Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Στρατηγικές συμπράξεις

1. Μορφές σχεδίων

Οι στρατηγικές συμπράξεις καλύπτουν ένα ευρύ και ευέλικτο φάσμα δραστηριοτήτων με στόχο την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, την προώθηση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των οργανισμών και τη στήριξη αναπτυξιακών πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ανάλογα με τους στόχους του σχεδίου, τους συμμετέχοντες οργανισμούς, τον αναμενόμενο αντίκτυπο και άλλα στοιχεία, οι στρατηγικές συμπράξεις μπορούν να έχουν διάφορα μεγέθη και να προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους αντίστοιχα. Με πιο απλά λόγια, η εν λόγω δράση παρέχει στους συμμετέχοντες οργανισμούς τη δυνατότητα να αποκτούν πείρα στις διεθνείς συνεργασίες και να ενισχύουν τις ικανότητές τους, αλλά και να παράγουν καινοτόμα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Η ποιοτική αξιολόγηση της αίτησης σχεδίου είναι ανάλογη προς τους στόχους της συνεργασίας και το είδος των συμμετεχόντων οργανισμών.

Η ενότητα που ακολουθεί παρέχει παραδείγματα σχετικά με τα είδη δραστηριοτήτων που μπορούν να ασκούνται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής σύμπραξης, η οποία είτε προωθεί μια διατομεακή συνεργασία είτε αφορά έναν συγκεκριμένο τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Η εν λόγω ενότητα έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν απαγορεύει στους συμμετέχοντες οργανισμούς να καταρτίζουν το σχέδιό τους με διαφορετικό τρόπο.

Δραστηριότητες

 • αναλυτικά προγράμματα σπουδών, μαθήματα, κοινά προγράμματα σπουδών, κοινές μαθησιακές ενότητες (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ενοτήτων), διεύρυνση του φάσματος των τρόπων μάθησης (εξ αποστάσεως, μερική φοίτηση, μάθηση κατά ενότητες)·
 • μάθηση, διδασκαλία, κατάρτιση, υλικό και μέθοδοι εργασίας στον τομέα της νεολαίας, παιδαγωγικές μέθοδοι και εργαλεία·
 • συνεργασία στο πλαίσιο σχεδίου, μάθηση μεταξύ ομοτίμων, εργαστήρια, εικονικά εργαστήρια, χώροι εικονικής συνεργασίας·
 • ανάπτυξη ικανοτήτων και δικτύωση·
 • σχεδιασμός και υλοποίηση σχεδίων στρατηγικής συνεργασίας·
 • ενημέρωση, καθοδήγηση, εξατομικευμένη καθοδήγηση και παροχή συμβουλών·
 • έρευνες, συγκριτικές αναλύσεις, συλλογή στοιχείων, μελέτες πραγματικών περιπτώσεων·
 • καθορισμός ποιοτικών προτύπων και προφίλ βάσει ικανοτήτων/επαγγελματικών προφίλ·
 • βελτίωση πλαισίων προσόντων, μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων, διασφάλιση της ποιότητας, αναγνώριση και επικύρωση·
 • δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης (βλέπε παράγραφο 2 κατωτέρω).

Επιπλέον, όλες οι στρατηγικές συμπράξεις πρέπει να επιδιώκουν τη στοχευμένη και ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων τους με στόχο την ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης τους και την επέκταση του αντικτύπου τους πέραν των οργανισμών που συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο. Οι απαιτήσεις για διάδοση είναι ανάλογες προς τον στόχο και το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου.

Οργανισμοί και ιδρύματα από διάφορους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, καθώς και από κοινωνικοοικονομικούς τομείς μπορούν να συνεργάζονται, ώστε να επιτύχουν – μέσω των σχεδίων τους – τους στόχους σε έναν ή περισσότερους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Τα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικά για κάθε τομέα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων πολιτικής που περιγράφονται στο Μέρος Β του οδηγού, είτε σε τομεακό είτε σε διατομεακό επίπεδο.

Διατομεακή συνεργασία

Ανάπτυξη, δοκιμή, προσαρμογή και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών όσον αφορά: 

 • τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών τομέων και τοπικών ή περιφερειακών επιχειρήσεων, με στόχο για παράδειγμα τη διερεύνηση των δυνατοτήτων απασχόλησης ή τη διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας ή της μετάβασης από ένα επίπεδο εκπαίδευσης σε ένα άλλο·
 • κοινά ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται μέσω συμπράξεων μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων επιπέδων εκπαίδευσης, όπως αυτά που αφορούν την αξιολόγηση ή τα μαθησιακά αποτελέσματα που συνδέονται με την απόκτηση εγκάρσιων ικανοτήτων·
 • τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ τυπικών και μη τυπικών ή άτυπων εκπαιδευτικών φορέων, όπως αυτοί που συνδέονται με τη διδασκαλία που βασίζεται στις ΤΠΕ ή με την ενίσχυση της ψηφιοποίησης στη μάθηση·
 • τη διερεύνηση και την ανάλυση συνεκτικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών, ιδίως όσων συμβάλλουν στην απόκτηση εγκάρσιων ικανοτήτων (π.χ. επιχειρηματικότητα), οι οποίες αναπτύσσονται σε διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς·
 • τη διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο σχεδίων μεταξύ εταίρων από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς τομείς (π.χ. προσχολική με ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), που διερευνούν τη χρήση της ολοκληρωμένης εκμάθησης περιεχόμενου και γλώσσας (CLIL)1 ή της αμοιβαίας μάθησης για την ενίσχυση των γλωσσικών ικανοτήτων μεταξύ φοιτητών όλων των ηλικιών από διάφορους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών·
 • τη συνεργασία και την ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ του προσωπικού που είναι αρμόδιο για υπηρεσίες υποστήριξης σε διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης (όπως εργαλεία και μέθοδοι καθοδήγησης, παροχής συμβουλών και εξατομικευμένης καθοδήγησης, ανάπτυξη συστημάτων που βοηθούν στην παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών) ή του προσωπικού που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στους φοιτητές, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της συνοχής μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών τομέων·
 • συμπράξεις μεταξύ διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης, οι οποίες προάγουν την πρόσβαση σε ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους (ΑΕΠ) και τη χρησιμοποίησή τους για δραστηριότητες μάθησης, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της ανάπτυξης τέτοιων πόρων σε διαφορετικά επίπεδα·
 • κοινά ερευνητικά σχέδια στα οποία συμμετέχουν συμπράξεις από διαφορετικούς τομείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας, με σκοπό τη διερεύνηση του δυναμικού της μαθησιακής ανάλυσης και της αξιολόγησης από ευρύ κοινό για την αύξηση της ποιότητας της μάθησης·
 • τη συνεργασία μεταξύ σχολείων, φορέων παροχής ΕΕΚ και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τη διερεύνηση δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην προώθηση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ διαφόρων ενωσιακών και εθνικών μέσων για τη διαφάνεια και την αναγνώριση·
 • τη συνεργασία του τομέα της νεολαίας με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο τη διευκόλυνση της αναγνώρισης και της επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και της διεισδυτικότητάς τους στις δομές τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και σε διάφορους μαθησιακούς τομείς.

Ανώτατη εκπαίδευση

 • Ανάπτυξη, δοκιμή, προσαρμογή και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών όσον αφορά: 
 • κοινά προγράμματα φοίτησης και κοινά αναλυτικά προγράμματα σπουδών, εντατικά προγράμματα και κοινές μαθησιακές ενότητες -συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ενοτήτων- μεταξύ μελών της σύμπραξης από διάφορες χώρες, κλάδους και τομείς της οικονομίας (δημόσιος/ιδιωτικός τομέας), ώστε να διασφαλίζεται η συνάφεια με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας·
 • τη διακρατική συνεργασία, στο πλαίσιο σχεδίων, μεταξύ επιχειρήσεων και φοιτητών/προσωπικού σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων·
 • παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, ιδίως εκείνες που έχουν ως αποτέλεσμα την απόκτηση εγκάρσιων ικανοτήτων, επιχειρηματικού πνεύματος και δημιουργικής σκέψης, μεταξύ άλλων μέσω της καθιέρωσης πολυεπιστημονικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων, της συστηματικότερης ενσωμάτωσης της μαθησιακής κινητικότητας σε προγράμματα σπουδών («ενσωματωμένη κινητικότητα») και της καλύτερης αξιοποίησης των ΤΠΕ·
 • τη διεύρυνση του φάσματος των τρόπων φοίτησης (εξ αποστάσεως, μερική φοίτηση, μάθηση κατά ενότητες), ιδίως μέσω της καθιέρωσης νέων μορφών εξατομικευμένης μάθησης, της στρατηγικής χρήσης των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, της εικονικής κινητικότητας και των εικονικών πλατφορμών μάθησης·
 • νέες προσεγγίσεις για τη διευκόλυνση της διεισδυτικότητας των τομέων της εκπαίδευσης (δηλ. μέσω της επικύρωσης προηγούμενης μάθησης και της δυνατότητας ευέλικτης μάθησης – μάθηση κατά ενότητες, μικτή μάθηση κ.λπ.)·
 • την επαγγελματική καθοδήγηση και τις μεθόδους και τα εργαλεία παροχής συμβουλών και εξατομικευμένης καθοδήγησης·
 • τη συμμετοχή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο έργο των τοπικών/περιφερειακών αρχών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο συλλογικής εργασίας σε ένα διεθνές πλαίσιο με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της διατομεακής συνεργασίας για τη γεφύρωση του χάσματος και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των διαφόρων τομέων τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης·
 • τη συνεργασία και την ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ του προσωπικού που είναι αρμόδιο για υπηρεσίες υποστήριξης, όπως π.χ. για τα εργαλεία και τις μεθόδους καθοδήγησης, την παροχή συμβουλών και την εξατομικευμένη καθοδήγηση, την ανάπτυξη συστημάτων που βοηθούν στην παρακολούθηση της προόδου των σπουδαστών, καθώς και του προσωπικού που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στους σπουδαστές, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας (δηλ. την προσέλκυση και τη διατήρηση μη παραδοσιακών εκπαιδευομένων, όπως οι ενήλικες και οι υποεκπροσωπούμενες ομάδες στην ανώτατη εκπαίδευση).
 • Διευκόλυνση της αναγνώρισης και της πιστοποίησης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο μέσω της αποτελεσματικής διασφάλισης της ποιότητας βάσει των μαθησιακών αποτελεσμάτων και μέσω της σύνδεσής τους με τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Πλαίσια Προσόντων·
 • Ανάπτυξη ευέλικτων τρόπων μάθησης για τους φοιτητές και τους απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης της προηγούμενης μάθησής τους.

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

 • Ανάπτυξη, δοκιμή, προσαρμογή και υιοθέτηση/εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών όσον αφορά:
 • τον ανακαθορισμό των προτύπων ικανοτήτων σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα· την προσαρμογή ή την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων ΕΕΚ αντιστοίχως, καθώς και συνοδευτικού υλικού και εργαλείων μάθησης·
 • τις μεθοδολογίες μάθησης και διδασκαλίας και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις ΕΕΚ και ιδίως εκείνες που οδηγούν στην απόκτηση σημαντικών ικανοτήτων, βασικών και γλωσσικών δεξιοτήτων και εστιάζουν στη χρήση των ΤΠΕ·
 • τα νέα είδη συστημάτων πρακτικής εκπαίδευσης και τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων στον τομέα των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας· την ανάπτυξη και την εφαρμογή διακρατικής συνεργασίας, στο πλαίσιο σχεδίων, μεταξύ επιχειρήσεων και φοιτητών/προσωπικού ιδρυμάτων ΕΕΚ·
 • την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέου υλικού και μεθόδων διδασκαλίας και κατάρτισης σε ιδρύματα ΕΕΚ, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μάθηση μέσω εργασίας, την εικονική κινητικότητα, τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των ΤΠΕ, π.χ. μέσω της δημιουργίας εικονικών εργαστηρίων/εργασιακών χώρων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας·
 • την επαγγελματική καθοδήγηση και τις μεθόδους και τα εργαλεία παροχής συμβουλών και εξατομικευμένης καθοδήγησης·
 • τα εργαλεία και τις μεθόδους επαγγελματοποίησης και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και του λοιπού προσωπικού των ιδρυμάτων ΕΕΚ, με ιδιαίτερη εστίαση στη βελτίωση της αρχικής εκπαίδευσης και της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών των εν λόγω ιδρυμάτων·
 • τη διαχείριση και τη διοίκηση των ιδρυμάτων ΕΕΚ·
 • τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των παρόχων ΕΕΚ και των τοπικών/περιφερειακών επιχειρηματικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων οικονομικής ανάπτυξης·
 • τη συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μεταξύ των παρόχων ΕΕΚ, των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των κέντρων σχεδίου, τέχνης, έρευνας και καινοτομίας.
 • Διευκόλυνση της αναγνώρισης και της πιστοποίησης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο μέσω της σύνδεσής τους με τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Πλαίσια Προσόντων και της χρήσης μέσων της ΕΕ· ανάπτυξη ευέλικτων τρόπων για τους φοιτητές και αποφοίτους ιδρυμάτων ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης της προηγούμενης μάθησής τους·
 • Εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECVET) και του πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας (EQAVET) εκ μέρους των παρόχων ΕΕΚ.

Σχολική εκπαίδευση

 • Ανάπτυξη, δοκιμή, προσαρμογή και υιοθέτηση/εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών όσον αφορά: 
 • τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, τα μαθήματα, το υλικό και τα εργαλεία μάθησης·
 • τις μεθοδολογίες μάθησης και διδασκαλίας και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ιδίως εκείνες που οδηγούν στην απόκτηση σημαντικών ικανοτήτων, βασικών και γλωσσικών δεξιοτήτων και εστιάζουν στη χρήση των ΤΠΕ·
 • νέα είδη συστημάτων πρακτικής εκπαίδευσης και τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων στον τομέα των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας·
 • νέους τρόπους μάθησης και παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ιδίως τη στρατηγική χρήση της ανοικτής και ευέλικτης μάθησης, την εικονική κινητικότητα, τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των ΤΠΕ·
 • τις μεθόδους και τα εργαλεία καθοδήγησης, παροχής συμβουλών και εξατομικευμένης καθοδήγησης·
 • τα εργαλεία και τις μεθόδους επαγγελματοποίησης και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και του λοιπού προσωπικού, με · ιδιαίτερη εστίαση στη βελτίωση της αρχικής εκπαίδευσης και της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών·
 • τη διαχείριση και τη διοίκηση των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης·
 • τις δραστηριότητες προσέγγισης μεταξύ ιδρυμάτων σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·
 • τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών μάθησης, αφενός, και των τοπικών/περιφερειακών αρχών, αφετέρου·
 • Ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών, πραγματοποίηση δραστηριοτήτων μάθησης μεταξύ ομοτίμων και εργαστηρίων·
 • Διενέργεια κοινών επιστημονικών και άλλων ερευνών, εκπόνηση μελετών και αναλύσεων·
 • Διευκόλυνση της αναγνώρισης και της πιστοποίησης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο μέσω της σύνδεσής τους με τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Πλαίσια Προσόντων και της χρήσης μέσων επικύρωσης της ΕΕ.
 • Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών και/ή περιφερειακών σχολικών αρχών από διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος, προκειμένου να υποστηριχθεί η στρατηγική ανάπτυξη μέσω σχεδίων, στα οποία συμμετέχουν σχολεία και τοπικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Εκπαίδευση ενηλίκων

 • Ανάπτυξη, δοκιμή, προσαρμογή και υιοθέτηση/εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών όσον αφορά:
 • νέα προγράμματα σπουδών, μαθήματα, συνοδευτικό υλικό και εργαλεία μάθησης για ενήλικες εκπαιδευόμενους·
 • μεθοδολογίες μάθησης και διδασκαλίας και παιδαγωγικές προσεγγίσεις για ενήλικες εκπαιδευόμενους, και ιδίως εκείνες που οδηγούν στην απόκτηση σημαντικών ικανοτήτων, βασικών και γλωσσικών δεξιοτήτων και εστιάζουν στη χρήση των ΤΠΕ·
 • νέους τρόπους μάθησης και παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης για ενήλικες, και ιδίως τη στρατηγική χρήση της ανοικτής και ευέλικτης μάθησης, την εικονική κινητικότητα, τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των ΤΠΕ·
 • μεθόδους και εργαλεία καθοδήγησης, παροχής συμβουλών και εξατομικευμένης καθοδήγησης για ενήλικες εκπαιδευόμενους·
 • εργαλεία και μεθόδους επαγγελματοποίησης και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, με ιδιαίτερη εστίαση στη βελτίωση της αρχικής εκπαίδευσης και της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων·
 • τη διαχείριση και τη διοίκηση των ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων·
 • τις δραστηριότητες προσέγγισης μεταξύ ιδρυμάτων σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·
 • τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών μάθησης στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, αφενός, και των τοπικών/περιφερειακών αρχών, αφετέρου·
 • Παροχή ευέλικτων τρόπων μάθησης για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης της προηγούμενης μάθησής τους:
 • συγκριτική ανάλυση μοντέλων και προσεγγίσεων διαχείρισης ή εφαρμογής
 • πρακτική εφαρμογή και δοκιμή μεθόδων για την αξιολόγηση γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω άτυπης και μη τυπικής μάθησης
 • Βελτίωση της προσβασιμότητας των ενηλίκων σε ευκαιρίες μάθησης:
 • προώθηση της ανάπτυξης κέντρων πολλαπλής μάθησης και περιφερειακών δικτύων παρόχων υπηρεσιών μάθησης
 • μέτρα για την ανάπτυξη της μαθησιακής διάστασης των οργανισμών που δεν έχουν ως πρωταρχικό τους μέλημα την εκπαίδευση (π.χ. πολιτιστικά ιδρύματα)
 • ανάπτυξη κύκλων κατάρτισης για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των ευρωπαϊκών κύκλων κατάρτισης που παρέχονται σε εκπαιδευτικούς, διαχειριστές και άλλο προσωπικό στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Διευκόλυνση της αναγνώρισης και της πιστοποίησης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο μέσω της σύνδεσής τους με τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Πλαίσια Προσόντων και της χρήσης μέσων της ΕΕ.

Νεολαία

 • Δραστηριότητες συνεργασίας όσον αφορά την εργασία στον τομέα της νεολαίας για την ανάπτυξη, τη δοκιμή, την προσαρμογή ή/και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στην εργασία στον τομέα της νεολαίας. Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορεί να αφορούν:
 • μεθόδους, εργαλεία και υλικό που αποσκοπούν στην ενίσχυση σημαντικών ικανοτήτων και βασικών δεξιοτήτων των νέων, καθώς και των γλωσσικών τους δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων στις ΤΠΕ·
 • μεθόδους, εργαλεία και υλικό για την επαγγελματοποίηση και την επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (π.χ. προγράμματα σπουδών, ενότητες κατάρτισης, υλικό ενημέρωσης, ορθές πρακτικές, μέσα επικύρωσης κ.λπ.)·
 • νέους τρόπους εργασίας στον τομέα της νεολαίας και παροχής κατάρτισης και υποστήριξης, και ιδίως τη στρατηγική χρήση της ανοικτής και ευέλικτης μάθησης, την εικονική κινητικότητα, τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των ΤΠΕ·
 • προγράμματα και εργαλεία εργασίας στον τομέα της νεολαίας που αποσκοπούν στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου·
 • τη στρατηγική δικτύωση και συνεργασία μεταξύ οργανώσεων νέων ή/και οργανώσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και στην αγορά εργασίας·
 • τη στρατηγική συνεργασία με τοπικές/περιφερειακές δημόσιες αρχές·
 • Αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο μέσω της σύνδεσής τους με τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Πλαίσια Προσόντων και της χρήσης μέσων επικύρωσης της ΕΕ.
 • Διακρατικές πρωτοβουλίες νέων: δραστηριότητες συνεργασίας, ενίσχυση της κοινωνικής δέσμευσης και του επιχειρηματικού πνεύματος από δύο ή περισσότερες ομάδες νέων από διαφορετικές χώρες (βλέπε παρακάτω).

Εστίαση

 • στη δημιουργικότητα, στην καινοτομία και στον εκσυγχρονισμό·
 • στη στρατηγική χρήση μεθοδολογιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και στην εικονική συνεργασία·
 • στους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους (ΑΕΠ)·
 • στην ποιότητα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας στον τομέα της νεολαίας·
 • στην επιχειρηματική εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας)·
 • στην ισότητα και στην ένταξη·
 • στις βασικές και στις εγκάρσιες δεξιότητες (γλωσσικές δεξιότητες, ψηφιακές δεξιότητες και επιχειρηματικότητα)·
 • στην αναγνώριση και την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση·
 • στην προώθηση ευέλικτων τρόπων μάθησης·
 • στην επαγγελματοποίηση και την επαγγελματική εξέλιξη στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην εργασία στον τομέα της νεολαίας·
 • στις δεξιότητες διαχείρισης και διοίκησης·
 • στην ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά·
 • στη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων·
 • στη διαπεριφερειακή συνεργασία·
 • στις συνέργειες μεταξύ πολιτικής και πρακτικής.

Στόχοι και συμμετέχοντες

 • επαγγελματίες του χώρου·
 • προσωπικό που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·
 • εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας·
 • εμπειρογνώμονες, ειδικοί, επαγγελματίες·
 • σπουδαστές, ασκούμενοι, μαθητευόμενοι, μαθητές, εκπαιδευόμενοι ενήλικες, νέοι, εθελοντές·
 • άτομα EEAK (άτομα που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης)·
 • νέοι με λιγότερες ευκαιρίες·
 • άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο·
 • φορείς λήψης αποφάσεων·
 • ερευνητές.

Εταίροι που μπορούν να συμμετέχουν στο ίδιο σχέδιο 

 • οργανισμοί εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας·
 • οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα πεδίων (π.χ. κέντρα δεξιοτήτων ή εμπορικά επιμελητήρια κ.λπ.), φορείς του δημόσιου τομέα·
 • εταιρείες, επιχειρήσεις, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας·
 • οργανώσεις κοινοτήτων·
 • φορείς έρευνας και καινοτομίας·
 • οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·
 • κοινωνικοί εταίροι.

2. Ενσωμάτωση της κατάρτισης, της διδασκαλίας και της μάθησης στις στρατηγικές συμπράξεις

Οι στρατηγικές συμπράξεις μπορούν να διοργανώνουν δραστηριότητες κατάρτισης, διδασκαλίας και μάθησης, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου. Ορισμένες από τις αναφερόμενες δραστηριότητες είναι ιδιαιτέρως συναφείς με έναν ή περισσότερους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, και συγκεκριμένα:

Είδος δραστηριότητας

Ιδιαίτερα συναφές για

Μικτή κινητικότητα των εκπαιδευομένων

Όλα τα πεδία εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας

Ανταλλαγές ομάδων μαθητών μικρής διάρκειας

Σχολική εκπαίδευση, ΕΕΚ

Εντατικά προγράμματα σπουδών

Ανώτατη εκπαίδευση

Κινητικότητα μαθητών για φοίτηση μεγάλης διάρκειας

Σχολική εκπαίδευση

Μεγάλης διάρκειας ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας ή κατάρτισης

Ανώτατη εκπαίδευση, ΕΕΚ, σχολική εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων

Μακροχρόνια κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας

Νεολαία

Μικρής διάρκειας κοινές εκδηλώσεις κατάρτισης προσωπικού

Όλα τα πεδία εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας

Οι ενότητες που ακολουθούν παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω δραστηριότητες.

Εκπαιδευόμενοι

Εντατικά Προγράμματα Σπουδών (φοιτητές: από 5 ημέρες έως 2 μήνες· διδακτικό προσωπικό/επισκέπτες καθηγητές: από 1 ημέρα έως 2 μήνες)

Ένα Εντατικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΣ) είναι ένα πρόγραμμα σπουδών σύντομης διάρκειας το οποίο φέρνει σε επαφή φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό από τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και λοιπούς επισκέπτες εμπειρογνώμονες/ειδικούς/επαγγελματίες του κλάδου με στόχο:

 • να ενθαρρύνει την αποτελεσματική και πολυεθνική διδασκαλία εξειδικευμένων θεμάτων·
 • να παρέχει στους φοιτητές και στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να συνεργάζονται δημιουργώντας πολυεθνικές και πολυεπιστημονικές ομάδες και, κατ’ αυτό τον τρόπο, να επωφελούνται από τις ιδιαίτερες συνθήκες μάθησης και διδασκαλίας, οι οποίες δεν υφίστανται σε ένα μεμονωμένο ίδρυμα, και να προσεγγίζουν με νέο τρόπο το αντικείμενο των σπουδών τους·
 • να παρέχει στα μέλη του διδακτικού προσωπικού τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις για το περιεχόμενο διδασκαλίας και τις νέες προσεγγίσεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και να δοκιμάζουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να ενσωματωθούν σε ένα κοινό μάθημα ή αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών σε διεθνές περιβάλλον διδασκαλίας.

Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός ΕΠΣ είναι τα ακόλουθα:

 • ένα ΕΠΣ θα πρέπει να παρέχει πρωτόγνωρες ευκαιρίες μάθησης, να συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, να παρέχει πρόσβαση σε ενημέρωση και στα πιο πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα και σε άλλο ενημερωτικό υλικό κ.λπ. για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και φοιτητές·
 • το πρόγραμμα εργασίας των συμμετεχόντων φοιτητών θα πρέπει να αναγνωρίζεται με ακαδημαϊκές μονάδες ECTS (ή αντίστοιχες)·
 • στο πλαίσιο του ΕΠΣ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εργαλεία και υπηρεσίες ΤΠΕ για την υποστήριξη της προετοιμασίας και της παρακολούθησης του προγράμματος, ώστε το πρόγραμμα να συμβάλλει στη δημιουργία μιας βιώσιμης μαθησιακής κοινότητας στον εκάστοτε θεματικό τομέα·
 • η αναλογία προσωπικού/φοιτητών θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή στην τάξη·
 • θα πρέπει να εξασφαλίζεται ισορροπία μεταξύ της συμμετοχής αλλοδαπών και ημεδαπών φοιτητών και προσωπικού·
 • το ΕΠΣ θα πρέπει να διαθέτει μια έντονα διεπιστημονική προσέγγιση, ώστε να προάγει τον συνεχή διάλογο μεταξύ των φοιτητών από διάφορα επιστημονικά πεδία·
 • πέραν των μαθησιακών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών, το ΕΠΣ θα πρέπει να ευνοεί την απόκτηση εγκάρσιων ικανοτήτων.

Η επιλογή των συμμετεχόντων (εκπαιδευτικό προσωπικό και φοιτητές) στο ΕΠΣ πραγματοποιείται από την κοινοπραξία της στρατηγικής σύμπραξης.

Ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας και κατάρτισης πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να διασφαλίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου διαμονής στο εξωτερικό αφιερώνεται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και όχι στην έρευνα ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

Μικτή κινητικότητα φοιτητών, ασκουμένων, ενηλίκων, εκπαιδευόμενων, νέων (κινητικότητα με φυσική παρουσία διάρκειας 5 ημερών έως 2 μηνών)

Πρόκειται για δραστηριότητες που συνδυάζουν μία ή περισσότερες βραχείες περιόδους κινητικότητας με φυσική παρουσία (διάρκειας έως 2 μηνών συνολικά) με εικονική κινητικότητα (δηλ. μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας, όπως οι συνεργατικοί χώροι εργασίας, η απευθείας μετάδοση, η βιντεοσυνδιάσκεψη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ., με στόχο τη συμπλήρωση ή την παράταση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της κινητικότητας με φυσική παρουσία).

Η εικονική κινητικότητα μπορεί να χρησιμοποιείται για την προετοιμασία, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της κινητικότητας με φυσική παρουσία. Μπορεί επίσης να διοργανώνεται για την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες ή λιγότερες ευκαιρίες, ώστε να μπορούν να υπερβαίνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία.

Ανταλλαγές ομάδων μαθητών μικρής διάρκειας (από 3 ημέρες έως 2 μήνες)

Ανταλλαγές ομάδων μαθητών μικρής διάρκειας (συμπεριλαμβναομένω των εκπαιδευόμενων ΕEΚ) μπορούν να διοργανώνονται μεταξύ σχολείων από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στην ίδια στρατηγική σύμπραξη. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω εργασιών, οι μαθητές συνεργάζονται σε ένα από τα σχολεία-εταίρους και μπορούν να φιλοξενηθούν στις οικογένειες των αντίστοιχων μαθητών της χώρας υποδοχής. Οι εργασίες στο πλαίσιο κοινού έργου, κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, πρέπει να συνδέονται με τους στόχους της στρατηγικής σύμπραξης.

Διευκρινίζεται ότι η συνεργασία μεταξύ σχολείων στο πλαίσιο μιας σύμπραξης δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις εν λόγω εργασίες, αλλά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κοινές διαδικτυακές και τοπικές δραστηριότητες. Τα σχολεία ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική αδελφοποίηση προκειμένου να συνεργάζονται για το σχέδιο πριν από την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων κινητικότητας.

Οι μαθητές που μετέχουν σε ανταλλαγές μικρής διάρκειας πρέπει πάντα να συνοδεύονται από ενήλικες, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και η ασφάλειά τους, όπως επίσης και η αποτελεσματική μάθηση κατά τη διάρκεια της εμπειρίας κινητικότητας.

Οι εργασίες στο πλαίσιο κοινού σχεδίου κατά τη διάρκεια των επισκέψεων πρέπει να παρέχουν στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς των διαφόρων χωρών την ευκαιρία να συνεργάζονται για ένα ή περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Βοηθούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν και να βελτιώσουν δεξιότητες όχι μόνο όσον αφορά το θέμα ή τον θεματικό τομέα στον οποίο εστιάζει το σχέδιο, αλλά και όσον αφορά την ομαδική εργασία, τη διαπολιτισμική μάθηση, τις κοινωνικές σχέσεις, τον σχεδιασμό και την ανάληψη δραστηριοτήτων σχεδίων και τη χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Με τη συμμετοχή τους σε εργασίες ομάδων μαθητών από σχολεία-εταίρους διαφόρων χωρών στο πλαίσιο κοινού σχεδίου, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να κάνουν εξάσκηση σε ξένες γλώσσες και να αποκτήσουν νέα κίνητρα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Οι δραστηριότητες του σχεδίου πρέπει ιδανικά να ενσωματώνονται στις καθημερινές δραστηριότητες των σχολείων και να εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών των συμμετεχόντων μαθητών. Οι μαθητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της διοργάνωσης και της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων.

Μακροχρόνια κινητικότητα μαθητών για φοίτηση (διάρκειας 2 έως 12 μηνών)

Στόχος της εν λόγω δραστηριότητας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων που είναι μέλη της ίδιας στρατηγικής σύμπραξης. Οι δραστηριότητες κινητικότητας πρέπει να συνδέονται με τους στόχους της στρατηγικής σύμπραξης και να ενσωματώνονται στην κατάρτιση του σχεδίου. Τα σχολεία ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική αδελφοποίηση ώστε να συνεργάζονται για ένα σχέδιο πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων κινητικότητας των μαθητών.

Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση του αντικτύπου στα συμμετέχοντα σχολεία. Η δραστηριότητα παρέχει επίσης στους μαθητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών πολιτισμών και γλωσσών και να αποκτήσουν τις απαιτούμενες ικανότητες για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στη σύμπραξη θα πρέπει να συνεργάζονται για την κατάρτιση συμφωνιών μάθησης, την αναγνώριση των σπουδών που πραγματοποιούνται στο σχολείο-εταίρος στο εξωτερικό και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στη σχολική εκπαίδευση. Η εν λόγω δραστηριότητα πρέπει επίσης να αποτελεί πολύτιμη διεθνή παιδαγωγική εμπειρία για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στη διοργάνωση και την υλοποίηση της κινητικότητας.

Οι συμμετέχοντες επιλέγονται από τα σχολεία. Πρέπει να είναι μαθητές ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών και να είναι εγγεγραμμένοι σε πλήρες πρόγραμμα σπουδών σχολείου που συμμετέχει στη στρατηγική σύμπραξη. Οι μαθητές που επιλέγονται μπορούν να διαμείνουν σε σχολείο υποδοχής και να φιλοξενηθούν σε οικογένεια υποδοχής στο εξωτερικό από 2 έως 12 μήνες.

Η αμοιβαία ανταλλαγή μαθητών μεταξύ σχολείων/οικογενειών υποδοχής ενθαρρύνεται, αλλά δεν είναι υποχρεωτική.

Οι συμμετέχοντες στη δραστηριότητα κινητικότητας – τα σχολεία, οι μαθητές, οι γονείς τους και οι οικογένειες υποδοχής – πρέπει να συμβουλεύονται τον ειδικό οδηγό για την κινητικότητα μαθητών για σπουδές, στόχος του οποίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες μαθητές να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα και να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ευεξία τους.

Ο οδηγός καθορίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, παρέχει καθοδήγηση, καθώς και τα απαραίτητα υποδείγματα και έντυπα για τους συμμετέχοντες. Είναι διαθέσιμος στα αγγλικά στον ιστότοπο Europa και μεταφρασμένος στον ιστότοπο του σχετικού Εθνικού Οργανισμού.

Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη

Στους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες μακροχρόνιας κινητικότητας (από 2 έως 12 μήνες) στο πλαίσιο στρατηγικής σύμπραξης μπορεί να παρέχεται γλωσσική προετοιμασία. Σε αυτό το πλαίσιο, θα τεθεί σταδιακά σε λειτουργία μια διαδικτυακή υπηρεσία γλωσσικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η εν λόγω διαδικτυακή υποστήριξη θα παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επιλεγμένο αριθμό μαθητών, με στόχο την αξιολόγηση της ικανότητάς τους στη γλώσσα που θα χρησιμοποιούν στο πλαίσιο των σπουδών στο εξωτερικό.

Το εν λόγω εργαλείο θα τους παρέχει, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα πριν από την έναρξη ή/και κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας.

Όταν εφαρμόζεται σε σχολεία, η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη θα παρέχεται ως εξής:

 • Οι Εθνικοί Οργανισμοί χορηγούν διαδικτυακές άδειες στα σχολεία σύμφωνα με γενικά κριτήρια που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Μετά την επιλογή τους, όλοι οι μαθητές (εξαιρουμένων όσων ομιλούν τη γλώσσα εκπαίδευσης ως μητρική) που κάνουν χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας θα υποβάλλονται σε διαδικτυακή εξέταση με στόχο την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους στη γλώσσα που θα χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Τα αποτελέσματα της εν λόγω εξέτασης θα κοινοποιούνται στον μαθητή και στο σχολείο.
 • Βάσει του αριθμού των διαθέσιμων διαδικτυακών αδειών για μαθήματα εκμάθησης γλώσσας, τα σχολεία θα κατανέμουν τις άδειες ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.
 • Κατά το τέλος της περιόδου κινητικότητας, οι μαθητές θα υποβάλλονται σε δεύτερη εξέταση για την αξιολόγηση της προόδου που έχουν σημειώσει στην ξένη γλώσσα.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τη διαδικτυακή υπηρεσία γλωσσικής υποστήριξης είναι διαθέσιμες στους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Οργανισμών.

Όσον αφορά τις γλώσσες που δεν καλύπτονται από την υπηρεσία της Επιτροπής, είναι δυνατή η παροχή ειδικής επιχορήγησης για «Γλωσσική υποστήριξη» για τον σκοπό αυτό.

Προσωπικό στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας

Κοινές δραστηριότητες κατάρτισης προσωπικού μικρής διάρκειας (από 3 ημέρες έως 2 μήνες)

Οι κοινές δραστηριότητες κατάρτισης προσωπικού παρέχουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς που συμμετέχουν στη στρατηγική σύμπραξη να διοργανώνουν σύντομης διάρκειας δραστηριότητες κατάρτισης προσωπικού ή εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, οι οποίες αφορούν το θέμα ή το πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής σύμπραξης. Οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να διοργανώνονται για μικρές ομάδες προσωπικού διαφόρων χωρών, με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου σε κάθε συμμετέχοντα οργανισμό.

Μπορούν να λαμβάνουν διάφορες μορφές, όπως επισκέψεις μελέτης που συνδυάζουν επιτόπιες επισκέψεις σε σχετικούς οργανισμούς, παρουσιάσεις, εργαστήρια συζήτησης, μαθήματα κατάρτισης κ.λπ. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ισορροπία μεταξύ της συμμετοχής αλλοδαπών και ημεδαπών συμμετεχόντων.

Εργασίες διδασκαλίας και κατάρτισης (διάρκειας 2 έως 12 μηνών)

Στόχος της δραστηριότητας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών που συμμετέχουν στην ίδια στρατηγική σύμπραξη. Η δραστηριότητα παρέχει στο προσωπικό τη δυνατότητα να αναπτύξει τις γνώσεις του και να κατανοήσει καλύτερα τα συστήματα ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανταλλαγή και την απόκτηση επαγγελματικών ικανοτήτων, μεθόδων και πρακτικών.

Η εν λόγω δραστηριότητα παρέχει στους εκπαιδευτικούς/καθηγητές και στο λοιπό προσωπικό στη γενική σχολική εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση, στην ΕΕΚ ή στην εκπαίδευση ενηλίκων που εργάζονται σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο συμμετέχει σε στρατηγική σύμπραξη, τη δυνατότητα να εργάζονται από 2 έως 12 μήνες στο εξωτερικό, διδάσκοντας σε ένα ίδρυμα-εταίρο ή συμμετέχοντας σε επαγγελματικές δραστηριότητες σε άλλο ίδρυμα-εταίρο, οι οποίες είναι σχετικές με τον τομέα εξειδίκευσής τους.

Η δραστηριότητα μπορεί να συνίσταται σε εργασία σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα/κέντρο ή σε άλλον σχετικό οργανισμό (π.χ. επιχειρήσεις, ΜΚΟ, σχολικές αρχές κ.λπ.), σε συμμετοχή σε διαρθρωμένα μαθήματα ή σεμινάρια (π.χ. κολέγια κατάρτισης εκπαιδευτικών ή ερευνητικοί οργανισμοί), σε περιόδους πρακτικής άσκησης ή παρατήρησης σε μια εταιρεία ή οργανισμό στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Το ίδρυμα αποστολής πρέπει να εφαρμόζει μια δίκαιη, διαφανή και ανοικτή διαδικασία επιλογής, να διαμορφώνει το περιεχόμενο της δραστηριότητας από κοινού με τον συμμετέχοντα και να εξασφαλίζει την εσωτερική και, εφόσον είναι δυνατόν, την εξωτερική αναγνώριση της εν λόγω μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό.

Όσον αφορά την ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας και κατάρτισης στην ανώτατη εκπαίδευση, είναι επιλέξιμα τα ακόλουθα είδη οργανισμών αποστολής και υποδοχής:

 • Όσον αφορά τη μακροχρόνια κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία, ο οργανισμός αποστολής μπορεί να είναι οποιοσδήποτε συμμετέχων οργανισμός, ενώ ο οργανισμός υποδοχής πρέπει να είναι συμμετέχον ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
 • Όσον αφορά τη μακροχρόνια κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση, ο οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι συμμετέχον ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενώ ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι οποιοσδήποτε συμμετέχων οργανισμός.
 • Οι οργανισμοί αποστολής και υποδοχής πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες και η χώρα υποδοχής πρέπει να είναι διαφορετική από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στη στρατηγική σύμπραξη συνεργάζονται για την κατάρτιση συμφωνιών μάθησης, την αναγνώριση της εργασίας που πραγματοποιείται στον οργανισμό εταίρο στο εξωτερικό και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η εν λόγω δραστηριότητα πρέπει, επίσης, να αποτελεί πολύτιμη διεθνή εμπειρία για τα άτομα που συμμετέχουν στη διοργάνωση και στην υλοποίηση της δραστηριότητας κινητικότητας τόσο στον οργανισμό αποστολής όσο και στον οργανισμό υποδοχής.

Κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας (διάρκειας 2 έως 12 μηνών)

Η εν λόγω δραστηριότητα παρέχει σε εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας τη δυνατότητα να γνωρίσουν μια διαφορετική εργασιακή πραγματικότητα από εκείνη που βιώνουν στις χώρες καταγωγής τους, αποκτώντας νέες επαγγελματικές, ατομικές και διαπολιτισμικές ικανότητες. Οι εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στο εξωτερικό για περίοδο διάρκειας 2 έως 12 μηνών, συμμετέχοντας ενεργά στις καθημερινές εργασίες του οργανισμού υποδοχής και εμπλουτίζοντας παράλληλα το προφίλ τους ως επαγγελματίες του χώρου.

Οι εν λόγω δραστηριότητες αποσκοπούν επίσης στην ενίσχυση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων οργανισμών, οι οποίοι επωφελούνται από νέες προοπτικές και εμπειρίες. Οι δραστηριότητες κινητικότητας μπορούν να πραγματοποιούνται είτε μεμονωμένα (δηλ. αποστολή ενός εργαζομένου στον τομέα της νεολαίας σε οργανισμό υποδοχής) είτε αμφίδρομα, στο πλαίσιο αμοιβαίας ανταλλαγής εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας (ταυτόχρονα ή μη) μεταξύ δύο οργανισμών εταίρων.

Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη

Στους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες μακροχρόνιας κινητικότητας στο πλαίσιο στρατηγικής σύμπραξης μπορεί να παρέχεται γλωσσική προετοιμασία. Σε αυτό το πλαίσιο, θα τεθεί σταδιακά σε λειτουργία μια διαδικτυακή υπηρεσία γλωσσικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η εν λόγω διαδικτυακή υποστήριξη θα παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επιλεγμένο αριθμό συμμετεχόντων μεταξύ των μελών του προσωπικού και ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, με στόχο την αξιολόγηση της ικανότητάς τους στη γλώσσα που θα χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της σπουδών στο εξωτερικό.

Το εν λόγω εργαλείο θα τους παρέχει, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα πριν από την έναρξη ή/και κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας.

Όταν εφαρμόζεται σε μέλη του προσωπικού και άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη θα παρέχεται ως εξής:

 • Οι Εθνικοί Οργανισμοί χορηγούν διαδικτυακές άδειες στους οργανισμούς σύμφωνα με γενικά κριτήρια που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Μετά την επιλογή τους, όλοι οι συμμετέχοντες (εξαιρουμένων όσων ομιλούν τη γλώσσα εκπαίδευσης ως μητρική), που κάνουν χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας, θα υποβάλλονται σε διαδικτυακή εξέταση με στόχο την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους στη γλώσσα που θα χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Τα αποτελέσματα της εν λόγω εξέτασης θα κοινοποιούνται στον συμμετέχοντα.
 • Βάσει του αριθμού των διαθέσιμων διαδικτυακών αδειών για μαθήματα εκμάθησης γλώσσας, οι οργανισμοί θα κατανέμουν τις άδειες ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Κατά το τέλος της περιόδου κινητικότητας, οι συμμετέχοντες θα υποβάλλονται σε δεύτερη εξέταση για την αξιολόγηση της προόδου που έχουν σημειώσει στην ξένη γλώσσα.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τη διαδικτυακή υπηρεσία γλωσσικής υποστήριξης είναι διαθέσιμες στους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Οργανισμών.

Όσον αφορά τις γλώσσες που δεν καλύπτονται από την υπηρεσία της Επιτροπής, είναι δυνατή η παροχή ειδικής επιχορήγησης για «Γλωσσική υποστήριξη» για τον σκοπό αυτό.

Διακρατικές πρωτοβουλίες νέων

Οι στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας στηρίζουν επίσης την ανάπτυξη διακρατικών πρωτοβουλιών νέων που ενισχύουν την κοινωνική δέσμευση και το επιχειρηματικό πνεύμα και αναλαμβάνονται από κοινού από δύο ή περισσότερες ομάδες νέων από διάφορες χώρες.

Για παράδειγμα, οι εν λόγω πρωτοβουλίες μπορεί να αφορούν:

 • τη δημιουργία (δικτύων) κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώσεων, σωματείων, ΜΚΟ·
 • την ανάπτυξη και παράδοση μαθημάτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα (ιδίως την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη χρήση των ΤΠΕ)
 • την πληροφόρηση, τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης ή δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη δέσμευση για συμμετοχή στα κοινά μεταξύ των νέων (π.χ. συζητήσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις, διαβουλεύσεις, πρωτοβουλίες σχετικές με ευρωπαϊκά θέματα, κλπ.)·
 • δράσεις προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων (π.χ. στήριξη ευπαθών ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι, οι μειονότητες, οι μετανάστες, τα άτομα με αναπηρία κ.λπ.)·
 • καλλιτεχνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες (θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, μουσικές παραστάσεις, φόρουμ συζητήσεων κ.λπ.).

Κάθε πρωτοβουλία νέων συνίσταται σε σχέδιο που δρομολογείται, εκπονείται και υλοποιείται από νέους. Παρέχει στους νέους την ευκαιρία να πειραματιστούν με ιδέες μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών, οι οποίες τους παρέχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν άμεσα και ενεργά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός σχεδίου.

Η συμμετοχή σε πρωτοβουλία νέων αποτελεί σημαντική εμπειρία μη τυπικής μάθησης. Στο πλαίσιο της υλοποίησης μιας πρωτοβουλίας νέων, παρέχεται στους νέους η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες προκλήσεις ή προβλήματα των κοινοτήτων τους. Έχουν τη δυνατότητα να συζητούν και να εξετάζουν σε ευρωπαϊκό πλαίσιο τα θέματα που επιλέγουν, καθώς και να συμβάλλουν στην οικοδόμηση της Ευρώπης.

Οι πρωτοβουλίες νέων πρέπει να είναι διακρατικές, δηλαδή να συνίστανται στη δικτύωση τοπικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από κοινού από δύο ή περισσότερες ομάδες διαφορετικών χωρών. Η συνεργασία με διεθνείς εταίρους στο πλαίσιο διακρατικών πρωτοβουλιών νέων βασίζεται σε παρεμφερείς ανάγκες ή ενδιαφέροντα, ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή πρακτικών και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ομοτίμων.

Οι πρωτοβουλίες νέων παρέχουν σε μεγάλο αριθμό νέων τη δυνατότητα να γίνουν εφευρετικοί και δημιουργικοί στην καθημερινότητά τους και να μιλήσουν για τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα, αλλά και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες, στις οποίες ζουν.

Οι νέοι μπορούν να δοκιμάζουν ιδέες μέσω της σύλληψης, της εκπόνησης και της υλοποίησης ενός σχεδίου, το οποίο αφορά διάφορους τομείς της ζωής. Οι πρωτοβουλίες νέων μπορούν επίσης να οδηγήσουν στην αυτοαπασχόληση ή στη δημιουργία ενώσεων, ΜΚΟ ή άλλων φορέων στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας, της μη κερδοσκοπικής δράσης και της νεολαίας.

Οι νέοι που αναλαμβάνουν διακρατικές πρωτοβουλίες νέων μπορούν να υποστηρίζονται από έναν καθοδηγητή. Ο καθοδηγητής είναι άτομο το οποίο έχει εργαστεί στον τομέα της νεολαίας και/ή διαθέτει πείρα σε πρωτοβουλίες νέων που του επιτρέπει να συνοδεύει ομάδες νέων, να διευκολύνει τη διαδικασία μάθησης και να στηρίζει τη συμμετοχή τους. Παίζει διάφορους ρόλους ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας νέων.

Ο καθοδηγητής δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία νέων, αλλά στηρίζει την ομάδα στην προετοιμασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του σχεδίου της ανάλογα με τις ανάγκες της. Ο καθοδηγητής προωθεί την ποιότητα της διαδικασίας μάθησης και παρέχει συνεχή στήριξη σε μια ομάδα ή σε μεμονωμένα άτομα, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων των σχεδίων τους.

Ο καθοδηγητής δεν είναι: ο επικεφαλής του σχεδίου· σύμβουλος· μέρος της ομάδας που υλοποιεί το σχέδιο· επαγγελματίας εκπαιδευτής/ειδικός που παρέχει μόνο τεχνική υποστήριξη σε ένα συγκεκριμένο πεδίο· ο νόμιμος εκπρόσωπος του σχεδίου. Αν η πρωτοβουλία νέων υλοποιείται από ανηλίκους, η στήριξη από καθοδηγητή είναι υποχρεωτική.

3. Παραδείγματα στρατηγικών συμπράξεων

Προώθηση ευέλικτων τρόπων μάθησης

Με την ενσωμάτωση πρακτικών και θεωρητικών γνώσεων στα προγράμματα σπουδών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να παρέχεται στους σπουδαστές η ευκαιρία να αποκτήσουν τις απαιτούμενες για την αγορά εργασίας δεξιότητες, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον. Οι στρατηγικές συμπράξεις στηρίζουν τη συνεργασία στο πλαίσιο σχεδίων που υλοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων και φοιτητών/ προσωπικού σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με στόχο τον σχεδιασμό, τη δοκιμή και την υιοθέτηση κοινού αναλυτικού προγράμματος σπουδών μεταξύ των συμμετεχόντων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων βάσει ενδελεχούς ανάλυσης των αναγκών και με γνώμονα μια διακρατική, ρεαλιστική προσέγγιση.

Οι εν λόγω συνεργασίες περιλαμβάνουν, επίσης, δραστηριότητες διδασκαλίας/μάθησης, καθώς και την ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων και την ενσωματωμένη κινητικότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι φοιτητές παρακολουθούν ένα κοινό πρόγραμμα, τα συστατικά μέρη του οποίου διδάσκονται από διαφορετικούς εταίρους και σε διαφορετικούς τόπους.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η υλοποίηση του κοινού αναλυτικού προγράμματος σπουδών και η διάδοση των αποτελεσμάτων σε οργανισμούς πέραν της σύμπραξης. Η σύμπραξη αποτελείται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ και κοινωνικών επιχειρήσεων, ώστε να διασφαλίζονται οι απαιτούμενες ικανότητες, καθώς και η καταλληλότητα των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του κοινού αναλυτικού προγράμματος σπουδών.

Ολοκληρωμένη τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη

Στο πλαίσιο της εκπόνησης ολοκληρωμένων σχεδίων τοπικής/περιφερειακής ανάπτυξης είναι δυνατόν να αποκομίζονται τεράστια οφέλη από τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών. Οι στρατηγικές συμπράξεις αναπτύσσουν, δοκιμάζουν και εφαρμόζουν καινοτόμες ενότητες μαθημάτων, εμπλουτίζοντας τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των συμμετεχόντων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με στόχο τη χορήγηση διπλών πιστοποιητικών ή διπλών πτυχίων. Στο σχέδιο συμμετέχουν βασικά ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία φροντίζουν συνεχώς, ιδίως μέσω μιας συγκεκριμένης ομάδας καθοδήγησης, να ικανοποιούνται δεόντως οι ανάγκες των τοπικών/περιφερειακών παραγόντων.

Το σχέδιο, επίσης, περιλαμβάνει διδακτικές/μαθησιακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής προσωπικού μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της «μικτής» κινητικότητας φοιτητών. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η ενσωμάτωση των εν λόγω ενοτήτων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών και η χορήγηση διπλού πιστοποιητικού/πτυχίου. Στη σύμπραξη συμμετέχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και τοπικοί παράγοντες και τοπικές δημόσιες αρχές.

Η συμμετοχή λιγότερο έμπειρων εταίρων στις δραστηριότητες που ασκούνται μπορεί να πραγματοποιείται σταδιακά, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των εταίρων στο σύνολο των δραστηριοτήτων το αργότερο μέχρι το τελευταίο έτος υλοποίησης του σχεδίου.

Δημιουργικότητα και καινοτομία

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της καινοτομίας χωρίς να διαθέτουν πάντοτε τους απαιτούμενους πόρους ή το στρατηγικό όραμα, για να αντεπεξέλθουν στον σκληρό ανταγωνισμό της αγοράς. Οι στρατηγικές συμπράξεις προωθούν την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας δημιουργικότητας και καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις μέσω της μεταφοράς και της εφαρμογής μεθοδολογιών, εργαλείων και ιδεών που διευκολύνουν την οργανωτική ανάπτυξη και τη δημιουργία προϊόντων. Εταίροι από διάφορους τομείς της δημιουργίας και από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα βοηθούν τους υπόλοιπους εταίρους να μάθουν πώς να αξιοποιούν αποτελεσματικά τη δημιουργική σκέψη τους στο πλαίσιο της λειτουργίας των οργανισμών τους και πώς να αναπτύσσουν την ικανότητά τους να καινοτομούν και να τολμούν αλλαγές.

Ένα απτό αποτέλεσμα είναι η κατάρτιση ειδικά προσαρμοσμένων σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας βάσει προηγούμενων αναλύσεων επιτυχημένων παραδειγμάτων και μεθοδολογιών. Στη σύμπραξη συμμετέχουν φορείς από τον τομέα της δημιουργίας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώσεις εργοδοτών, εμπορικά επιμελητήρια, βιομηχανικές επιχειρήσεις ή βιοτεχνίες.

Ποιότητα της εκπαίδευσης

Οι τοπικές σχολικές αρχές στη Σουηδία, στη Δανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώνουν τις δυνάμεις τους και προτείνουν μια στρατηγική σύμπραξη. Οι τοπικές αρχές έχουν διαπιστώσει την ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στους τομείς των επιστημών, των μαθηματικών και της τεχνολογίας και έχουν αναπτύξει ένα σχέδιο που αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου για την υποστήριξη της συμμετοχής των μαθητών σε δραστηριότητες μάθησης. Στόχοι του σχεδίου είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στους κλάδους των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών και η αύξηση του ποσοστού επιλογής των εν λόγω μαθημάτων στην ανώτερη δευτεροβάθμια και στην ανώτατη εκπαίδευση.

Επικεφαλής του σχεδίου είναι οι δύο τοπικές αρχές, ενώ σε αυτό συμμετέχουν όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους αντίστοιχους τομείς. Επιπλέον, στο σχέδιο συμμετέχουν και άλλοι εταίροι από τις τοπικές κοινότητες: πανεπιστήμια, ένα κέντρο Τύπου, καθώς και αρκετές επιχειρήσεις και επιχειρηματικές ενώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας, των επιστημών και του περιβάλλοντος. Στις δραστηριότητες του σχεδίου περιλαμβάνεται η ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών.

Οι εταίροι ανταλλάσσουν υλικό και πόρους και δημιουργούν ενότητες διεπιστημονικού περιεχομένου στους κλάδους των μαθηματικών, των επιστημών και της τεχνολογίας, οι οποίες δοκιμάζονται ή εφαρμόζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι επιχειρηματικοί εταίροι προσκαλούν σχολικές τάξεις σε επισκέψεις μελέτης, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μια εικόνα για τις ποικίλες πρακτικές εφαρμογές των θεμάτων που μελετούν. Οι φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης συνεργάζονται με τους μαθητές, ως «φιλαράκια μάθησης», παρέχοντάς τους πρόσθετη εξατομικευμένη βοήθεια στα μαθήματα, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως πρότυπα, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να μελετούν τις επιστήμες και την τεχνολογία. Το σχέδιο έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πανεπιστημιακής συνεργασίας κατά την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, καθώς και την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας στον παιδαγωγικό τομέα και την κατάρτιση νέων σχεδίων μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων.

Βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου

Η αύξηση του ποσοστού των φοιτητών που ολοκληρώνουν σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης, η διεύρυνση της πρόσβασης σε σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης και η διευκόλυνση της ολοκλήρωσής τους αποτελούν μείζονες προκλήσεις σε πολλές χώρες. Οι στρατηγικές συμπράξεις συμβάλουν στη βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση και ολοκλήρωση των αντίστοιχων σπουδών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους μη παραδοσιακούς σπουδαστές, όπως οι μαθητές που προέρχονται από υποεκπροσωπούμενες ή μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες, μέσω της μεταφοράς και της δοκιμαστικής εφαρμογής καινοτόμων προσεγγίσεων. Χάρη στη συνεργασία ανάμεσα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ, η σύμπραξη εξετάζει πώς οι μαθητές ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προέρχονται από ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες πρέπει να προετοιμάζονται και να καθοδηγούνται προτού εισέλθουν στην ανώτατη εκπαίδευση,.

Εξετάζει, επίσης, πώς πρέπει να παρακολουθείται και να υποστηρίζεται ο εν λόγω μαθητικός πληθυσμός, ιδίως μέσω ειδικά προσαρμοσμένων υπηρεσιών (καθοδήγηση, παροχή συμβουλών, εξατομικευμένη καθοδήγηση κ.λπ.) που αποσκοπούν στην αποτροπή της εγκατάλειψης των σπουδών και στην ενθάρρυνση της αποφοίτησης εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Στο σχέδιο συμμετέχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και σχολεία γενικής παιδείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι κατάλληλες και ικανοποιούν τις ανάγκες που έχουν διαπιστωθεί.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες διδασκαλίας/μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της «μικτής» κινητικότητας φοιτητών. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η προσαρμογή του μοντέλου, η εφαρμογή του από τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η διάδοση των αποτελεσμάτων σε οργανισμούς πέραν της σύμπραξης, με ιδιαίτερη εστίαση σε άλλους παρόχους εκπαίδευσης και βασικούς φορείς χάραξης πολιτικής.

Καινοτομία

Οι στρατηγικές συμπράξεις στηρίζουν την ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών μεθόδων, και ιδίως εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης και διαδικτυακών συνεργατικών πλατφορμών, όπου οι μαθητές, οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να διδάσκονται, να διδάσκουν και να δημιουργούν από κοινού το περιεχόμενο των μαθημάτων. Οι συμπράξεις, στις οποίες συμμετέχουν πανεπιστήμια, σχολεία, ερευνητικοί οργανισμοί και/ή επιχειρήσεις, αναπτύσσουν από κοινού τα εργαλεία που χρησιμοποιούν τα σχολεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη διδασκαλία και μάθηση σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και σε διάφορα επίπεδα.

Οι ερευνητικοί οργανισμοί και/ή οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, είτε αναπτύσσοντας τα εργαλεία είτε καθιστώντας το περιεχόμενο πιο συναφές και συγκεκριμένο. Επιπλέον, διοργανώνονται εντατικά προγράμματα σπουδών για τη δοκιμαστική εφαρμογή των εργαλείων, που αναπτύσσει η σύμπραξη με φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Με τη διοργάνωση κοινών προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού καθίσταται, επίσης, δυνατή η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη χρήση των εν λόγω εργαλείων.

Γλωσσικές δεξιότητες

Αυτή η διατομεακή στρατηγική σύμπραξη αποσκοπεί στη στήριξη των οικογενειών που χρησιμοποιούν περισσότερες από μία γλώσσες, μέσω της ανάπτυξης γλωσσικών πόρων ειδικά σχεδιασμένων για παιδιά. Στόχος είναι να γίνουν αντιληπτά τα οφέλη που συνεπάγεται η γνώση δύο ή περισσότερων γλωσσών, τόσο από πλευράς ουσίας όσο και σε σχέση με την αξιοποίησή τους σε συγκεκριμένους τομείς.

Στο εν λόγω σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που ασχολούνται με δίγλωσσες οικογένειες, ώστε να μπορέσουν να κατανείμουν τους πόρους του σχεδίου στις εν λόγω οικογένειες. Πραγματοποιούνται έρευνες, ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των παιδαγωγικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται για την ενίσχυση των γλωσσικών ικανοτήτων των πολύγλωσσων παιδιών, τόσο στην τάξη όσο και στο πλαίσιο της άτυπης μάθησης. Μεταξύ των εταίρων συγκαταλέγονται ένα πανεπιστήμιο, αρκετά σχολεία, μια μικρομεσαία επιχείρηση, μια ΜΚΟ και μια ένωση ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας

Αυτό το διατομεακό σχέδιο που αποσκοπεί στη διαμόρφωση κοινού οράματος για τον τρόπο χρήσης των ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει στο να γίνει πραγματικότητα για όλους η διά βίου μάθηση βάσει πραγματικών σεναρίων και αντιλήψεων. Η χρήση των ΤΠΕ στον τομέα της μάθησης στην Ευρώπη κερδίζει έδαφος, ωστόσο για τη μέγιστη αξιοποίηση του δυναμικού των τεχνολογιών αυτών ως μοχλού αλλαγής της οικονομίας και της κοινωνίας, πρέπει να προχωρήσουμε από τον κατακερματισμό των προσπαθειών και το στάδιο πειραματικής εφαρμογής στη συνεργασία και την υιοθέτηση των συστημάτων. Στους εταίρους συγκαταλέγονται διάφορα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και οργανισμοί ανάπτυξης δεξιοτήτων που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους τομείς της εκπαίδευσης.

Περιφερειακή συνεργασία

Τοπικές αρχές της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας ενώνουν τις δυνάμεις τους, ώστε να διερευνήσουν τα αίτια της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στις περιφέρειές τους και να αναπτύξουν νέες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Η εν λόγω προσπάθεια αφορά τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις αντίστοιχες περιφέρειες, καθώς και δύο ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Στόχος της εξέτασης του προβλήματος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε ευρύτερο πλαίσιο είναι η διερεύνηση διαφόρων πτυχών της ζωής των νέων. Συνεπώς, οι τοπικές οργανώσεις νεολαίας και οι σύλλογοι γονέων καλούνται επίσης να συμμετάσχουν στη στρατηγική σύμπραξη. Οι ίδιες οι τοπικές αρχές συμμετέχουν σε ευρύτερη, διατομεακή βάση, συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων εκπαίδευσης, υπηρεσιών νεολαίας και κοινωνικών υπηρεσιών.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σταθερού δικτύου σε κάθε περιφέρεια, το οποίο θα φέρνει σε επαφή διάφορους φορείς και υπηρεσίες με σκοπό τη δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού υποστήριξης των νέων.

Τα ιδρύματα-εταίροι πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις, ενώ παράλληλα συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής κοινότητας. Σε πρώτο στάδιο, επιδιώκουν να προσδιορίσουν την έκταση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην περιφέρειά τους και να διερευνήσουν τα αίτιά του. Στη συνέχεια, στόχος τους είναι να αναζητήσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς τρόπους για την υποστήριξη των νέων που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο του αποκλεισμού. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σχεδίου, διεξάγουν έρευνες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες, ώστε να διερευνήσουν τα αίτια της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε τοπικό επίπεδο. Διοργανώνουν, επίσης, εργαστήρια και σεμινάρια για τη διερεύνηση διαφόρων θεμάτων, όπως ο αντίκτυπος των ευκαιριών άτυπης μάθησης.

Ως αποτέλεσμα, αναπτύσσουν μια κοινή μεθοδολογία που εφαρμόζεται στις δύο περιφέρειες. Γι’ αυτόν τον σκοπό, δημοσιεύεται ένας οδηγός για τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τις τοπικές αρχές. Όλα τα αποτελέσματα και το υλικό κοινοποιούνται στον ιστότοπο του σχεδίου, μέσω έντυπων δημοσιεύσεων και στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνεται σε κάθε μία από τις περιφέρειες. Κατά αυτό τον τρόπο, η μεθοδολογία και οι πόροι που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του σχεδίου εισάγονται στα υπόλοιπα σχολεία και τις τοπικές αρχές.

Ισότητα και ένταξη

Οργανώσεις νεολαίας, ιδρύματα, σχολεία, πάροχοι ΕΕΚ και φορείς στον τομέα της νεολαίας, που ασχολούνται με άτομα εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης (EEAK) και τις περιπτώσεις πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης, έρχονται σε επαφή με στόχο τη βελτίωση των τρόπων επανένταξης περισσότερων νέων στην εκπαίδευση ή στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής σύμπραξής τους, διοργανώνουν διακρατικές συναντήσεις προσωπικού με στόχο την ανταλλαγή πρακτικών και τον σχεδιασμό του σχεδίου, καθώς και τη πραγματοποίηση δραστηριοτήτων παρακολούθησης της εργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας.

Παράλληλα, εκπονείται συγκεντρωτική έρευνα στον εν λόγω τομέα, η οποία συζητείται στο πλαίσιο διακρατικής συνάντησης, όπου καταρτίζεται τελικό εγχειρίδιο, το οποίο περιγράφει τις διαδικασίες δοκιμής και αξιολόγησης της βελτιωμένης μεθοδολογίας. Για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου, η στρατηγική σύμπραξη προγραμματίζει συνέδρια σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και σχεδιάζει μια κοινή στρατηγική παρακολούθησης.

Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ΑΕΠ)

Οι πυροσβέστες διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους ή να τραυματιστούν στην προσπάθειά τους να σβήσουν πυρκαγιές σε φλεγόμενα κτίρια. Η παροχή πρακτικής κατάρτισης ειδικά σχεδιασμένης για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων σε φλεγόμενα κτίρια θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτροπή θανατηφόρων ατυχημάτων. Η στρατηγική σύμπραξη δημιουργεί μια δέσμη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που βασίζονται σε μεθοδολογία και τεχνολογία αιχμής. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα μικτό πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο παρέχει συμπληρωματική κατάρτιση στη στρατηγική και στις τακτικές πυρόσβεσης, όσον αφορά το πρώτο στάδιο μιας επέμβασης, με στόχο τη δημιουργία ικανότητας για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η ηλεκτρονική μάθηση συνδυάζεται με πρακτικές ασκήσεις. Στη στρατηγική σύμπραξη συμμετέχουν υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης, αρχές που είναι αρμόδιες για τη δημόσια ασφάλεια, καθώς και πάροχοι ΕΕΚ.

Ενεργός συμμετοχή των νέων στα κοινά

Τρία σχολεία της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες συνεργάζονται στο πλαίσιο της πλατφόρμας ηλεκτρονικής αδελφοποίησης με αφορμή την επιθυμία τους να αναπτύξουν σχέδιο για τη δημοκρατία στα σχολεία. Τα τρία σχολεία αποφασίζουν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης στρατηγικής σύμπραξης. Στόχος του σχεδίου είναι η βελτίωση της διεύθυνσης των σχολείων μέσω της συμμετοχής εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το σχολείο. Το σχέδιο διαρκεί τρία έτη και τα σχολεία εξετάζουν σε ετήσια βάση πώς συμμετέχει κάθε μία από τις εν λόγω ομάδες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του σχολείου, καθώς και τον τρόπο που η συμμετοχή τους θα μπορούσε να βελτιωθεί στην πράξη βάσει των διδαγμάτων που αποκομίζουν από τους εταίρους τους.

Το σχέδιο υποστηρίζεται από τη σχολική διοίκηση, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά σε αυτό. Οι συμμετέχοντες μαθητές αναπτύσσουν την αυτονομία τους και τις δεξιότητες κριτικής σκέψης, ενώ παράλληλα κατανοούν καλύτερα έννοιες όπως η ελευθερία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις. Εξετάζουν επίσης πώς μπορούν να βοηθήσουν το σχολείο τους να γίνει πιο ελκυστικό για τους ίδιους. Μέσω των δραστηριοτήτων του σχεδίου, δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους και να αιτιολογήσουν αποφάσεις επικαλούμενοι βάσιμους λόγους.

Οι δραστηριότητες του σχεδίου ασκούνται τόσο μέσω του σχεδίου TwinSpace στον ιστότοπο για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση όσο και με προσωπικές επαφές, μέσω δύο συναντήσεων στις οποίες συμμετέχει μια ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών από κάθε σχολείο. Στις συναντήσεις συμμετέχει, επίσης, η σχολική διοίκηση, καθώς και εκπρόσωποι των γονέων.

Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των συναντήσεων, οι εταίροι χρησιμοποιούν επίσης τον ιστότοπο για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση, ώστε να συνεργάζονται για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του σχεδίου, να συζητούν και να ανταλλάσσουν πόρους. Οι μαθητές δημιουργούν ένα συνεργατικό ιστολόγιο, όπου αναρτούν φωτογραφικό υλικό και ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του σχεδίου, και διατυπώνουν απόψεις και ιδέες για τα θέματα που μελετούν. Το ιστολόγιο, τα σχέδια διδασκαλίας και το υλικό μάθησης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του σχεδίου, καθώς και ορισμένες εργασίες μαθητών, κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής αδελφοποίησης και διατίθενται ως υλικό αναφοράς για άλλα σχολεία που επιθυμούν να υλοποιήσουν παρόμοιο σχέδιο.

Εγκάρσιες/βασικές δεξιότητες

Προκειμένου να βελτιώσουν τις αριθμητικές δεξιότητες και τη χρηματοοικονομική κατάρτιση μειονεκτουσών ομάδων ενηλίκων (μετανάστες, άτομα χαμηλής ειδίκευσης, κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτούντες κ.λπ.), τα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων, σε συνεργασία με τοπικές/περιφερειακές αρχές και κοινωνικούς εταίρους, αναπτύσσουν σύγχρονες υπηρεσίες κατάρτισης μέσω της χρήσης νέων και κατάλληλων μεθοδολογιών και πόρων κατάρτισης. Τα αποτελέσματα, όπως προγράμματα σπουδών, εγχειρίδια για εκπαιδευτές, δέσμες εργαλείων για ενήλικους εκπαιδευόμενους, εφαρμόζονται δοκιμαστικά από τους οργανισμούς εταίρους και επικυρώνονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μια στοχευμένη δραστηριότητα διάδοσης αποτελεί προϋπόθεση, ώστε να υπάρχει αντίκτυπος όχι μόνο στις ικανότητες των ενήλικων εκπαιδευομένων, αλλά και σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, καθώς το σχέδιο μπορεί να παρέχει ευκαιρίες μάθησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες μειονεκτουσών ομάδων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία.

Αναγνώριση και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Οι οργανισμοί εταίροι μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη διαδικασία επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Εξετάζοντας την κατάσταση κάθε εταίρου και ανταλλάσσοντας ιδέες και εμπειρίες, οι συμμετέχοντες στη στρατηγική σύμπραξη μπορεί να αναλύουν την τρέχουσα κατάσταση και να υποβάλλουν προτάσεις όσον αφορά την επικύρωση στις αντίστοιχες χώρες.

Επαγγελματική εξέλιξη και επαγγελματοποίηση όσον αφορά τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας

Εμπνεόμενοι από τις προτεραιότητες της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, ορισμένοι έμπειροι εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας δημιουργούν στρατηγική σύμπραξη με άτομα αρμόδια για την εργασία στον τομέα της νεολαίας σε θεσμικό επίπεδο, με δεξαμενές σκέψης για θέματα που αφορούν τους νέους, με εκπαιδευτικά ιδρύματα που εξειδικεύονται στην εργασία στον τομέα της νεολαίας, καθώς και με ερευνητές, με στόχο να συντάξουν μια σειρά εγγράφων αναφοράς για την υποστήριξη ατόμων που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες αφορούν την ψυχική υγεία των νέων.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, όλοι οι εταίροι συνεργάζονται προκειμένου να χαρτογραφήσουν και να αναλύσουν τις βασικές ιδέες, στις οποίες θα εδράζεται η έρευνά τους. Διοργανώνουν σεμινάρια με εμπειρογνώμονες, συναντήσεις και επισκέψεις μελέτης για την τεκμηρίωση του έργου τους, ενώ παράλληλα φέρνουν σε επαφή νέους και εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας που διαθέτουν πείρα στον κλάδο της ψυχικής υγείας, για να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και ιδέες, με απώτερο στόχο τη δημοσίευση ενός βιβλίου μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου και τη διάδοσή του μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου.

 • 1. Content and language integrated learning