Cuprins
Căutați în ghid

Proiect de mobilitate pentru tineri și lucrătorii de tineret

1

Acțiunile sprijinite de programul Erasmus+ în domeniul tineretului oferă tinerilor multe posibilități de a dobândi competențe și de a se dezvolta pe plan personal prin intermediul învățării non-formale și informale.

Învățarea non-formală se referă la învățarea care are loc în afara programei de învățământ oficiale. Învățarea non-formală utilizează o abordare participativă și centrată pe elev; ea este realizată de cursanți în mod voluntar și, prin urmare, este strâns legată de necesitățile, aspirațiile și interesele tinerilor. Prin faptul că oferă o sursă suplimentară și forme noi de învățare, aceste activități constituie, de asemenea, mijloace importante de ameliorare a performanțelor în instituțiile de învățământ și de formare oficiale, precum și de abordare a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare sau a tinerilor defavorizați, precum și de combatere a excluziunii sociale.

Învățarea informală se referă la învățarea din activitățile vieții cotidiene, de la locul de muncă, de la colegi etc. Este vorba despre a învăța în special din practică. În domeniul tineretului, învățarea informală poate avea loc în cadrul inițiativelor de tineret, al discuțiilor de grup între colegi, prin activități de voluntariat și într-o varietate de alte situații.

Învățarea non-formală și cea informală le permit tinerilor să dobândească competențe esențiale care contribuie la dezvoltarea lor personală și socio-educativă și încurajează participarea lor activă în societate, îmbunătățindu-le astfel perspectivele de angajare. Activitățile de învățare în domeniul tineretului sunt concepute pentru a avea un impact pozitiv semnificativ asupra tinerilor, precum și asupra organizațiilor implicate, asupra comunităților în care au loc aceste activități, în domeniul tineretului în sine și în sectoarele economice și sociale europene în general.

O dimensiune a învățării non-formale și informale de înaltă calitate este un aspect-cheie al tuturor proiectelor de tineret sprijinite în cadrul programului Erasmus. Proiectele de tineret finanțate prin programul Erasmus+ trebuie să respecte următoarele principii privind învățarea non-formală și informală:

 • învățarea în contexte non-formale este intenționată și voluntară;
 • tinerii și lucrătorii de tineret participă activ la planificarea, pregătirea, punerea în aplicare și evaluarea proiectului;
 • activitățile de învățare au loc într-o gamă diversă de medii și situații;
 • activitățile se desfășoară cu sprijinul facilitatorilor profesioniști (cum ar fi formatorii, lucrătorii de tineret, experții în domeniul tineretului) sau al voluntarilor (cum ar fi liderii de tineret, formatorii de tineret etc.);
 • de regulă, activitățile documentează învățarea într-un mod specific, orientat pe domeniu.

De asemenea, activitățile trebuie să fie planificate în prealabil și să se bazeze pe metode participative care:

 • oferă spațiu pentru interacțiunea participanților, pentru schimbul de idei, pentru evitarea ascultării pasive;
 • le permit participanților să contribuie la activități cu propriile cunoștințe și competențe, inversând rolurile tradiționale ale „experților” din afară (o inversare a învățării, de la extragere la responsabilizare);
 • le permit participanților să efectueze propriile analize, inclusiv reflecții privind competențele dobândite în timpul activității (de exemplu, propriile rezultate ale învățării);
 • garantează că participanții influențează deciziile luate în cadrul proiectului și nu se limitează doar la o participare pasivă.

În fine, activitățile ar trebui să aibă o dimensiune interculturală/europeană și:

 • să încurajeze participanții să reflecteze asupra subiectelor europene și să le aplice în construirea Europei;
 • să le ofere participanților oportunitatea de a identifica valori comune cu persoane din diferite țări, în pofida diferențelor culturale;
 • să conteste punctele de vedere care perpetuează inegalitatea, discriminarea;
 • să promoveze respectarea diversității culturale și lupta împotriva rasismului și a xenofobiei.

Mobilitate în domeniul schimburilor de tineret și de lucrători de tineret

Acordul între partenerii de proiect

Tuturor organizațiilor participante implicate într-un proiect de mobilitate a tinerilor li se recomandă insistent să semneze un acord intern între ele. Un astfel de acord are scopul de a defini în mod clar responsabilitățile, sarcinile și contribuția financiară pentru toate părțile implicate în proiect. Organizațiilor participante le revine sarcina de a decide de comun acord cu privire la modul în care va fi distribuit grantul UE și la costurile pe care le va acoperi acesta.

Un acord intern constituie un instrument-cheie pentru a asigura o cooperare solidă și armonioasă între parteneri într-un proiect de mobilitate pentru tineri, precum și pentru a evita sau a gestiona eventualele conflicte. Cu titlu indicativ, acordul ar trebui să conțină cel puțin următoarele informații:

 • titlul proiectului și trimiterea la acordul de grant dintre organizația solicitantă participantă și agenția care acordă grantul;
 • numele și datele de contact ale tuturor organizațiilor participante implicate în proiect;
 • rolul și responsabilitățile fiecărei organizații participante; distribuirea grantului UE (în conformitate cu responsabilitățile menționate);
 • modalitățile de efectuare a plăților și a transferurilor bugetare între organizațiile participante.

Siguranța și protecția participanților

Cardul european de asigurări sociale de sănătate

Dacă este cazul, se recomandă cu tărie ca tinerii și lucrătorii de tineret care participă la proiecte de mobilitate pentru tineri să fie în posesia unui card european de asigurări sociale de sănătate. Cardul este gratuit și oferă acces la asistența medicală necesară în cadrul sistemului de sănătate publică pe durata unei șederi temporare în oricare dintre cele 28 de state membre ale UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, în aceleași condiții și la același cost (gratuit în unele țări) ca în cazul persoanelor asigurate în țara respectivă. Mai multe informații despre card și despre modul în care poate fi obținut sunt disponibile la http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro.  

Schimburile de tineri

Toți participanții la un schimb de tineri trebuie să fie asigurați împotriva riscurilor legate de participarea lor la astfel de activități. Programul Erasmus+ nu stabilește un format unic de asigurări, nici nu recomandă anumite societăți de asigurări. Programul lasă la latitudinea organizațiilor participante să identifice polițele de asigurare cele mai potrivite în funcție de tipul de activitate desfășurată și de formatele de asigurare disponibile la nivel național.

De asemenea, nu este necesar să se încheie o asigurare specială pentru proiect, în cazul în care participanții sunt deja acoperiți de polițe de asigurare încheiate anterior de către ei înșiși sau de organizațiile participante. În orice caz, trebuie să fie acoperite următoarele domenii:

 • răspundere civilă pentru liderii tinerilor (inclusiv, dacă este cazul, asigurarea de răspundere civilă profesională sau asigurarea de răspundere civilă);
 • accidente și boli grave (inclusiv incapacitate temporară sau permanentă de muncă);
 • deces (inclusiv repatriere în cazul proiectelor realizate în străinătate);
 • ori de câte ori este cazul, asistență medicală, inclusiv recuperare ulterioară și asigurare specială pentru circumstanțe speciale, cum ar fi activitățile în aer liber.

Cerințe privind vizele

Tinerii și lucrătorii de tineret care participă la proiecte de mobilitate pentru tineret ar putea avea nevoie să obțină o viză de ședere în străinătate în țara participantă la program sau în țara parteneră care găzduiește activitatea.

Toate organizațiile participante au responsabilitatea colectivă să se asigure că autorizațiile necesare (vize pe termen scurt/lung sau permise de ședere) sunt valabile înainte ca activitatea planificată să aibă loc. Se recomandă insistent ca autorizațiile să fie solicitate de la autoritățile competente cu mult timp în avans, întrucât procesul poate dura câteva săptămâni. Agențiile naționale și Agenția Executivă pot oferi sprijin și consiliere suplimentară privind vizele, permisele de ședere, securitatea socială etc.

Recunoașterea rezultatelor învățării - Youthpass

Fiecare tânăr sau lucrător de tineret care ia parte la un proiect de mobilitate pentru tineri are dreptul de a parcurge procesul Youthpass și de a primi un certificat Youthpass la final. Youthpass identifică și documentează rezultatele învățării non-formale și informale obținute pe durata proiectului. Se recomandă integrarea Youthpass în conținutul de învățare, de la începutul proiectului, și utilizarea sa în timpul activităților de proiect, ca instrument menit să îi ajute pe participanți să devină mai conștienți de procesul lor de învățare, să reflecteze asupra acestuia și să îl evalueze. Pentru sprijin și informații suplimentare cu privire la certificatul Youthpass, vă rugăm să consultați ghidul Youthpass și alte materiale relevante la adresa: www.youthpass.eu.

Activități de voluntariat în cadrul proiectelor de consolidare de capacități în domeniul tineretului

Acreditare

Acreditarea este o cerință minimă pentru a dobândi acces la activități de voluntariat și pentru asigurarea respectării principiilor și a standardelor minime de calitate. Standardele sunt stabilite în carta Erasmus+ privind voluntariatul și în orientările privind acreditarea.

Orice organizație dintr-o țară participantă la program, o țară  din  Balcanii  de  Vest,  o  țară  din regiunea sud-mediteraneeană, o țară din Parteneriatul estic sau din teritoriul Rusiei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional, care dorește să trimită sau să primească voluntari, trebuie să fie acreditată.

Organismele responsabile de acreditare pot efectua controale periodice sau punctuale pentru a verifica dacă organizațiile acreditate îndeplinesc în continuare standardele de calitate privind activitățile de voluntariat. În urma unor astfel de controale, acreditarea poate fi suspendată sau retrasă temporar.

Începând din 2019, organizațiile nu pot solicita acreditarea pentru Erasmus+. Organizațiile care nu dețin o acreditare și care doresc să participe la activități de voluntariat ar trebui să solicite o etichetă de calitate, în contextul Corpului european de solidaritate. O astfel de etichetă de calitate a Corpului european de solidaritate este valabilă în contextul activităților de voluntariat Erasmus+.

Selecție

Selecția voluntarilor poate fi efectuată de oricare dintre organizațiile implicate în proiect (de regulă, această sarcină este efectuată de organizația de trimitere sau de organizația coordonatoare).

Activitățile de voluntariat pentru consolidarea capacităților în domeniul tineretului sunt deschise tuturor tinerilor, inclusiv persoanelor defavorizate. Voluntarii vor fi selectați în mod corect, transparent și obiectiv, indiferent de grupul etnic, de religie, de orientare sexuală, de opinie politică etc. Nu sunt necesare calificări, un nivel de educație, o experiență specifică sau cunoștințe lingvistice anterioare. Se poate elabora și un profil mai specific al voluntarului, dacă acest lucru este justificat de natura sarcinilor din cadrul activității sau de contextul proiectului.

Acordul cu voluntarul

Înainte de plecare, fiecare voluntar trebuie să semneze un acord de voluntariat cu organizația coordonatoare. Acest acord definește sarcinile pe care voluntarul le va efectua pe durata activității de voluntariat și rezultatele învățării propuse etc. Acordul de voluntariat rămâne un document intern între parteneri și voluntari; cu toate acestea, el poate fi solicitat de Agenției Executive. care acordă grantul.

Siguranța și protecția participanților

Cardul european de asigurări sociale de sănătate

Voluntarii trebuie să dețină un card european de asigurări sociale de sănătate. Cardul este gratuit și oferă acces la asistența medicală necesară în cadrul sistemului de sănătate publică pe durata unei șederi temporare în oricare dintre cele 28 de state membre ale UE, în Islanda, Liechtenstein și Norvegia, în aceleași condiții și la același cost (gratuit în unele țări) ca în cazul persoanelor asigurate în țara respectivă. Mai multe informații despre card și despre modul în care poate fi obținut acesta sunt disponibile la http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559.

Asigurări pentru activități de voluntariat

Fiecare voluntar trebuie să fie înscris în sistemul de asigurări pentru activități de voluntariat2 prevăzut de programul Erasmus+, care completează acoperirea prin cardul european de asigurări sociale de sănătate și/sau sistemele naționale de securitate socială obligatorii.

Acei voluntari care nu îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de cardul european de asigurări sociale de sănătate vor avea dreptul de a beneficia de acoperire completă prin asigurarea pusă la dispoziție de Comisia Europeană. Organizația coordonatoare, în cooperare cu organizațiile trimițătoare și organizațiile gazdă, este responsabilă de înscrierea voluntarului/voluntarilor. Înscrierea trebuie să se realizeze înainte de plecarea voluntarului/voluntarilor și să acopere durata activității acestuia/acestora.

Informații cu privire la acoperire și la sprijinul disponibil prin asigurarea pentru voluntari, precum și instrucțiunile de înscriere sunt disponibile pe site-ul Agenției Executive.

Cerințe privind vizele

Voluntarii ar putea avea nevoie să obțină o viză de ședere în străinătate în țara participantă la program sau în țara parteneră care găzduiește activitatea.

Toate organizațiile participante au responsabilitatea colectivă să se asigure că autorizațiile necesare (vize pe termen lung sau permise de ședere) sunt valabile înainte ca activitatea planificată să aibă loc. Se recomandă insistent ca autorizațiile să fie solicitate de autoritățile competente în avans, întrucât procesul poate dura câteva săptămâni. Agenția Executivă poate oferi informații și sprijin suplimentar privind vizele, permisele de ședere, asigurarea socială etc.

Mentorat

Voluntarilor trebuie să li se ofere sprijin personal, prin intermediul mentoratului. Principalul responsabil pentru mentorat este un mentor, desemnat de organizația gazdă sau coordonatoare. Mentoratul constă în organizarea de reuniuni periodice pentru a monitoriza starea de bine a voluntarului, în cadrul și în afara organizației gazdă. Mentoratul este axat pe persoana voluntarului și, astfel, conținutul și frecvența reuniunilor vor varia în funcție de nevoile sale individuale. Teme posibile ale întâlnirilor de mentorat: starea de bine personală, starea de bine în echipă, satisfacția pe care o oferă activitățile, aspecte practice etc. Procesul de mentorat intensificat „Mentorat consolidat” poate fi necesar pentru a susține tinerii cu mai puține oportunități, dacă aceștia nu pot implementa o activitate de voluntariat în mod independent/cu sprijin regulat de mentorat sau tutorat. Mentoratul consolidat implică un contact mai apropiat și mai multe întruniri cu voluntarul și oferă mai mult timp pentru punerea în aplicare a sarcinilor asociate mentoratului obișnuit, garantând asistență pas cu pas pentru voluntari în timpul activităților din  cadrul proiectului și în afara programului de lucru. Mentoratul consolidat are drept scop punerea în aplicare cu succes a proiectului și asigurarea cadrului de care are nevoie voluntarul pentru a dobândi cât mai multă autonomie.

Pregătirea înainte de plecare

Calitatea pregătirii participanților este un element esențial pentru punerea în aplicare a unui proiect de succes. În acest sens, voluntarilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a urma cursuri de formare înainte de plecare. Instruirea înainte de plecare este responsabilitatea organizațiilor participante (de regulă, organizația trimițătoare sau organizația coordonatoare) și le oferă voluntarilor posibilitatea de a discuta despre așteptările pe care le au, de a-și dezvolta motivația și obiectivele de învățare, de a înțelege mai bine procesul Youthpass și valoarea validării rezultatelor lor de învățare și de a obține informații cu privire la țara gazdă și programul Erasmus+.

Instruire la sosire și evaluarea intermediară

Voluntarii au dreptul și obligația de a participa la o instruire în momentul sosirii, precum și la o evaluare intermediară. Responsabilitatea pentru organizarea procesului de pregătire  depinde de locul în care vor avea loc evenimentele:

 • în țările participante la program: pregătirea/evaluarea este organizată de agențiile naționale;
 • în țările partenere din vecinătatea UE (regiunile 1-4): pregătirea/evaluarea este organizată de centrele de resurse SALTO SEE , SALTO EECA și SALTO Euromed3 în țările acoperite de fiecare dintre centrele respective;
 • în alte țări partenere: sesiunile de pregătire și de evaluare nu sunt organizate de agențiile naționale sau de centrele de resurse SALTO. Organizațiile participante au responsabilitatea să se asigure că voluntarii beneficiază de pregătire la sosire și că li se oferă un spațiu pentru evaluarea experienței la jumătatea perioadei. În acest sens, pentru activitățile organizate în cadrul acțiunilor de consolidare a capacităților în domeniul tineretului, costurile aferente pregătirii pot fi încadrate la categoria „costurile activității”.

În orice caz, beneficiarii sunt mereu încurajați să ofere oportunități suplimentare de pregătire și de evaluare a voluntarilor, chiar dacă nu există fonduri specifice alocate în acest scop în cadrul grantului pentru proiect. Toți furnizorii relevanți de activități de pregătire și de evaluare ar trebui să furnizeze informații privind instrumentul Youthpass.

În plus, în cazul unor nevoi justificate, organizațiile participante pot organiza o sesiune de formare la sosire pentru activitățile pe termen scurt la care participă tineri defavorizați. Costurile aferente acestor sesiuni pot fi încadrate la categoria „costuri excepționale” pentru activitățile ce implică tineri defavorizați (a se vedea secțiunea „Reguli de finanțare” în partea B din prezentul ghid).

Recunoașterea rezultatelor învățării - Youthpass

Fiecare voluntar care participă la un proiect de activități de voluntariat are dreptul de a parcurge procesul Youthpass și de a primi un certificat Youthpass la final. Youthpass identifică și documentează rezultatele învățării non-formale și informale obținute pe durata proiectului. Se recomandă integrarea Youthpass în conținutul de învățare, de la începutul proiectului, și utilizarea sa în timpul activităților de proiect, ca instrument menit să îi ajute pe participanți să devină mai conștienți de procesul lor de învățare, să reflecteze asupra acestuia și să îl evalueze. Pentru sprijin și informații suplimentare cu privire la certificatul Youthpass, vă rugăm să consultați ghidul Youthpass și alte materiale relevante la adresa: www.youthpass.eu.

 • 1. Informațiile din această anexă sunt relevante și pentru activitățile de mobilitate derulate în cadrul Acțiunii-cheie 2 -  proiecte de consolidare a capacităților și parteneriate strategice în domeniul tineretului
 • 2. https://www.cignahealthbenefits.com/en/plan-members
 • 3.