TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Fiataloknak és ifjúságsegítőknek szánt mobilitási projektek

1

Az Erasmus+ program ifjúsági fejezetéből támogatott cselekvések számos lehetőséget nyújtanak a fiataloknak arra, hogy nem formális és informális tanulással kompetenciákat sajátítsanak el, illetve lehetőségük nyíljon az egyéni fejlődésre.

A nem formális tanulás a formális oktatási program keretein kívül zajló tanulást jelent. A nem formális tanulás participatív és tanulóközpontú megközelítésen alapul; a fiatalok önkéntes alapon vesznek részt benne, ezért szorosan kapcsolódik a fiatalok igényeihez, törekvéseihez és érdeklődési köréhez. A nem formális tanulás kiegészítő tanulási források és új tanulási formák révén szintén fontos szerepet tölt be a formális oktatásban és képzésben való részvétel növelésében, valamint a NEET-fiatalok (azaz a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok) vagy a hátrányos helyzetű fiatalok képzésében, illetve a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben.

Informális tanulásnak nevezzük a mindennapi tevékenységek során, a munkahelyen, a társakkal közösen stb. folytatott tanulást. Ez elsősorban gyakorlat általi tanulást jelent. Az ifjúsági ágazatban ifjúsági kezdeményezések, a kortárscsoport tagjai között zajló párbeszéd, önkéntes tevékenységek során és számos egyéb különböző helyzetben folyhat informális tanulás.

A nem formális és informális tanulás lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy elsajátítsák a személyes és szociális-nevelési szempontú fejlődésükhöz hozzájáruló és az aktív társadalmi szerepvállalásukat előmozdító, ezáltal a foglalkoztatási kilátásaikat javító alapvető kompetenciákat. Az ifjúságügy területén megvalósuló tanulási tevékenységek arra hivatottak, hogy jelentős pozitív hatást fejtsenek ki a fiatalokra, az érintett szervezetekre/intézményekre, a tevékenységeket megvalósító közösségekre, magára az ifjúságügyre, valamint az európai gazdasági és társadalmi ágazat egészére.

A minőségi nem formális és informális tanulás dimenziója az Erasmus+ program keretében támogatott valamennyi ifjúsági projekt fontos aspektusa. Az Erasmus+ program által támogatott ifjúsági projekteknek be kell tartaniuk a nem formális és informális tanulás következő elveit:

 • a nem formális környezetben történő tanulás tudatosan választott és önkéntes tevékenység;
 • a fiatalok és az ifjúságsegítők aktívan részt vesznek a projekt tervezésében, előkészítésében, megvalósításában és kiértékelésében;
 • a tanulási tevékenységek számos különböző környezetben és helyzetben valósulnak meg;
 • a tevékenységek hivatásos facilitátorok (például oktatók, ifjúságsegítők, ifjúsági szakemberek) vagy önkéntesek (például ifjúsági vezetők, ifjúsági oktatók stb.) közreműködésével zajlanak;
 • a tevékenységek általában az adott téma köré csoportosítva dokumentálják a tanulást.

A tevékenységeket továbbá előzetesen meg kell tervezni, és azoknak részvételt ösztönző módszereken kell alapulniuk, amelyek:

 • lehetőséget teremtenek a résztvevők közötti interakcióra, az ötletek megosztására, a passzív részvétel megelőzésére;
 • lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy saját tudásukkal és készségeikkel hozzájáruljanak a tevékenységekhez, ezáltal megfordítsák a kívülálló „szakértők” hagyományos szerepét (a tanulási folyamat irányának megváltoztatása a rendelkezésre álló ismeretek összegyűjtésétől az önálló szerepvállalásig);
 • lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy saját elemzést végezzenek, többek között észrevételeket tegyenek a tevékenység során elsajátított kompetenciákkal (azaz saját tanulási eredményeikkel) kapcsolatban;
 • biztosítják, hogy a résztvevők befolyást gyakoroljanak a projekttel kapcsolatos döntésekre, ne csak részt vegyenek azokban;

Végül pedig a tevékenységeknek interkulturális/európai dimenzióval is rendelkezniük kell, továbbá:

 • arra kell ösztönözniük a résztvevőket, hogy megosszák az európai témákkal kapcsolatos észrevételeiket, és szerepet kapjanak Európa építésében;
 • lehetőséget kell teremteniük arra, hogy a különböző országokból érkező résztvevők a kulturális különbségek ellenére is felismerjék közös értékeiket;
 • meg kell kérdőjelezniük az egyenlőtlenséget és a diszkriminációt állandósító álláspontokat;
 • népszerűsíteniük kell a kulturális sokszínűség tiszteletben tartását, és küzdeniük kell a rasszizmus és az idegengyűlölet ellen.

IFJÚSÁGI CSEREPROGRAMOK ÉS IFJÚSÁGSEGÍTŐK MOBILITÁSA

A projektpartnerek közötti megállapodás

Az ifjúsági mobilitási projektben érintett résztvevő szervezetek/intézmények számára kifejezetten ajánlott, hogy belső megállapodást írjanak alá egymással. A megállapodás célja, hogy egyértelműen meghatározza a projektben résztvevő felek mindegyikének kötelezettségeit, feladatait és pénzügyi hozzájárulását. A résztvevő szervezeteknek/intézményeknek közösen kell dönteniük az uniós támogatás elosztásának módjáról, valamint arról, hogy a támogatás mely költségeket fedezi.

A belső megállapodás az ifjúsági mobilitási projektben résztvevő partnerek közötti stabil és zökkenőmentes együttműködés, valamint az esetleges konfliktus-megelőzés vagy -kezelés alapvető eszköze. A megállapodásnak legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

 • a projekt megnevezése és hivatkozás a pályázó résztvevő szervezet/intézmény és a támogatást odaítélő iroda közötti támogatási megállapodásra;
 • a projektben érintett összes résztvevő szervezet/intézmény neve és elérhetősége;
 • a résztvevő szervezetek/intézmények szerep- és felelősségi körei; az uniós támogatás elosztása (az egyes szervezetek/intézmények kötelezettségei szerint);
 • a résztvevő szervezetek/intézmények közötti kifizetési és költségvetés-átcsoportosítási módok.

Résztvevőa résztvevők védelme és biztonsága

Európai egészségbiztosítási kártya

Adott esetben az ifjúsági mobilitási projektekben résztvevő fiatalok és ifjúságsegítők számára kifejezetten ajánlott, hogy rendelkezzenek európai egészségbiztosítási kártyával. Ezzel az ingyenes kártyával az Unió 28 tagállamában, Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában ideiglenes ott- tartózkodás esetén az adott országban biztosított személyekkel azonos feltételek és költségek mellett (egyes országokban térítésmentesen) férhető hozzá az állami egészségügyi ellátás, amennyiben orvosilag indokolt. Az európai egészségbiztosítási kártyáról és beszerzésének módjáról a http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559 címen olvashatók további információk.

Ifjúsági csereprogramok

Az ifjúsági csereprogramok résztvevőit biztosítani kell a tevékenységekben való részvétellel járó kockázatokkal szemben. Az Erasmus+ program sem a biztosítás formájáról nem rendelkezik, sem konkrét biztosítókat nem ajánl. A programban résztvevő szervezetek/intézmények a megvalósított tevékenység típusától és a nemzeti szinten elérhető biztosítási formáktól függően dönthetnek az általuk legmegfelelőbbnek ítélt biztosításról.

Nem szükséges projektspecifikus biztosítást kötni, amennyiben a résztvevőre a részt vevő szervezet/intézmény vagy maga a résztvevő már korábban biztosítást kötött. A biztosításnak a következő területeket mindenképpen fedeznie kell:

 • ifjúsági vezetők felelősségbiztosítása (szükség esetén többek között szakmai felelősségbiztosítás vagy felelősségbiztosítás);
 • baleset és súlyos betegség (a tartós vagy átmeneti munkaképtelenséget is beleértve);
 • haláleset (külföldön végrehajtott tevékenységek esetén beleértve a holttest hazaszállítását);
 • adott esetben orvosi ellátás, az utógondozást és a különleges körülményekre (például szabadtéri tevékenységek) vonatkozó biztosítást is beleértve.

Vízumkötelezettség

Előfordulhat, hogy az ifjúsági mobilitási projektekben résztvevő fiataloknak és ifjúságsegítőknek vízumra van szükségük a tevékenység fogadó országában (programországban vagy partnerországban) való külföldi tartózkodáshoz.

A részt vevő szervezetek/intézmények közös felelőssége, hogy a tervezett tevékenység megkezdése előtt beszerezzék a szükséges dokumentumokat és engedélyeket (a rövid vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokat vagy tartózkodási engedélyeket). Az engedélyeket érdemes időben kérvényezni az illetékes hatóságoktól, mivel ezek kiállítása több hetet is igénybe vehet. Vízummal, tartózkodási engedéllyel, társadalombiztosítással stb. kapcsolatban a nemzeti irodák és a Végrehajtó Ügynökség nyújthat további felvilágosítást és segítséget.

A tanulási eredmények elismerése – Youthpass

Az ifjúsági mobilitási projektben résztvevő minden fiatal és ifjúságsegítő jogosult elvégezni a Youthpass folyamatot, és a végén Youthpass tanúsítványt szerezni. A Youthpass azonosítja és dokumentálja a projekt során szerzett nem formális és informális tanulási eredményeket. Ajánlott a Youthpass beillesztése a tananyag tartalmába a projekt kezdetétől fogva, és a projekt tevékenységei során olyan eszközként, amely segít a résztvevőknek abban, hogy jobban megismerjék, megvitassák és értékeljék tanulási folyamataikat. Támogatásért és a Youthpass-ról szóló további információkért tanulmányozza a Youthpass útmutatót és más releváns anyagokat a www.youthpass.eu honlapon.

Önkéntes tevékenységek az ifjúságügy terén folyó kapacitásépítési projektek során

Akkreditáció

Az akkreditáció minimális követelményt jelent az önkéntes tevékenységekhez való hozzáférést illetően, valamint az alapelvek és a minimális minőségi előírások betartásának biztosítása szempontjából. Ezen előírások megtalálhatók az Erasmus+ önkéntességi kartában és az Akkreditációs útmutatóban.

A programországokban, a nyugat-balkáni országokban, a dél-mediterrán térség országaiban, a keleti partnerség országaiban és Oroszországnak a nemzetközi jog által elismert területén működő szervezeteknek akkreditáltatniuk kell magukat, ha önkénteseket kívánnak küldeni vagy fogadni.

Az akkreditációért felelős szervek rendszeres vagy alkalmi ellenőrzést végezhetnek arra irányulóan, hogy az akkreditált szervezetek továbbra is megfelelnek-e az önkéntes munkára vonatkozó minőségi követelményeknek. Ezen ellenőrzéseket követően, az akkreditáció ideiglenesen felfüggeszthető, vagy vissza is vonható.

2019-től szervezetek nem igényelhetnek akkreditációt az Erasmus+ keretében. Az akkreditációval nem rendelkező és az önkéntes tevékenységekben részt venni kívánó szervezeteknek az Európai Szolidaritási Testület keretei között minőségi címkéért kell folyamodniuk. Az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegye az Erasmus+ szerinti önkéntes  tevékenységek összefüggésében  érvényes.

Kiválasztás

Az önkéntesek kiválasztását a projektben érintett bármelyik szervezet/intézmény elvégezheti (általában a küldő vagy a koordináló szervezet/intézmény végzi el ezt a feladatot).

Az ifjúságügyi kapacitásépítés keretében folytatott önkéntes tevékenységekben minden fiatal részt vehet, így a hátrányos helyzetűek is. Az önkéntesek kiválasztásának tisztességes, átlátható és objektív módon kell történnie, az önkéntesek etnikai és vallási hovatartozásától, szexuális irányultságától, politikai meggyőződésétől stb. függetlenül. Előzetesen megszerzett képesítés, végzettség, külön tapasztalat vagy nyelvtudás nem követelhető meg. Csak akkor lehet az önkéntesek profiljára nézve speciálisabb elvárásokat előírni, ha ezt a tevékenységhez kapcsolódó feladatok jellege vagy a projektkörnyezet indokolja.

Az önkéntessel kötött megállapodás

Kiutazása előtt minden önkéntesnek önkéntes munkára vonatkozó megállapodást kell kötnie a koordináló szervezettel/intézménnyel. Ez a megállapodás meghatározza az önkéntes tevékenység során végrehajtandó feladatokat, a várt tanulási eredményeket stb. Az önkéntes munkára vonatkozó megállapodás a partnerek és az önkéntesek belső dokumentuma marad; azt azonban a  végrehajtó iroda bekérheti.

A résztvevők védelme és biztonsága

Európai egészségbiztosítási kártya

Az önkénteseknek európai egészségbiztosítási kártyával kell rendelkezniük. Ezzel az ingyenes kártyával az Unió 28 tagállamában, Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában ideiglenes ott-tartózkodás esetén - az adott országban biztosított személyekkel azonos feltételek és költségek mellett (egyes országokban térítésmentesen) - férhető hozzá az állami egészségügyi ellátás, amennyiben orvosilag indokolt. Az európai egészségbiztosítási kártyáról és beszerzésének módjáról a http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559 címen olvashatók további információk.

Önkéntes munkára vonatkozó biztosítás

Minden önkéntesnek rendelkeznie kell az Erasmus+ program szerinti önkéntes munkára vonatkozó biztosítással2, amely kiegészíti a kötelező európai egészségbiztosítási kártya és/vagy a nemzeti társadalombiztosítási rendszerek által nyújtott biztosítási fedezetet.

Azok az önkéntesek, akik nem jogosultak az európai egészségbiztosítási kártyára, jogosultak teljes körű fedezetet kapni az Európai Bizottság által biztosított biztosításon keresztül. A koordináló szervezet a küldő és fogadó szervezetekkel együttműködésben felelős az önkéntes(ek) bejelentkeztetéséért. A beléptetést az önkéntes(ek) kiutazása előtt el kell végezni, és annak ki kell terjednie a tevékenység teljes időtartamára.

Az önkénteseknek  szánt biztosítás keretében nyújtott biztosítási fedezetről és támogatásról, valamint a beléptetésre vonatkozó utasításokról a Végrehajtó Ügynökség honlapján találhatók információk.

Résztvevő Vízumkötelezettség

Előfordulhat, hogy az önkénteseknek vízumra van szükségük a programországban vagy partnerországban való külföldi tartózkodáshoz.

A résztvevő szervezetek közös felelőssége, hogy a tervezett tevékenység megkezdése előtt beszerezzék a szükséges engedélyeket (a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokat vagy tartózkodási engedélyeket). Az engedélyeket érdemes időben kérvényezni az illetékes hatóságoktól, mivel ezek kiállítása több hetet is igénybe vehet. Vízummal, tartózkodási engedéllyel, társadalombiztosítással stb. kapcsolatban a Végrehajtó Ügynökség nyújthat további felvilágosítást és segítséget.

Mentorálás

Mentorálás útján személyes támogatást kell biztosítani az önkéntesek számára. A mentorálás fő felelőse a mentor, akit a fogadó vagy a koordináló szervezet nevez ki. A mentorálás rendszeres találkozókból áll, amelyek során a mentor nyomon követi az önkéntes személyes jóllétét mind a fogadó szervezetben, mind pedig azon kívül. A mentorálás célszemélye az önkéntes munkát végző személy, ezért a találkozók gyakorisága és tartalma az egyéni szükségletektől függ. A mentori megbeszélések lehetséges témái: személyes jóllét, jóllét a csapatban, a feladatokkal való elégedettség, a gyakorlati lehetőségek stb. Intenzív mentori eljárás („fokozott mentorálás”) válhat szükségessé a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása érdekében, amennyiben nem képesek önkéntes tevékenységet folytatni önállóan/rendszeres mentori vagy oktatói támogatással. A fokozott mentorálás lehetőséget ad arra, hogy közelebbi kapcsolat alakulhasson ki az önkéntessel, több találkozóra ad alkalmat, és több időt biztosít a rendszeres mentorálásra, miközben lépésről lépésre biztosítja az önkéntesek támogatását a projekttevékenységek során és a munkaidőn kívül. A fokozott mentorálás célja a projekt sikeres megvalósítása és annak lehetővé tétele, hogy az önkéntes a lehető legnagyobb önállóságra tegyen szert.

Kiutazás előtti képzés

A résztvevők felkészítésének minősége a sikeres projektek megvalósításának kulcsfontosságú eleme. Ezzel kapcsolatban kiutazás előtti képzést kell nyújtani az önkénteseknek. A kiutazás előtti képzés megszervezése a résztvevőrésztvevő szervezetek (általában a küldő szervezet vagy a koordináló szervezet) feladata; a kiutazás előtti képzés lehetőséget teremt arra, hogy az önkéntesek beszéljenek a részvétellel kapcsolatos elvárásaikról, fokozzák motivációjukat és kialakítsák tanulási célkitűzéseiket, jobban megértsék a Youthpass folyamatot, és tanulási eredményeik érvényesítésének értékét, továbbá tájékozódjanak a fogadó országról és az Erasmus+ programról.

Érkezéskori képzés és félidős értékelés

Az önkéntesek jogosultak és kötelesek részt venni egy érkezéskor tartott képzésen, valamint egy félidős értékelésben. A képzések szervezésének felelőssége attól függ, hogy az események hol kerülnek megtartásra:

 • a programországokban: a képzést/értékelést a nemzeti iroda szervezi;
 • az Unióval szomszédos partnerországokban (1–4. régió): a képzést/értékelést az érintett országoktól függően a SALTO SEE, a SALTO EECA, illetve a SALTO Euromed Forrásközpontok3 szervezik az általuk lefedett országokban;
 • egyéb partnerországokban: sem a nemzeti irodák, sem a SALTO Forrásközpontok nem szerveznek képzéseket és értékeléseket. A résztvevő szervezetek/intézmények feladata annak biztosítása, hogy az önkéntesek megérkezés utáni bevezető képzésben részesüljenek, és lehetőségük legyen a tapasztalataik félidős értékelésére. Ennek  kapcsán  az  ifjúságügy területén végzett kapacitásépítés keretében szervezett tevékenységek esetében az erre való felkészítéssel kapcsolatos költségek a „tevékenység költségei” tételből fedezhetők.

résztvevő

A kedvezményezetteket minden esetben arra ösztönözzük, hogy teremtsenek az önkéntesek számára kiegészítő képzési és értékelési lehetőségeket még akkor is, ha a projekttámogatásban nincs külön  erre elkülönített forrás. A képzési és értékelési tevékenységeket folytató szolgáltatóknak tájékoztatást kell nyújtania a Youthpass-ról.

résztvevő Ezenfelül indokoltan felmerülő igények esetén a résztvevő szervezetek/intézmények a hátrányos helyzetű fiatalokat érintő rövid távú tevékenységek esetén megérkezés utáni bevezető képzést szervezhetnek. Az ilyen képzésekkel kapcsolatos költségek a hátrányos helyzetű fiatalok mobilitásával  kapcsolatos  „rendkívüli  költségek”  tételből  fedezhetők (lásd a pályázati útmutató B. részének „Finanszírozási szabályok” című szakaszát).

A tanulási eredmények elismerése – Youthpass

Az résztvevőönkéntes tevékenységekben résztvevő minden önkéntes jogosult elvégezni a Youthpass folyamatot, és a végén Youthpass tanúsítványt szerezni. A Youthpass azonosítja és dokumentálja a projekt során szerzett nem formális és informális tanulási eredményeket. Ajánlott a Youthpass beillesztése a tananyag tartalmába a projekt kezdetétől fogva, és a projekt tevékenységei során olyan eszközként, amely segít a résztvevőknek abban, hogy jobban megismerjék, megvitassák és értékeljék tanulási folyamataikat. A Youthpass-ról szóló támogatásért és további információkért tanulmányozza a Youthpass útmutatót és más releváns anyagokat a http://www.youthpass.eu/ honlapon.