Spis treści
Szukaj w przewodniku

Partnerstwa strategiczne

1. Formuły projektów

Wsparcie w ramach partnerstw strategicznych obejmuje szeroki i elastyczny zakres działań w celu wdrażania innowacyjnych praktyk, promowania rozwoju i modernizacji organizacji oraz wsparcia rozwoju polityki na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym.

W zależności od celów danego projektu, zaangażowanych organizacji uczestniczących, oczekiwanego wpływu oraz innych elementów partnerstwa strategiczne mogą mieć różną skalę, a działania w ich ramach mogą być odpowiednio dostosowywane. W uproszczeniu akcja ta pozwala organizacjom uczestniczącym na zdobycie doświadczenia w dziedzinie współpracy międzynarodowej oraz wzmocnienie swoich zdolności, ale także na osiągnięcie wysokiej jakości innowacyjnych wyników. Ocena jakości wniosku dotyczącego projektu będzie proporcjonalna do celów współpracy i charakteru zaangażowanych organizacji.

W poniższym podrozdziale przedstawiono przykładowe rodzaje działań, które można prowadzić w ramach partnerstwa strategicznego. Takie działania promują współpracę międzysektorową lub dotyczą określonego obszaru w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. W niniejszym podrozdziale podano jedynie przykłady, a organizacje uczestniczące mogą zaplanować swój projekt w inny sposób.

Działania

 • programy nauczania, kursy, wspólne programy studiów, wspólne moduły (w tym e-moduły), zintegrowanie szerszego wyboru trybów uczenia się (uczenie się na odległość, w niepełnym wymiarze czasu, modułowe);
 • uczenie się, nauczanie, szkolenie, materiały dotyczące pracy z młodzieżą i metody tej pracy, podejścia i narzędzia pedagogiczne;
 • współpraca oparta na projektach, partnerskie uczenie się, warsztaty, wirtualne laboratoria, wirtualne przestrzenie współpracy;
 • działania w zakresie budowania zdolności i tworzenia sieci kontaktów;
 • opracowanie i wdrożenie planów współpracy strategicznej;
 • działania w zakresie informowania, zapewniania wytycznych, coachingu i doradztwa;
 • badania, analizy porównawcze, gromadzenie dowodów, studia autentycznych przypadków;
 • określenie standardów jakościowych i profilów opartych na kompetencjach lub profilów zawodowych;
 • ulepszenie ram kwalifikacji, transferu punktów zaliczeniowych, zapewniania jakości, uznawania i poświadczania;
 • działania w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia (zob. akapit drugi poniżej).

Ponadto oczekuje się, że wyniki uzyskane w ramach wszystkich partnerstw strategicznych zostaną w sposób ukierunkowany szeroko upowszechnione w celu zachęcenia do ich powszechnego wykorzystania oraz rozszerzenia ich oddziaływania poza organizacje bezpośrednio uczestniczące w projekcie. Wymogi w zakresie upowszechniania będą proporcjonalne do celu i zakresu projektu.

Organizacje, instytucje działające w różnych dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, a także w innych sektorach społeczno-ekonomicznych, mogą ze sobą współpracować, aby osiągnąć – w ramach swoich projektów – cele w co najmniej jednej z dziedzin kształcenia, szkolenia i młodzieży. Poniższe typologie działań mają szczególne znaczenie w każdej określonej dziedzinie dla osiągnięcia celów strategicznych opisanych w części B niniejszego przewodnika, w granicach sektorów lub w różnych sektorach.

Współpraca międzysektorowa

Opracowywanie, testowanie, dostosowywanie i wdrażanie innowacyjnych praktyk dotyczących: 

 • współpracy strategicznej między różnymi sektorami edukacji i lokalnymi/regionalnymi przedsiębiorstwami, na przykład w celu zbadania szans na zatrudnienie lub łatwości przechodzenia do aktywności zawodowej lub między poziomami kształcenia;
 • wspólnych projektów badawczych prowadzonych w ramach partnerstwa między instytucjami szkolnictwa wyższego a innymi poziomami kształcenia, na przykład dotyczących oceny lub efektów kształcenia związanych z kompetencjami przekrojowymi;
 • współpracy strategicznej między formalnymi a pozaformalnymi/nieformalnymi organizatorami kształcenia, na przykład dotyczącej nauczania opartego na TIK lub zwiększania integracji cyfrowej w zakresie uczenia się;
 • badania i analizy spójnych podejść i metodyk pedagogicznych, zwłaszcza tych oferujących kompetencje przekrojowe (takie jak przedsiębiorczość), które są rozwijane we wszystkich sektorach edukacji;
 • opartej na projektach współpracy transnarodowej między partnerami z różnych sektorów edukacji (na przykład partnerstwo wczesnych lat edukacji i kształcenia na poziomie średnim II stopnia), w ramach której bada się stosowanie CLIL1 lub wzajemnego uczenia się w celu zwiększenia kompetencji językowych wśród osób uczących się w każdym wieku w zakresie różnych dziedzin kształcenia, szkolenia, a także młodzieży, w tym również młodzieży ze środowisk migracyjnych;
 • współpracy i wymiany praktyk między kadrą odpowiedzialną za usługi wsparcia na różnych poziomach kształcenia (takie jak doradztwo, metody i narzędzia coachingu, rozwój systemów ułatwiających śledzenie postępów poczynionych przez ucznia/studenta) lub między kadrą zaangażowaną w usługi wsparcia uczniów/studentów, w celu podniesienia jakości i spójności w sektorach edukacji;
 • partnerstw na wszystkich poziomach kształcenia promujących dostęp do otwartych zasobów edukacyjnych (OER) i uczenie się przy ich zastosowaniu poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami i poprzez opracowywanie otwartych zasobów edukacyjnych na różnych poziomach;
 • wspólnych projektów badawczych obejmujących partnerstwo w sektorach edukacji i młodzieży, w ramach których badane są możliwości analizy procesu uczenia się i masowej oceny w celu podniesienia jakości uczenia się;
 • współpracy między szkołami, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz instytucjami szkolnictwa wyższego mającej na celu propagowanie większej spójności między różnorodnymi unijnymi i krajowymi narzędziami przejrzystości i uznawalności;
 • współpracy między sektorem młodzieży i instytucjami szkolnictwa wyższego mającej na celu ułatwianie uznawania i poświadczania uczenia się pozaformalnego i nieformalnego i jego przenikania do formalnych ścieżek edukacyjnych oraz jego przenikania do innych obszarów.

Szkolnictwo wyższe

 • Opracowywanie, testowanie, dostosowywanie i wdrażanie innowacyjnych praktyk dotyczących: 
 • wspólnych programów studiów i wspólnych programów nauczania, programów intensywnych i wspólnych modułów – w tym e-modułów – realizowanych wspólnie przez członków partnerstw z różnych krajów, dziedzin i (publicznych lub prywatnych) sektorów gospodarczych w sposób zapewniający dostosowanie do potrzeb rynku pracy;
 • transnarodowej współpracy opartej na projektach między przedsiębiorstwami a studentami lub kadrą instytucji szkolnictwa wyższego, służącej badaniu autentycznych przypadków;
 • podejść i metodyk pedagogicznych, zwłaszcza tych kształtujących kompetencje przekrojowe, twórczy i przedsiębiorczy sposób myślenia, w tym poprzez wprowadzenie wielo-, trans- i międzydyscyplinarnych podejść, bardziej systematyczne uwzględnianie mobilności edukacyjnej w programach nauczania („mobilność zintegrowana”), a także dzięki lepszemu wykorzystaniu TIK;
 • uwzględnienia większej liczby różnorodnych trybów uczenia się (uczenie się na odległość, w niepełnym wymiarze czasu, modułowe), zwłaszcza w ramach nowych form indywidualnej nauki, strategicznego wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych oraz platform mobilności wirtualnej i wirtualnego uczenia się;
 • nowych podejść do ułatwienia przenikalności między sektorami kształcenia (tj. poprzez poświadczanie doświadczeń nabytych i możliwość elastycznego uczenia się – studia modułowe, mieszana metoda nauki itp.);
 • metod i narzędzi w zakresie doradztwa zawodowego i coachingu;
 • kontaktów instytucji szkolnictwa wyższego z władzami lokalnymi lub regionalnymi i innymi zainteresowanymi stronami w oparciu o współpracę w międzynarodowym kontekście, służącej promowaniu rozwoju regionalnego i międzysektorowej współpracy w celu tworzenia powiązań między różnymi sektorami formalnego i nieformalnego kształcenia i szkolenia;
 • współpracy i wymiany praktyk między kadrą odpowiedzialną za usługi wsparcia, takie jak doradztwo, metody i narzędzia coachingu, rozwój systemów ułatwiających śledzenie postępów poczynionych przez studenta; lub między kadrą zaangażowaną w usługi wsparcia studentów, w celu podniesienia jakości (tj. przyciągnięcia i zatrzymania osób nienależących do typowych grup uczących się, np. dorosłych, grup, które nie są dostatecznie reprezentowane w szkolnictwie wyższym).
 • Ułatwienie uznawania i certyfikacji umiejętności i kompetencji na szczeblu krajowym poprzez skuteczne zapewnianie jakości w oparciu o efekty kształcenia i odniesienie ich do europejskich i krajowych ram kwalifikacji.
 • Opracowywanie elastycznych ścieżek kształcenia dla studentów i absolwentów instytucji szkolnictwa wyższego, w tym poświadczanie efektów uczenia się osiągniętych poza edukacją formalną.

Kształcenie i szkolenie zawodowe

 • Opracowywanie, testowanie, dostosowywanie i przyjmowanie lub wdrażanie innowacyjnych praktyk dotyczących:
 • definiowania lub redefiniowania standardów w zakresie kompetencji zgodnie z efektami kształcenia; odpowiedniego dostosowania lub opracowywania programów nauczania i kursów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, a także związanych z nimi materiałów i narzędzi na potrzeby uczenia się;
 • metodyk i podejść edukacyjnych i pedagogicznych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, szczególnie tych, w ramach których zapewnia się kluczowe kompetencje i podstawowe umiejętności; umiejętności językowe; ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania TIK;
 • nowych form systemów szkoleń praktycznych i badania autentycznych przypadków w biznesie i przemyśle; rozwijania i realizacji ponadnarodowej współpracy opartej na projektach między przedsiębiorstwami a uczniami lub kadrą instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • opracowywania i stosowania nowych materiałów i metod kształcenia i szkolenia zawodowego, z uwzględnieniem uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy, mobilności wirtualnej, otwartych zasobów edukacyjnych i lepszego wykorzystania potencjału TIK, np. tworzenia wirtualnych laboratoriów lub miejsc pracy dostosowanych do potrzeb rynku pracy;
 • metod i narzędzi w zakresie doradztwa zawodowego i coachingu;
 • narzędzi i metod profesjonalizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli, osób prowadzących szkolenia oraz kadry w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy kształcenia i szkolenia w miejscu pracy dla nauczycieli i osób prowadzących szkolenia w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • zarządzania organizacjami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kierowania nimi;
 • strategicznej współpracy między organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego a lokalnymi lub regionalnymi społecznościami biznesowymi, w tym agencjami rozwoju gospodarczego;
 • współpracy na rzecz rozwoju kreatywności i innowacyjności między organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucjami szkolnictwa wyższego a ośrodkami projektowania, sztuki, badań naukowych i innowacji.
 • Ułatwienie uznawania i certyfikacji umiejętności i kompetencji na szczeblu krajowym poprzez odniesienie ich do europejskich i krajowych ram kwalifikacji oraz stosowanie instrumentów UE; opracowywanie elastycznych ścieżek kształcenia dla osób uczących się oraz absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym poświadczania efektów uczenia się osiągniętych poza edukacją formalną.
 • Wdrażanie transferu osiągnięć (ECVET) i zapewniania jakości (EQAVET) przez organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Edukacja szkolna

 • Opracowywanie, testowanie, dostosowywanie i przyjmowanie lub wdrażanie innowacyjnych praktyk dotyczących: 
 • nowych programów nauczania, kursów, materiałów i narzędzi edukacyjnych;
 • metodyk i podejść edukacyjnych i pedagogicznych, szczególnie tych, w ramach których zapewnia się kluczowe kompetencje i podstawowe umiejętności oraz umiejętności językowe, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania TIK;
 • nowych form systemów szkoleń praktycznych i badania autentycznych przypadków w biznesie i przemyśle;
 • nowych form uczenia się i prowadzenia kształcenia i szkolenia, w szczególności strategicznego zastosowania otwartych i elastycznych form uczenia się, mobilności wirtualnej, otwartych zasobów edukacyjnych oraz lepszego wykorzystania potencjału TIK;
 • metod i narzędzi w zakresie doradztwa i coachingu;
 • narzędzi i metod profesjonalizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i pozostałej kadry, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy kształcenia i szkolenia w miejscu pracy dla nauczycieli;
 • zarządzania instytucjami kształcenia i szkolenia oraz kierowania nimi;
 • współpracy zewnętrznej organizacji z różnych sektorów w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;
 • strategicznej współpracy między organizatorami kształcenia z jednej strony, a władzami lokalnymi i regionalnymi z drugiej;
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, prowadzenie działań i warsztatów dotyczących partnerskiego uczenia się;
 • Prowadzenie wspólnych badań, ankiet, studiów i analiz;
 • Ułatwianie uznawania i certyfikacji umiejętności i kompetencji na szczeblu krajowym poprzez odniesienie ich do europejskich i krajowych ram kwalifikacji oraz stosowanie instrumentów UE w zakresie poświadczania;
 • Propagowanie współpracy między lokalnymi i/lub regionalnymi władzami szkolnymi z różnych krajów programu w celu wspierania rozwoju strategicznego poprzez projekty angażujące szkoły oraz lokalne organizacje prywatne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rynku pracy lub w dziedzinach edukacji, szkoleń i młodzieży.

Edukacja dorosłych

 • Opracowywanie, testowanie, dostosowywanie i przyjmowanie lub wdrażanie innowacyjnych praktyk dotyczących:
 • nowych programów nauczania, kursów oraz związanych z nimi materiałów i narzędzi edukacyjnych dla dorosłych słuchaczy;
 • metodyk i podejść edukacyjnych i pedagogicznych dla dorosłych słuchaczy, szczególnie tych metodyk i podejść, w ramach których zapewnia się kluczowe kompetencje i podstawowe umiejętności, umiejętności językowe; ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania TIK;
 • nowych form uczenia się dorosłych i zapewniania edukacji dorosłych, w szczególności strategicznego zastosowania otwartych i elastycznych form uczenia się, mobilności wirtualnej, otwartych zasobów edukacyjnych oraz lepszego wykorzystania potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK;
 • metod i narzędzi w zakresie doradztwa i coachingu dla dorosłych słuchaczy;
 • narzędzi i metod profesjonalizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry zajmującej się edukacją dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy kształcenia i szkolenia w miejscu pracy nauczycieli osób dorosłych;
 • zarządzania organizacjami edukacji dorosłych oraz kierowania nimi;
 • współpracy zewnętrznej organizacji z różnych sektorów w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;
 • strategicznej współpracy między organizatorami edukacji dorosłych z jednej strony, a władzami lokalnymi i regionalnymi z drugiej.
 • Zapewnienie elastycznych ścieżek edukacji dla dorosłych słuchaczy, obejmujących poświadczanie efektów uczenia się osiągniętych poza edukacją formalną:
 • analiza porównawcza modeli i metod zarządzania i wdrażania;
 • praktyczne stosowanie i testowanie metod oceny wiedzy i kompetencji nabytych w ramach uczenia się nieformalnego i pozaformalnego.
 • Poprawa dostępu do możliwości uczenia się dla dorosłych:
 • promowanie rozwoju uniwersalnych ośrodków edukacji i regionalnych sieci organizatorów kształcenia;
 • działania na rzecz rozwoju edukacyjnego wymiaru organizacji, których głównym obszarem działalności nie jest edukacja (np. instytucji kultury);
 • opracowywanie kursów szkoleniowych w celu poprawy dostępności i jakości europejskich kursów szkoleniowych dostępnych dla nauczycieli i kierownictwa placówek edukacji dorosłych lub pozostałej kadry zajmującej się edukacją dorosłych;
 • ułatwienie uznawania i certyfikacji umiejętności i kompetencji na szczeblu krajowym poprzez odniesienie ich do europejskich i krajowych ram kwalifikacji oraz stosowanie instrumentów UE.

Młodzież

 • Działania dotyczące współpracy w dziedzinie pracy z młodzieżą, służące opracowywaniu, testowaniu, dostosowywaniu lub wdrażaniu innowacyjnych praktyk w dziedzinie pracy z młodzieżą. Takie działania mogą dotyczyć:
 • metod, narzędzi i materiałów, których celem jest promowanie kluczowych kompetencji i podstawowych umiejętności osób młodych oraz ich umiejętności językowych i umiejętności cyfrowych;
 • metod, narzędzi i materiałów w zakresie profesjonalizacji i doskonalenia zawodowego osób pracujących z młodzieżą (np. programy nauczania, moduły szkoleniowe, materiały źródłowe, dobre praktyki, instrumenty poświadczania itp.);
 • tworzenia nowych form pracy z młodzieżą oraz zapewniania szkoleń i wsparcia, w szczególności strategicznego zastosowania otwartych i elastycznych form uczenia się, mobilności wirtualnej, otwartych zasobów edukacyjnych oraz lepszego wykorzystania potencjału TIK;
 • programów i narzędzi pracy z młodzieżą, których celem jest walka z wykluczeniem społecznym i przedwczesnym przerywaniem nauki;
 • tworzenia sieci strategicznych kontaktów i strategicznej współpracy wśród organizacji młodzieżowych lub organizacji prowadzących działalność w dziedzinach kształcenia i szkolenia oraz organizacji działających na rynku pracy;
 • strategicznej współpracy z władzami lokalnymi lub regionalnymi.
 • Uznawanie i certyfikacja umiejętności i kompetencji na szczeblu krajowym poprzez odniesienie ich do europejskich i krajowych ram kwalifikacji oraz stosowanie instrumentów UE w zakresie poświadczania.
 • Transnarodowe inicjatywy młodzieżowe: działania w zakresie współpracy promujące zaangażowanie społeczne i ducha przedsiębiorczości, realizowane wspólnie przez co najmniej dwie grupy młodych osób pochodzących z różnych krajów (zob. poniżej).

Główne obszary zainteresowania

 • kreatywność, innowacyjność i modernizacja;
 • strategiczne wykorzystywanie metod w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i wirtualnej współpracy;
 • otwarte zasoby edukacyjne (OER);
 • jakość kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą;
 • kształcenie w zakresie przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości społecznej);
 • równy dostęp i włączenie społeczne;
 • umiejętności podstawowe i przekrojowe (umiejętności językowe, cyfrowe i przedsiębiorczość);
 • uznawanie i poświadczanie efektów kształcenia / uczenia się w ramach uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;
 • promowanie elastycznych ścieżek kształcenia;
 • profesjonalizacja i doskonalenie zawodowe w dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą;
 • umiejętności kierownicze i przywódcze;
 • aktywne uczestnictwo osób młodych w społeczeństwie;
 • współpraca międzyinstytucjonalna;
 • współpraca międzyregionalna;
 • synergia między polityką a praktyką.

Grupy docelowe i uczestnicy

 • praktycy;
 • kadra pracująca w dziedzinie kształcenia i szkolenia;
 • osoby pracujące z młodzieżą;
 • eksperci, specjaliści, zawodowi pracownicy;
 • studenci, stażyści, praktykanci, uczniowie szkolni, dorośli słuchacze, osoby młode, wolontariusze;
 • młodzież NEET (młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się);
 • osoby młode o mniejszych szansach;
 • osoby przedwcześnie kończące naukę;
 • decydenci;
 • badacze.

Partnerzy, którzy mogą uczestniczyć w tym samym projekcie 

 • organizacje prowadzące działalność w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;
 • organizacje prowadzące działalność w różnych dziedzinach i sektorach (np. ośrodki umiejętności lub izby handlowe itp.) organy sektora publicznego;
 • przedsiębiorstwa, spółki, przedstawiciele biznesu i rynku pracy;
 • organizacje społeczności lokalnych;
 • podmioty działające w dziedzinie badań naukowych i innowacji;
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
 • partnerzy społeczni.

2. Szkolenia, nauczanie i uczenie się włączone do partnerstw strategicznych

W ramach partnerstw strategicznych można organizować również szkolenia oraz działania z zakresu nauczania i uczenia się dla indywidualnych uczestników w zakresie, w jakim wnoszą one wartość dodaną do realizacji celów projektu. Niektóre z tych działań mają szczególne znaczenie w odniesieniu do co najmniej jednej dziedziny kształcenia, szkolenia i młodzieży, a w szczególności:

Typ działania

Szczególnie odpowiedni dla

Mobilność łączona osób uczących się

Wszystkie dziedziny kształcenia, szkolenia i młodzieży

Krótkoterminowe wymiany grup uczniów

Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenie zawodowe

Programy intensywne

Szkolnictwo wyższe

Długoterminowe wyjazdy uczniów

Edukacja szkolna

Długoterminowe wyjazdy w celu nauczania / prowadzenia zajęć lub udziału w szkoleniu

Szkolnictwo wyższe, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych

Długoterminowe wyjazdy osób pracujących z młodzieżą

Młodzież

Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników

Wszystkie dziedziny kształcenia, szkolenia i młodzieży

W poniższych podrozdziałach przedstawiono dodatkowe opisy działań wymienionych powyżej.

Osoby uczące się

Programy intensywne (dla studentów: trwające od 5 dni do 2 miesięcy; dla pracowników dydaktycznych/zaproszonych wykładowców: od 1 dnia do 2 miesięcy)

Program intensywny to krótki program studiów, w którym biorą udział studenci i kadra dydaktyczna z uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego oraz inni właściwi zaproszeni eksperci, specjaliści lub fachowcy i który ma na celu:

 • wspieranie efektywnego i wielonarodowego nauczania specjalistycznych przedmiotów;
 • umożliwienie studentom i nauczycielom wspólnej pracy w wielonarodowych i wielodyscyplinarnych grupach, dzięki czemu mogą oni korzystać ze specjalnych warunków uczenia się i nauczania, które nie są dostępne w pojedynczej instytucji, oraz spojrzeć na studiowane zagadnienia z nowej perspektywy;
 • umożliwienie pracownikom dydaktycznym wymiany poglądów na temat treści nauczania i nowych podejść do programów nauczania, testowania innowacyjnych metod nauczania, które docelowo można by włączyć do nowo opracowanego wspólnego kursu lub programu nauczania w ramach zajęć prowadzonych w środowisku międzynarodowym.

Program intensywny powinien mieć następujące cechy:

 • zapewniać uczestniczącym nauczycielom i studentom w znacznej mierze nowe możliwości uczenia się, rozwój umiejętności, dostęp do informacji i najnowszych wyników badań naukowych oraz innej wiedzy itp.;
 • uczestniczącym studentom należy przyznać odpowiednią do ich nakładu pracy liczbę punktów ECTS (lub równoważnego systemu);
 • oczekuje się, że w ramach programów intensywnych wykorzystywane będą narzędzia i usługi oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK), które wspomagają przygotowanie programu i związane z nim działania następcze, przyczyniając się do tworzenia trwałej wspólnoty edukacyjnej w danym obszarze tematycznym;
 • stosunek liczby kadry i studentów powinien gwarantować aktywne uczestnictwo w zajęciach;
 • należy zachować równowagę pod względem udziału międzynarodowych i krajowych studentów i pracowników;
 • program intensywny powinien charakteryzować się zdecydowanym ukierunkowaniem na wielodyscyplinarność, promując kontakty między studentami różnych kierunków studiów;
 • oprócz efektów kształcenia w zakresie kompetencji związanych z danym przedmiotem w ramach programów intensywnych należy sprzyjać przekazywaniu kompetencji przekrojowych.

Wyboru uczestników programów intensywnych (kadry dydaktycznej i studentów) dokonuje konsorcjum w ramach strategicznego partnerstwa.

W ramach liczby godzin nauczania i szkolenia należy dopilnować, aby większość czasu spędzonego za granicą była związana z kształceniem i szkoleniem, a nie z badaniami lub jakimkolwiek innym działaniem.

Mobilność łączona osób uczących się (uczniów, osób w trakcie kształcenia zawodowego, studentów uczelni, dorosłych słuchaczy, młodzieży (mobilność fizyczna trwająca od 5 dni do 2 miesięcy)

Działania, na które składa się jeden lub kilka krótkich okresów mobilności fizycznej (trwających łącznie nie dłużej niż 2 miesiące) i mobilność wirtualna (tj. korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, takich jak przestrzenie współpracy, transmisje na żywo, wideokonferencje, media społecznościowe itp., w celu uzupełnienia lub przedłużenia efektów kształcenia w ramach mobilności fizycznej).

Mobilność łączoną można stosować w celu przygotowania i wsparcia mobilności fizycznej oraz jako działania następcze z nią związane. Ten rodzaj mobilności można również organizować dla osób o specjalnych potrzebach lub o mniejszych szansach, aby ułatwić im pokonanie barier utrudniających skorzystanie z długoterminowej mobilności fizycznej.

Krótkoterminowe wymiany grup uczniów (trwające od 3 dni do 2 miesięcy)

Krótkoterminowa wymiana grup uczniów (w tym kształcenie i szkolenie zawodowe) może być organizowana między szkołami z różnych krajów uczestniczących w tym samym partnerstwie strategicznym. W trakcie takich wydarzeń uczniowie wspólnie pracują w jednej ze szkół partnerskich i mogą gościć u rodzin innych uczniów uczestniczących w projekcie. Współpraca w ramach projektu podczas wizyt powinna mieć związek z celami danego partnerstwa strategicznego.

Uwaga: współpraca między szkołami nie powinna ograniczać się do tego rodzaju wydarzeń, lecz powinna także obejmować wspólne działania online i działania lokalne. Szkoły zachęca się do korzystania z eTwinning do celów wspólnej pracy nad projektem przed rozpoczęciem wydarzeń w zakresie mobilności i po ich zakończeniu.

Uczniom uczestniczącym w krótkoterminowych wymianach muszą zawsze towarzyszyć dorośli, aby zapewnić im bezpieczeństwo i opiekę, jak również efektywną naukę podczas okresu mobilności.

Wydarzenia związane ze współpracą nad projektem podczas wizyt powinny dawać uczniom i nauczycielom z różnych krajów możliwość współpracy nad jednym lub większą liczbą tematów w obrębie wspólnych zainteresowań. Takie wydarzenia ułatwiają uczniom i nauczycielom nabywanie i poprawę umiejętności nie tylko w zakresie zagadnienia lub obszaru tematycznego, na którym koncentruje się dany projekt, lecz także pod względem pracy w grupie, międzykulturowego uczenia się, relacji społecznych, planowania i przeprowadzania działań w ramach projektu i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Współpraca nad projektem z grupami uczniów ze szkół partnerskich z różnych krajów daje również uczniom i nauczycielom możliwość ćwiczenia języka obcego, co zwiększa ich motywację do uczenia się języków.

Optymalnym rozwiązaniem jest włączenie współpracy nad projektem w regularne działania szkoły i uwzględnienie ich w programie nauczania uczestniczących uczniów. Uczniowie powinni mieć możliwość uczestnictwa we wszystkich etapach projektu, w tym w planowaniu, organizacji i ocenie działań.

Długoterminowa mobilność uczniów (trwająca od 2 do 12 miesięcy)

Celem tego działania jest umocnienie współpracy między szkołami należącymi do tego samego partnerstwa strategicznego. Działania dotyczące mobilności powinny być powiązane z celami danego partnerstwa strategicznego i należy je uwzględnić w planie projektu. Szkoły zachęca się do korzystania z eTwinning do celów wspólnej pracy nad projektem przed rozpoczęciem działań uczniów w zakresie mobilności, w trakcie ich realizacji oraz po ich zakończeniu.

Takie działania powinny przyczynić się do osiągnięcia maksymalnego wpływu na uczestniczące szkoły. Ponadto takie działanie sprawia, że uczniowie zyskują lepsze pojęcie o różnorodności europejskich kultur i języków, i umożliwia im nabycie kompetencji niezbędnych do ich rozwoju osobistego.

Szkoły należące do partnerstwa powinny wspólnie opracować porozumienia o programie zajęć, w ramach których uznaje się naukę odbytą w szkole partnerskiej za granicą i umacnia się europejski wymiar kształcenia szkolnego. Działanie to powinno również stanowić cenne międzynarodowe doświadczenie pedagogiczne dla nauczycieli biorących udział w organizacji i wdrażaniu danego projektu mobilności.

Wyboru uczestników dokonują szkoły. Uczestnikami mogą być uczniowie w wieku co najmniej 14 lat uczący się w pełnym wymiarze czasu w szkole uczestniczącej w partnerstwie strategicznym. Wybrani uczniowie mogą spędzić od 2 do 12 miesięcy w szkole przyjmującej i rodzinie przyjmującej za granicą.

Zachęca się do dwustronnej wymiany uczniów między szkołami i rodzinami przyjmującymi, co nie jest jednak wymagane.

Wszystkie osoby i podmioty uczestniczące w mobilności edukacyjnej – szkoły, uczniowie, ich rodzice i rodziny przyjmujące – powinny zapoznać się ze szczegółowym przewodnikiem dotyczącym mobilności edukacyjnej uczniów, który ma im pomóc we wdrożeniu działania oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu uczniów biorących w nim udział.

W niniejszym przewodniku określono role i obowiązki oraz przedstawiono wytyczne i niezbędne wzory i formularze dla uczestników. Jest on dostępny w angielskiej wersji językowej na stronach internetowych Europa, a jego tłumaczenia – na stronach internetowych poszczególnych agencji narodowych.

Wsparcie językowe online

Uczestnicy długoterminowych działań w zakresie mobilności (trwających 2 do 12 miesięcy) w ramach partnerstwa strategicznego mogą korzystać z przygotowania językowego. W tym celu w trakcie trwania programu stopniowo wdrażane będzie internetowe wsparcie językowe. Komisja Europejska udostępnia tego rodzaju wsparcie online wybranym uczniom do celów dokonania oceny ich znajomości języka, jakim będą posługiwać się podczas nauki za granicą.

W razie potrzeby w ramach tego narzędzia oferuje się uczniom możliwość poprawy znajomości danego języka przed rozpoczęciem okresu mobilności lub w jego trakcie.

Po wdrożeniu na potrzeby szkół wsparcie językowe online będzie zapewniane w następujący sposób:

 • agencje narodowe przyznają szkołom licencje online według ogólnych kryteriów określonych przez Komisję Europejską;
 • wszyscy uczniowie korzystający z usługi online (z wyjątkiem rodzimych użytkowników języka), którzy zostali wybrani, wezmą udział w teście językowym online służącym ocenie ich znajomości języka obcego, jakim będą posługiwać się podczas nauki za granicą; wyniki testu zostaną przekazane uczniowi oraz szkole;
 • w zależności od liczby dostępnych licencji online w odniesieniu do kursów językowych szkoły przydzielą licencje odpowiednio do potrzeb;
 • na koniec okresu mobilności przeprowadzona zostanie druga ocena posiadanej przez uczniów znajomości języka obcego w celu zmierzenia poczynionych przez nich postępów.

Dalsze informacje szczegółowe dotyczące internetowego wsparcia językowego są dostępne na stronach internetowych Komisji Europejskiej i agencji narodowych.

W przypadku języków nieobjętych usługą Komisji na ten cel można przewidzieć specjalne dofinansowanie na „wsparcie językowe”.

Kadra pracująca w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz osoby pracujące z młodzieżą

Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników (trwające od 3 dni do 2 miesięcy)

Programy szkoleniowe dla pracowników umożliwiają organizacjom uczestniczącym w partnerstwie strategicznym organizację krótkich programów szkoleniowych dla kadry pracującej w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz dla osób pracujących z młodzieżą, związanych z tematem lub zakresem danego partnerstwa strategicznego. Organizowane programy powinny być przeznaczone dla małych grup pracowników z różnych krajów w celu osiągnięcia maksymalnego wpływu na każdą organizację uczestniczącą.

Formuła programów może być różna, tj. program może mieć formę wizyt studyjnych na miejscu we właściwych organizacjach, prezentacji, warsztatów dyskusyjnych, kursów szkoleniowych itp. Należy zachować równowagę pod względem udziału międzynarodowych i krajowych uczestników.

Długoterminowe wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe (trwające od 2 do 12 miesięcy)

Celem tego działania jest umocnienie współpracy między organizacjami należącymi do tego samego partnerstwa strategicznego. Działanie umożliwia kadrze lepsze poznanie i zrozumienie europejskich systemów kształcenia i szkolenia, a także pomaga jej w nabywaniu kompetencji i poznawaniu metod i praktyk zawodowych oraz dzieleniu się nimi.

W ramach tego działania nauczyciele i pozostała kadra edukacyjna w obszarze ogólnego kształcenia szkolnego, szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego lub edukacji dorosłych zatrudniona w instytucji edukacyjnej uczestniczącej w partnerstwie strategicznym mogą podjąć się zadania realizowanego za granicą przez okres 2–12 miesięcy, polegającego na nauczaniu w instytucji partnerskiej lub prowadzeniu działalności zawodowej w innej organizacji partnerskiej związanej z dziedziną ich specjalizacji.

Działanie może polegać na pracy w instytucji/ośrodku kształcenia lub innej właściwej organizacji (takiej jak przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa, władze szkolne itp.), na uczestnictwie w zorganizowanych kursach lub seminariach (np. w kolegiach nauczycielskich lub organizacjach badawczych), na praktykach lub okresach obserwacji w firmie lub organizacji w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub młodzieży.

Instytucja wysyłająca musi zapewnić uczciwy, przejrzysty i otwarty proces wyboru, opracować treść działania wraz z uczestnikiem oraz zapewnić wewnętrzną i, w miarę możliwości, zewnętrzną uznawalność tego rodzaju długoterminowej mobilności za granicą.

Jeżeli chodzi o zlecenia w zakresie nauczania i szkolenia w ramach szkolnictwa wyższego, kwalifikują się następujące rodzaje organizacji wysyłających i przyjmujących:

 • w przypadku długoterminowej mobilności kadry w celu nauczania organizacją wysyłającą może być dowolna organizacja uczestnicząca, natomiast organizacją przyjmującą musi być uczestnicząca instytucja szkolnictwa wyższego;
 • w przypadku długoterminowej mobilności kadry w celu odbycia szkolenia organizacją wysyłającą musi być uczestnicząca instytucja szkolnictwa wyższego, natomiast organizacją przyjmującą może być dowolna organizacja uczestnicząca;
 • organizacja wysyłająca i organizacja przyjmująca muszą znajdować się w różnych krajach, a kraj przyjmujący nie może być jednocześnie krajem zamieszkania uczestnika.

Organizacje uczestniczące w partnerstwie strategicznym wspólnie opracowują porozumienia o mobilności, w ramach których uznaje się pracę wykonaną w organizacji partnerskiej za granicą i umacnia się europejski wymiar kształcenia i szkolenia. Przedmiotowe działanie powinno również stanowić cenne międzynarodowe doświadczenie dla osób biorących udział w organizacji i wdrażaniu danego działania dotyczącego mobilności zarówno w organizacji wysyłającej, jak i w organizacji przyjmującej.

Długoterminowe wyjazdy osób pracujących z młodzieżą (trwające od 2 do 12 miesięcy)

W ramach tego działania osoby pracujące z młodzieżą mogą poznać odmienne niż w ich kraju pochodzenia realia pracy, podnosząc swoje kompetencje zawodowe, osobiste i międzykulturowe. Osoby pracujące z młodzieżą mają możliwość pracy za granicą przez okres 2–12 miesięcy, w ramach której wnoszą aktywnie wkład w codzienne działania organizacji przyjmującej, a jednocześnie wzbogacają swój profil jako specjaliści w danej dziedzinie.

Celem takich działań jest również zwiększenie zdolności zaangażowanych organizacji, które korzystają z nowych perspektyw i doświadczeń. Działania dotyczące mobilności można realizować indywidualnie (tj. jedna osoba pracująca z młodzieżą zostaje wysłana do danej organizacji przyjmującej) lub w parach w ramach dwustronnej wymiany osób pracujących z młodzieżą (jednocześnie lub w różnym czasie) między dwoma organizacjami partnerskimi.

Wsparcie językowe online

Uczestnicy długoterminowych działań w zakresie mobilności w ramach partnerstwa strategicznego mogą korzystać z przygotowania językowego. W tym celu w trakcie trwania programu stopniowo wdrażane będzie internetowe wsparcie językowe. Komisja Europejska udostępnia tego rodzaju wsparcie online wybranej kadrze edukacyjnej i osobom pracującym z młodzieżą do celów dokonania oceny ich znajomości języka, jakim będą posługiwać się podczas nauki za granicą.

W razie potrzeby w ramach tego narzędzia oferuje się uczniom możliwość poprawy znajomości danego języka przed rozpoczęciem okresu mobilności lub w jego trakcie.

Po wdrożeniu na potrzeby kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą wsparcie językowe online będzie zapewniane w następujący sposób:

 • agencje narodowe przyznają organizacjom licencje online według ogólnych kryteriów określonych przez Komisję Europejską;
 • wszyscy uczestnicy korzystający z usługi online (z wyjątkiem rodzimych użytkowników języka), którzy zostali wybrani, wezmą udział w teście językowym online służącym ocenie ich znajomości języka obcego, jakim będą posługiwać się podczas nauki za granicą; wyniki testu zostaną przekazane uczestnikowi;
 • w zależności od liczby dostępnych licencji online na kursy językowe organizacje przydzielą licencje odpowiednio do potrzeb;
 • na koniec okresu mobilności przeprowadzona zostanie druga ocena posiadanej przez uczestników znajomości języka obcego w celu zmierzenia poczynionych przez nich postępów.

Dalsze informacje szczegółowe dotyczące internetowego wsparcia językowego są dostępne na stronach internetowych Komisji Europejskiej i agencji narodowych.

W przypadku języków nieobjętych usługą Komisji na ten cel można przewidzieć specjalne dofinansowanie na „wsparcie językowe”.

Transnarodowe inicjatywy młodzieżowe

W ramach partnerstw strategicznych w dziedzinie młodzieży wspiera się również opracowywanie transnarodowych inicjatyw na rzecz młodzieży promujących zaangażowanie społeczne i ducha przedsiębiorczości, realizowanych wspólnie przez co najmniej dwie grupy młodych osób pochodzących z różnych krajów.

Inicjatywy te mogą dotyczyć na przykład:

 • ustanawiania (sieci) przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń, klubów, organizacji pozarządowych;
 • opracowywania i prowadzenia kursów i szkoleń na temat kształcenia w zakresie przedsiębiorczości (zwłaszcza przedsiębiorczości społecznej i wykorzystania TIK;
 • informowania, umiejętności korzystania z mediów, akcji uwrażliwiających lub akcji pobudzających zaangażowanie społeczne wśród osób młodych (np. debaty, konferencje, wydarzenia, konsultacje, inicjatywy związane z tematyką europejską itp.);
 • akcji na rzecz społeczności lokalnych (np. wsparcie takich grup szczególnie wrażliwych jak osoby starsze, mniejszości, migranci, osoby niepełnosprawne itp.);
 • inicjatyw artystycznych i kulturalnych (sztuki teatralne, wystawy, występy muzyczne, fora dyskusyjne itp.).

Inicjatywa młodzieżowa to projekt, który inicjują, tworzą i realizują same osoby młode, zyskując w ten sposób szansę sprawdzenia w praktyce swoich pomysłów poprzez bezpośrednie i aktywne uczestnictwo w planowaniu i realizacji projektu.

Uczestnictwo w inicjatywie młodzieżowej stanowi istotne doświadczenie uczenia się pozaformalnego. Przy realizacji inicjatywy młodzieżowej osoby młode mają okazję do podjęcia szczególnych wyzwań lub odniesienia się do problemów napotykanych w ich społecznościach, a także do dyskusji i refleksji nad wybranym tematem w kontekście europejskim oraz do wniesienia wkładu w budowanie Europy.

Inicjatywa młodzieżowa musi mieć charakter transnarodowy, a więc mieć postać sieci lokalnych działań realizowanych wspólnie przez co najmniej dwie grupy z różnych krajów. Współpraca z międzynarodowymi partnerami w ramach transnarodowych inicjatyw młodzieżowych opiera się na podobnych potrzebach lub obszarach zainteresowania, co pozwala na uczenie się od rówieśników i korzystanie z dobrych praktyk.

Inicjatywy młodzieżowe stwarzają wielu osobom młodym możliwość innowacyjnego i kreatywnego myślenia w codziennym życiu, a także zabierania głosu w sprawach dotyczących ich lokalnych potrzeb i zainteresowań oraz w sprawie wyzwań, z jakimi zmagają się ich społeczności.

Osoby młode sprawdzają w praktyce swoje pomysły poprzez inicjowanie, planowanie i prowadzenie projektów mających wpływ na wiele aspektów życia. Inicjatywy młodzieżowe mogą także stać się pierwszym krokiem do samozatrudnienia lub założenia stowarzyszenia, organizacji pozarządowej bądź innego podmiotu działającego w obszarze gospodarki społecznej, działalności nienastawionej na zysk i w sektorze młodzieży.

W realizacji transnarodowych inicjatyw młodzieżowych może pomagać osoba wspierająca. Osoba wspierająca (ang. coach) to osoba, która dzięki doświadczeniu w pracy z młodzieżą lub realizacji inicjatyw młodzieżowych jest przygotowana do tego, aby towarzyszyć grupom młodych osób, wspierać proces uczenia się i ułatwiać im uczestnictwo w projekcie. Osoba wspierająca pełni różne role, zależnie od potrzeb danej grupy młodych osób.

Osoba wspierająca nie jest bezpośrednim uczestnikiem inicjatywy młodzieżowej, lecz wspomaga grupę młodych osób w przygotowaniu, realizacji oraz ocenie ich projektu, zależnie od potrzeb grupy. Osoby takie działają na rzecz udoskonalenia procesu uczenia się i budują trwałe partnerstwo mające na celu pomoc grupie lub poszczególnym osobom w osiągnięciu rezultatów ich projektu.

Osoba wspierająca nie jest: liderem projektu; konsultantem lub doradcą; członkiem grupy realizującej projekt; specjalistą prowadzącym szkolenia lub ekspertem zapewniającym wsparcie w tylko jednej, określonej dziedzinie; przedstawicielem prawnym projektu. Pomoc ze strony osoby wspierającej jest obowiązkowa, jeżeli inicjatywę młodzieżową realizują osoby niepełnoletnie.

3. Przykładowe partnerstwa strategiczne

Promowanie elastycznych ścieżek kształcenia

Łączenie wiedzy praktycznej i teoretycznej w programach nauczania instytucji szkolnictwa wyższego stwarza studentom możliwości nabycia umiejętności, na które istnieje obecnie i będzie istnieć w przyszłości zapotrzebowanie na rynku pracy, w ten sposób zwiększając ich przyszłe szanse na zatrudnienie. Partnerstwo strategiczne wspiera opartą na projektach współpracę między przedsiębiorstwami a studentami i kadrą instytucji szkolnictwa wyższego w celu opracowania, przetestowania i dostosowania wspólnego programu nauczania wśród uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego, w oparciu o wyczerpującą analizę potrzeb i koncentrując się na podejściu transnarodowym bazującym na rzeczywistych potrzebach.

Oznacza to również prowadzenie działań w zakresie nauczania i uczenia się, w tym wymianę kadry między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami, oraz zintegrowaną mobilność (mieszaną), w ramach której studenci uczestniczą we wspólnym programie, którego części nauczane są przez różnych partnerów i w różnych miejscach.

Ostatecznym wynikiem jest opracowanie wspólnego programu nauczania i upowszechnienie go wśród organizacji nienależących do partnerstwa. Partnerstwo tworzą instytucje szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwa, w tym MŚP i przedsiębiorstwa społeczne, co ma zapewnić dostępność niezbędnych kompetencji i rozwijanie odpowiednich umiejętności w ramach wspólnego programu.

Zintegrowany rozwój lokalny lub regionalny

Wszystkie właściwe zainteresowane strony mogą wnieść olbrzymi wkład w opracowanie planów zintegrowanego rozwoju lokalnego lub regionalnego. W ramach partnerstwa strategicznego opracowywane, testowane i wdrażane są pakiety innowacyjnych kursów wzbogacające każdy program nauczania partnerskich instytucji szkolnictwa wyższego w celu oferowania studiów kończących się podwójnym świadectwem lub dyplomem. W projekt są zaangażowane kluczowe zainteresowane strony, a opiera się on na prowadzeniu przez te strony stałego nadzoru, w szczególności w ramach specjalnej grupy sterującej, aby zagwarantować odpowiednie zaspokojenie potrzeb podmiotów lokalnych lub regionalnych.

Projekt obejmuje również działania w zakresie nauczania i uczenia się, w tym wymianę kadry między instytucjami szkolnictwa wyższego i „mieszaną” mobilność studentów. Ostatecznym efektem jest włączenie takich pakietów kursów do programu nauczania i upowszechnienie studiów prowadzących do uzyskania podwójnego świadectwa lub dyplomu. Partnerstwo tworzą instytucje szkolnictwa wyższego oraz podmioty lokalne i władze publiczne na szczeblu lokalnym.

Zaangażowanie mniej doświadczonych partnerów w realizowanych działaniach można zwiększać stopniowo, dbając o to, aby najpóźniej w ostatnim roku realizacji projektu wszyscy partnerzy byli włączeni do całego pakietu działań.

Kreatywność i innowacje

Małe i średnie przedsiębiorstwa stoją w obliczu wyzwań związanych z rozwojem umiejętności i innowacji, niekoniecznie posiadając jednak odpowiednie zasoby lub wizję strategiczną, które są potrzebne, aby móc sprostać ostrej konkurencji na rynku. W ramach partnerstwa strategicznego wspiera się upowszechnianie kultury kreatywności i innowacji w małych przedsiębiorstwach, przekazując i wdrażając metody, narzędzia i koncepcje ułatwiające rozwój organizacyjny i tworzenie produktów. Partnerzy z sektorów kreatywnych i instytucji szkolnictwa wyższego pomagają innym partnerom nauczyć się skutecznie wykorzystywać kreatywny sposób myślenia w swoich organizacjach oraz rozwijać zdolności w zakresie innowacji i zmian.

Jednym z namacalnych wyników takich działań jest opracowanie dostosowanych do potrzeb planów działania na rzecz rozwoju kreatywności i innowacji w oparciu o wcześniejsze analizy udanych przypadków i metodyk. Partnerstwo tworzą sektory kreatywne, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pracodawców, izby handlowe, przemysłowe lub rzemieślnicze.

Jakość kształcenia

Lokalne władze szkolne ze Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii podjęły współpracę w celu utworzenia partnerstwa strategicznego. Władze lokalne stwierdziły potrzebę poprawy jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych, matematyki i techniki i opracowały projekt, którego celem jest utworzenie wspólnych ram na rzecz wsparcia zaangażowania uczniów w uczenie się. Do celów projektu należy poprawa jakości kształcenia w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych oraz doprowadzenie do tego, aby uczniowie częściej wybierali te przedmioty w ramach kształcenia średniego II stopnia i w ramach szkolnictwa wyższego.

Projekt prowadzą dwa organy lokalne, a uczestniczą w nim wszystkie szkoły podstawowe i szkoły średnie I stopnia na obszarach objętych projektem. Ponadto organy lokalne zaangażowały innych partnerów należących do ich społeczności lokalnych: uczelnie, ośrodek medialny oraz szereg przedsiębiorstw i stowarzyszeń przedsiębiorców w zakresie techniki, nauki i środowiska. Działania w ramach projektu obejmują wymianę kadry między uczestniczącymi organizacjami w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Partnerzy dzielą się materiałami i zasobami oraz opracowują jednostki zajęć między-przedmiotowych do programów nauczania matematyki, przedmiotów ścisłych i techniki, które są testowane i wdrażane w szkołach podstawowych i średnich. Firmy partnerskie zapraszają klasy szkolne na wizyty studyjne, aby uczniowie mogli zapoznać się z różnymi praktycznymi zastosowaniami zagadnień, o których uczą się w szkole. Studenci służą uczniom indywidualną koleżeńską pomocą przy nauce poszczególnych przedmiotów, a także stanowią dla nich wzór, motywując ich do uczenia się przedmiotów ścisłych i techniki. Wynikiem projektu jest współpraca między uczelniami dotycząca kształcenia nauczycieli oraz dalsza współpraca pedagogiczna i nowe projekty między zaangażowanymi szkołami.

Zwiększenie odsetka osób z wyższym wykształceniem

Zwiększenie odsetka osób z wyższym wykształceniem, poszerzenie dostępu do studiów wyższych oraz ułatwianie ich ukończenia stanowią główne wyzwania w wielu krajach. W ramach tego partnerstwa strategicznego będzie wspierane opracowywanie lepszych ścieżek rozwojowych ukierunkowanych na dostanie się na studia wyższe i ich ukończenie, ze szczególnym uwzględnieniem osób nienależących do tradycyjnych grup studentów, np. pochodzących z grup, które nie są dostatecznie reprezentowane, lub ze środowisk defaworyzowanych. Takie wsparcie będzie polegało na przekazywaniu i testowaniu innowacyjnych podejść. W ramach partnerstwa będzie się sprawdzać, w jaki sposób uczniowie szkół średnich II stopnia pochodzący z określonych środowisk są przygotowywani i ukierunkowywani przed rozpoczęciem studiów wyższych dzięki współpracy instytucji szkolnictwa wyższego, szkół i instytucji działających w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Testom zostanie poddany również proces monitorowania i wspierania tej populacji uczniów, w szczególności z wykorzystaniem usług dostosowanych do potrzeb (wytycznych, doradztwa, coachingu itp.), których celem jest zapobieganie przedwczesnemu przerywaniu nauki i zachęcanie do kończenia nauki w oczekiwanym czasie. W projekcie będą uczestniczyć instytucje szkolnictwa wyższego, a także szkoły średnie II stopnia ogólnokształcące i zawodowe, aby zagwarantować, że oferowane usługi są odpowiednie i dopasowane do zidentyfikowanych potrzeb.

Projekt będzie również obejmował działania w zakresie nauczania i uczenia się, w tym „mieszaną” mobilność studentów. Ostatecznym wynikiem ma być dostosowanie modelu, jego wdrożenie przez uczestniczące instytucje szkolnictwa wyższego oraz upowszechnienie wśród organizacji nienależących do partnerstwa, w szczególności wśród innych organizatorów kształcenia i kluczowych decydentów.

Innowacje

W ramach partnerstwa strategicznego wspierane będzie opracowywanie nowych podejść pedagogicznych, a w szczególności cyfrowych narzędzi edukacyjnych i internetowych platform współpracy, za pośrednictwem których uczniowie, studenci i nauczyciele będą mogli uczyć się, nauczać i wspólnie tworzyć treść kursów. Uczelnie, szkoły, organizacje badawcze i przedsiębiorstwa tworzące partnerstwo będą wspólnie opracowywać narzędzia, z których będą korzystać szkoły i instytucje szkolnictwa wyższego w celu nauczania i uczenia się określonych dyscyplin na różnych poziomach.

Organizacje badawcze lub przedsiębiorstwa odegrają kluczową rolę w rozwoju narzędzi lub tworzeniu bardziej adekwatnych i konkretnych treści. Ponadto organizowane będą programy intensywne w celu testowania narzędzi opracowanych w ramach partnerstwa wraz ze studentami i nauczycielami. W ramach wspólnych programów szkolenia kadry nauczyciele będą również mogli odbywać szkolenia dotyczące korzystania z takich narzędzi.

Umiejętności językowe

Międzysektorowe partnerstwo strategiczne mające na celu wsparcie rodzin, w których używa się więcej niż jednego języka, poprzez rozwój zasobów językowych dla dzieci w celu ukazania im korzyści płynących z posługiwania się co najmniej dwoma językami, zarówno pod względem wartości wynikającej z tego faktu, jak i z uwagi na konkretne zastosowanie tej umiejętności.

Projekt jest skierowany do wszystkich zainteresowanych stron pracujących z rodzinami dwujęzycznymi, aby mogły one upowszechnić zasoby opracowane w ramach projektu wśród takich rodzin. Prowadzone są badania mające na celu sprawdzenie efektywności podejść pedagogicznych stosowanych do podnoszenia kompetencji językowych u dzieci wielojęzycznych, zarówno w ramach zajęć, jak i poprzez uczenie się nieformalne. Partnerami są m.in.: uczelnia, szereg szkół, przedsiębiorstwo z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), organizacja pozarządowa i stowarzyszenie instytucji edukacji dorosłych.

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Międzysektorowy projekt ukierunkowany na opracowanie wspólnej wizji wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu urzeczywistnienia uczenia się przez całe życie dla wszystkich w oparciu o autentyczne scenariusze i informacje. Wprawdzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do uczenia się w Europie zyskuje na popularności, jednak w celu uwolnienia jego pełnego potencjału jako siły napędowej zmian w gospodarce i społeczeństwie należy odchodzić od fragmentacji i działań pilotażowych w kierunku łączenia ich większą całość i przyjęcia systemu. Do partnerów należy szereg różnych instytucji szkolnictwa wyższego, organizacje umiejętności prowadzące działalność w wielu różnych dziedzinach kształcenia.

Współpraca między regionami

Hiszpańskie, portugalskie, włoskie i czeskie władze lokalne podjęły współpracę w celu zbadania przyczyn przedwczesnego przerywania nauki w swoich regionach oraz opracowania nowych rozwiązań tego problemu. Angażują one szkoły średnie w podlegających im regionach oraz dwie instytucje kształcenia nauczycieli. Postrzegając problem przedwczesnego przerywania nauki z szerszej perspektywy, pragną oni zwrócić uwagę na szereg aspektów życia osób młodych. Dlatego też do uczestnictwa w partnerstwie strategicznym zachęca się również lokalne organizacje młodzieżowe i stowarzyszenia rodziców. Same władze lokalne prowadzą szeroką międzysektorową współpracę, w tym z departamentami kształcenia, służbami młodzieżowymi i społecznymi.

Celem jest ustanowienie stałej sieci w każdym regionie, łączącej różne podmioty i służby w celu utworzenia skutecznego mechanizmu wsparcia dla osób młodych.

Instytucje partnerskie prowadzą wspólne prace, odbywając regularne spotkania w ramach projektu oraz tworząc społeczność online. Po pierwsze, pragną one ustalić skalę zjawiska przedwczesnego przerywania nauki na swoim obszarze i zbadać jego przyczyny. Następnie ich celem jest znalezienie i wdrożenie skutecznych sposobów wsparcia osób młodych zagrożonych wykluczeniem. Działania w ramach projektu obejmują przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, nauczycieli i rodzin, aby zbadać przyczyny przedwczesnego przerywania nauki w kontekście lokalnym. Ponadto instytucje partnerskie organizują warsztaty i seminaria, na których porusza się różne tematy, w tym wpływ możliwości w zakresie uczenia się nieformalnego.

W rezultacie opracowują one wspólną metodykę realizowaną w dwóch regionach. Wsparcie tego procesu jest zapewniane poprzez publikowanie przewodnika dla nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i władz lokalnych. Wszystkie wyniki i materiały są upowszechniane poprzez zamieszczanie ich na stronach internetowych dotyczących projektu lub poprzez publikacje papierowe i są przekazywane podczas konferencji organizowanych w każdym regionie. W ten sposób metodyka i zasoby opracowane w ramach projektu są wprowadzane do innych szkół i upowszechniane wśród innych władz lokalnych.

Równy dostęp i włączenie społeczne

Organizacje młodzieżowe, instytucje, szkoły, organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego i władze w sektorze młodzieży, pracujące z młodzieżą NEET (niekształcącą się, niepracującą ani nieszkolącą się) i osobami, które przerwały naukę, podejmują współpracę na rzecz poprawy metodyki służącej skłonieniu większej liczby osób młodych do podjęcia na nowo nauki lub pracy. W ramach swojego partnerstwa strategicznego organizują one transnarodowe spotkania kadry w celu wymiany praktyk i opracowania projektu, a także prowadzą działania w zakresie praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing) i doskonalenia zawodowego osób pracujących z młodzieżą.

Jednocześnie opracowuje się zestawienie badań w tej dziedzinie, które jest następnie omawiane na transnarodowym posiedzeniu; wówczas również tworzony jest ostateczny podręcznik i planowane są testy i ocena ulepszonej metodyki. Aby zapewnić trwałość i upowszechnienie wyników projektu, w ramach partnerstwa strategicznego przewiduje się konferencje na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim, a także opracowuje się wspólnie strategię uzupełniającą.

Otwarte zasoby edukacyjne (OER)

Strażacy, walcząc z pożarami, ryzykują śmierć lub poważne obrażenia. Praktyczne szkolenie z rozwiązywania sytuacji krytycznych wewnątrz płonących budynków mogłoby zapobiegać śmiertelnym wypadkom. W ramach partnerstwa strategicznego tworzy się pakiet edukacyjny oparty na najnowocześniejszej metodyce i technologii. Ostatecznym wynikiem jest mieszany program e-uczenia się, w ramach którego zapewnia się uzupełniające szkolenie ze strategii i taktyk pożarnictwa, stosowanych na początkowym etapie interwencji. Takie szkolenie ma na celu wykształcenie zdolności wczesnego, skutecznego reagowania kryzysowego. E-uczeniu się towarzyszą ćwiczenia praktyczne. W tym partnerstwie strategicznym uczestniczą straż pożarna i służby ratownicze, organy publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne oraz oczywiście organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego.

Aktywne uczestnictwo osób młodych w społeczeństwie

Trzy szkoły średnie II stopnia z Finlandii, Niemiec i Holandii znalazły się nawzajem na platformie eTwinning, ponieważ wszystkie były zainteresowane opracowaniem projektu dotyczącego demokracji w szkole. Te trzy szkoły postanowiły złożyć wniosek o sfinansowanie partnerstwa strategicznego. Celem projektu jest rozwój przywództwa w edukacji w sposób angażujący nauczycieli, uczniów, a także rodziców w proces decyzyjny w sprawach szkolnych. Projekt trwa trzy lata. Każdego roku szkoły uczestniczące analizują, w jaki sposób każda z grup jest aktualnie zaangażowana w proces decyzyjny w sprawach szkolnych oraz w jaki sposób można realnie ulepszyć ich uczestnictwo w oparciu o wiedzę uzyskaną od partnerów.

Projekt jest wspierany przez kierownictwo szkół, nauczycieli i rodziców, który są też w niego aktywnie zaangażowani. Uczestniczący uczniowie rozwijają swoją niezależność i umiejętność krytycznego myślenia, a także rozumienie takich pojęć, jak wolność, prawa i obowiązki. Uczniowie rozważają również, jak ich działanie może zmienić szkołę, aby bardziej odpowiadała ich potrzebom. W trakcie realizacji działań w ramach projektu uczniowie mają możliwość wyrażenia swojego zdania, wysłuchania opinii innych osób, prowadzenia dyskusji z użyciem stosownych argumentów oraz uzasadnienia swoich decyzji.

Działania w ramach projektu są prowadzone za pośrednictwem projektu TwinSpace na stronie eTwinning oraz bezpośrednio podczas dwóch spotkań, w których uczestniczą grupy uczniów z każdej szkoły wraz z nauczycielami. W spotkaniach uczestniczą także kierownictwo szkół i przedstawiciele rodziców.

W okresie między spotkaniami partnerzy korzystają również ze strony eTwinning w celu wspólnego opracowywania działań w ramach projektu, prowadzenia dyskusji i dzielenia się zasobami. Uczniowie wspólnie prowadzą bloga, na którym publikują zdjęcia i aktualne informacje na temat działań dotyczących projektu oraz opinie i uwagi dotyczące zagadnień, nad którymi pracują. Blog, plany nauczania i materiały edukacyjne opracowane w ramach projektu, a także niektóre prace uczniów są publikowane za pośrednictwem eTwinning i udostępniane jako zasoby innym użytkownikom pragnącym zrealizować podobny projekt.

Umiejętności przekrojowe i umiejętności podstawowe

Aby poprawić poziom umiejętności liczenia i wiedzy z zakresu finansów wśród osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych (imigrantów, osób o niskich kwalifikacjach, osób w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej itp.), organizacje edukacji dorosłych we współpracy z lokalnymi i regionalnymi władzami i partnerami społecznymi opracowują aktualną ofertę szkoleniową, korzystając z nowych, odpowiednich metodyk i zasobów szkoleniowych. Efekty projektu, takie jak programy nauczania, podręczniki dla osób prowadzących szkolenia i zestawy narzędzi dla dorosłych słuchaczy, są testowane przez organizacje partnerskie i poświadczane przez właściwe zainteresowane strony.

Ukierunkowane działanie w zakresie upowszechnienia jest konieczne dla skutecznego oddziaływania nie tylko na kompetencje dorosłych słuchaczy, lecz także na poziomie lokalnym i regionalnym, ponieważ projekt może zapewniać grupom defaworyzowanym dostosowane do ich potrzeb możliwości uczenia się, a tym samym prowadzić do włączenia takich grup do lokalnej społeczności.

Uznawanie i poświadczanie efektów kształcenia

Organizacje partnerskie mogą wnosić istotny wkład w proces poświadczania efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Biorąc pod uwagę różne sytuacje w przypadku poszczególnych partnerów oraz wymianę pomysłów i doświadczeń, partnerstwo strategiczne może dokonać analizy stanu obecnego i przedstawić zalecenia dotyczące poświadczania w krajach partnerów.

Doskonalenie zawodowe i profesjonalizacja w zakresie pracy z młodzieżą

Grupa doświadczonych osób pracujących z młodzieżą, zainspirowana priorytetami strategii UE na rzecz młodzieży, ustanawia partnerstwo strategiczne wraz z osobami odpowiedzialnymi za pracę z młodzieżą na szczeblu instytucjonalnym, ośrodkami analitycznymi w sektorze młodzieży, instytucjami kształcenia w obszarze pracy z młodzieżą, a także badaczami w celu opracowania zestawu dokumentów referencyjnych wspierających osoby pracujące z młodzieżą w ich działaniach z zakresu zdrowia psychicznego osób młodych.

W ramach projektu wszyscy partnerzy wspólnie pracują nad określeniem i analizą kluczowych pojęć stanowiących podstawę ich badań. Partnerzy organizują seminaria z ekspertami, spotkania i wizyty studyjne w celu dokumentowania swojej pracy, a także gromadzą osoby młode i osoby pracujące z młodzieżą posiadające doświadczenie w obszarze zdrowia psychicznego w celu wymiany najlepszych praktyk i pomysłów. Ostatecznym celem tych działań jest publikacja książki po ukończeniu projektu i jej upowszechnienie wśród osób zajmujących się praktycznie tą dziedziną.

 • 1. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe.