Cuprins
Căutați în ghid

Parteneriate strategice

Formatele proiectului

Parteneriatele strategice sprijină o gamă largă și flexibilă de activități, cu scopul de a pune în aplicare practici inovatoare, de a promova dezvoltarea și modernizarea organizațiilor și de a sprijini evoluțiile în materie de politici la nivel european, național și regional.

În funcție de obiectivele proiectului, de organizațiile participante implicate, de impactul preconizat și de alte elemente, parteneriatele strategice pot fi de diferite dimensiuni și își adaptează activitățile în consecință. Mai simplu spus, acțiunea permite organizațiilor participante să dobândească experiență în cooperarea internațională și să își consolideze capacitățile, precum și să producă rezultate inovatoare, de înaltă calitate. Evaluarea calității cererii de proiect va fi proporțională cu obiectivele de cooperare și cu natura organizațiilor implicate.

Secțiunea de mai jos oferă idei cu privire la tipurile de activități care pot fi desfășurate într-un parteneriat strategic care promovează cooperarea transsectorială sau abordează un anumit domeniu de educație, formare profesională și tineret. Secțiunea este pur ilustrativă și nu împiedică organizațiile participante să își planifice proiectul în mod diferit.

Activități

 • programe de învățământ, cursuri, programe de studii comune, module comune (inclusiv e-module), integrarea unei varietăți mai mari de moduri de învățare (la distanță, cu frecvență redusă, învățare modulară);
 • învățare, predare, formare, materiale de lucru și metode pentru tineret, abordări și instrumente pedagogice;
 • colaborare pe bază de proiect, învățare reciprocă, ateliere de lucru, laboratoare virtuale, spații colaborative virtuale;
 • activități de consolidare a capacităților și de comunicare în rețea;
 • elaborarea și punerea în aplicare a planurilor strategice de cooperare;
 • activități de informare, de îndrumare, de pregătire și de consiliere;
 • studii, analize comparative, strângere de probe, studii de caz reale;
 • definirea standardelor calitative și a profilurilor bazate pe competențe/ocupaționale;
 • îmbunătățirea cadrelor de calificare, transferul de credite, asigurarea calității, recunoaștere și validare;
 • activități de învățare, predare și formare (a se vedea punctul 2 de mai jos).

De asemenea, se preconizează că toate parteneriatele strategice vor realiza o diseminare orientată și amplă a propriilor rezultate, astfel încât să încurajeze utilizarea mai largă a acestora și să obțină un impact care să depășească organizațiile participante direct la proiect. Cerințele de diseminare vor fi proporționale cu domeniul de aplicare și cu obiectivul proiectului.

Organizații, instituții din diferite domenii ale educației, formării și tineretului, precum și din alte sectoare socio-economice pot lucra în comun, cu scopul de a atinge – prin proiectele lor – obiectivele din unul sau mai multe domenii ale educației, formării și tineretului. Următoarele tipuri de activități sunt deosebit de semnificative în fiecare domeniu dat pentru a atinge obiectivele în materie de politici descrise în partea B a ghidului, în limitele granițelor sectoriale sau dincolo de acestea.

Cooperarea transsectorială

Dezvoltarea, testarea, adaptarea și punerea în aplicare a unor practici inovatoare legate de: 

 • cooperarea strategică între diferite sectoare educaționale și întreprinderi locale/regionale, de exemplu pentru a analiza capacitatea de inserție profesională sau pentru a facilita tranziția către mediul profesional sau între diferitele niveluri de educație;
 • proiectele comune de cercetare realizate prin parteneriate între instituții de învățământ superior și alte niveluri educaționale, de exemplu privind evaluarea rezultatelor învățării legate de competențele transversale;
 • cooperarea strategică între furnizorii de educație formală și non-formală/informală, de exemplu predarea bazată pe TIC sau consolidarea integrării digitale în procesul de învățare;
 • examinarea și analiza unor abordări și metodologii pedagogice coerente, în special a celor care asigură competențe transversale (cum ar fi antreprenoriatul) care sunt dezvoltate în toate sectoarele educaționale;
 • cooperarea transnațională pe bază de proiecte între parteneri din diferite sectoare ale educației (de exemplu, învățământul preșcolar în combinație cu învățământul secundar superior), analizând utilizarea CLIL1 sau a învățării reciproce pentru îmbunătățirea competențelor lingvistice în rândul cursanților de toate vârstele din diverse domenii ale educației, formării și tineretului, inclusiv în rândul celor care provin dintr-un mediu de migranți;
 • cooperarea și schimbul de practici între membrii personalului responsabili cu serviciile de asistență la diferite niveluri educaționale (cum ar fi metode și instrumente de orientare, consiliere, îndrumare, elaborarea de sisteme care să contribuie la monitorizarea progreselor studenților); sau între cei implicați în serviciile de asistență pentru studenți, pentru creșterea calității și a coerenței în toate sectoarele educaționale;
 • parteneriate între diferite niveluri educaționale care promovează accesul la resursele educaționale deschise și la învățarea cu ajutorul acestora prin schimb de bune practici și dezvoltarea de astfel de resurse la diferite niveluri;
 • proiecte comune de cercetare cu participarea parteneriatelor între diferite sectoare educaționale și de tineret, care explorează potențialul analiticii învățării și al evaluării de către public în vederea îmbunătățirii calității învățării;
 • cooperarea între școli, furnizori de VET și instituții de învățământ superior în vederea analizării activităților care au ca scop promovarea unei coerențe mai mari între diferite instrumente europene și naționale de asigurare a transparenței și de recunoaștere;
 • cooperarea între sectorul tineretului și instituțiile de învățământ superior în vederea facilitării recunoașterii și a validării învățării non-formale și informale, precum și a permeabilității acesteia față de parcursurile educaționale formale și față de diferite domenii.

Învățământul superior

 • Dezvoltarea, testarea, adaptarea și punerea în aplicare a unor practici inovatoare legate de: 
 • programe de studii și programe de învățământ comune, programe intensive și module comune – inclusiv e-module – între membrii parteneriatului din diferite țări, discipline și sectoare economice (public/privat), asigurând relevanța în raport cu nevoile de pe piața muncii;
 • colaborarea transnațională pe bază de proiect între întreprinderi și studenții/personalul din instituțiile de învățământ superior pentru a studia cazuri reale;
 • abordări și metodologii pedagogice, în special cele care promovează competențele transversale, spiritul antreprenorial și gândirea creativă, inclusiv prin introducerea unor abordări multi-, trans- și interdisciplinare, integrând mai sistematic mobilitatea în scop educațional în programa de învățământ („mobilitate încorporată”) și printr-o mai bună exploatare a tehnologiei informației și comunicațiilor;
 • integrarea unei varietăți mai mari de moduri de studiu (la distanță, cu frecvență redusă, învățare modulară), în special prin noi forme de învățare personalizate, prin utilizarea strategică a resurselor educaționale deschise și a mobilității virtuale și prin platforme virtuale de învățare;
 • noi abordări pentru a facilita permeabilitatea între sectoarele de învățământ (și anume, prin validarea învățării anterioare și posibilitatea învățării flexibile – studii modulare, învățare mixtă etc.);
 • orientarea și consilierea profesională și metode și instrumente de îndrumare;
 • angajarea instituțiilor de învățământ superior în raport cu autoritățile locale/regionale și alte părți interesate, pe baza colaborării într-un cadru internațional, pentru a promova dezvoltarea regională și cooperarea transsectorială în vederea construirii de punți și a schimburilor de cunoștințe între diferite sectoare de educație și formare formală și informală;
 • cooperarea și schimbul de practici între personalul responsabil de serviciile de sprijin, cum ar fi consiliere, orientare, metode și instrumente de pregătire, dezvoltarea de sisteme care contribuie la urmărirea progresului studenților; sau între cei implicați în servicii de sprijin pentru studenți, pentru a îmbunătăți calitatea (și anume, atragerea și reținerea cursanților non-tradiționali, cum ar fi adulții, și a grupurilor subreprezentate din învățământul superior);
 • Facilitarea recunoașterii și a certificării aptitudinilor și a competențelor la nivel național prin asigurarea eficace a calității pe baza rezultatelor învățării și prin corelarea acestora cu cadrele europene și naționale de calificare.
 • Dezvoltarea de parcursuri flexibile pentru studenții și absolvenții instituțiilor de învățământ superior, inclusiv validarea studiilor lor anterioare;

Educația și formarea profesională

 • Dezvoltarea, testarea, adaptarea și adoptarea/punerea în aplicare de practici inovatoare privind:
 • redefinirea/definirea standardelor de competență în conformitate cu rezultatele învățării; adaptarea sau elaborarea de programe de învățământ și de cursuri de formare profesională în consecință, precum și a materialelor și instrumentelor de învățare însoțitoare;
 • metodologii și abordări pedagogice de predare și învățare în cadrul educației și formării profesionale, în special cele care furnizează competențe-cheie și competențe de bază; competențe lingvistice; axarea pe utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor;
 • noi forme de programe de formare practică și studii de caz reale din afaceri și industrie; dezvoltarea și punerea în aplicare a colaborării transnaționale pe bază de proiect între întreprinderi și studenții/personalul din instituțiile de educație și formare profesională;
 • dezvoltarea și furnizarea de materiale și metode noi de predare și formare profesională, inclusiv învățarea la locul de muncă, mobilitatea virtuală, resursele educaționale deschise și o mai bună exploatare a potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor, de exemplu crearea de laboratoare virtuale/locuri de muncă adaptate la nevoile pieței forței de muncă;
 • orientare și consiliere profesională și metode și instrumente de îndrumare;
 • instrumente și metode pentru profesionalizarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, a formatorilor și a personalului din domeniul educației și formării profesionale; accent special pe educația inițială îmbunătățită și formarea continuă la locul de muncă pentru profesori și formatori din domeniul educației și formării profesionale;
 • gestionarea și conducerea organizațiilor de educație și formare profesională;
 • cooperarea strategică între furnizorii de educație și formare profesională și comunitățile locale/regionale de afaceri, inclusiv agențiile de dezvoltare economică;
 • cooperarea pentru dezvoltarea creativității și a inovării între furnizorii de educație și formare profesională, instituțiile de învățământ superior și centrele de proiectare, artă, cercetare și inovare;
 • Facilitarea recunoașterii și a certificării aptitudinilor și competențelor la nivel național prin corelarea acestora cu cadrele europene și naționale de calificare și prin utilizarea instrumentelor UE; dezvoltarea unor parcursuri flexibile pentru studenții și absolvenții din domeniul educației și formării profesionale, inclusiv validarea studiilor anterioare;
 • Punerea în aplicare a transferului de credite (ECVET) și asigurarea calității (EQAVET) de către furnizorii de educație și formare profesională.

Învățământul școlar

 • Dezvoltarea, testarea, adaptarea și adoptarea/punerea în aplicare de practici inovatoare privind: 
 • noi programe de învățământ, cursuri, materiale și instrumente de învățare;
 • metodologii și abordări pedagogice de predare și învățare, în special cele care furnizează competențe-cheie și competențe de bază, competențe lingvistice, și axarea pe utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor;
 • noi forme de programe de formare practică și studii de caz reale din afaceri și industrie;
 • noi forme de învățare și de furnizare a educației și formării profesionale, în special utilizarea strategică a învățării deschise și flexibile, mobilitate virtuală, resurse educaționale deschise și o mai bună exploatare a potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor;
 • metode și instrumente de orientare, consiliere și pregătire;
 • instrumente și metode pentru profesionalizarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, a formatorilor și a altor categorii de personal, cu un accent deosebit pe educația inițială îmbunătățită și pe formarea continuă a cadrelor didactice;
 • gestionarea și conducerea instituțiilor de educație și formare;
 • activități de informare între organizații din diferite sectoare ale educației, formării și tineretului;
 • cooperarea strategică între furnizorii de învățare, pe de o parte, și autoritățile locale/regionale, pe de altă parte;
 • Schimbul de experiențe și de bune practici, desfășurarea de activități de învățare reciprocă și ateliere de lucru;
 • Efectuarea de activități comune de cercetare, sondaje, studii și analize;
 • Facilitarea recunoașterii și a certificării aptitudinilor și competențelor la nivel național prin corelarea lor cu cadrele europene și naționale de calificare și cu ajutorul instrumentelor de validare ale UE.
 • Promovarea cooperării între autoritățile școlare locale și/sau regionale din diferite țări participante la program pentru a susține dezvoltarea strategică prin proiecte la care participă școli și organizații locale private și din societatea civilă active pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului.

Învățământul pentru adulți

 • Dezvoltarea, testarea, adaptarea și adoptarea/punerea în aplicare de practici inovatoare privind:
 • noi programe de învățământ, cursuri și materiale și instrumente de învățare însoțitoare pentru cursanții adulți;
 • metodologii și abordări pedagogice de predare și învățare pentru cursanții adulți, în special cele care furnizează competențe-cheie și competențe de bază; competențe lingvistice; axarea pe utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor;
 • noi forme de învățământ pentru adulți și de furnizare a unor cursuri pentru adulți, în special utilizarea strategică a învățării deschise și flexibile, mobilitatea virtuală, resurse educaționale deschise și o mai bună exploatare a potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor;
 • metode și instrumente de orientare, consiliere și pregătire pentru cursanții adulți;
 • instrumente și metode pentru profesionalizarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a personalului din domeniul educației pentru adulți; accent special pe educația inițială îmbunătățită și formarea continuă la locul de muncă pentru profesorii din domeniul educației pentru adulți;
 • gestionarea și conducerea organizațiilor de învățământ pentru adulți;
 • activități de informare între organizațiile din diferite sectoare ale educației, formării și tineretului;
 • cooperarea strategică între furnizorii de educație pentru adulți, pe de o parte, și autoritățile locale/regionale, pe de altă parte;
 • Furnizarea de parcursuri flexibile pentru cursanții adulți, inclusiv validarea studiilor anterioare ale acestora:
 • analiza comparativă a modelelor și abordărilor în materie de gestionare sau de punere în aplicare;
 • aplicarea practică și testarea metodelor de evaluare a cunoștințelor și a competențelor dobândite prin învățarea informală și non-formală;
 • Îmbunătățirea accesibilității oportunităților de învățare pentru adulți:
 • promovarea dezvoltării de centre de învățare polivalente și de rețele regionale ale furnizorilor de formare;
 • măsuri care vizează dezvoltarea dimensiunii educative a organizațiilor care nu au ca obiect principal de activitate educația (de exemplu, organizațiile culturale);
 • elaborarea de cursuri de formare pentru a îmbunătăți disponibilitatea și calitatea cursurilor de formare europene disponibile pentru cadrele didactice, administratori sau alte categorii de personal din învățământul pentru adulți;
 • Facilitarea recunoașterii și a certificării aptitudinilor și competențelor la nivel național prin corelarea acestora cu cadrele europene și naționale de calificare și prin utilizarea instrumentelor UE.

Tineret

 • Cooperare în cadrul activităților pentru tineret în vederea dezvoltării, a testării, a adaptării și/sau a punerii în aplicare a practicilor de lucru inovatoare pentru tineret. Activitățile respective se pot referi la:
 • metode, instrumente și materiale care vizează promovarea competențelor-cheie și a competențelor de bază ale tinerilor, precum și competențele lingvistice și informatice;
 • metode, instrumente și materiale pentru profesionalizarea și dezvoltarea profesională a lucrătorilor de tineret (de exemplu, programe, module de formare, resurse materiale, bune practici, instrumente de validare etc.);
 • noi forme de furnizare a activităților pentru tineret, precum și a celor de formare și de sprijin, în special utilizarea strategică a învățării deschise și flexibile, mobilitate virtuală, resurse educaționale deschise și o mai bună exploatare a potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor;
 • programe și instrumente de lucru cu tinerii care vizează combaterea excluziunii sociale și a abandonului școlar timpuriu;
 • crearea de rețele strategice și cooperarea între organizațiile de tineret și/sau cu organizații din domeniul educației și formării profesionale, precum și pe piața locurilor de muncă;
 • cooperarea strategică cu autoritățile publice locale/regionale;
 • Recunoașterea și certificarea aptitudinilor și a competențelor la nivel național prin corelarea lor cu cadrele europene și naționale de calificare și cu ajutorul instrumentelor de validare ale UE.
 • Inițiative transnaționale pentru tineret: activități de cooperare, încurajarea angajamentului social și a spiritului antreprenorial, realizate în comun de două sau mai multe grupuri de tineri din țări diferite (a se vedea mai jos).

Accent pe:

 • creativitate, inovare și modernizare;
 • utilizarea strategică a metodologiilor tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) și a colaborării virtuale;
 • resursele educaționale deschise
 • calitatea în educație, formare profesională și în activitățile pentru tineret;
 • educația antreprenorială (inclusiv antreprenoriatul social);
 • echitate și incluziune;
 • competențele de bază și competențele transversale (competențe lingvistice, competențe digitale și antreprenoriat);
 • recunoașterea și validarea rezultatelor învățării obținute prin învățare formală, non-formală și informală;
 • promovarea unor parcursuri educaționale flexibile;
 • profesionalizare și dezvoltarea profesională în domeniile educației, formării și activităților pentru tineret;
 • competențele de gestionare și conducere;
 • participarea activă a tinerilor în societate;
 • cooperarea interinstituțională;
 • cooperarea interregională;
 • sinergiile între politică și practică.

Obiective și participanți:

 • practicieni;
 • personalul activ în educația și formarea profesională;
 • lucrătorii de tineret;
 • experți, specialiști, profesioniști;
 • studenți, stagiari, ucenici, elevi, cursanți adulți, tineri, voluntari;
 • tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET);
 • tineri defavorizați;
 • persoane care au abandonat timpuriu sistemul de învățământ;
 • factori de decizie;
 • cercetători.

Parteneri care pot fi implicați în același proiect 

 • organizații de educație, formare și tineret;
 • organizații care lucrează într-o serie de domenii și sectoare (de exemplu, centre de competențe sau camere de comerț etc.), organisme din sectorul public;
 • întreprinderi, societăți, reprezentanți de pe piața afacerilor și a forței de muncă;
 • organizații comunitare;
 • organisme de cercetare și inovare;
 • organizații ale societății civile;
 • parteneri sociali.

Formarea, predarea și învățarea integrate în parteneriate strategice

Parteneriatele strategice pot organiza, de asemenea, activități de formare, predare și învățare pentru persoanele fizice în măsura în care acestea aduc o valoare adăugată în realizarea obiectivelor proiectului. Unele dintre aceste activități sunt deosebit de relevante în unul sau mai multe domenii ale educației, formării și tineretului și mai ales în

Tipul de activitate

Relevante în special pentru

Mobilitate mixtă a cursanților

Toate domeniile educației, formării și tineretului

Schimburi pe termen scurt ale grupurilor de elevi

Educația școlară , educația și formarea profesională

Programe de studiu intensiv

Învățământul superior

Mobilitate de studiu a elevilor pe termen lung

Educația școlară

Misiuni de predare sau de formare pe termen lung

Învățământul superior, educația și formarea profesională, educația școlară și educația adulților

Acțiuni de mobilitate pe termen lung a lucrătorilor de tineret

Tineret

Evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt

Toate domeniile educației, formării și tineretului

Secțiunile care urmează furnizează descrieri suplimentare ale activităților prezentate mai sus.

Cursanți

Programe intensive de studii (pentru studenți: cu o durată de la 5 zile la 2 luni; pentru personalul didactic/cadrele didactice invitate: cu o durată de la 1 zi la 2 luni).

Un program intensiv de studii (ISP) este un program de studii cu o durată scurtă care reunește studenți și cadre didactice din instituțiile de învățământ superior participante, precum și alți experți/specialiști/profesioniști invitați, cu scopul de a:

 • încuraja predarea eficientă și multinațională a unor teme specializate;
 • permite studenților și profesorilor să lucreze împreună în grupuri multinaționale și multidisciplinare și, astfel, să beneficieze de condiții speciale de învățare și predare care nu sunt disponibile într-o singură instituție și să obțină noi perspective asupra temei studiate;
 • permite membrilor personalului didactic să facă schimb de opinii cu privire la conținutul predării și de noi abordări ale programei de studiu, să testeze metode de predare inovatoare, care ar putea face în cele din urmă parte dintr-un curs comun sau dintr-o programă nouă de studiu concepută într-un mediu internațional de studiu.

Caracteristicile așteptate de la un program intensiv de studii sunt următoarele:

 • programele intensive de studii ar trebui să ofere în mod semnificativ noi oportunități de învățare, de dezvoltare a competențelor, de acces la informație, la rezultatele cercetării de ultimă generație și la alte cunoștințe etc. pentru cadrele didactice și studenții participanți;
 • volumul de muncă al studenților participanți ar trebui să fie recunoscut prin intermediul sistemului de credite ECTS (sau al unui sistem echivalent);
 • se preconizează că programele intensive de studiu vor folosi instrumente și servicii TIC pentru a sprijini pregătirea și monitorizarea programului intensiv de studii, contribuind astfel la crearea unei comunități de învățare durabile în domeniul tematic respectiv;
 • raportul între personal și studenți trebuie să garanteze participarea activă la clasă;
 • trebuie menținut un echilibru între participarea studenților și a personalului la nivel transnațional și național;
 • programul intensiv de studii trebuie să prezinte o abordare multidisciplinară puternică, care să încurajeze interacțiunea studenților din diferite discipline universitare;
 • în plus față de rezultatele învățării privind competențele legate de subiect, programele intensive de studii trebuie să favorizeze transferul de competențe transversale.

Selecția participanților la programe intensive de studii (cadre didactice și elevi/studenți) se realizează de către consorțiul parteneriatului strategic.

Numărul orelor de predare și de formare trebuie să garanteze că cea mai mare parte a timpului petrecut în străinătate are legătură cu educația și formarea profesională, și nu cu cercetarea sau cu alte activități.

Mobilitatea mixtă a studenților, a stagiarilor, a cursanților adulți, a elevilor, a tinerilor (mobilitate fizică cu o durată de la 5 zile la 2 luni)

Activități care combină una sau mai multe perioade scurte de mobilitate fizică (de până la 2 luni în total) cu mobilitatea virtuală (și anume, utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor, cum ar fi spații de lucru colaborative, live streaming, video-conferințe, mijloace de comunicare socială etc. pentru a completa sau a prelungi rezultatele învățării din cadrul mobilității fizice).

Mobilitatea mixtă poate fi folosită pentru a pregăti, a sprijini și a monitoriza mobilitatea fizică. De asemenea, aceasta poate fi organizată pentru a răspunde persoanelor cu nevoi speciale sau defavorizate, ajutându-le să depășească barierele din calea mobilității fizice pe termen lung.

Schimburi pe termen scurt ale grupurilor de elevi din învățământul școlar (de la 3 zile la 2 luni)

Schimburile pe termen scurt ale grupurilor de elevi (inclusiv cursanți VET) pot fi organizate între școli din diferite țări participante la același parteneriat strategic. În timpul unor astfel de evenimente, elevii lucrează împreună într-una din școlile partenere și pot fi găzduiți de familiile fiecăruia dintre ei. Pe parcursul vizitelor, activitățile comune din cadrul proiectului ar trebui să fie legate de obiectivele parteneriatului strategic.

Vă rugăm să rețineți: cooperarea între școli în cadrul unui parteneriat nu ar trebui să se limiteze la astfel de evenimente, ci ar trebui să includă și activități online și locale comune. Școlile sunt încurajate să folosească platforma eTwinning pentru a lucra împreună la proiect, înainte și după evenimentele de mobilitate.

Elevii care efectuează schimburi pe termen scurt ar trebui să fie întotdeauna însoțiți de adulți pentru a li se asigura protecția și siguranța, precum și învățarea eficace pe durata experienței de mobilitate.

Pe parcursul vizitelor, evenimentele care presupun activități comune legate de proiect ar trebui să le ofere elevilor și cadrelor didactice din diferite țări oportunitatea de a lucra împreună pe una sau mai multe teme de interes comun. Evenimentele sprijină elevii și cadrele didactice să dobândească și să își îmbunătățească competențele nu numai la disciplina sau în domeniul pe care se axează proiectul, ci și în ceea ce privește lucrul în echipă, învățarea interculturală, relațiile sociale, planificarea și angajarea în activitățile de proiect și utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC).

Participarea la activități comune cu grupuri de elevi din școlile partenere din diferite țări le oferă elevilor și cadrelor didactice posibilitatea de a vorbi limbi străine și îi motivează să învețe limbi străine.

Activitățile din cadrul proiectului ar trebui să fie, în mod ideal, integrate în activitățile obișnuite ale școlilor și să fie incluse în programele școlare ale elevilor participanți. Elevii ar trebui să poată fi implicați în toate etapele proiectului, inclusiv în planificarea, organizarea și evaluarea activităților.

Mobilitatea elevilor în scop educațional pe termen lung (de la 2 la 12 luni)

Scopul activității este de a consolida cooperarea între școlile implicate în același parteneriat strategic. Activitățile de mobilitate ar trebui să fie legate de obiectivele parteneriatului strategic și să fie luate în considerare în elaborarea proiectului. Școlile sunt încurajate să folosească platforma eTwinning pentru a lucra împreună la proiect înaintea, în timpul și ulterior activităților de mobilitate a elevilor.

Astfel de măsuri ar trebui să contribuie la maximizarea impactului asupra școlilor participante. De asemenea, activitatea le permite elevilor să înțeleagă mai bine diversitatea culturilor și a limbilor europene și îi sprijină să dobândească competențele necesare dezvoltării lor personale.

Școlile implicate în parteneriat ar trebui să lucreze împreună la elaborarea contractelor de studii, recunoscând studiile desfășurate la școala parteneră din străinătate și consolidând dimensiunea europeană în învățământul școlar. Această activitate ar trebui să constituie, de asemenea, o experiență pedagogică internațională valoroasă pentru profesorii implicați în organizarea și punerea în aplicare a mobilității.

Participanții sunt selectați de școli. Aceștia trebuie să fie elevi în vârstă de cel puțin 14 ani care urmează cursurile de zi la o școală care participă la parteneriatul strategic. Elevii selectați pot petrece între 2 și 12 luni la o școală gazdă și la o familie gazdă din străinătate.

Schimbul reciproc de elevi între școli/familii gazdă este încurajat, dar nu este obligatoriu.

Toți actorii implicați în mobilitatea în scop educațional - școlile, elevii, părinții acestora și familiile gazdă – ar trebui să consulte ghidul specific privind mobilitatea elevilor în scop educațional, care are rolul de a-i sprijini în punerea în aplicare a activității și în garantarea siguranței și a bunăstării elevilor implicați.

Ghidul specifică rolurile și responsabilitățile, oferă recomandări și furnizează modelele și formularele necesare pentru participanți. Ghidul este disponibil în limba engleză pe site-ul Europa și în traducere pe site-ul agenției naționale relevante.

Sprijin lingvistic online

Participanții la activitățile de mobilitate pe termen lung (de la 2 la 12 luni) în cadrul unui parteneriat strategic pot beneficia de pregătire lingvistică. În acest scop, pe parcursul derulării programului, se va implementa treptat sprijin lingvistic online. Acest sprijin online este oferit de Comisia Europeană elevilor selectați pentru a le evalua nivelul de competență în limba pe care o folosesc pentru a studia în străinătate.

De asemenea, instrumentul le oferă acestora, dacă este necesar, posibilitatea de a-și îmbunătăți cunoștințele de limbă înaintea și/sau în timpul perioadei de mobilitate.

Atunci când este implementat în școli, sprijinul lingvistic online va fi asigurat după cum urmează:

 • Agențiile naționale alocă licențe online școlilor conform criteriilor generale stabilite de Comisia Europeană;
 • Odată selectați, toți elevii (cu excepția vorbitorilor nativi) care beneficiază de serviciul online vor susține un test online de evaluare a competențelor în limba pe care o vor folosi pentru studii. Rezultatele testului vor fi comunicate elevului și școlii.
 • Pe baza numărului de licențe online disponibile pentru cursurile de limbă, școlile vor distribui licențe în funcție de necesități.
 • La sfârșitul perioadei de mobilitate, elevul va susține o a doua evaluare pentru a măsura progresele înregistrate în limba străină.

Detalii suplimentare privind sprijinul lingvistic online sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene și pe site-urile agențiilor naționale.

În ceea ce privește limbile care nu sunt acoperite de serviciul Comisiei, se poate acorda un grant special pentru „sprijin lingvistic”.

Personalul din educație și formare și lucrătorii de tineret

Evenimente comune pe termen scurt de formare a personalului (de la 3 zile la 2 luni)

Evenimentele comune de formare a personalului le permit organizațiilor participante la parteneriatul strategic să organizeze evenimente de formare de scurtă durată pentru personalul din domeniul educației și al formării sau pentru lucrătorii de tineret legate de tema sau domeniul de aplicare al parteneriatului strategic. Evenimentele ar trebui să fie organizate pentru grupuri mici de personal din diferite țări pentru a maximiza impactul asupra fiecărei organizații participante.

Evenimentele pot avea diferite forme, și anume vizite de studiu care combină vizite la fața locului la organizațiile relevante, prezentări, ateliere de discuții, cursuri de formare etc. Trebuie menținut un echilibru între participanții transnaționali și naționali care iau parte la evenimente.

Misiuni de predare și formare (de la 2 la 12 luni)

Scopul activității este de a consolida cooperarea între organizațiile implicate în același parteneriat strategic. Activitatea le permite membrilor personalului să își dezvolte cunoștințele și să înțeleagă mai bine cum funcționează sistemele de educație și formare europene și îi sprijină să împărtășească și să dobândească competențe, metode și practici profesionale.

Această activitate le permite cadrelor didactice/profesorilor și celorlalți membri ai personalului din învățământul general școlar, din învățământul superior, din educația și formarea profesională sau din învățământul pentru adulți, care lucrează într-o instituție de învățământ participantă la un parteneriat strategic, să se angajeze într-o misiune în străinătate cu durata de la 2 până la 12 luni, urmând să predea într-o instituție parteneră sau sî desfășoare activități profesionale într-o altă organizație parteneră, în specialitatea lor.

Activitatea poate consta în munca într-o instituție/într-un centru de învățământ sau în alte organizații relevante (de exemplu, întreprinderi, ONG-uri, autorități școlare etc.), participarea la cursuri sau seminare structurate (de exemplu, în cadrul unor colegii de formare a cadrelor didactice sau al unor organizații de cercetare), stagii sau perioade de observare într-o întreprindere sau o organizație din domeniile educației, formării și tineretului.

Instituția de trimitere trebuie să asigure un proces de selecție corect, transparent și deschis, să dezvolte conținutul activității împreună cu participantul și să asigure recunoașterea internă și, pe cât posibil, recunoașterea externă a mobilității pe termen lung în străinătate.

În ceea ce privește misiunile de predare și formare din învățământul superior, sunt eligibile următoarele tipuri de organizații gazdă și de trimitere:

 • Pentru mobilitatea personalului pe termen lung în scopul predării, organizația de trimitere poate fi orice organizație participantă, în timp ce organizația gazdă trebuie să fie o instituție de învățământ superior participantă.
 • Pentru mobilitatea personalului pe termen lung pentru a beneficia de formare, organizația de trimitere trebuie să fie o instituție de învățământ superior participantă, în timp ce organizația gazdă poate fi orice organizație participantă.
 • Organizația de trimitere și organizația gazdă trebuie să fie din țări diferite, iar țara de destinație trebuie să fie diferită de țara de reședință a participantului.

Organizațiile implicate în parteneriatul strategic lucrează împreună la elaborarea acordurilor de mobilitate, care să recunoască activitatea întreprinsă la organizația parteneră din străinătate și să consolideze dimensiunea europeană în educație și formare. De asemenea, activitatea ar trebui să fie o experiență internațională valoroasă pentru cei implicați în organizarea și punerea în aplicare a activității de mobilitate, atât în cadrul organizației de trimitere, cât și în cadrul organizației gazdă.

Mobilitatea lucrătorilor de tineret (de la 2 la 12 luni)

Această activitate le permite lucrătorilor de tineret să experimenteze un mediu de lucru diferit de cel din țările lor de origine și le dezvoltă competențele profesionale, personale și interculturale. Lucrătorii de tineret au posibilitatea de a lucra în străinătate pentru o perioadă cuprinsă între 2 și 12 luni, contribuind în mod activ la activitatea de zi cu zi a organizației gazdă și îmbogățindu-și în același timp profilul profesional.

Aceste activități vizează, de asemenea, consolidarea capacităților organizațiilor implicate, care beneficiază de noi perspective și experiențe. Activitățile de mobilitate pot fi desfășurate fie ca activități individuale (și anume, un lucrător de tineret este trimis la o organizație gazdă) sau în perechi, ca un schimb reciproc de lucrători de tineret (simultan sau nu) între cele două organizații partenere.

Sprijin lingvistic online

Participanții la activitățile de mobilitate pe termen lung în cadrul unui parteneriat strategic pot beneficia de pregătire lingvistică. În acest scop, pe parcursul derulării programului, se va implementa treptat sprijin lingvistic online. Acest sprijin online este oferit de Comisia Europeană personalului și lucrătorilor de tineret selectați, pentru a le evalua nivelul de competențe în limba pe care o vor folosi pentru a studia în străinătate.

De asemenea, instrumentul le oferă acestora, dacă este necesar, posibilitatea de a-și îmbunătăți cunoștințele de limbă înaintea și/sau în timpul perioadei de mobilitate.

Atunci când este implementat pentru personal și pentru lucrătorii de tineret, sprijinul lingvistic online va fi asigurat după cum urmează:

 • Agențiile naționale alocă licențe online organizațiilor, conform criteriilor generale stabilite de Comisia Europeană.
 • Odată selectați, toți participanții (cu excepția vorbitorilor nativi) care beneficiază de serviciul online vor susține un test online de evaluare a competențelor în limba pe care o vor folosi pentru studii. Rezultatele acestui test vor fi comunicate fiecărui participant.
 • Pe baza numărului de licențe online disponibile pentru cursurile de limbă, organizațiile vor distribui licențe în funcție de necesități.
 • La sfârșitul perioadei de mobilitate, participanții vor susține o a doua evaluare pentru a măsura progresele înregistrate în limba străină.

Detalii suplimentare privind sprijinul lingvistic online sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene și pe site-urile agențiilor naționale.

În ceea ce privește limbile care nu sunt acoperite de serviciul Comisiei, se poate acorda un grant special pentru „sprijin lingvistic”.

Inițiative transnaționale de tineret

Parteneriatele strategice în domeniul tineretului sprijină, de asemenea, dezvoltarea inițiativelor transnaționale de tineret care favorizează angajamentul social și spiritul antreprenorial, realizate în comun de două sau mai multe grupuri de tineri din țări diferite.

De exemplu, aceste inițiative pot viza:

 • crearea de (rețele de) întreprinderi sociale, asociații, cluburi, ONG-uri,
 • dezvoltarea și furnizarea de cursuri și sesiuni de formare privind educația antreprenorială (în special, antreprenoriatul social și utilizarea TIC);
 • informații, competențe media, acțiuni de sensibilizare sau acțiuni de stimulare a angajamentului civic în rândul tinerilor (de exemplu, dezbateri, conferințe, evenimente, consultări, inițiative referitoare la teme europene etc.);
 • acțiuni în beneficiul comunităților locale (de exemplu, sprijin pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, minoritățile, migranții, persoanele cu dizabilități etc.);
 • inițiative artistice și culturale (piese de teatru, expoziții, spectacole de muzică, forumuri de discuții etc.).

O inițiativă de tineret este un proiect inițiat, organizat și realizat de tineri. Proiectul le oferă tinerilor șansa de a testa idei prin inițiative, adică de a se implica direct și activ în planificarea și realizarea unui proiect.

Participarea la o inițiativă de tineret este o experiență importantă de învățare non-formală. În timpul punerii în aplicare a unei inițiative de tineret, tinerii au posibilitatea de a aborda provocările și problemele întâmpinate în comunitățile lor specifice. Aceștia au ocazia de a discuta și reflecta asupra subiectului ales într-un context european, contribuind la construirea Europei.

O inițiativă de tineret trebuie să fie transnațională: o rețea de activități locale desfășurate în comun de două sau mai multe grupuri din țări diferite. Cooperarea cu partenerii internaționali în cadrul inițiativelor transnaționale de tineret se bazează pe nevoi sau pe interese similare, având scopul de a împărtăși practici și de a învăța de la colegi.

Inițiativele de tineret permit unui număr mare de tineri să devină inventivi și creativi în viața lor de zi cu zi și să vorbească despre nevoile și interesele lor locale, dar și despre provocările cu care se confruntă comunitățile în care trăiesc.

Tinerii pot testa idei prin inițierea, elaborarea și realizarea unui proiect care vizează diferite domenii ale vieții. Inițiativele de tineret pot conduce, de asemenea, la activități independente sau la înființarea de asociații, ONG-uri sau alte organisme active în domeniul economiei sociale, non-profit și de tineret.

Tinerii care participă la inițiative transnaționale de tineret pot fi susținuți de un mentor. Un mentor este o persoană cu experiență în activitățile pentru tineret și/sau inițiativele de tineret, care însoțește grupurile de tineri, facilitează procesul de învățare și sprijină participarea acestora. Mentorul joacă diverse roluri în funcție de necesitățile unui anumit grup de tineri.

Mentorul rămâne în afara inițiativei de tineret, dar sprijină grupul de tineri în pregătirea, implementarea și evaluarea proiectelor în funcție de nevoile grupului. Mentorii susțin calitatea procesului de învățare și oferă un parteneriat continuu conceput pentru a sprijini un grup sau fiecare persoană în parte să obțină rezultate satisfăcătoare în cadrul proiectelor.

Un mentor nu este: un lider de proiect; un consultant/consilier; un membru al grupului care realizează proiectului; un formator profesionist/expert care oferă doar asistență tehnică într-un anumit domeniu; reprezentantul legal al proiectului. În cazul în care inițiativa de tineret este realizată de către minori, sprijinul unui mentor este obligatoriu.

Exemple de parteneriate strategice

Promovarea unor parcursuri de învățare flexibile

Integrarea cunoștințelor practice și teoretice în programele instituțiilor de învățământ superior le poate oferi studenților posibilitatea de a dobândi competențele necesare în prezent și în viitor pe piața forței de muncă, contribuind, astfel, la îmbunătățirea șanselor lor de angajare în viitor. Un parteneriat strategic va sprijini o colaborare pe bază de proiect între întreprinderi și studenți și personalul instituțiilor de învățământ superior, pentru a dezvolta, a testa și a adapta o programă de studiu comună între instituțiile de învățământ superior participante, pe baza unei analize exhaustive a nevoilor și concentrându-se pe o abordare transnațională legată de „viața reală”.

Aceasta va implica, de asemenea, activități de predare/învățare, inclusiv schimbul de personal între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi, precum și mobilitatea integrată („încorporată”), în care studenții urmează un program comun, ale cărui componente sunt predate de către diferiți parteneri și în locuri diferite.

Rezultatul final constă în realizarea programei comune și diseminarea în rândul organizațiilor din afara parteneriatului. Parteneriatul este format din instituții de învățământ superior și întreprinderi, inclusiv IMM-uri și întreprinderi sociale, pentru a asigura competența necesară, precum și gradul de adecvare a competențelor dezvoltate în cadrul programei comune.

Dezvoltare locală/regională integrată

Elaborarea de planuri integrate de dezvoltare locală/regională poate beneficia enorm de pe urma implicării tuturor părților interesate relevante. Un parteneriat strategic va elabora, va testa și va pune în aplicare pachete de cursuri inovatoare, îmbogățind fiecare programă a instituțiilor de învățământ superior partenere în vederea emiterii de certificate duble sau de diplome duble. Proiectul presupune implicarea părților interesate esențiale și se va baza pe supravegherea lor continuă, în special prin intermediul unui grup de coordonare specific, pentru a se asigura că nevoile actorilor locali/regionali sunt satisfăcute în mod convenabil.

Proiectul va implica, de asemenea, activități de predare/învățare, inclusiv schimbul de personal între instituțiile de învățământ superior și mobilitatea mixtă a studenților. Rezultatul final constă în integrarea acestor pachete de cursuri în programă și acordarea unui certificat dublu sau a unei diplome duble. Parteneriatul include instituții de învățământ superior, precum și actori locali și autorități publice de la nivel local.

Implicarea partenerilor cu mai puțină experiență în activitățile desfășurate poate fi treptată, garantându-se că, cel mai târziu în ultimul an al proiectului, toți partenerii vor fi integrați în întregul pachet de activități.

Creativitate și inovare

Întreprinderile mici și mijlocii se confruntă cu provocări legate de dezvoltarea competențelor și de inovare, fără a avea neapărat resursele adecvate sau viziunea strategică pentru a face față concurenței acerbe de pe piață. Un parteneriat strategic sprijină răspândirea unei culturi creative și inovatoare în interiorul întreprinderilor mici prin transferul și punerea în aplicare de metodologii, instrumente și concepte care facilitează dezvoltarea organizațională și crearea de produse. Parteneri din sectoarele creative și din instituțiile de învățământ superior sprijină alți parteneri pentru a învăța cum să aplice cu succes gândirea creativă în organizațiile lor și să-și dezvolte capacitatea de inovare și schimbare.

Un rezultat tangibil este producerea de planuri de acțiune personalizate pentru dezvoltarea creativității și a inovării pe baza analizelor anterioare ale cazurilor și metodologiilor de succes. Parteneriatul include sectoare creative, întreprinderi mici și mijlocii, asociații patronale, camere de comerț, industrie sau artizanat.

Calitatea educației

Autoritățile școlare locale din Suedia, Danemarca și Regatul Unit își unesc forțele pentru a propune un parteneriat strategic. Autoritățile locale au identificat necesitatea de a îmbunătăți calitatea educației în științe, matematică și tehnologie și au conceput un proiect cu scopul de a dezvolta un cadru comun pentru sprijinirea implicării elevilor în procesul de învățare. Proiectul are ca scop îmbunătățirea calității educației în matematică și științele naturale, precum și o mai bună integrare a acestor materii în învățământul secundar superior și în învățământul superior.

Proiectul este condus de cele două autorități locale și implică toate școlile primare și gimnaziale din zonele respective. De asemenea, autoritățile locale au implicat alți parteneri din propriile comunități locale: universități, un centru media, precum și mai multe întreprinderi și asociații de întreprinderi din domeniul tehnologiei, științei și mediului. Activitățile proiectului implică schimbul de personal între organizațiile participante, cu scopul de a face schimb de experiență și de bune practici.

Partenerii împărtășesc materiale și resurse și dezvoltă unități de lucru transversale în matematică, științe și tehnologie, care sunt testate/puse în aplicare în școlile primare și secundare. Partenerii de afaceri invită clasele de elevi în vizite de studiu pentru a le oferi elevilor o perspectivă asupra diverselor aplicații practice ale temelor cu care lucrează. Studenții contribuie ca „parteneri de studiu” ai elevilor, oferind ajutor individual suplimentar la studiul materiilor . Ei servesc și ca modele de urmat, motivându-i pe elevi să studieze științele și tehnologia. Proiectul are ca rezultat cooperarea universitară pentru formarea inițială a cadrelor didactice, precum și cooperarea pedagogică ulterioară și noi proiecte între școlile implicate.

Creșterea nivelului de instruire

Creșterea numărului de absolvenți în învățământul terțiar, extinderea accesului și facilitarea finalizării studiilor superioare sunt provocări majore în multe țări. Un parteneriat strategic va sprijini dezvoltarea unor parcursuri educaționale mai eficiente către învățământul superior și absolvire, cu un accent special pe studenții netradiționali, cum ar fi studenții din grupuri subreprezentate sau care provin din medii defavorizate, concretizat prin transferul și testarea de abordări inovatoare. Parteneriatul va testa modul în care elevii de liceu provenind din medii specifice sunt pregătiți și consiliați înainte de a intra în învățământul superior printr-o colaborare între instituțiile de învățământ superior, școli și instituțiile active în domeniul educației și formării profesionale.

Monitorizarea și sprijinul acordat acestei categorii de studenți vor fi, de asemenea, testate, în special prin intermediul serviciilor personalizate (de orientare, consiliere, pregătire etc.), care au ca scop prevenirea abandonului școlar și încurajarea absolvirii la momentul estimat. Proiectul va implica instituții de învățământ superior, precum și instituții de învățământ secundar superior general și profesional și se va asigura că serviciile oferite sunt adecvate și răspund necesităților identificate.

Proiectul va implica, de asemenea, activități de predare/învățare, inclusiv mobilitatea „mixtă” a studenților. Rezultatul final constă în adaptarea modelului, punerea sa în aplicare de către instituțiile de învățământ superior și diseminarea în rândul organizațiilor din afara parteneriatului, în special, în rândul altor furnizori de educație și al principalilor factori de decizie.

Inovarea

Un parteneriat strategic va sprijini elaborarea de noi abordări pedagogice și, în special, instrumente de e-learning și platforme de colaborare online unde elevii, studenții și cadrele didactice pot să învețe, să predea și să creeze în comun conținutul cursurilor. Parteneriatul alcătuit din universități, școli, organizații de cercetare și/sau întreprinderi va elabora în comun instrumentele pe care le vor folosi școlile și instituțiile de învățământ superior pentru predarea și învățarea unor discipline specifice la diferite niveluri.

Organizațiile de cercetare și/sau întreprinderile vor juca un rol esențial atât în dezvoltarea instrumentelor, cât și în crearea unui conținut mai relevant și mai concret. În plus, vor fi organizate programe de studii intensive pentru a testa instrumentele dezvoltate prin parteneriatul cu studenți și profesori. De asemenea, evenimentele comune de formare a personalului vor permite formarea cadrelor didactice în utilizarea instrumentelor.

Competențele lingvistice

Un parteneriat strategic transsectorial care vizează sprijinirea familiilor în care se vorbesc mai multe limbi, prin dezvoltarea resurselor lingvistice pentru copii, pentru a le arăta care sunt beneficiile cunoașterii a două sau mai multe limbi, atât ca valoare intrinsecă, cât și ca mod de utilizare concretă.

Proiectul se adresează tuturor părților interesate care lucrează cu familii bilingve, astfel încât să poată disemina resursele proiectului în rândul acestora. Se efectuează cercetări pentru a testa eficiența abordărilor pedagogice utilizate pentru consolidarea competențelor lingvistice ale elevilor multilingvi, atât în clasă, cât și prin învățare informală. Printre parteneri se numără o universitate, mai multe școli, o întreprindere mică sau mijlocie (IMM), un ONG și o asociație de instituții de învățământ pentru adulți.

Tehnologiile informației și comunicațiilor

Un proiect transsectorial care vizează dezvoltarea unei viziuni comune cu privire la modul în care tehnologia informației și comunicațiilor poate contribui la transpunerea învățării pe tot parcursul vieții în realitate pentru toți, pe baza unor scenarii și informații din viața reală. Utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor pentru învățare câștigă teren în Europa, însă pentru a-i valorifica adevăratul potențial ca factor de schimbare pentru economiile și societățile noastre, este necesară trecerea de la fragmentare și pilotare la articulare și la adoptarea unui sistem. Partenerii includ o serie de instituții de învățământ superior, organizații din domeniul formării competențelor, care lucrează în diferite domenii educaționale.

Cooperarea între regiuni

Câte o autoritate locală din Spania, Portugalia, Italia și, respectiv, Cehia au încheiat un parteneriat pentru a explora cauzele abandonului școlar timpuriu din regiunile respective și pentru a dezvolta noi soluții de abordare a acestuia. Parteneriatul implică școlile secundare din regiunile respective, precum și două instituții de formare a cadrelor didactice. Privind problema abandonului școlar timpuriu dintr-o perspectivă mai largă, țările partenere doresc să abordeze mai multe aspecte ale vieții tinerilor. Prin urmare, organizațiile de tineret locale și asociațiile de părinți sunt, de asemenea, invitate să se alăture parteneriatului strategic. Autoritățile locale sunt, de asemenea, implicate la scară largă și la nivel transsectorial, inclusiv departamentele de educație, tineret și servicii sociale.

Scopul este de a stabili o rețea permanentă în fiecare regiune, reunind diferiți actori și servicii pentru a crea un mecanism eficace de sprijin pentru tineri.

Instituțiile partenere lucrează împreună prin intermediul unor reuniuni de proiect periodice, precum și prin intermediul unei comunități online. În primul rând, acestea urmăresc să stabilească care este gradul de abandon școlar timpuriu în zona lor și să analizeze cauzele acestuia. În continuare, își propun să identifice și să pună în aplicare modalități eficace de sprijinire a tinerilor cu risc de excluziune. Ca parte a activităților de proiect, instituțiile respective realizează anchete pentru elevi, profesori și familii pentru a investiga motivele abandonului școlar timpuriu în contextul local. De asemenea, acestea organizează ateliere de lucru și seminare care explorează o gamă largă de teme, de exemplu, impactul oportunităților de învățare informală.

Prin urmare, instituțiile implicate elaborează o metodologie comună, care este pusă în aplicare în cele două regiuni. Un ghid pentru profesori, formatori și autoritățile locale este publicat în sprijinul acestei acțiuni. Toate rezultatele și materialele sunt publicate pe site-ul proiectului, în materiale tipărite și prin intermediul unei conferințe organizate în fiecare regiune. Astfel, metodologia și resursele elaborate în cadrul proiectului sunt prezentate altor școli și autorități locale.

Echitatea și incluziunea

Organizațiile de tineret, instituțiile, școlile, furnizorii de educație și formare profesională și autoritățile din domeniul tineretului care lucrează cu tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) și cu persoane care au abandonat școala își unesc forțele cu scopul de a dezvolta o metodologie îmbunătățită prin care să determine mai mulți tineri să reia cursurile sau să se angajeze. În cadrul parteneriatului strategic, se organizează reuniuni transnaționale ale personalului pentru a face schimb de practici și a elabora proiectul, precum și pentru a desfășura activități de observare directă la locul de muncă și de dezvoltare profesională a lucrătorilor de tineret.

În același timp, este realizată și discutată o sinteză a activităților de cercetare în domeniu în cadrul unei reuniuni transnaționale în care se elaborează un manual final și se planifică testarea și evaluarea metodologiei îmbunătățite. Pentru a asigura durabilitatea și diseminarea rezultatelor proiectului, parteneriatul strategic prevede conferințe la nivel local, național și european și stabilește o strategie comună de monitorizare.

Resursele educaționale deschise

Pompierii pot fi uciși sau răniți atunci când intervin în incendii în interiorul clădirilor în flăcări. Instruirea practică adaptată pentru a aborda situațiile critice din interiorul clădirilor în flăcări ar putea preveni accidentele mortale. Un parteneriat strategic creează un pachet educațional bazat pe metodologie și tehnologie de ultimă generație. Rezultatul final este un program mixt de e-învățare, care oferă cursuri de formare suplimentară privind strategiile de stingere a incendiilor și tactici de abordare a fazei inițiale a unei intervenții în scopul dezvoltării capacității de a reacționa în timp util și în mod eficient într-o situație de urgență. E-învățarea se combină cu exercițiile practice. Parteneriatul strategic include serviciile de pompieri și de ambulanță, autoritățile publice responsabile de siguranța publică și, desigur, furnizorii de educație și formare profesională.

Participarea activă a tinerilor în societate

Trei școli din învățământul secundar superior din Finlanda, Germania și Țările de Jos s-au găsit pe platforma eTwinning, deoarece toate erau interesate să dezvolte un proiect privind democrația în școală. Cele trei școli au decis să solicite finanțare pentru un parteneriat strategic. Scopul proiectului este de a dezvolta conducerea școlii, prin implicarea cadrelor didactice, a elevilor și, de asemenea, a părinților în luarea deciziilor în școală. Proiectul durează trei ani și, în fiecare an, școlile participante analizează modul în care fiecare dintre aceste grupuri este implicat în luarea deciziilor în școală și modul în care participarea lor ar putea fi îmbunătățită efectiv pe baza a ceea ce au învățat de la partenerii lor.

Proiectul beneficiază de sprijinul și implicarea activă a conducerii școlilor, a profesorilor și a părinților. Elevii participanți își dezvoltă autonomia și gândirea critică, precum și învață să înțeleagă concepte precum libertatea, drepturile și obligațiile. De asemenea, elevii dezbat modul în care pot contribui la crearea unei școli care să le corespundă mai bine. De-a lungul activităților proiectului, elevii au posibilitatea de a-și exprima opiniile, de a asculta opiniile altora, de a discuta folosind argumente relevante și de a-și explica deciziile prin motive valabile.

Activitățile proiectului au loc atât prin spațiul TwinSpace al proiectului, cât și pe site-ul eTwinning, dar și față în față, în cadrul a două reuniuni la care participă câte un grup de elevi de la fiecare școală, împreună cu profesorii lor. La reuniuni participă, de asemenea, conducerea școlii și reprezentanți ai părinților.

Între reuniunile de proiect, partenerii folosesc site-ul eTwinning și pentru a colabora în vederea dezvoltării activităților de proiect, pentru a discuta și a partaja resurse. Elevii scriu pe un blog comun, unde postează poze și actualizări cu privire la activitățile proiectului, precum și opinii și reflecții cu privire la subiectele în lucru. Blogul, planurile de predare și materialele de învățare elaborate în cadrul proiectului, precum și o parte din munca elevilor sunt publicate prin intermediul platformei eTwinning și puse la dispoziție ca o resursă pentru cei care doresc să realizeze un proiect similar.

Competențele transversale/competențele de bază

Cu scopul de a îmbunătăți cunoștințele de aritmetică și de cultură financiară ale grupurilor dezavantajate de adulți (migranți, persoane cu un nivel scăzut de calificare, persoane dezavantajate din punct de vedere socio-economic etc.), organizațiile de învățământ pentru adulți, în cooperare cu autoritățile locale/regionale și cu partenerii sociali, elaborează dispoziții actualizate privind formarea, prin utilizarea de metodologii și de resurse de formare noi și adecvate. Rezultatele, cum ar fi programe de învățământ, manuale pentru formatori, kituri/seturi de instrumente pentru cursanții adulți, sunt testate de către organizațiile partenere și validate de către părțile interesate relevante.

O activitate de diseminare specifică constituie o condiție prealabilă pentru obținerea unui impact nu numai asupra competențelor cursanților adulți, ci și la nivel local/regional, întrucât proiectul ar putea oferi oportunități de învățare adaptate pentru grupurile dezavantajate, care să conducă la integrarea acestora în societatea locală.

Recunoașterea și validarea rezultatelor învățării

Organizațiile partenere pot contribui semnificativ la procesul de validare a învățării non-formale și informale. Având în vedere situația diferită a partenerilor, schimbul de idei și experiențe, parteneriatul strategic poate analiza starea actuală și poate propune recomandări pentru validare în țările lor.

Dezvoltarea profesională și profesionalizarea în cadrul activităților pentru tineret

Inspirat de prioritățile Strategiei UE pentru tineret, un grup de persoane cu experiență în activitățile pentru tineret a înființat un parteneriat strategic cu persoane responsabile implicate în activitățile pentru tineret la nivel instituțional, grupuri de reflecție pentru tineret, instituții de învățământ specializate în activitățile pentru tineret și cercetători, în scopul de a elabora un set de documente de referință care să sprijine lucrătorii de tineret care se ocupă cu sănătatea mintală a tinerilor.

În cadrul proiectului, toți partenerii își unesc eforturile pentru a cartografia și a analiza concepte-cheie ca bază pentru cercetarea lor. Partenerii organizează seminare cu experți, reuniuni și vizite de studiu pentru a-și documenta activitatea, precum și pentru a reuni tineri și lucrători de tineret cu experiență în domeniul sănătății mintale pentru a face schimb de bune practici și de idei, cu scopul final de a publica o carte după finalizarea proiectului și de a o difuza în rândul practicienilor în domeniu.

 • 1. Învățarea integrată a conținutului și a limbii