Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Projekti mobilnosti za mlade i osobe koje rade s mladima

Aktivnostima koje se podupiru u okviru programa Erasmus+ u području mladih mladima se pruža mnogo prilika da steknu kompetencije i da se razvijaju kao osobe u okviru neformalnog i informalnog učenja.1

Neformalno učenje odnosi se na učenje koje se odvija izvan formalnog obrazovnog kurikuluma. Ono uključuje participativan pristup usmjeren na učenika; dobrovoljno je i stoga usko povezano s potrebama, željama i interesima mladih. Takve aktivnosti koje osiguravaju dodatni izvor i nove oblike učenja važno su sredstvo za poboljšanje postignuća u formalnom obrazovanju i osposobljavanju te za ispunjavanje potreba skupine NEET (tj. mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju) ili mladih s manje mogućnosti te za suzbijanje socijalne isključenosti.

Informalno učenje odnosi se na učenje u sklopu svakodnevnih aktivnosti, tijekom rada, s kolegama itd. To je najvećim dijelom učenje kroz praksu. U sektoru mladih informalno učenje može se odvijati u okviru inicijativa mladih, rasprava s vršnjacima, dobrovoljnih aktivnosti i u raznim drugim situacijama.

Neformalno i informalno učenje mladima omogućava da steknu nužne kompetencije koje pridonose njihovu osobnom, društvenom i obrazovnom razvoju te potiče njihovo aktivno sudjelovanje u društvu, čime im se povećavaju mogućnosti zapošljavanja. Aktivnosti učenja u području mladih trebale bi imati znatan pozitivan učinak na mlade i na uključene organizacije, na zajednice u kojima se odvijaju, na samo područje mladih i na europski gospodarski i društveni sektor u cjelini.

Visokokvalitetna dimenzija neformalnog i informalnog učenja ključni je aspekt svih projekata za mlade koji se podupiru u okviru programa Erasmus+. Projekti za mlade koji se financiraju u okviru programa Erasmus+ moraju biti u skladu sa sljedećim načelima neformalnog i informalnog učenja:

 • neformalno učenje planirano je i dobrovoljno
 • mladi i osobe koje rade s mladima aktivno sudjeluju u planiranju, pripremi, provedbi i vrednovanju projekta
 • aktivnosti učenja odvijaju se u raznim okruženjima i situacijama
 • aktivnosti se održavaju uz potporu stručnih posrednika (kao što su voditelji osposobljavanja, osobe koje rade s mladima, stručnjaci u području mladih) ili volontera (kao što su voditelji mladih, voditelji osposobljavanja za mlade itd.)
 • učenje u okviru aktivnosti obično se odvija u konkretnom, praktičnom obliku.

Aktivnosti se moraju planirati unaprijed i temeljiti na participativnim metodama koje:

 • nude prostor za interakciju sudionika, razmjenu ideja i izbjegavanje pasivnog slušanja
 • sudionicima omogućavaju da pridonesu aktivnostima vlastitim znanjem i vještinama zamjenjujući tradicionalne uloge vanjskih „stručnjaka” (promjena načina učenja, od pukog primanja informacija do osposobljavanja za samostalno učenje)
 • sudionicima omogućavaju provođenje vlastitih analiza, uključujući analizu kompetencija stečenih za vrijeme aktivnosti (tj. vlastitih ishoda učenja)
 • osiguravaju da sudionici mogu utjecati na odluke o projektu, ne da samo u njemu sudjeluju.

I konačno, aktivnosti bi trebale imati međukulturnu/europsku dimenziju i:

 • poticati sudionike na razmatranje europskih tema i na njihovo uključivanje u izgradnju Europe
 • omogućiti sudionicima da pronađu zajedničke vrijednosti s osobama iz različitih zemalja unatoč kulturološkim razlikama
 • boriti se protiv stajališta koja doprinose neravnopravnosti i diskriminaciji
 • promicati poštovanje kulturne raznolikosti i borbu protiv rasizma i ksenofobije.

1. Razmjene mladih i mobilnost osoba koje rade s mladima

Ugovor između partnera u projektu

Preporučuje se svim organizacijama sudionicama uključenima u projekt mobilnosti mladih da međusobno potpišu interni ugovor. Svrha je takvog ugovora jasno definirati odgovornosti, zadaće i financijski doprinos za sve stranke uključene u projekt. Organizacije sudionice moraju zajednički odlučiti o raspodjeli bespovratnih sredstava i o tome koji će troškovi biti pokriveni.

Taj je ugovor ključan instrument za osiguravanje stabilne i nesmetane suradnje među partnerima u projektu mobilnosti mladih te za izbjegavanje ili rješavanje mogućih sukoba. Zbog toga bi trebao sadržavati barem sljedeće informacije:

 • ime projekta i uputu na ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između organizacije sudionice koja je podnijela zahtjev i agencije koja dodjeljuje sredstva
 • imena i podatke za kontakt svih organizacija sudionica uključenih u projekt
 • ulogu i odgovornosti svake organizacije sudionice podjelu bespovratnih sredstava EU-a (u skladu s navedenim odgovornostima)
 • načine plaćanja i prijenosa proračunskih sredstava među organizacijama sudionicama.

Sigurnost i zaštita sudionika

Europska kartica zdravstvenog osiguranja

Ako je primjenjivo, svakako se preporučuje da mladi i osobe koje rade s mladima koji sudjeluju u projektima mobilnosti mladih imaju Europsku karticu zdravstvenog osiguranja. To je besplatna kartica koja omogućuje pristup nužnoj, javnoj zdravstvenoj zaštiti za vrijeme privremenog boravka u bilo kojoj od 28 zemalja EU-a, Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj uz uvjete i troškove (u nekim zemljama besplatno) jednake onima koje imaju osobe osigurane u toj zemlji. Više informacija o kartici i o tome kako je možete dobiti dostupno je na http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=hr.

Razmjene mladih

Svi sudionici razmjene mladih moraju biti osigurani od rizika povezanih sa sudjelovanjem u tim aktivnostima. U programu Erasmus+ nije određen jedinstven format osiguranja niti se preporučuju određena osiguravajuća društva. Program prepušta organizacijama sudionicama da pronađu najprikladniju policu osiguranja u skladu s vrstom aktivnosti koja se provodi i vrstama osiguranja koje su dostupne na nacionalnoj razini.

Nadalje, nije nužno predvidjeti osiguranje koje je specifično za projekt ako su sudionici već pokriveni policama osiguranja koje su prethodno sklopili sami ili u dogovoru s organizacijama sudionicama. U svakom slučaju moraju biti obuhvaćena sljedeća područja:

 • odgovornost treće strane za voditelje skupina mladih (uključujući, ako je primjereno, osiguranje od profesionalne odgovornosti ili osiguranje od odgovornosti)
 • nesreća i teška bolest (uključujući stalnu ili privremenu nesposobnost)
 • smrt (uključujući repatrijaciju u slučaju aktivnosti koje se provode u inozemstvu)
 • kada je primjenjivo, liječnička pomoć, uključujući bolničku rehabilitaciju i osiguranje za posebne okolnosti, kao što su aktivnosti na otvorenom.

Upis se mora obaviti prije odlaska volontera i mora obuhvaćati cijelo trajanje aktivnosti.

Informacije o pokrivenosti i potpori koje su dostupne u okviru osiguranja za volontere te upute o upisu dostupne su na stranicama Izvršne agencije.

Zahtjevi u vezi s vizama

Mladi i osobe koje rade s mladima koji sudjeluju u projektima mobilnosti mladih možda će trebati vizu za boravak u inozemstvu u zemlji sudionici programa ili partnerskoj zemlji koja je domaćin aktivnosti.

Zajednička je odgovornost svih organizacija sudionica da prije planirane aktivnosti osiguraju potrebne dozvole (vize za kratki/dugi boravak ili dozvole boravka). Budući da postupak može potrajati tjednima, svakako se preporučuje da se odobrenja od nadležnih tijela zatraže dovoljno rano. Nacionalne agencije i Izvršna agencija mogu dati dodatne savjete i pomoć u vezi s vizama, dozvolama boravka, socijalnom sigurnosti itd.

Priznavanje ishoda učenja – Youthpass

Svaka mlada osoba, volonter ili osoba koja radi s mladima i koja sudjeluje u projektu mobilnosti mladih može proći kroz postupak Youthpass i po završetku dobiti potvrdu programa Youthpass. Program Youthpass utvrđuje i evidentira neformalne i informalne ishode učenja koji su stečeni tijekom projekta. Preporuča se ugrađivanje programa Youthpass u obrazovni sadržaj od početka projekta i njegova uporaba tijekom projektnih aktivnosti kao alata koji pomaže sudionicima da postanu svjesniji, promišljaju i vrednuju svoj proces učenja. Podršku i više informacija o programu Youthpass potražite u vodiču programa Youthpass i ostalim relevantnim materijalima na www.youthpass.eu.

2. Volonterske aktivnosti u sklopu projekata izgradnje kapaciteta u području mladih

Akreditacija

Akreditacija je minimalni uvjet za pristup volonterskim aktivnostima i kako bi se osiguralo ispunjavanje načela i minimalnih standarda kvalitete. Ti su standardi određeni u Povelji o volontiranju programa Erasmus+ i u smjernicama za akreditaciju.

Svaka organizacija iz država sudionica programa, iz država zapadnog Balkana, južnog Mediterana, Istočnog partnerstva ili s državnog područja Rusije priznatog međunarodnim pravom koja želi poslati ili primiti volontere mora biti akreditirana.

Tijela zadužena za akreditaciju mogu provoditi redovite ili povremene kontrole kako bi provjerila ispunjavaju li akreditirane organizacije standarde kvalitete za volontiranje. Nakon tih kontrola akreditacija se može privremeno obustaviti ili povući.

Od 2019. godine, organizacije se neće moći prijaviti za akreditaciju u sklopu programa Erasmus+. Organizacije koje nisu nositeljice akreditacije i žele sudjelovati u volonterskim aktivnostima trebaju se prijaviti za oznaku kvalitete unutar konteksta Europskih snaga solidarnosti. Oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti valjana je i u kontekstu volonterskih aktivnosti programa Erasmus+.

Odabir

Odabir volontera može izvršiti bilo koja od organizacija uključenih u projekt (obično tu zadaću obavlja organizacija pošiljateljica ili koordinatorica).

U volonterskim aktivnostima programa unutar izgradnje kapaciteta u području mladih mogu sudjelovati svi mladi, uključujući one s manje mogućnosti. Volonteri se biraju pravedno, transparentno i objektivno, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, vjeru, seksualnu orijentaciju, političku opredijeljenost itd. Ne bi se trebale zahtijevati prethodne kvalifikacije, razina obrazovanja, posebno iskustvo ili znanje jezika. Može se izraditi specifičniji profil volontera ako je to opravdano zbog prirode zadaća u okviru aktivnosti ili konteksta u kojem se provodi projekt.

Ugovor s volonterom

Prije odlaska svaki volonter mora potpisati ugovor o volontiranju s organizacijom koordinatoricom. U tom se ugovoru određuju zadaće koje će volonter izvršavati tijekom volonterske aktivnosti, očekivani ishodi učenja itd.

Ugovor o volontiranju interni je dokument između partnera i volontera, no izvršna agencija koja je dodijelila bespovratna sredstva može ga zatražiti.

Sigurnost i zaštita sudionika

Europska kartica zdravstvenog osiguranja

Volonteri trebaju posjedovati Europsku karticu zdravstvenog osiguranja. To je besplatna kartica koja omogućuje pristup nužnoj, javnoj zdravstvenoj zaštiti za vrijeme privremenog boravka u bilo kojoj od 28 zemalja EU-a, Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj uz uvjete i troškove (u nekim državama besplatno) jednake onima koje imaju osobe osigurane u toj državi. Više informacija o kartici i o tome kako je možete dobiti dostupno je na http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559.

Osiguranje za volontere

Svaki volonter mora biti upisan u osiguranje za volontere2 koje predviđa program Erasmus+, koje nadopunjuje pokrivenost obveznom Europskom karticom zdravstvenog osiguranja i/ili nacionalnim sustavima socijalnog osiguranja.

Volonteri koji ne ispunjavaju uvjete za Europsku karticu zdravstvenog osiguranja imaju pravo na potpuno pokriće putem osiguranja koje omogućava Europska komisija. Koordinacijska organizacija, u suradnji s organizacijama pošiljateljicama i primateljicama, odgovorna je za upis volontera. Upis se mora obaviti prije odlaska volontera i mora obuhvaćati cijelo trajanje aktivnosti.

Informacije o pokrivenosti i potpori koje su dostupne u okviru osiguranja za volontere te upute o upisu dostupne su na stranicama Izvršne agencije.

Zahtjevi u vezi s vizama

Volonteri moraju dobiti vizu za boravak u inozemstvu u državi sudionici programa ili partnerskoj državi koja je domaćin aktivnosti.

Zajednička je odgovornost svih organizacija sudionica da prije planirane aktivnosti osiguraju potrebne dozvole (vize za dugi boravak ili dozvole boravka). Izričito se preporučuje tražiti odobrenja od nadležnih tijela dosta vremena unaprijed jer taj postupak može trajati nekoliko tjedana. Izvršna agencija može pružiti dodatne savjete i podršku u pogledu viza, dozvola boravka, socijalnog osiguranja itd.

Mentorstvo

Volonterima bi se trebala pružiti osobna potpora putem mentorstva. Glavna odgovorna osoba za mentorstvo je mentor, kojeg imenuje organizacija primateljica ili koordinatorica. Mentorstvo se sastoji od održavanja redovitih sastanaka na kojima se prati osobna dobrobit volontera u okviru i izvan organizacije primateljice. Mentorstvo je usmjereno prema volonteru kao pojedincu te se stoga sadržaj i učestalost sastanaka razlikuju ovisno o osobnim potrebama. Moguće teme sastanaka s mentorima: osobna dobrobit, dobrobit unutar tima, zadovoljstvo zadaćama, praktičnosti itd. Moguća je potreba intenzivnog procesa mentorstva pod nazivom „Pojačano mentorstvo” za pružanje podrške mladima sa slabijim mogućnostima, ako oni nisu u prilici da provedu volontersku aktivnost neovisno/uz redovito mentorstvo ili podršku tutora. Pojačano mentorstvo podrazumijeva bliži doticaj i više sastanaka s volonterom te više vremena za provedbu zadaća redovnog mentorstva, čime se jamči postupna potpora volonterima tijekom projektnih aktivnosti, uključujući izvan radnog vremena. Cilj je pojačanog mentorstva uspješna provedba projekta i omogućavanje volonteru da u okviru te provedbe ostvari što veću samostalnost.

Priprema prije odlaska

Kvaliteta pripreme sudionika ključan je element za provedbu uspješnog projekta. Stoga je volonterima potrebno pružiti pripremu prije odlaska. Za pripremu prije odlaska odgovorne su organizacije sudionice (obično organizacija pošiljateljica ili koordinatorica), a time se volonterima omogućava da razgovaraju o svojim očekivanjima, da razviju motivaciju i ciljeve učenja te da bolje razumiju proces programa Youthpass i važnost vrednovanja njihovih ishoda učenja, i dobiju informacije o državi domaćinu i o programu Erasmus+.

Osposobljavanje pri dolasku i vrednovanje na sredini provedbenog razdoblja

Volonteri imaju pravo i obvezu sudjelovati u osposobljavanju pri dolasku i vrednovanju na sredini provedbenog razdoblja. Odgovornost za organizaciju osposobljavanja ovisi o tome gdje će se održavati događanja:

Tko organizira ciklus osposobljavanja i evaluacije?

Odgovornost za organizaciju ciklusa osposobljavanja i evaluacije ovisi o tome gdje će se održavati događanja:

 • u zemljama sudionicama programa: osposobljavanje/evaluaciju organiziraju nacionalne agencije
 • u partnerskim zemljama u susjedstvu EU-a (regije 1. – 4.): osposobljavanje/evaluaciju organiziraju resursni centri SALTO SEE, SALTO EECA i SALTO Euromed3, ovisno o tome koji je centar nadležan za koju zemlju
 • u drugim partnerskim zemljama: sesije osposobljavanja i evaluacije ne organiziraju ni nacionalne agencije ni centri SALTO. Odgovornost je organizacija sudionica da volonterima osiguraju osposobljavanje po dolasku i mjesto za srednjoročnu evaluaciju njihova iskustva. U tom smislu troškovi povezani s pripremom aktivnosti organiziranih u okviru jačanja kapaciteta u području mladih mogu biti obuhvaćeni stavkom „troškovi aktivnosti”.

U svakom slučaju korisnike se uvijek potiče da volonterima ponude dodatne mogućnosti osposobljavanja i evaluacije, čak i ako u tu svrhu u okviru bespovratnih sredstava za projekt nisu osigurana posebna sredstva. Svi relevantni organizatori aktivnosti osposobljavanja i evaluacije trebali bi davati informacije o Youthpassu.

U slučaju opravdane potrebe organizacije sudionice mogu organizirati osposobljavanje po dolasku za kratkoročne aktivnosti u kojima sudjeluju mladi s manje mogućnosti. U okviru projekata mobilnosti troškovi povezani s takvim sastancima mogu biti obuhvaćeni stavkom „izvanredni troškovi” za aktivnosti u kojima sudjeluju mladi s manje mogućnosti (vidjeti odjeljak „pravila financiranja” u dijelu B ovog Vodiča).

Priznavanje ishoda učenja –Youthpass

Svaki volonter koji sudjeluje u projektu volonterskih aktivnosti može proći kroz postupak Youthpass i po završetku dobiti potvrdu programa Youthpass. Program Youthpass utvrđuje i evidentira neformalne i informalne ishode učenja koji su stečeni tijekom projekta. Preporuča se ugrađivanje programa Youthpass u obrazovni sadržaj od početka projekta i njegova uporaba tijekom projektnih aktivnosti kao alata koji pomaže sudionicima da postanu svjesniji, promišljaju i vrednuju svoj proces učenja. Podršku i više informacija o Youthpassu potražite u vodiču za Youthpass i ostalim relevantnim materijalima na: www.youthpass.eu.