer som deltar i samma strategiska partnerskap. Uppdragen ger personalen möjlighet att lära sig mer om europeiska utbildningssystem och hjälper dem att dela och förvärva yrkeskompetens, metoder och goda exempel.

Lärare, professorer och annan undervisande personal inom allmän skolutbildning, högre utbildning, yrkesutbildning eller vuxenutbildning som arbetar vid en utbildningsorganisation som deltar i ett strategiskt partnerskap kan åta sig ett uppdrag på 2–12 månader utomlands för att undervisa vid en partnerorganisation eller delta i verksamheten i en annan organisation med anknytning till deras fackområde.

De kan arbeta vid en utbildningsorganisation, ett utbildningscentrum eller en annan relevant organisation (t.ex. företag, icke-statliga organisationer och skolmyndigheter), delta i strukturerade kurser eller seminarier (t.ex. vid lärarhögskolor eller forskningsorganisationer), praktisera eller vara observatör vid ett företag eller en organisation inom utbildning eller ungdomsverksamhet.

Den sändande institutionen måste se till att urvalsprocessen är rättvis och öppen, utveckla innehållet i verksamheten tillsammans med deltagaren och se till att den längre utlandsvistelsen erkänns såväl internt som externt.

När det gäller undervisnings- och utbildningsuppdrag inom högre utbildning kan följande typer av sändande och mottagande organisationer få bidrag:

 • För längre personalutbyten för undervisning kan den sändande organisationen vara vilken deltagande organisation som helst, medan den mottagande organisationen måste vara ett deltagande lärosäte.
 • För längre personalutbyten för fortbildning kan den sändande organisationen vara ett deltagande lärosäte, medan den mottagande organisationen kan vara vilken deltagande organisation som helst.
 • Den sändande och mottagande organisationen måste ligga i olika länder, och värdlandet får inte vara deltagarens bosättningsland.

Organisationerna i det strategiska partnerskapet arbetar tillsammans för att ta fram undervisnings- och fortbildningsavtal, erkänna arbetet vid partnerorganisationen utomlands och stärka den europeiska dimensionen i undervisning och utbildning. Uppdragen bör också vara en värdefull internationell erfarenhet för dem som arbetar med organisationen och genomförandet av utbytet, både vid den den sändande och den mottagande organisationen.

Utbyte för personer som arbetar med unga (2–12 månader)

Tack vare utbytet får de som arbetar med unga uppleva en annan arbetsmiljö än i sina hemländer och öka sin yrkesmässiga, personliga och interkulturella kompetens. De kan arbeta utomlands i 2−12 månader och ska då bidra aktivt till det dagliga arbetet vid den mottagande organisationen samtidigt som de stärker sin yrkesprofil.

Målet är också att öka kapaciteten hos de deltagande organisationerna, som får nya perspektiv och erfarenheter. Utbytet kan vara enkelriktat (dvs. en person sänds ut till en mottagande organisation) eller ömsesidigt mellan de båda partnerorganisationerna (oavsett om det sker samtidigt eller inte .

Språkstöd på nätet

De som deltar i längre utbyten inom ett strategiskt partnerskap kan få språkhjälp före avresan. Kommissionen kommer gradvis att införa ett språkstöd på nätet under programmets gång för den personal och de ungdomsledare som valts ut. Tanken är att man ska kunna bedöma deras kunskaper i det språk de kommer att använda under utlandsstudierna.

Med hjälp av språkstödet kan de också förbättra sina kunskaper i språket före och/eller under utbytet om det behövs.

Språkstödet för personal och personer som arbetar med unga kommer att fungera på följande sätt:

 • Nationella programkontor delar ut licenser till organisationer enligt kommissionens kriterier.
 • Alla utvalda deltagare (utom de som har språket som modersmål) får sedan göra ett prov på nätet för att utvärdera sina kunskaper i det språk som används för studierna. Deltagarna kommer att få besked om provresultatet.
 • Organisationerna fördelar de tillgängliga licenserna för språkkurser efter behov.
 • I slutet av utbytesperioden gör deltagarna en ny utvärdering för att mäta sina framsteg i det främmande språket.

Mer information om det webbaserade språkstödet finns på kommissionens och de nationella programkontorens webbplatser.

För språk som inte ingår i kommissionens nättjänst kan man få ett särskilt bidrag för språkstöd.

Ungdomsinitiativ över gränserna

Strategiska partnerskap för ungdomsverksamhet stöder också utvecklingen av ungdomsinitiativ i flera länder, s.k. europeiska ungdomsinitiativ, som främjar samhällsengagemang och entreprenörsanda och som genomförs gemensamt av minst två ungdomsgrupper från olika länder.

Initiativen kan t.ex. gälla

 • nätverk av sociala företag, föreningar, klubbar och icke-statliga organisationer
 • kurser och utbildningar i entreprenörskap (särskilt inom socialt entreprenörskap/företagande och it-användning)
 • information, mediekunskap, informationskampanjer eller åtgärder som stimulerar ungas samhällsengagemang (t.ex. debatter, konferenser, evenemang, samråd och initiativ om europeiska frågor)
 • lokala insatser (t.ex. stöd till sårbara grupper som äldre, minoriteter, migranter och personer med funktionsnedsättning)
 • konstnärliga och kulturella initiativ (pjäser, utställningar, musikföreställningar och diskussionsforum).

Ett ungdomsinitiativ är ett projekt som unga själva utformar, inleder och genomför. Genom att delta direkt och aktivt i projektet får de testa sina idéer.

Det är också är en viktig erfarenhet av icke-formellt lärande. Genom ungdomsinitiativ kan unga göra något åt särskilda problem som de stöter på i samhället. De får möjlighet att diskutera och reflektera över det ämne de har valt ur ett europeiskt perspektiv, vilket bidrar till EU-bygget.

Ett ungdomsinitiativ måste genomföras i flera länder: det ska bestå av lokala aktiviteter som utförs gemensamt av minst två grupper från olika länder. Samarbetet med internationella partner bygger på liknande behov eller intressen, för att dela metoder och lära av varandra.

Ungdomsinitiativ ger ett stort antal unga chansen att vara uppfinningsrika och kreativa i vardagen och att yttra sig om sina behov och intressen och om de utmaningar som finns i samhället de lever i.

Unga kan testa sina idéer genom att utforma, inleda och genomföra ett projekt som påverkar olika aspekter av livet. Ungdomsinitiativ kan också leda till att unga startar företag eller bildar föreningar, icke-statliga organisationer eller andra typer av verksamhet inom social ekonomi, ideell verksamhet och ungdomsfrågor.

Unga som genomför ungdomsinitiativ över gränserna kan få stöd av en handledare. Det är en resursperson som har erfarenhet av ungdomsinitiativ eller av att jobba med unga och som kan följa med ungdomsgrupper, underlätta lärandeprocessen och stödja deras deltagande. Handledarens roll beror på behoven hos en viss grupp av unga.

Han eller hon är fristående från ungdomsinitiativet, men stöder ungdomsgruppen i deras förberedelser, genomförande och utvärdering av projektet utifrån gruppens behov. Handledarna ska bidra till ett bra lärande och ett fortlöpande partnerskap som är utformat för att hjälpa en grupp eller enskilda personer att uppnå resultat i sina projekt.

Handledaren är dock inte projektledare, konsult/rådgivare, medlem i den grupp som genomför projektet, professionell utbildare/expert som enbart ger tekniskt stöd inom ett visst område eller rättslig företrädare för projektet. Om ungdomsinitiativet genomförs av minderåriga måste det finnas en handledare.

Exempel på strategiska partnerskap

Främja flexibla utbildningsvägar

Genom att integrera praktisk och teoretisk kunskap i högskolans kursplaner kan studenterna skaffa sig de färdigheter som behövs på arbetsmarknaden nu och i framtiden och på så sätt göra det lättare för dem att få jobb i framtiden. Ett strategiskt partnerskap ska stödja projektbaserat samarbete mellan företag, studenter och högskolepersonal för att utveckla, prova och anpassa en gemensam kursplan för de deltagande lärosätena med utgångspunkt i en uttömmande behovsanalys och fokus på en ”verklighetsbaserad” metod över gränserna.

Detta innebär också undervisning och utbildning, bl.a. genom personalutbyten mellan lärosäten och företag, och integrerade utbyten där studenter följer ett gemensamt program där delar av undervisningen bedrivs av olika partner och på olika platser.

Slutresultatet är den gemensamma kursplanen och dess spridning till organisationer utanför partnerskapet. Partnerskapet ska bestå av lärosäten och företag, däribland små och medelstora företag och sociala företag, för att garantera den kompetens som krävs och se till att de färdigheter som utvecklas genom den gemensamma kursplanen är ändamålsenliga.

Integrerad lokal och regional utveckling

Det finns enorma fördelar med att ta fram integrerade lokala och regionala utvecklingsplaner, eftersom alla berörda intressenter deltar. Ett strategiskt partnerskap ska utveckla, prova och genomföra innovativa kurspaket som kan berika alla kursplaner vid partnerlärosätena i syfte att utfärda dubbla intyg eller dubbla examina. Projektet ska involvera viktiga intressenter som kontinuerligt ska granska projektet, framför allt genom en särskild styrgrupp, för att se till att de lokala och regionala aktörernas behov tillgodoses på ett lämpligt sätt.

Projektet ska också innehålla undervisning och utbildning, bl.a. utbyte av personal mellan lärosäten och ”blandade” utbyten för studenter. Slutresultatet ska vara att kurspaketen integreras i kursplanen och att man utfärdar ett dubbelt intyg eller en dubbel examen. Partnerskapet omfattar lärosäten samt lokala aktörer och myndigheter.

Mindre erfarna partner kan involveras gradvis för att se till att alla partner deltar i alla aktiviteter senast under projektets sista år.

Kreativitet och innovation

Små och medelstora företag har behov av kompetensutveckling och innovation, men har inte alltid de resurser eller den strategiska vision som krävs för att klara den hårda konkurrensen på marknaden. Ett strategiskt partnerskap bidrar till att sprida en kreativ och innovativ kultur inom små företag genom att överföra och tillämpa metoder, verktyg och koncept som underlättar organisations- och produktutveckling. Partner från kreativa sektorer och högskolan hjälper de andra partnerna att lära sig använda kreativt tänkande i sin organisation och att utveckla förmågan till innovation och förändring.

Ett konkret resultat är skräddarsydda handlingsplaner för kreativitets- och innovationsutveckling utifrån tidigare analyser av lyckade exempel och metoder. Partnerskapet omfattar kreativa sektorer, små och medelstora företag, arbetsgivarföreningar, handels-, industri- och hantverkskammare.

Utbildningens kvalitet

Lokala skolmyndigheter i Sverige, Danmark och Storbritannien går samman för att föreslå ett strategiskt partnerskap. Myndigheterna har konstaterat ett behov av att förbättra kvaliteten på utbildningen i naturkunskap, matematik och teknik. De har utformat ett projekt för att ta fram en gemensam ram för elevernas delaktighet i lärandet. Projektets mål är att förbättra kvaliteten på utbildningen i naturkunskap och matematik och att se till att fler läser dessa ämnen på gymnasiet och i högre utbildningar.

Projektet leds av två lokala myndigheter och omfattar alla grundskolor i de respektive områdena. Dessutom har de lokala myndigheterna tagit in andra partner från sina lokalsamhällen: universitet, ett mediecentrum och flera företag och branschorganisationer inom teknik, vetenskap och miljö. Projektet omfattar personalutbyten mellan de deltagande organisationerna för att utbyta erfarenheter och goda metoder.

Partnerna delar material och resurser och tar fram ämnesöverskridande läromedel för matematik, naturkunskap och teknik som testas och införs i grundskolan. Företagspartnerna bjuder in skolklasser till studiebesök för att eleverna ska få inblick i de olika praktiska tillämpningarna av de ämnen de arbetar med. Högskolestudenter bidrar som ”studiekompisar” för elever, hjälper enskilda elever med skolarbetet och fungerar som förebilder och motiverar eleverna att studera naturvetenskap och teknik. Projektet har resulterat i samarbete mellan lärosäten om grundläggande lärarutbildning och ytterligare pedagogiskt samarbete och nya projekt mellan de deltagande skolorna.

Höja utbildningsnivån

Att öka andelen invånare med högskoleutbildning, bredda tillgången och göra det lättare att slutföra högskolestudier är en stor utmaning i många länder. Ett strategiskt partnerskap ska underlätta övergången till högre utbildning och utexaminering. Det inriktas särskilt på icke-traditionella studenter, särskilt från underrepresenterade och missgynnade grupper, genom att man överför och testar innovativa metoder. Målet är att ta reda på hur gymnasieelever med olika bakgrund förbereds och vägleds innan de går över till högre utbildning genom samarbete mellan lärosäten, skolor och yrkesskolor.

Man kommer även att testa övervakning och stöd till de här eleverna, särskilt genom skräddarsydda tjänster (vägledning, rådgivning, coachning osv.) för att förhindra att de avbryter studierna i förtid och göra det lättare för dem att ta examen inom den förväntade tiden. Projektet ska involvera lärosäten, allmänna gymnasieskolor och yrkesskolor och se till att de tjänster som erbjuds är ändamålsenliga och tillgodoser de konstaterade behoven.

Det ska också omfatta undervisning och lärande, däribland ”blandade” utbyten för studenter. Slutresultatet ska vara att modellen anpassas, används av de deltagande lärosätena och sprids till organisationer utanför partnerskapet, särskilt till andra utbildningsanordnare och viktiga beslutsfattare.

Innovation

Ett strategiskt partnerskap ska bidra till utvecklingen av nya pedagogiska metoder, framför allt e-lärandeverktyg och webbaserade samarbetsplattformar där elever, studenter och lärare kan lära sig, undervisa och tillsammans ta fram kursinnehåll. Partnerskapet, som ska bestå av lärosäten, skolor, forskningsorganisationer och företag, ska tillsammans ta fram de verktyg som skolorna och universiteten ska använda för att undervisa i särskilda ämnen på olika nivåer.

Forskningsorganisationer och företag kommer att spela en avgörande roll för att utveckla verktygen och se till att innehållet blir mer relevant och konkret. Dessutom ska det anordnas intensiva studieprogram för att testa de verktyg som har utvecklats av partnerskapet med studenter och lärare. Lärarna ska också få utbildning i hur man använder verktygen.

Språkkunskaper

Ett sektorsövergripande strategiskt partnerskap för att stödja familjer där man talar mer än ett språk. Man tar fram språkkurser för barn för att visa dem fördelarna med att kunna två eller flera språk, både som ett värde i sig och med tanke på hur kunskaperna kan användas i praktiken.

Projektet riktar sig till alla intressenter som arbetar med tvåspråkiga familjer så att de kan dela med sig av projektets resurser till dem. Forskning pågår för att pröva effektiviteten hos de olika pedagogiska strategier som används för att öka flerspråkiga barns språkliga kompetens, både i klassrummet och genom informellt lärande. Bland partnerna finns ett universitet, flera skolor, ett litet och medelstort företag, en icke-statlig organisation och en sammanslutning av vuxenutbildningsorganisationer.

Informations- och kommunikationsteknik

Ett sektorsövergripande projekt som ska ta fram en gemensam vision av hur it kan bidra till livslångt lärande för alla utifrån verklighetsbaserade scenarier och insikter. Det blir allt vanligare att använda it i undervisningen runtom i Europa, men för att tekniken ska kunna fungera som drivkraft för förändring i våra ekonomier och samhällen måste vi gå från fragmentering och pilotprojekt till utformning och anpassning av system. Bland partnerna finns en rad olika lärosäten och kunskapsorganisationer som arbetar inom flera olika utbildningsområden.

Samarbete mellan regioner

En spansk, en portugisisk, en italiensk och en tjeckisk lokal myndighet har gått samman för att undersöka orsakerna till att elever hoppar av skolan i deras regioner och ta fram nya lösningar på problemet. De arbetar med högstadie- och gymnasieskolorna i sina respektive regioner samt två lärarhögskolor. Tanken är att se problemet ur ett vidare perspektiv och på så sätt ta itu med flera aspekter av ungdomarnas liv. Därför har även lokala ungdomsorganisationer och föräldraföreningar bjudits in till det strategiska partnerskapet. De lokala myndigheterna själva arbetar brett och sektorsövergripande, med avdelningar för utbildning, ungdomsfrågor och sociala tjänster.

Syftet är att upprätta ett permanent nätverk i varje region där olika aktörer och tjänster samlas för att skapa en effektiv stödmekanism för unga.

Partnerinstitutionerna arbetar tillsammans genom regelbundna projektmöten och ett webbforum. För det första vill de ta reda på hur många elever som slutar skolan i förtid i deras områden och undersöka orsakerna till detta. Sedan vill de hitta och genomföra effektiva metoder för att stödja unga som riskerar att hamna utanför samhället. Inom ramen för projektet gör de enkäter hos elever, lärare och familjer för att ta reda på varför elever hoppar av skolan sett ur ett lokalt perspektiv. De anordnar även workshoppar och seminarier om en rad olika ämnen, som effekterna av tillgången till informellt lärande.

Utifrån detta underlag tar de fram en gemensam metod för de två regionerna och en vägledning för lärare, utbildare och lokala myndigheter. Resultaten och materialet delas på projektets webbplats och genom tryckta publikationer och en konferens i varje region. På så sätt presenteras metoden och de framtagna resurserna för andra skolor och lokala myndigheter.

Jämlikhet och inkludering

Ungdomsorganisationer, institutioner, skolor, yrkesskolor och myndigheter på ungdomsområdet som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar och unga som hoppat av skolan, samarbetar för att förbättra en metod för att få fler unga att gå tillbaka till utbildning eller få ett arbete. Inom ramen för sitt strategiska partnerskap anordnar de möten för personal från olika länder för att utbyta metoder och utforma projektet, samt genomföra jobbskuggning och fortbildning för dem som arbetar med unga.

Partnerskapet sammanställer också forskning på området som diskuteras vid ett möte där man tar fram en slutlig handbok och planerar test och utvärdering av den förbättrade metoden. För att se till att projektet blir hållbart och att resultaten sprids planerar det strategiska partnerskapet konferenser på lokal, nationell och europeisk nivå och utformar gemensamt en uppföljningsstrategi.

Öppna lärresurser

Brandmän riskerar att dö eller skadas när de ska släcka bränder i byggnader. Praktisk utbildning för att hantera kritiska situationer i brinnande byggnader skulle kunna förhindra dödsolyckor. Ett strategiskt partnerskap tar fram ett utbildningspaket som baseras på modern metodik och teknik. Resultatet är ett blandat e-lärandeprogram med kompletterande utbildning i strategier och taktik för brandbekämpning. Målet är att kunna hantera den inledande fasen i en insats för att skapa förutsättningar för en tidig och effektiv hantering av nödläget. E-lärandet kombineras med praktiska övningar. Det strategiska partnerskapet omfattar brandkår och räddningstjänst, myndigheter med ansvar för allmän säkerhet och yrkesskolor.

Ungas aktiva deltagande i samhället

Tre gymnasieskolor från Finland, Tyskland och Nederländerna hittar varandra på e-twinning-plattformen eftersom de alla vill utveckla ett projekt om demokrati i skolan. De tre skolorna bestämmer sig för att ansöka om finansiering för ett strategiskt partnerskap. Syftet med projektet är att utveckla ledningen av skolan genom att involvera lärare, elever och föräldrar. Projektet pågår i tre år, och varje år undersöker de deltagande skolorna hur var och en av dessa grupper deltar i skolans beslutsfattande och hur man på ett realistiskt sätt skulle kunna öka deras delaktighet med utgångspunkt i vad de kan lära av sina partner.

Projektet stöds av skolledning, lärare och föräldrar som även deltar aktivt. De deltagande eleverna utvecklar sin självständighet och förmåga att tänka kritiskt. De får också en ökad förståelse för begrepp som frihet, rättigheter och skyldigheter och börjar fundera på hur de kan bidra till att göra skolan mer relevant för dem. I all projektverksamhet kan eleverna uttrycka sina åsikter, lyssna på andras synpunkter, diskutera med hjälp av relevanta argument och förklara beslut med giltiga skäl.

Verksamheten bedrivs med hjälp av projektet Twinspace på e-twinning-plattformen och även genom två verkliga möten, där en grupp elever från varje skola deltar tillsammans med sina lärare. Även skolledningen och föräldrarepresentanter deltar i mötena.

Mellan projektmötena använder partnerna även e-twinning-plattformen för att utveckla projektet, diskutera och dela resurser. Eleverna skriver en samarbetsblogg där de lägger upp bilder och uppdateringar om projektets verksamhet och även synpunkter på och reflektioner över de ämnen som de arbetar med. Bloggen, undervisningsplanerna och de utbildningsmaterial som utvecklas inom projektet, samt en del av elevernas arbete, publiceras genom e-twinning och görs tillgängliga som en resurs för andra som vill genomföra ett liknande projekt.

Generella och grundläggande färdigheter

För att öka matematik- och ekonomikunskaperna hos mindre gynnade grupper av vuxna (t.ex. migranter, lågutbildade och socioekonomiskt missgynnade) tar vuxenutbildningsorganisationer i samarbete med lokala och regionala myndigheter och arbetsmarknadens parter fram moderna utbildningar med nya och ändamålsenliga utbildningsmetoder och resurser. Resultaten, t.ex. kursplaner, handböcker för utbildare och paket och verktygslådor för vuxenstuderande, testas av partnerorganisationerna och valideras av de andra intressenterna.

Materialet måste spridas till rätt målgrupper för att både öka kompetensen hos de vuxenstuderande och få genomslag på lokal och regional nivå, eftersom projektet kan erbjuda skräddarsydda möjligheter för mindre gynnade grupper som kan leda till att de integreras i det lokala samhället.

Erkännande och validering av resultat

Partnerorganisationer kan ge ett viktigt bidrag till förfarandet för att validera icke-formellt och informellt lärande. Med tanke på partnernas olika situationer kan utbytet av idéer och erfarenheter ge det strategiska partnerskapet möjlighet att analysera nuläget och lägga fram rekommendationer för validering i sina länder.

Fortbildning och ökat yrkeskunnande i arbetet med ungdomar

Med inspiration från EU:s ungdomsstrategi bildar en grupp erfarna ungdomsledare ett strategiskt partnerskap med personer som ansvarar för ungdomsverksamhet på institutionell nivå, tankesmedjor för ungdomsfrågor, utbildningsinstitutioner som är specialiserade på ungdomsfrågor samt forskare. De ska ta fram en uppsättning referensdokument om unga människors psykiska hälsa för personer som arbetar med unga.

Alla partner ska kartlägga och analysera nyckelbegrepp som en grund för sin forskning. De anordnar seminarier med experter, möten och studiebesök för att dokumentera sitt arbete och samlar även unga och ungdomsledare med erfarenheter inom psykisk hälsa för att utbyta goda exempel och idéer. När projektet är avslutat ska arbetet utmynna i en bok som ska ges ut och spridas till yrkesverksamma på området.

 • 1. och ömsesidigt lärande