Filter by

Strateginės partnerystės projektai

Projektų formatai

Įgyvendinant strateginių partnerysčių projektus remiama pati įvairiausia ir lanksti veikla, kuria siekiama diegti novatorišką praktiką, skatinti organizacijų plėtrą ir modernizaciją ir remti politikos raidą Europos, nacionaliniu ir regionų lygmeniu.

Atsižvelgiant į projekto tikslus, dalyvaujančiąsias organizacijas, tikėtiną poveikį ir kitus aspektus, strateginių partnerysčių projektai gali būti įvairaus masto ir jų veikla gali būti atitinkamai pritaikoma. Paprastai kalbant, šiuo veiksmu dalyvaujančiosioms organizacijoms suteikiama galimybė įgyti tarptautinio bendradarbiavimo patirties ir pagerinti gebėjimus, taip pat pasiekti kokybiškus novatoriškus rezultatus. Projekto paraiškos kokybės įvertinimas bus proporcingas bendradarbiavimo tikslams ir dalyvaujančiųjų organizacijų pobūdžiui.

Šiame skirsnyje pateikiama idėjų, kokių rūšių veikla gali būti vykdoma pagal strateginės partnerystės projektą, kuriuo skatinamas įvairių sektorių bendradarbiavimas arba sprendžiami su konkrečia švietimo, mokymo ir jaunimo sritimi susiję klausimai. Šiame skirsnyje pateikiami tik pavyzdžiai ir dalyvaujančiosioms organizacijoms netrukdoma projektą planuoti kitaip.

Veikla

 • Mokymo programos, kursai, bendros studijų programos, bendrieji mokymo moduliai (įskaitant e. mokymo modulius), didesnės mokymosi būdų įvairovės integravimas (nuotolinio, vakarinio (neakivaizdinio), modulinio);
 • mokymo(si), rengimo, darbo su jaunimu medžiaga ir metodai, pedagoginiai metodai ir priemonės;
 • projektais grindžiamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis, darbas grupėse, virtualios laboratorijos, virtualios bendradarbiavimo erdvės;
 • gebėjimų stiprinimo ir tinklų kūrimo veikla;
 • strateginio bendradarbiavimo planų parengimas ir įgyvendinimas;
 • informavimo, orientavimo, ugdomojo vadovavimo ir konsultavimo veikla;
 • tyrimai, lyginamosios analizės, duomenų rinkimas, realaus gyvenimo atvejų tyrimai;
 • kokybinių standartų ir kompetencija pagrįstų (profesinių) profilių apibrėžimas;
 • kvalifikacijų sistemų, kreditų perkėlimo, kokybės užtikrinimo, pripažinimo ir patvirtinimo gerinimas;
 • mokymo(si) ir rengimo veikla (žr. 2 dalį toliau).

Be to, numatoma, kad visuose strateginių partnerysčių projektuose bus vykdoma tikslinga ir plati rezultatų sklaida siekiant paskatinti platesnį jų naudojimą ir padidinti poveikį, neapsiribojant vien projektuose tiesiogiai dalyvaujančiomis organizacijomis. Sklaidos reikalavimai bus proporcingi konkretaus projekto tikslui ir apimčiai.

Organizacijos, institucijos iš įvairių švietimo, mokymo ir jaunimo sričių, taip pat iš kitų socialinių ir ekonominių sektorių, gali drauge bendradarbiauti, projektais siekdamos tikslų vienoje ar keliose švietimo, mokymo ir jaunimo srityse. Atskiruose ar keliuose sektoriuose siekiant šio vadovo B dalyje apibūdintų politikos tikslų, kiekvienoje nurodytoje srityje ypač reikšmingos tokios veiklos tipologijos.

Įvairių sektorių bendradarbiavimas

Kurti, bandyti, pritaikyti ir įgyvendinti novatorišką praktiką, susijusią su: 

 • strateginiu įvairių švietimo sektorių ir vietos (regiono) įmonių bendradarbiavimu, pvz., siekiant ištirti galimybes įsidarbinti ar paprastesnes perėjimo į darbo rinką ar iš vieno švietimo sistemos lygmens į kitą sąlygas;
 • bendrais mokslinių tyrimų projektais, kurie įgyvendinami kuriant mokslo ir studijų institucijų ir kitų švietimo lygmenų partnerystę, pvz., dėl vertinimo ar mokymosi rezultatų, susijusių su universaliaisiais gebėjimais;
 • strateginiu formaliojo švietimo ir neformaliojo ugdymo (savaiminio mokymosi) paslaugų teikėjų bendradarbiavimu, pvz., susijusiu su IRT pagrįstu mokymu ar skaitmeninės integracijos mokymosi procese masto didinimu;
 • įvairiuose švietimo sektoriuose kuriamų nuoseklių pedagoginių metodų ir metodikų, ypač tų, kuriomis ugdomi universalieji gebėjimai (kaip antai verslumo), tyrimu ir analize;
 • projektų pagrindu plėtojamu tarpvalstybiniu įvairių švietimo sektorių (pvz., ikimokyklinio ir vidurinio ugdymo) partnerių bendradarbiavimu tiriant integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymosi1 ar abipusio mokymosi metodų taikymą siekiant įvairiose švietimo, mokymo ir jaunimo srityse gerinti bet kokio amžiaus besimokančių asmenų, įskaitant migrantų kilmės, kalbos žinias;
 • už paramos paslaugas (kaip antai už profesinį orientavimą, ugdomojo vadovavimo metodus ir priemones, sistemų, kurios padeda stebėti studentų pažangą, kūrimą) įvairiais švietimo lygmenimis atsakingų darbuotojų arba teikiant paramos studentams paslaugas dalyvaujančių darbuotojų bendradarbiavimu ir keitimusi patirtimi siekiant gerinti kokybę ir didinti nuoseklumą įvairiuose švietimo sektoriuose;
 • įvairių švietimo lygmenų partneryste, kuria dalijantis geriausia patirtimi ir įvairiais lygmenimis kuriant atviruosius švietimo išteklius (AŠI) skatinamos galimybės naudotis šiais ištekliais ir juos naudojant mokytis;
 • jungtiniais mokslinių tyrimų projektais, kuriuose dalyvauja įvairių švietimo ir jaunimo sektorių subjektų partnerystės ir kuriuose nagrinėjamas mokymosi analitikos ir bendro vertinimo potencialas mokymosi kokybei gerinti;
 • bendrojo ugdymo įstaigų, profesinio mokymo paslaugų teikėjų ir mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimu siekiant tirti veiklą, kuria būtų skatinamas didesnis įvairių ES ir nacionalinių skaidrumo ir pripažinimo užtikrinimo priemonių suderinamumas;
 • jaunimo sektoriaus ir mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimu siekiant sudaryti geresnes sąlygas neformaliojo ugdymo ir savaiminio mokymosi rezultatų pripažinimui ir patvirtinimui ir šių mokymosi būdų sąveikai su formaliojo švietimo būdais, taip pat sąveikai su įvairiomis sritimis.

Aukštasis mokslas

 • Kurti, bandyti, pritaikyti ir įgyvendinti novatorišką praktiką, susijusią su: 
 • bendromis įvairių šalių, disciplinų ir ekonomikos sektorių (viešųjų arba privačių) partnerystės narių studijų programomis ir bendromis mokymo programomis, intensyviomis programomis ir bendrais studijų moduliais, įskaitant e. studijų modulius, siekiant užtikrinti jų aktualumą darbo rinkos poreikių atžvilgiu;
 • projektais grindžiamu tarpvalstybiniu įmonių ir mokslo ir studijų institucijų studentų (darbuotojų) bendradarbiavimu siekiant tirti realaus gyvenimo atvejus;
 • pedagoginiais metodais ir metodikomis, ypač tomis, kuriomis ugdoma universalioji kompetencija, verslumo mąstysena ir kūrybinis mąstymas, be kita ko, diegiant daugiadisciplinius, transdisciplinius ir interdisciplinius metodus, sistemingiau įtraukiant į mokymo programas mobilumą mokymosi tikslais (mobilumas, kaip neatsiejama mokymosi dalis) ir geriau panaudojant IRT;
 • didesnės mokymosi būdų įvairovės (nuotolinio, vakarinio (neakivaizdinio), modulinio mokymosi) integracija, visų pirma diegiant naujas konkrečiam asmeniui pritaikyto mokymosi formas, strategiškai naudojant atviruosius švietimo išteklius ir virtualų mobilumą bei virtualias mokymosi platformas;
 • naujais metodais, kuriais būtų sudarytos palankesnės sąlygos įvairių švietimo sektorių sąveikai (t. y. patvirtinant ankstesnį mokymąsi ir suteikiant lankstaus mokymosi – modulinių studijų galimybę, taikant mišriojo mokymosi metodą ir t. t.);
 • profesinio orientavimo ir konsultavimo bei ugdomojo vadovavimo metodais ir priemonėmis;
 • mokslo ir studijų institucijų ir vietos (regionų) valdžios institucijų bei kitų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimu, kuris būtų pagrįstas bendru darbu tarptautinėje aplinkoje siekiant skatinti regioninę plėtrą ir įvairių sektorių tarpusavio bendradarbiavimą, stiprinti ryšius ir dalytis žiniomis tarp įvairių formaliojo ir neformaliojo švietimo ir mokymo sektorių;
 • už paramos paslaugas, kaip antai orientavimo, konsultavimo, ugdomojo vadovavimo metodus ir priemones, sistemų, kurios padeda sekti studentų pažangą, kūrimą atsakingų darbuotojų ar darbuotojų, teikiančių studentų paramos paslaugas, bendradarbiavimu ir keitimusi patirtimi siekiant gerinti kokybę (t. y. pritraukti ir išlaikyti netradicinius besimokančius asmenis, pvz., suaugusiuosius, ir grupes, kurių atstovų aukštojo mokslo institucijose studijuoja mažai);
 • sudaryti palankesnes sąlygas įgūdžiams ir kompetencijai pripažinti ir sertifikuoti nacionaliniu lygmeniu veiksmingai užtikrinant kokybę remiantis mokymosi rezultatais ir tuos įgūdžius bei kompetenciją susiejant su Europos ir nacionalinėmis kvalifikacijų sandaromis;
 • kurti aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams skirtus lanksčius mokymosi būdus, įskaitant jų ankstesnio mokymosi patvirtinimą.

Profesinis mokymas

 • Kurti, bandyti, pritaikyti ir perimti (įgyvendinti) novatorišką praktiką, susijusią su:
 • kompetencijos standartų (pakartotiniu) apibrėžimu remiantis mokymosi rezultatais, atitinkamam PM mokymo programų ir kursų, taip pat susijusios mokymosi medžiagos ir priemonių pritaikymu ar plėtojimu;
 • PM mokymo(si) metodikomis ir pedagoginiais metodais, ypač tais, kuriais ugdomos pagrindinės kompetencijos, pagrindiniai ir kalbiniai įgūdžiai ir daug dėmesio skiriama IRT naudojimui;
 • naujų formų praktinio mokymo sistemomis ir realaus gyvenimo atvejų versle ir pramonėje tyrimu, projektais grindžiamo tarptautinio įmonių ir profesinių mokyklų moksleivių (darbuotojų) bendradarbiavimo užmezgimu ir įgyvendinimu;
 • naujos PM mokymo(si) medžiagos ir metodų, įskaitant mokymąsi darbo vietoje, virtualų mobilumą, atviruosius švietimo išteklius, kūrimu ir diegimu, geresniu IRT potencialo išnaudojimu, pvz., įkuriant virtualias laboratorijas (darbo vietas), pritaikytas darbo rinkos poreikiams;
 • profesinio orientavimo ir konsultavimo bei ugdomojo vadovavimo metodais ir priemonėmis;
 • PM bendrųjų dalykų ir specialybės dalykų mokytojų ir darbuotojų specializacijos ir profesinio tobulėjimo priemonėmis ir metodais, ypatingą dėmesį skiriant PM įstaigų bendrųjų dalykų ir specialybės dalykų mokytojų pirminiam rengimui bei rengimui įstaigose gerinti;
 • PM organizacijų valdymu ir vadovavimu;
 • strateginiu PM paslaugų teikėjų ir vietos (regionų) verslo bendruomenių, įskaitant ekonominės plėtros agentūras, bendradarbiavimu;
 • PM paslaugų teikėjų, mokslo ir studijų institucijų ir dizaino, meno, mokslinių tyrimų ir inovacijų centrų bendradarbiavimu siekiant ugdyti kūrybingumą ir skatinti inovacijas;
 • sudaryti palankesnes sąlygas įgūdžių ir kompetencijos pripažinimui ir sertifikavimui nacionaliniu lygmeniu susiejant juos su Europos ir nacionalinėmis kvalifikacijų sandaromis ir naudojant ES priemones, kurti PM įstaigų moksleiviams ir mokslus šiose įstaigose baigusiems asmenims lanksčius mokymosi būdus, įskaitant jų ankstesnio mokymosi patvirtinimą;
 • PM paslaugų teikėjams įdiegti kreditų perkėlimo (ECVET) ir kokybės užtikrinimo (EQAVET) sistemas.

Bendrasis ugdymas

 • Kurti, bandyti, pritaikyti ir perimti (įgyvendinti) novatorišką praktiką, susijusią su: 
 • naujomis mokymo programomis, kursais, mokymosi medžiaga ir priemonėmis;
 • mokymo(si) metodikomis ir pedagoginiais metodais, ypač tais, kuriais ugdomos pagrindinės kompetencijos, pagrindiniai ir kalbiniai įgūdžiai ir daug dėmesio skiriama IRT naudojimui;
 • naujų formų praktinio mokymo sistemomis ir realaus gyvenimo atvejų versle ir pramonėje tyrimu;
 • naujomis mokymo(si) ir rengimo formomis, visų pirma strategiškai naudojant atvirą ir lankstų mokymąsi, virtualų mobilumą, atviruosius švietimo išteklius ir geriau išnaudojant IRT potencialą;
 • profesinio orientavimo, konsultavimo ir ugdomojo vadovavimo metodais ir priemonėmis;
 • bendrųjų dalykų ir specialybės dalykų mokytojų ir kitų darbuotojų specializacijos ir profesinio tobulėjimo priemonėmis ir metodais, ypatingą dėmesį skiriant mokytojų pirminiam rengimui bei rengimui mokyklose gerinti;
 • švietimo ir mokymo institucijų valdymu ir vadovavimu;
 • įvairių švietimo, mokymo ir jaunimo sektorių organizacijų tarpusavio informavimo veikla;
 • strateginiu mokymosi paslaugų teikėjų ir vietos (regionų) valdžios institucijų bendradarbiavimu;
 • dalytis gerąja patirtimi, organizuoti tarpusavio mokymosi veiklą ir darbą grupėse;
 • atlikti bendrus mokslinius tyrimus, tyrimus, studijas ir analizes;
 • sudaryti palankesnes sąlygas įgūdžiams ir kompetencijai pripažinti ir sertifikuoti nacionaliniu lygmeniu susiejant juos su Europos ir nacionalinėmis kvalifikacijų sandaromis ir naudojant ES patvirtinimo priemones;
 • skatinti įvairių Programos šalių vietos ir (arba) regiono švietimo institucijų bendradarbiavimą siekiant užtikrinti strateginę plėtrą ir šiuo tikslu įgyvendinti projektus, į kuriuos įtrauktos mokyklos, vietos privačiosios ir pilietinės visuomenės organizacijos, veikiančios darbo rinkoje arba švietimo, ugdymo ir darbo su jaunimu sektoriuose.

Suaugusiųjų švietimas

 • Kurti, bandyti, pritaikyti ir perimti (įgyvendinti) novatorišką praktiką, susijusią su:
 • naujomis suaugusiems besimokantiems asmenims skirtomis mokymo programomis, kursais ir susijusia mokymosi medžiaga ir priemonėmis;
 • suaugusiems besimokantiems asmenims skirtomis mokymo(si) metodikomis ir pedagoginiais metodais, ypač tais, kuriais ugdomi svarbiausi gebėjimai ir pagrindiniai įgūdžiai, kalbiniai įgūdžiai, ir daug dėmesio skiriama IRT naudojimui;
 • naujomis suaugusiųjų mokymosi ir suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimo formomis, visų pirma strategiškai naudojant atvirą ir lankstų mokymąsi, virtualų mobilumą, atviruosius švietimo išteklius ir geriau išnaudojant IRT potencialą;
 • suaugusiems besimokantiems asmenims skirtais profesinio orientavimo, konsultavimo ir ugdomojo vadovavimo metodais ir priemonėmis;
 • suaugusiųjų švietimo įstaigų mokytojų ir darbuotojų specializacijos ir profesinio tobulėjimo priemonėmis ir metodais, ypatingą dėmesį skiriant suaugusiųjų švietimo įstaigų mokytojų pirminiam rengimui bei rengimui įstaigose gerinti;
 • suaugusiųjų švietimo organizacijų valdymu ir vadovavimu;
 • įvairių švietimo, mokymo ir jaunimo sektorių organizacijų tarpusavio informavimo veikla;
 • strateginiu suaugusiųjų mokymosi paslaugų teikėjų ir vietos (regionų) valdžios institucijų bendradarbiavimu;
 • siūlyti suaugusiems besimokantiems asmenims lanksčius mokymosi būdus, įskaitant jų ankstesnio mokymosi patvirtinimą:
 • valdymo arba įgyvendinimo modelių ir metodų lyginamoji analizė;
 • praktinis savaiminio mokymosi ir neformaliojo ugdymo būdais įgytų žinių ir kompetencijos vertinimo metodų taikymas ir bandymas;
 • didinti suaugusiųjų mokymosi galimybių prieinamumą:
 • skatinti universalių mokymosi centrų ir regioninių mokymosi paslaugų teikėjų tinklų plėtrą;
 • imtis priemonių su švietimu visų pirma nesusijusių organizacijų (pvz., kultūros organizacijų) mokymosi matmeniui plėtoti;
 • organizuoti kursus siekiant didinti europinių kursų prieinamumą suaugusiųjų švietimo įstaigų mokytojams, vadovams ir kitiems suaugusiųjų švietimo darbuotojams ir tų kursų kokybę;
 • sudaryti palankesnes sąlygas įgūdžiams ir kompetencijai pripažinti ir sertifikuoti nacionaliniu lygmeniu susiejant juos su Europos ir nacionalinėmis kvalifikacijų sandaromis ir taikant ES priemones.

Jaunimas

 • Bendradarbiavimo su jaunimu srityje veikla siekiant kurti, bandyti, pritaikyti ir (arba) įgyvendinti novatorišką darbo su jaunimu praktiką. Ši veikla gali būti susijusi su:
 • metodais, priemonėmis ir medžiaga, kuria siekiama ugdyti svarbiausius jaunimo gebėjimus ir pagrindinius įgūdžius, taip pat kalbinius ir IRT naudojimo įgūdžius;
 • metodais, priemonėmis ir medžiaga su jaunimu dirbančių asmenų specializacijai ir profesiniam tobulėjimui užtikrinti (pvz., mokymo programos, studijų moduliai, metodinė medžiaga, geroji patirtis, patvirtinimo priemonės ir t. t.);
 • naujomis darbo su jaunimu ir rengimo bei paramos teikimo formomis, visų pirma strategiškai naudojant atvirą ir lankstų mokymąsi, virtualų mobilumą, atviruosius švietimo išteklius ir geriau išnaudojant IRT potencialą;
 • darbo su jaunimu programomis ir priemonėmis, kuriomis siekiama kovoti su socialine atskirtimi ir mažinti mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių;
 • strateginių įvairių jaunimo organizacijų ir (arba) jaunimo organizacijų ir švietimo bei mokymo sričių organizacijų, taip pat darbo rinkos organizacijų tinklų kūrimu ir bendradarbiavimu;
 • strateginiu bendradarbiavimu su vietos (regionų) valdžios institucijomis;
 • įgūdžių ir kompetencijos pripažinimas ir sertifikavimas nacionaliniu lygmeniu susiejant juos su Europos ir nacionalinėmis kvalifikacijų sandaromis ir naudojant ES patvirtinimo priemones;
 • tarpvalstybinės jaunimo iniciatyvos: bendradarbiavimo veikla skatinant socialinę atsakomybę ir verslumo dvasią, kurią drauge vykdo dvi ar daugiau jaunimo grupių iš įvairių šalių (žr. toliau).

Dėmesys

 • Kūrybingumui, inovacijoms ir modernizavimui;
 • strateginiam informacinių ir ryšių technologijų (IRT) metodikų ir virtualaus bendradarbiavimo taikymui;
 • atviriesiems švietimo ištekliams (AŠI);
 • švietimo, mokymo ir darbo su jaunimu kokybei;
 • verslumo ugdymui (įskaitant socialinį verslumą);
 • lygybei ir įtraukčiai;
 • pagrindiniams ir universaliesiems įgūdžiams (kalbų žinioms, skaitmeniniam raštingumui ir verslumui);
 • formaliojo mokymosi, neformaliojo ugdymo ir savaiminio mokymosi rezultatų pripažinimui ir patvirtinimui;
 • lanksčių mokymosi būdų skatinimui;
 • specializacijai ir profesionaliam tobulėjimui švietimo, mokymo ir darbo su jaunimu srityse;
 • vadovavimo ir lyderystės įgūdžiams;
 • aktyviam jaunimo dalyvavimui visuomenėje;
 • tarpinstituciniam bendradarbiavimui;
 • tarpregioniniam bendradarbiavimui;
 • politikos ir praktikos sąveikai.

Tikslinės grupės ir dalyviai

 • Praktikuojantys specialistai;
 • švietimo ir mokymo sričių darbuotojai;
 • su jaunimu dirbantys asmenys;
 • ekspertai, specialistai, profesionalai;
 • studentai, stažuotojai, gamybinę praktiką atliekantys asmenys (pameistriai), mokyklų mokiniai, suaugę besimokantys asmenys, jaunuoliai, savanoriai;
 • nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai (NEET);
 • mažiau galimybių turintys jaunuoliai;
 • mokyklos nebaigę asmenys;
 • už sprendimų priėmimą atsakingi asmenys;
 • mokslininkai.

Partneriai, galintys dalyvauti tame pačiame projekte 

 • Švietimo, mokymo ir jaunimo organizacijos;
 • organizacijos, veikiančios įvairiose srityse ir sektoriuose (pvz., įgūdžių ugdymo centrai arba prekybos rūmai ir t. t.), viešojo sektoriaus įstaigos;
 • įmonės, bendrovės, verslo ir darbo rinkos atstovai;
 • bendruomenių organizacijos;
 • mokslinių tyrimų ir inovacijų įstaigos;
 • pilietinės visuomenės organizacijos;
 • socialiniai partneriai.

Į strateginių partnerysčių projektus integruotas mokymas(is) ir rengimas

Įgyvendinant strateginių partnerysčių projektus taip pat gali būti organizuojama asmenų mokymo(si) ir rengimo veikla, jeigu ji siekiant projekto tikslų teikia pridėtinės vertės. Tam tikrų rūšių veikla ypač svarbi vienai ar daugiau švietimo, mokymo ir jaunimo sričių, visų pirma:

Veiklos rūšis

Ypač svarbi

Mišrusis besimokančių asmenų mobilumas

Visoms švietimo, mokymo ir jaunimo sritims

Trumpalaikiai moksleivių grupių mainai

Bendrojo ugdymo sričiai, PM

Intensyvios studijų programos

Aukštojo mokslo sričiai

Moksleivių ilgalaikis mobilumas mokymosi tikslais

Bendrojo ugdymo sričiai

Ilgalaikės mokymo arba rengimo užduotys

Aukštojo mokslo, profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo sritims

Ilgalaikis su jaunimu dirbančių asmenų mobilumas

Jaunimo sričiai

Trumpalaikiai bendri darbuotojų mokymo renginiai

Visoms švietimo, mokymo ir jaunimo sritims

Tolesniuose skirsniuose išvardytų rūšių veikla apibūdinama išsamiau.

Besimokantys asmenys

Intensyvios studijų programos (studentams – nuo 5 dienų iki 2 mėn., dėstytojams, kviestiniams dėstytojams – nuo 1 dienos iki 2 mėn.)

Intensyvi studijų programa (ISP) – tai trumpa studijų programa, suburianti dalyvaujančių mokslo ir studijų institucijų studentus ir dėstytojus, taip pat kitus susijusius ekspertus (specialistus, profesionalus), siekiant:

 • skatinti veiksmingą ir daugiatautį specialiųjų kursų dėstymą;
 • sudaryti studentams ir dėstytojams sąlygas kartu dirbti tarptautinėse ir daugiadisciplinėse grupėse ir taip pasinaudoti specialiomis mokymo(si) sąlygomis, kurios nėra prieinamos atskiroje institucijoje, ir įgyti naują požiūrį į studijuojamą dalyką;
 • suteikti dėstytojams galimybę dalytis nuomonėmis apie dėstomą turinį, naujus požiūrius į mokymo programas, išbandyti novatoriškus dėstymo metodus, kurie galiausiai galėtų būti įtraukti į tarptautinėje mokymosi aplinkoje naujai sukurtą bendrą kursą ar mokymo programą.

Pageidautini intensyvios studijų programos bruožai būtų tokie:

 • intensyviose studijų programose dalyvaujantiems dėstytojams ir studentams turėtų būti sudaromos iš esmės naujos mokymosi galimybės, galimybės lavinti įgūdžius, galimybės naudotis informacija, pažangiausių mokslinių tyrimų rezultatais ir kitomis žiniomis ir t. t.;
 • dalyvaujančių studentų darbo krūvis turėtų būti pripažintas įvertinant juos ECTS kreditais (arba lygiaverte sistema);
 • rengiant intensyvias studijų programas ir vykdant tolesnę susijusią veiklą turėtų būti naudojamos IRT priemonės ir paslaugos; tai padės atitinkamo mokomojo dalyko srityje sukurti tvarią mokymosi bendruomenę;
 • dėstytojų ir studentų santykis turėtų užtikrinti aktyvų auditorijos dalyvavimą;
 • turėtų būti palaikoma dalyvaujančių tarptautinių ir nacionalinių studentų ir darbuotojų pusiausvyra;
 • intensyvioje studijų programoje turėtų būti taikomas įvairiapusis daugiadisciplinis požiūris, kuriuo būtų skatinama įvairių akademinių disciplinų studentų sąveika;
 • be kompetencijų, susijusių su mokomuoju dalyku, mokymosi rezultatų, intensyviose studijų programose turėtų būti skatinamas universaliųjų gebėjimų perdavimas.

ISP dalyvių (dėstytojų ir studentų) atranką vykdo strateginių partnerysčių konsorciumas.

Mokymo ir rengimo valandų skaičius turi būti toks, kad didžioji užsienyje praleidžiamo laiko dalis būtų skiriama švietimui ir mokymui, o ne moksliniams tyrimams ar kuriai nors kitai veiklai.

Mišrusis studentų, stažuotojų, suaugusių besimokančių asmenų, moksleivių, jaunuolių mobilumas (nuo 5 faktinio mobilumo dienų iki 2 mėn.)

Veikla, kurią vykdant vienas ar daugiau trumpų faktinio mobilumo laikotarpių (iš viso ne ilgiau kaip 2 mėn.) sujungiami su virtualiu mobilumu (t. y. informacinių ir ryšių technologijų naudojimu, kaip antai bendromis darbo vietomis, srautiniu tiesioginiu duomenų siuntimu, vaizdo konferencijų rengimu, socialine žiniasklaida ir t. t., fizinio mobilumo mokymosi rezultatams papildyti ar jų poveikiui pratęsti).

Ji gali būti naudojama fiziniam mobilumui parengti, jam remti ir vykdyti su juo susijusią tolesnę veiklą. Ši veikla taip pat gali būti organizuojama specialiųjų poreikių ar mažiau galimybių turintiems žmonėms, siekiant padėti jiems įveikti kliūtis ilgalaikiam fiziniam mobilumui.

Trumpalaikiai moksleivių grupių mainai (nuo 3 dienų iki 2 mėn.)

Trumpalaikius moksleivių grupių (įskaitant PM mokinius) mainus gali organizuoti tame pačiame strateginės partnerystės projekte dalyvaujančios įvairių šalių mokyklos. Organizuojant tokius renginius, moksleiviai kartu dirba vienoje iš mokyklų partnerių ir gali būti apgyvendinami vieni kitų šeimose. Bendras projektinis darbas vizitų metu turėtų būti susietas su strateginės partnerystės projekto tikslais.

Būtina įsidėmėti, kad partnerystės projekte dalyvaujančių mokyklų bendradarbiavimas neturėtų apsiriboti tokiais renginiais, taip pat turėtų būti vykdoma bendra veikla internete ir vietoje. Mokyklos raginamos naudoti „eTwinning“, kad galėtų kartu vykdyti projekto veiklą prieš mobilumo renginius ir po jų.

Moksleiviai, dalyvaujantys trumpalaikiuose mainuose, turėtų būti visuomet lydimi suaugusiųjų, siekiant užtikrinti jų apsaugą ir saugumą bei efektyvų mokymąsi mobilumo veiklos metu.

Bendro projektinio darbo renginiais vizitų metu įvairių šalių moksleiviams ir mokytojams turėtų būti sudaroma galimybė kartu nagrinėti vieną ar daugiau visus dalyvius dominančių temų. Jais moksleiviams ir mokytojams padedama įgyti ir pagerinti ne tik su tema ar mokomuoju dalyku, kuriam skirtas projektas, susijusius įgūdžius, bet ir įgūdžius, susijusius su komandiniu darbu, kultūrų pažinimu, socialiniais santykiais, projekto veiklos planavimu ir vykdymu ir informacinių ir ryšių technologijų (IRT) naudojimu.

Dalyvavimas bendrame projektiniame darbe kartu su įvairių šalių mokyklų partnerių moksleivių grupėmis moksleiviams ir mokytojams taip pat suteikia galimybę lavinti užsienio kalbų įgūdžius ir didina jų motyvaciją mokytis kalbų.

Geriausia būtų, kad projekto veikla būtų integruota į įprastą mokyklų veiklą ir įtraukta į dalyvaujančių moksleivių mokymo programą. Moksleiviai turėtų turėti galimybę dalyvauti projekte visais jo etapais, įskaitant veiklos planavimą, organizavimą ir vertinimą.

Moksleivių ilgalaikis mobilumas mokymosi tikslais (2–12 mėn.)

Šia veikla siekiama stiprinti tame pačiame strateginės partnerystės projekte dalyvaujančių mokyklų bendradarbiavimą. Mobilumo veikla turėtų būti susieta su strateginės partnerystės projekto tikslais ir į projektą, jį rengiant, turi būti įtraukta kaip neatsiejama jo dalis. Mokyklos raginamos naudoti „eTwinning“, kad galėtų kartu įgyvendinti projektą prieš moksleivių mobilumo veiklą, ją vykdant ir jai pasibaigus.

Šios priemonės turėtų padėti kuo labiau padidinti poveikį dalyvaujančioms mokykloms. Ši veikla taip pat leidžia moksleiviams išsiugdyti supratimą apie Europos kultūrų ir kalbų įvairovę ir padeda jiems įgyti jų asmeniniam tobulėjimui būtiną kompetenciją.

Partnerystės projekte dalyvaujančios mokyklos turėtų bendradarbiauti rengdamos mokymosi susitarimus, pripažindamos studijas užsienio mokykloje partnerėje ir stiprindamos Europos matmenį bendrojo ugdymo srityje. Dėl šios veiklos organizuojant mobilumą ir jį įgyvendinant dalyvaujantys mokytojai taip pat turėtų įgyti vertingos tarptautinės pedagoginės patirties.

Dalyvius atrenka mokyklos. Tai turi būti ne jaunesni nei 14 metų amžiaus moksleiviai ir strateginių partnerysčių projekte dalyvaujančioje mokykloje jie turi mokytis pagal pilną programą. Atrinkti moksleiviai priimančiojoje užsienio mokykloje ir šeimoje, kurioje yra apgyvendinami, gali praleisti nuo 2 iki 12 mėn.

Abipusiai moksleivių mainai tarp mokyklų (priimančių šeimų) yra skatinami, bet nėra privalomi.

Visi mobilumo mokymosi tikslais dalyviai – mokyklos, moksleiviai, jų tėvai ir priimančios šeimos – turėtų susipažinti su specialiu moksleivių mobilumo mokymosi tikslais vadovu, kuriuo siekiama jiems padėti įgyvendinant šią veiklą ir užtikrinti dalyvaujančių moksleivių saugumą ir gerovę.

Vadove nurodomos funkcijos ir pareigos, pateikiamos rekomendacijos ir reikalingi dalyviams skirti šablonai ir formos. Vadovą anglų kalba galima rasti svetainėje EUROPA, o išverstą vadovą – atitinkamos nacionalinės agentūros svetainėje.

Kalbinis parengimas internetu (OLS)

Pagal strateginės partnerystės projektą ilgalaikio (2–12 mėn.) mobilumo veikloje dalyvaujantys asmenys gali pasinaudoti kalbinio pasirengimo internetu galimybe. Šiuo tikslu Programos laikotarpiu bus laipsniškai įdiegta kalbinio parengimo internetu priemonė. Galimybę naudotis tokia internetine priemone Europos Komisija suteikia atrinktiems moksleiviams, kad būtų įvertintos jų kalbos, kuria jie nori mokytis užsienyje, žinios.

Prireikus šia priemone jiems taip pat suteikiama galimybė pagerinti šios kalbos žinias prieš mobilumo laikotarpį ir (arba) jo metu.

Mokykloms skirtas kalbinis parengimas internetu bus teikiamas taip:

 • nacionalinės agentūros pagal Europos Komisijos nustatytus bendruosius kriterijus paskirstys mokykloms elektronines licencijas;
 • visi atrinkti moksleiviai (išskyrus tuos, kuriems atitinkama kalba yra gimtoji), kurie gali naudotis internetine sistema OLS, atliks testą internetu, kuriuo bus įvertintos jų kalbos, kuria jie mokysis užsienyje, žinios. Moksleivis ir mokykla bus informuoti apie šio testo rezultatus;
 • mokyklos, atsižvelgdamos į turimų kalbos kursų elektroninių licencijų skaičių, paskirstys jas pagal poreikius;
 • mobilumo laikotarpio pabaigoje moksleiviai atliks antrąjį įvertinimą padarytai pažangai mokantis užsienio kalbos įvertinti.

Išsamesnės informacijos apie kalbinį parengimą internetu pateikiama Europos Komisijos ir nacionalinių agentūrų svetainėse.

Jeigu reikiamų kalbų Komisija nesiūlo, gali būti suteikiama speciali kalbinės paramos dotacija.

Švietimo ir mokymo įstaigų darbuotojai ir su jaunimu dirbantys asmenys

Trumpalaikiai bendri darbuotojų mokymo renginiai (nuo 3 dienų iki 2 mėn.)

Bendri darbuotojų mokymo renginiai strateginių partnerysčių projektuose dalyvaujančioms organizacijoms suteikia galimybę švietimo ir mokymo įstaigų darbuotojams ar su jaunimu dirbantiems asmenims organizuoti trumpus mokymo renginius, susijusius su strateginės partnerystės projekto tema ar taikymo sritimi. Siekiant kuo labiau padidinti kiekvienos dalyvaujančiosios organizacijos poveikį, tokie renginiai turėtų būti organizuojami nedidelėms darbuotojų iš įvairių šalių grupėms.

Šie renginiai gali būti įvairūs, t. y. pažintinės kelionės, suderintos su apsilankymais atitinkamose organizacijose, pristatymai, grupinės diskusijos, mokymo kursai ir t. t. Turėtų būti užtikrinta tarptautinių ir nacionalinių dalyvių pusiausvyra.

Mokymo ir rengimo užduotys (2–12 mėn.)

Šia veikla siekiama stiprinti tame pačiame strateginės partnerystės projekte dalyvaujančių organizacijų bendradarbiavimą. Šia veikla darbuotojams suteikiama galimybė gerinti žinias ir supratimą apie Europos švietimo ir mokymo sistemas ir padedama jiems dalytis profesine kompetencija ir ją įgyti, perimti metodus ir praktiką.

Dalyvaudami šioje veikloje, bendrojo ugdymo, aukštojo mokslo, profesinio mokymo arba suaugusiųjų švietimo įstaigų mokytojai (dėstytojai) ir kiti švietimo darbuotojai, dirbantys švietimo įstaigoje, dalyvaujančioje strateginių partnerysčių projekte, gali užsienyje atlikti 2–12 mėn. trukmės užduotį, kurią vykdydami gali dėstyti institucijoje partnerėje arba vykdyti profesinę veiklą kitoje su jo kompetencijos sritimi susijusioje organizacijoje partnerėje.

Vykdant šią veiklą gali būti dirbama švietimo įstaigoje (centre) arba kitoje susijusioje organizacijoje (pvz., įmonėse, nevyriausybinėse organizacijose, bendrojo ugdymo įstaigų vadovybėje ir t. t.), dalyvaujama struktūruotuose kursuose arba seminaruose (pvz., mokytojų rengimo institucijose arba mokslinių tyrimų organizacijose), tam tikrą laikotarpį atliekama mokomoji arba darbo praktika (stebint darbą) švietimo, mokymo arba jaunimo srityje veikiančioje įmonėje arba organizacijoje.

Siunčiančioji organizacija turi užtikrinti sąžiningą, skaidrų ir atvirą atrankos procesą, kartu su dalyviu parengti veiklos turinį ir užtikrinti šio ilgalaikio mobilumo užsienyje pripažinimą organizacijoje ir kiek įmanoma – už jos ribų.

Kalbant apie mokymo ir rengimo užduotis aukštojo mokslo srityje, reikalavimus atitinka tokių rūšių siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos:

 • kai organizuojamas ilgalaikis darbuotojų dėstymo mobilumas, siunčiančioji organizacija gali būti bet kokia dalyvaujančioji organizacija, o priimančioji organizacija turi būti dalyvaujanti mokslo ir studijų institucija.
 • Kai organizuojamas ilgalaikis darbuotojų mobilumas mokymosi tikslais, siunčiančioji organizacija turi būti dalyvaujanti mokslo ir studijų institucija, o priimančioji organizacija gali būti bet kokia dalyvaujančioji organizacija.
 • Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos turi būti įsikūrusios skirtingose šalyse ir priimančioji šalis neturi būti dalyvio nuolatinės gyvenamosios vietos šalis.

Strateginės partnerystės projekte dalyvaujančios organizacijos bendradarbiauja rengdamos mokymosi susitarimus, pripažindamos užsienio organizacijoje partnerėje atliktą darbą ir stiprindamos Europos matmenį švietimo ir mokymo srityje. Dėl šios veiklos asmenys, siunčiančiojoje ir priimančiojoje organizacijose dalyvaujantys organizuojant mobilumo veiklą ir ją įgyvendinant, taip pat turėtų įgyti vertingos tarptautinės patirties.

Su jaunimu dirbančių asmenų mobilumas (2–12 mėn.)

Šia veikla su jaunimu dirbantiems asmenims suteikiama galimybė pamatyti kitokią nei buveinės šalyje darbo tikrovę ir pagerinti profesinę, asmeninę ir kultūrų pažinimo kompetenciją. Su jaunimu dirbantys asmenys turi galimybę 2–12 mėn. dirbti užsienyje aktyviai dalyvaujant priimančiosios organizacijos kasdieniame darbe ir kartu gerinti savo, kaip šios srities specialistų, profilį.

Šia veikla taip pat siekiama didinti dalyvaujančiųjų organizacijų pajėgumą, naudotis naujais požiūriais ir patirtimi. Mobilumo veikla gali būti vykdoma kaip individuali veikla (t. y. į priimančiąją organizaciją siunčiamas vienas su jaunimu dirbantis asmuo) arba kaip porinė veikla, t. y. kaip su jaunimu dirbančių asmenų tarpusavio mainai (tuo pat metu arba ne) tarp dviejų organizacijų partnerių.

Kalbinis parengimas internetu (OLS)

Pagal strateginės partnerystės projektą ilgalaikio mobilumo veikloje dalyvaujantys asmenys gali pasinaudoti kalbinio pasirengimo galimybe. Šiuo tikslu Programos laikotarpiu bus laipsniškai įdiegta kalbinė parama internetu, naudojant OLS sistemą. Galimybę naudotis tokia internetine priemone Europos Komisija suteikia atrinktiems darbuotojams ir su jaunimu dirbantiems asmenims, kad būtų įvertintos jų kalbos, kuria jie studijuos užsienyje, žinios.

Prireikus šia priemone jiems taip pat suteikiama galimybė pagerinti šios kalbos žinias prieš mobilumo laikotarpį ir (arba) jo metu.

Darbuotojams ir su jaunimu dirbantiems asmenims skirta kalbinė parama internetu bus teikiama taip:

 • nacionalinės agentūros pagal Europos Komisijos nustatytus bendruosius kriterijus paskirstys organizacijoms elektronines licencijas;
 • visi atrinkti dalyviai (išskyrus tuos, kuriems atitinkama kalba yra gimtoji), kurie gali naudotis internetine priemone, atliks internetinį testą, kuriuo bus įvertintos jų kalbos, kuria jie studijuos, žinios. Dalyvis bus informuotas apie šio testo rezultatus;
 • organizacijos, atsižvelgdamos į turimų kalbos kursų elektroninių licencijų skaičių, paskirstys jas pagal poreikius;
 • mobilumo laikotarpio pabaigoje dalyviai atliks antrąjį įvertinimą padarytai pažangai mokantis užsienio kalbos įvertinti.

Išsamesnės informacijos apie kalbinį parengimą internetu (OLS) pateikiama Europos Komisijos ir nacionalinių agentūrų svetainėse.

Jeigu reikiamų kalbų Komisija nesiūlo, gali būti suteikta speciali kalbinės paramos dotacija.

Tarpvalstybinės jaunimo iniciatyvos

Pagal strateginių partnerysčių jaunimo srityje projektus taip pat remiamas tarptautinių jaunimo iniciatyvų, kuriomis skatinama socialinė atsakomybė ir verslumo dvasia ir kurias drauge įgyvendina dvi ar daugiau jaunimo grupių iš įvairių šalių, kūrimas.

Šios iniciatyvos, pvz., gali būti susijusios su:

 • socialinių įmonių (jų tinklų), asociacijų, klubų, nevyriausybinių organizacijų steigimu;
 • verslumo ugdymo (visų pirma socialinio verslumo ir IRT naudojimo) kursų ir mokymų kūrimu ir įgyvendinimu;
 • gebėjimų naudotis informavimo ir žiniasklaidos priemonėmis, jautrumo ugdymo veiksmais arba veiksmais, kuriais skatinama jaunimo pilietinė atsakomybė (pvz., diskusijos, konferencijos, renginiai, konsultacijos, iniciatyvos Europos temomis ir t. t.);
 • vietos bendruomenėms skirtais veiksmais (pvz., parama pažeidžiamoms grupėms, kaip antai pagyvenusiems žmonėms, mažumoms, migrantams, neįgaliesiems ir t. t.);
 • meno ir kultūros iniciatyvomis (spektaklių kūrimas, parodos, muzikiniai pasirodymai, diskusijų forumai ir t. t.).

Jaunimo iniciatyva – tai projektas, kurį jaunuoliai patys inicijuoja, parengia ir įgyvendina. Ja jaunuoliams suteikiama proga išbandyti idėjas, kurios jiems suteikia galimybę tiesiogiai ir aktyviai dalyvauti planuojant projektą ir jį įgyvendinant.

Dalyvaujant jaunimo iniciatyvos projekte įgyjama svarbios neformaliojo ugdymo patirties. Įgyvendindami jaunimo iniciatyvą, jaunuoliai turi galimybę spręsti konkrečius uždavinius ar problemas, su kuriomis susiduriama jų bendruomenėse. Jie turi galimybę diskutuoti pasirinkta su Europa susijusia tema ir ją apmąstyti, prisidėti prie Europos kūrimo.

Jaunimo iniciatyva turi būti tarptautinio pobūdžio: tai vietos veiklos, kurią drauge vykdo dvi ar daugiau grupių iš skirtingų šalių, tinklai. Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais tarpvalstybinėse jaunimo iniciatyvose grindžiamas panašiais poreikiais arba interesais, kad būtų galima dalytis patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų.

Jaunimo iniciatyvomis daugeliui jaunuolių suteikiama galimybė kasdieniame gyvenime pradėti elgtis išradingai ir kūrybingai, atvirai pasakoti apie vietos poreikius ir interesus, taip pat apie sunkumus, su kuriais susiduria bendruomenės, kuriose jie gyvena.

Inicijuodami, rengdami ir įgyvendindami projektą, susijusį su įvairiomis gyvenimo sritimis, jaunuoliai gali įgyvendinti idėjas. Jaunimo iniciatyvos taip pat gali paskatinti pradėti dirbti savarankiškai arba įsteigti asociacijas, nevyriausybines organizacijas arba kitas įstaigas, veikiančias socialinės ekonomikos, ne pelno ir jaunimo srityse.

Tarpvalstybines jaunimo iniciatyvas įgyvendinantiems jaunuoliams gali padėti kuratorius. Kuratorius – tai ekspertas, turintis darbo su jaunimu ir (arba) jaunimo iniciatyvų įgyvendinimo patirties, kad galėtų lydėti jaunų žmonių grupes, palengvinti mokymosi procesą ir padėti jiems dalyvauti. Atsižvelgiant į konkrečios jaunimo grupės poreikius, jis atlieka įvairias funkcijas.

Kuratorius jaunimo iniciatyvoje nedalyvauja, tačiau padeda jaunuolių grupei parengti, įgyvendinti ir įvertinti projektą, pagrįstą grupės poreikiais. Kuratorius padeda užtikrinti kokybišką mokymosi procesą ir nuolat palaiko ryšį, siekdamas padėti grupei ar atskiriems asmenims projekte pasiekti tenkinančių rezultatų.

Kuratorius nėra projekto vadovas, konsultantas (patarėjas), projektą vykdančios grupės narys, profesionalus instruktorius (ekspertas), teikiantis tik techninę paramą konkrečioje srityje, ar projekto teisinis atstovas. Jeigu jaunimo iniciatyvą įgyvendina nepilnamečiai, kuratoriaus parama yra privaloma.

Strateginių partnerysčių projektų pavyzdžiai

Lanksčių mokymosi būdų skatinimas

Į mokslo ir studijų institucijų mokymo programas integruojant praktines ir teorines žinias jaunuoliams gali būti suteikta galimybių įgyti įgūdžių, kurių jiems reikia dabar ir kurių prireiks ateityje darbo rinkoje, taigi pagerinti įsidarbinimo galimybes. Strateginių partnerysčių remiamais projektais grindžiamas įmonių, mokslo ir studijų institucijų studentų ir darbuotojų bendradarbiavimas siekiant sukurti, išbandyti ir pritaikyti bendrą dalyvaujančių mokslo ir studijų institucijų mokymo programą, kuri būtų pagrįsta išsamia poreikių analize ir kurioje daug dėmesio būtų skiriama tarpvalstybiniam „realaus gyvenimo“ požiūriui.

Vykdant tokią veiklą taip pat vykdoma mokymo(si) veikla, įskaitant mokslo ir studijų institucijų ir įmonių darbuotojų mainus ir integruotą mobilumo veiklą, kurioje dalyvaujantys studentai studijuoja pagal bendrą programą, kurios dalys dėstomos skirtingų partnerių ir skirtingose vietose.

Galutinis rezultatas yra bendros mokymo programos parengimas ir sklaida, neapsiribojant vien partnerystės projekte dalyvaujančiomis organizacijomis. Siekiant užtikrinti būtiną kompetenciją, taip pat pagal bendrą mokymo programą ugdomų įgūdžių tinkamumą, partnerystės projekte dalyvauja mokslo ir studijų institucijos ir įmonės, įskaitant MVĮ ir socialines įmones.

Integruota vietos (regionų) plėtra

Rengiant išsamius integruotos vietos (regionų) plėtros planus gali būti nepaprastai naudinga, jeigu tokioje veikloje dalyvautų visos atitinkamos suinteresuotosios šalys. Strateginės partnerystės projekte sukuriami, išbandomi ir įgyvendinami novatoriški mokymo kursų paketai, kuriais papildoma kiekviena mokslo ir studijų institucijų mokymo programa, kad būtų galima išduoti dvigubus diplomus arba suteikti dvigubus kvalifikacinius arba mokslo laipsnius. Projekte dalyvauja pagrindinės suinteresuotosios šalys ir, siekiant užtikrinti, kad į vietos (regionų) dalyvių poreikius būtų tinkamai atsižvelgta, kliaujamasi nuolatine tų subjektų priežiūra, visų pirma per specialią iniciatyvinę grupę.

Įgyvendinant projektą numanoma, kad taip pat vykdoma mokymo(si) veikla, įskaitant mokslo ir studijų institucijų darbuotojų mainus ir mišrųjį studentų mobilumą. Galutinis rezultatas yra šių kursų paketų įtraukimas į mokymo programą ir dvigubo diplomo (kvalifikacinio arba mokslo laipsnio) suteikimas. Partnerystės projekte dalyvauja mokslo ir studijų institucijos, taip pat vietos veikėjai ir vietos lygmens valdžios institucijos.

Mažiau patyrę partneriai į vykdomą veiklą gali būti įtraukiami laipsniškai, užtikrinant, kad visi partneriai veikloje visapusiškai dalyvautų vėliausiai paskutiniais projekto metais.

Kūrybingumas ir inovacijos

Mažosios ir vidutinės įmonės susiduria su įgūdžių ugdymo ir inovacijų problemomis, nors nebūtinai neturi tinkamų išteklių ar strateginės vizijos aršiai konkurencijai rinkoje atlaikyti. Vykdant strateginės partnerystės projektą yra remiamas kūrybiškumo ir novatoriškumo kultūros diegimas mažosiose įmonėse perkeliant ir įgyvendinant metodikas, priemones ir koncepcijas, kurios sudaro palankesnes sąlygas organizacijos plėtrai ir produktų kūrimui. Partneriai iš kūrybinių sektorių ir mokslo ir studijų institucijų padeda kitiems partneriams išmokti, kaip savo organizacijoje sėkmingai taikyti kūrybinį mąstymą ir plėtoti gebėjimus kurti inovacijas ir keistis.

Vienas iš materialiųjų rezultatų yra parengti specialiai pritaikyti kūrybingumo ir inovacijų plėtros veiksmų planai, pagrįsti ankstesnėmis sėkmės atvejų ir metodikų analizėmis. Partnerystės projekte dalyvauja kūrybiniai sektoriai, mažosios ir vidutinės įmonės, darbdavių asociacijos, prekybos, pramonės arba amatų rūmai.

Švietimo kokybė

Švedijos, Danijos ir Jungtinės Karalystės vietos mokyklų vadovybės susivienijo ketindamos pasiūlyti strateginės partnerystės projektą. Vietos valdžios institucijos nustatė poreikį gerinti gamtos mokslų, matematikos ir technologijų mokymosi kokybę ir parengė projektą, kuriuo siekiama sukurti bendrą sistemą, kuria būtų grindžiamas moksleivių mokymasis. Šio projekto tikslai yra gerinti matematikos ir gamtos mokslų mokymosi kokybę, taip pat didinti besimokančių asmenų, pasirenkančių šiuos dalykus vidurinio ugdymo ir aukštojo mokslo lygmenimis, skaičių.

Projektui vadovauja dvi vietos valdžios institucijos ir jame dalyvauja visos atitinkamų regionų pradinės ir pagrindinės mokyklos. Be to, vietos valdžios institucijos įtraukė į projektą kitus vietos bendruomenių partnerius: universitetus, žiniasklaidos centrą, taip pat kelias įmones ir verslo asociacijas, veikiančias technologijų, mokslo ir aplinkos srityse. Vykdant projekto veiklą siekiant dalytis gerąja patirtimi vyksta dalyvaujančiųjų organizacijų darbuotojų mainai.

Partneriai dalijasi medžiaga ir ištekliais ir kuria tarpdisciplinio darbo matematikos, mokslo ir technologijų srityse rinkinius, kurie bandomi (įdiegiami) pradinėse ir pagrindinėse mokyklose. Verslo partneriai kviečia klases dalyvauti pažintiniuose vizituose, kad suteiktų moksleiviams įžvalgų apie įvairius praktinius dalykų, kurių jie mokosi, taikymo būdus. Universitetų studentai dalyvauja kaip „moksleivių bičiuliai“, teikdami papildomą individualią pagalbą mokantis šių dalykų, taip pat įkūnija sektiną modelį, skatindami moksleivius studijuoti mokslą ir technologijas. Projekto rezultatas – universitetų bendradarbiavimas mokytojų pradinio rengimo srityje, taip pat tolesnis pedagoginis bendradarbiavimas ir nauji bendri dalyvaujančių mokyklų projektai.

Išsilavinusių asmenų skaičiaus didinimas

Daugelis šalių susiduria su dideliais sunkumais siekdamos didinti tretinį išsilavinimą įgyjančių asmenų skaičių ir galimybes studijuoti mokslo ir studijų institucijose bei sudaryti palankesnes sąlygas užbaigti aukštojo mokslo studijas. Pagal strateginių partnerysčių projektus bus remiamas geresnių būdų patekti į aukštąsias mokyklas ir jas baigti kūrimas perkeliant ir bandant novatoriškus požiūrius ir ypatingą dėmesį skiriant netradiciniams besimokantiems asmenims, kaip antai studentams iš grupių, kurių atstovų studijuoja mažiau, arba palankių sąlygų neturintiems asmenims. Vykdant šį partnerystės projektą bendradarbiaujant mokslo ir studijų institucijoms, mokykloms ir PM srityje veikiančioms įstaigoms bus tikrinama, kaip iš konkrečios aplinkos kilę vidurinių mokyklų moksleiviai yra pasirengę patekti į aukštojo mokslo sistemą ir kaip jiems padedama.

Taip pat bus bandomos šios grupės stebėjimo ir paramos priemonės, visų pirma taikant specialiai pritaikytas paslaugas (orientavimo, konsultavimo, ugdomojo vadovavimo ir t. t.), kuriomis siekiama vengti mokyklos nebaigimo ir skatinti nevėluojant baigti studijas. Projekte dalyvaus mokslo ir studijų institucijos, taip pat vidurinės bendrojo ugdymo ir profesinio rengimo mokyklos, taip užtikrinant, kad siūlomos paslaugos būtų tinkamos ir atitiktų nustatytus poreikius.

Pagal projektą taip pat numanoma, kad bus vykdoma mokymo(si) veikla, įskaitant mišrųjį studentų mobilumą. Galutinis rezultatas bus modelio pritaikymas, jo įgyvendinimas dalyvaujančiose mokslo ir studijų institucijose ir jo sklaida neapsiribojant vien partnerystės projekte dalyvaujančiomis organizacijomis ir orientuojantis visų pirma į kitus švietimo paslaugų teikėjus ir pagrindinius politikos formuotojus.

Inovacijos

Vykdant strateginių partnerysčių projektus bus remiamas naujų pedagoginių metodų ir visų pirma e. mokymosi priemonių ir internetinių bendradarbiavimo platformų, kuriose moksleiviai, studentai ir mokytojai (dėstytojai) galės mokytis, mokyti ir bendrai kurti kursų turinį, kūrimas. Partnerystės projekte galės dalyvauti universitetai, bendrojo ugdymo įstaigos, mokslinių tyrimų organizacijos ir (arba) įmonės, drauge kursiančios priemones, kurias bendrojo ugdymo įstaigos ir mokslo ir studijų institucijos naudos konkrečioms disciplinoms įvairiais lygmenimis dėstyti ir jų mokytis.

Mokslinių tyrimų organizacijos ir (arba) įmonės turės atlikti svarbią funkciją – sukurti priemones arba užtikrinti, kad jų turinys būtų aktualesnis ir konkretesnis. Be to, siekiant išbandyti bendradarbiaujant su studentais ir mokytojais (dėstytojais) sukurtas priemones bus organizuojamos intensyvios studijų programos. Taip pat bus organizuojami bendri darbuotojų rengimo renginiai, kuriuose mokytojai (dėstytojai) galės būti mokomi naudoti šias priemones.

Kalbiniai įgūdžiai

Įgyvendinamas įvairius sektorius apimančios strateginės partnerystės projektas, kuriuo siekiama remti šeimas, kuriose kalbama daugiau nei viena kalba, sukuriant vaikams skirtus kalbų išteklius siekiant parodyti jiems dviejų ar daugiau kalbų mokėjimo naudą – ir dėl tokiems įgūdžiams būdingos vertės, ir dėl konkrečių būdų, kuriais jie tuos įgūdžius gali panaudoti.

Šis projektas skirtas visoms su dvikalbėmis šeimomis dirbančioms suinteresuotosioms šalims, kad jos galėtų skleisti tokioms šeimoms projekto išteklius. Atliekami tyrimai siekiant nustatyti, ar pedagoginiai metodai, kurie naudojami daugiakalbių vaikų kalbų žinioms gerinti – ir klasėje, ir savaiminio mokymosi būdu, – yra veiksmingi. Partnerių sąraše yra universitetas, kalbų mokykla, mažoji arba vidutinė įmonė (MVĮ), nevyriausybinė organizacija ir suaugusiųjų švietimo įstaigų asociacija.

Informacinės ir ryšių technologijos

Įgyvendinamas įvairius sektorius apimantis projektas, kuriuo siekiama remiantis realaus gyvenimo scenarijais ir įžvalgomis sukurti bendrą viziją, kaip IRT gali padėti mokymąsi visą gyvenimą visiems paversti realybe. IRT naudojimas mokymuisi Europoje vis labiau plinta, bet, norint išlaisvinti jo, kaip vieno iš mūsų ekonomikos ir visuomenės pokyčius skatinančių veiksnių, potencialą, reikia nuo fragmentavimo ir eksperimentavimo pereiti prie derinimo ir sistemos patvirtinimo. Tarp partnerių yra įvairios mokslo ir studijų institucijos, įgūdžių ugdymo organizacijos, dirbančios įvairiose švietimo srityse.

Regionų bendradarbiavimas

Ispanijos, Portugalijos, Italijos ir Čekijos vietos valdžios institucijos suvienijo jėgas siekdamos ištirti mokyklos nebaigimo jų regionuose priežastis ir ieškoti naujų šios problemos sprendimo būdų. Institucijos į projektą įtraukia atitinkamų regionų vidurines mokyklas, taip pat dvi mokytojų rengimo įstaigas. Į mokyklos nebaigimo problemą žvelgdamos plačiau, jos nori atsižvelgti į kelis jaunuolių gyvenimo aspektus. Taigi prisijungti prie šio strateginės partnerystės projekto taip pat kviečiamos vietos jaunimo organizacijos ir tėvų asociacijos. Pačios valdžios institucijos prie projekto prisideda dideliu mastu ir įvairiose srityse, įskaitant švietimo skyrius, jaunimo ir socialines tarnybas.

Projektu siekiama kiekviename regione sukurti nuolatinį tinklą, kuriame būtų suburti įvairūs veikėjai ir tarnybos veiksmingam jaunimo paramos mechanizmui sukurti.

Institucijos partnerės drauge dirba reguliariai organizuojamuose projekto susitikimuose, taip pat kaip internetinė bendruomenė. Pirma, jos nori nustatyti mokyklos nebaigimo savo regione mastą ir ištirti šio reiškinio priežastis. Paskui jos siekia rasti ir įdiegti veiksmingus paramos jaunuoliams, kuriems gresia atskirties rizika, būdus. Vykdydamos projekto veiklą, jos, be kita ko, atlieka moksleivių, mokytojų ir šeimų apklausas siekdamos ištirti mokyklos nebaigimo priežastis vietos aplinkybėmis. Jos taip pat organizuoja darbą grupėse ir seminarus, kuriuose nagrinėja įvairius klausimus, pvz., savaiminio mokymosi galimybių poveikį.

Taigi jos sukuria bendrą metodiką, kuri įgyvendinama dviejuose regionuose. Jai paremti paskelbiamas bendrųjų dalykų ir specialybės dalykų mokytojams bei vietos valdžios institucijoms skirtas vadovas. Visais rezultatais ir medžiaga dalijamasi projekto svetainėje, spausdintiniuose leidiniuose ir konferencijoje, kuri organizuojama kiekviename iš regionų. Taip vykdant šį projektą sukurta metodika ir ištekliai pristatomi kitoms mokykloms ir vietos valdžios institucijoms.

Lygybė ir įtrauktis

Jaunimo organizacijos, institucijos, bendrojo ugdymo įstaigos, profesinio mokymo paslaugų teikėjai ir jaunimo srities institucijos, dirbančios su nedirbančiais ir nesimokančiais jaunuoliais (NEET) bei mokyklos nebaigusiais jaunuoliais, susivienija siekdamos pagerinti metodiką, kad vėl mokytis ar dirbti pradėtų daugiau jaunuolių. Pagal strateginės partnerystės projektą jos organizuoja tarpvalstybinius darbuotojų susitikimus, kuriuose dalijasi patirtimi ir rengia projektus, taip pat organizuoja su jaunimu dirbančių asmenų darbo praktiką ir profesinio tobulinimosi veiklą.

Kartu šioje srityje atliekami keli moksliniai tyrimai. Jų rezultatai aptariami tarpvalstybiniame susitikime, kuriame parengiamas galutinis vadovas ir patobulintos metodikos bandymo bei įvertinimo planai. Siekiant užtikrinti projekto rezultatų tvarumą ir sklaidą, strateginės partnerystės projekte numatoma vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis organizuoti konferencijas, taip pat bendrai parengiama tolesnės susijusios veiklos strategija.

Atvirieji švietimo ištekliai (AŠI)

Gesindami gaisrus degančiuose pastatuose gaisrininkai gali žūti arba susižaloti. Praktinis mokymas, specialiai skirtas mokyti, kaip elgtis kritinėse situacijose degančiuose pastatuose, galėtų padėti išvengti mirtinų nelaimingų atsitikimų. Įgyvendinant strateginės partnerystės projektą, sukuriamas pažangiausia metodika ir technologijomis pagrįstas mokymosi paketas. Galutinis rezultatas yra mišraus e. mokymosi programa, pagal kurią papildomai mokoma kovos su gaisrais strategijos ir taktikos, kaip elgtis pradiniu intervencijos etapu siekiant užtikrinti pajėgumą iš anksto ir veiksmingai reaguoti į nelaimes. E. mokymasis suderintas su praktiniais užsiėmimais. Strateginės partnerystės projekte dalyvauja priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, už visuomenės saugą atsakingos valdžios institucijos ir, žinoma, profesinio mokymo paslaugų teikėjai.

Aktyvus jaunimo dalyvavimas visuomenės gyvenime

Trys vidurinės mokyklos iš Suomijos, Vokietijos ir Nyderlandų viena kitą randa „eTwinning“ platformoje, nes jos visos nori sukurti demokratijos mokykloje projektą. Šios trys mokyklos nusprendžia pateikti paraišką dėl finansavimo strateginės partnerystės projektui. Projektu siekiama patobulinti vadovavimą mokyklai į mokyklos sprendimų priėmimo procesą įtraukiant mokytojus, moksleivius, taip pat tėvus. Projektas trunka trejus metus ir dalyvaujančios mokyklos kasmet stebi, kaip kiekviena iš šių grupių tuo metu dalyvauja mokyklos sprendimų priėmimo procese ir kaip jos dalyvavimas realiai galėtų būti pagerintas remiantis tuo, ko jos išmoksta iš savo partnerių.

Mokyklų vadovybė, mokytojai ir tėvai remia projektą ir aktyviai jame dalyvauja. Dalyvaujantys moksleiviai ugdo savarankiškumo ir kritinio mąstymo įgūdžius, taip pat supratimą apie tokias sąvokas, kaip laisvė, teisės ir pareigos. Jie taip pat mąsto, kaip gali prisidėti prie to, kad jų mokykla labiau atitiktų jų poreikius. Vykdant projekto veiklą, moksleiviams suteikiama galimybė išreikšti nuomonę, išklausyti kitų nuomones, diskutuoti pateikiant svarbius argumentus ir pagrindžiant sprendimus.

Projekto veikla vykdoma ir per „eTwinning“ svetainės projektą „TwinSpace“, ir tiesiogiai dviejuose susitikimuose, kuriuose kartu su mokytojais dalyvauja kiekvienos mokyklos moksleivių grupė. Šiuose susitikimuose dalyvauja ir mokyklų vadovybė bei tėvų atstovai.

Tarp projekto susitikimų partneriai taip pat naudoja „eTwinning“ svetainę, kad bendrai plėtotų projekto veiklą, diskutuotų ir dalytųsi ištekliais. Moksleiviai rašo bendrą tinklaraštį, kuriame skelbia nuotraukas ir naujausią informaciją apie projekto veiklą, taip pat dalijasi nuomonėmis ir mintimis apie nagrinėjamas temas. Šis tinklaraštis, vykdant projektą parengti mokymo planai ir mokymosi medžiaga, taip pat kai kurie iš moksleivių darbų per „eTwinning“ paviešinami visiems, norintiems įgyvendinti panašų projektą.

Universalieji ir pagrindiniai gebėjimai

Siekdamos gerinti palankių sąlygų neturinčių suaugusiųjų grupių (migrantų, žemos kvalifikacijos darbuotojų, palankių socialinių ir (arba) ekonominių sąlygų neturinčių asmenų ir t. t.) mokėjimą skaičiuoti ir finansinį raštingumą, suaugusiųjų švietimo organizacijos, bendradarbiaudamos su vietos (regionų) valdžios institucijomis ir socialiniais partneriais ir naudodamos naujas ir tinkamas mokymo metodikas ir išteklius, parengia naujoviškas mokymo nuostatas. Organizacijos partnerės išbando rezultatus, tokius kaip mokymo programos, vadovai specialybės dalykų mokytojams, suaugusiems besimokantiems asmenims skirti komplektai (rinkiniai), o atitinkamos suinteresuotosios šalys juos patvirtina.

Kad poveikis būtų daromas ne tik suaugusių besimokančių asmenų gebėjimams, bet ir vietos (regionų) lygmeniu, būtina tikslinė sklaidos veikla, nes dėl šio projekto palankių sąlygų neturinčioms grupėms gali būti pasiūlytos specialiai jų poreikiams pritaikytos mokymosi galimybės, o tai padėtų juos integruoti į vietos visuomenę.

Mokymosi rezultatų pripažinimas ir patvirtinimas

Organizacijos partnerės gali svariai prisidėti prie neformaliojo ugdymo ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimo proceso. Atsižvelgiant į skirtingą padėtį partnerių šalyse, keisdamiesi idėjomis ir patirtimi strateginių partnerysčių projekto dalyviai gali išnagrinėti dabartinę padėtį ir pasiūlyti rekomendacijas dėl patvirtinimo savo šalyse.

Profesinis tobulėjimas ir specializacija darbo su jaunimu srityje

Įkvėpta ES jaunimo strategijos prioritetų, patyrusių su jaunimu dirbančių asmenų grupė kartu su asmenimis, už darbą su jaunimu atsakingais instituciniu lygmeniu, jaunimo ekspertų grupėmis, darbo su jaunimu srityje besispecializuojančiomis švietimo institucijomis ir mokslininkais sukuria strateginę partnerystę, siekdama parengti informacinių dokumentų, kuriais siekiama paremti su jaunimu dirbančių asmenų veiklą, susijusią su jaunų žmonių psichikos sveikata, rinkinį.

Vykdydami šį projektą, visi partneriai susiburia, kad suplanuotų ir išnagrinėtų pagrindines koncepcijas, kuriomis bus pagrįstas jų tyrimas. Jie organizuoja seminarus, į kuriuos kviečiami ekspertai, susitikimus ir pažintines išvykas savo darbui dokumentais patvirtinti, taip pat suburia patirties psichikos sveikatos srityje turinčius jaunus žmones ir su jaunimu dirbančius asmenis, siekdami pasikeisti gerąja patirtimi ir idėjomis; galutinis tikslas yra užbaigus projektą išleisti knygą ir paviešinti ją šios srities praktikuojantiems specialistams.

 • 1. Angl. CLIL.