Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Σχέδια κινητικότητας για νέους και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας

Οι δράσεις που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα της νεολαίας παρέχουν πολλές ευκαιρίες στους νέους να αποκτήσουν δεξιότητες και να εξελιχθούν ως άτομα μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.1

Η μη τυπική μάθηση αφορά τη μάθηση που πραγματοποιείται εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών. Ακολουθεί μια συμμετοχική και επικεντρωμένη στον εκπαιδευόμενο προσέγγιση. Πραγματοποιείται από τους εκπαιδευόμενους σε προαιρετική βάση και, συνεπώς, συνδέεται στενά με τις ανάγκες, τις φιλοδοξίες και τα ενδιαφέροντα των νέων. Παρέχοντας μια πρόσθετη πηγή και νέες μορφές μάθησης, οι εν λόγω δραστηριότητες αποτελούν επίσης σημαντικό μέσο για τη βελτίωση των επιδόσεων στην τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση, για την κάλυψη των αναγκών των νέων ΕΕΑΚ (δηλ. των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης) ή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η άτυπη μάθηση αφορά τη μάθηση στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων, της εργασίας, της επαφής με ομοτίμους κ.λπ. Πρόκειται κυρίως για μάθηση στην πράξη. Στον τομέα της νεολαίας, η άτυπη μάθηση μπορεί να πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της νεολαίας, συζητήσεων σε ομάδες ομοτίμων και εθελοντικών δραστηριοτήτων.

Η μη τυπική μάθηση και η άτυπη μάθηση παρέχουν στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες οι οποίες συμβάλλουν στην προσωπική και κοινωνικοεκπαιδευτική εξέλιξή τους και ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις προοπτικές απασχόλησής τους. Οι δραστηριότητες μάθησης στον τομέα της νεολαίας θεωρείται ότι έχουν ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στους νέους και στους συμμετέχοντες φορείς, στις κοινότητες στις οποίες πραγματοποιοούνται, στον ίδιο τον τομέα της νεολαίας και στον ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό τομέα γενικότερα.

Η ενσωμάτωση υψηλής ποιότητας δράσεων μη τυπικής και άτυπης μάθησης αποτελεί καθοριστική πτυχή όλων των σχεδίων για τη νεολαία που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Erasmus+. Τα σχέδια για τη νεολαία που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+ πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες αρχές της μη τυπικής και άτυπης μάθησης:

 • η μάθηση σε μη τυπικά πλαίσια είναι αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης και έχει προαιρετικό χαρακτήρα·
 • οι νέοι και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό, στην εκπόνηση, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση του σχεδίου·
 • οι δραστηριότητες μάθησης πραγματοποιούνται σε ευρύ φάσμα συνθηκών και καταστάσεων·
 • οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη επαγγελματιών (όπως εκπαιδευτές, εργαζόμενοι και ειδικοί στον τομέα της νεολαίας) ή εθελοντών (όπως επικεφαλής ομάδων νεολαίας, εκπαιδευτές νέων κ.λπ.)·
 • οι δραστηριότητες συνήθως τεκμηριώνουν τη μάθηση με ιδιαίτερο και εστιασμένο σε συγκεκριμένους τομείς τρόπο.

Οι δραστηριότητες πρέπει επίσης να σχεδιάζονται εκ των προτέρων και να βασίζονται σε συμμετοχικές μεθόδους, οι οποίες:

 • προσφέρουν δυνατότητες για ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των συμμετεχόντων και ανταλλαγή ιδεών, ώστε να αποφεύγεται η παθητική συμμετοχή·
 • παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να συμβάλλουν στις δραστηριότητες προσφέροντας τις δικές τους γνώσεις και δεξιότητες, αντιστρέφοντας τους παραδοσιακούς ρόλους των εξωτερικών «εμπειρογνωμόνων» (αντιστροφή της μάθησης, για τη μετάβαση από την εξαγωγή πληροφοριών στην απόκτηση ικανοτήτων αυτόνομης σκέψης)·
 • παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις δικές τους αναλύσεις, καθώς και να αξιολογούν τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας (δηλ. τα δικά τους μαθησιακά αποτελέσματα)·
 • εξασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες δεν είναι απλώς παρόντες, αλλά συμβάλλουν ενεργά στις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο του σχεδίου.

Τέλος, οι δραστηριότητες πρέπει να ενέχουν μια διαπολιτισμική/ευρωπαϊκή διάσταση και:

 • να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να προβληματίζονται για ευρωπαϊκά ζητήματα και να συμμετέχουν στην οικοδόμηση της Ευρώπης·
 • να παρέχουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εντοπίζουν κοινές αξίες με νέους από άλλες χώρες παρά τις πολιτιστικές τους διαφορές·
 • να αμφισβητούν απόψεις που διαιωνίζουν την ανισότητα και τις διακρίσεις·
 • να προάγουν τον σεβασμό της πολιτισμικής πολυμορφίας και να επιδιώκουν την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Κινητικότητα μεταξύ νέων και εργαζόμενων στον τομέα της νεολαίας

Συμφωνία μεταξύ των εταίρων του σχεδίου

Συνιστάται ιδιαίτερα σε όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν σε ένα σχέδιο κινητικότητας νέων να συνάπτουν μια εσωτερική συμφωνία μεταξύ τους. Στόχος της εν λόγω συμφωνίας είναι να καθορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και η χρηματοδοτική συνεισφορά όλων των μερών που συμμετέχουν στο σχέδιο. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν από κοινού για το πώς θα κατανέμεται η επιχορήγηση της ΕΕ και ποιες δαπάνες θα καλύπτει.

Η εσωτερική συμφωνία αποτελεί βασικό μέσο για την εξασφάλιση της ισχυρής και ομαλής συνεργασίας των εταίρων στο πλαίσιο ενός σχεδίου κινητικότητας νέων, καθώς και για την αποτροπή ή τη διαχείριση πιθανών συγκρούσεων. Η συμφωνία πρέπει ενδεικτικά να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • τον τίτλο του σχεδίου και αναφορά στη συμφωνία επιχορήγησης μεταξύ του αιτούντος συμμετέχοντος οργανισμού και του οργανισμού που παρέχει την επιχορήγηση·
 • τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο·
 • τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του κάθε συμμετέχοντα οργανισμού· την κατανομή της επιχορήγησης της ΕΕ (σύμφωνα με τις ανωτέρω αρμοδιότητες)·
 • τις λεπτομέρειες για τις πληρωμές και τις μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών.

Παρότι η εν λόγω πρακτική συνιστάται ιδιαιτέρως για τη διαφύλαξη των συμφερόντων κάθε εταίρου που συμμετέχει σε ένα σχέδιο, η εν λόγω συμφωνία δεν παύει να αποτελεί ένα εσωτερικό έγγραφο μεταξύ των εταίρων, και ως εκ τούτου δεν ζητείται από τον Εθνικό Οργανισμό που παρέχει την επιχορήγηση.

Ασφάλεια και προστασία των συμμετεχόντων

Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας

Κατά περίπτωση, συνιστάται ιδιαιτέρως οι νέοι και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας που συμμετέχουν σε σχέδια κινητικότητας νέων να διαθέτουν ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας. Πρόκειται για δωρεάν κάρτα που παρέχει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε οποιαδήποτε από τις 28 χώρες της ΕΕ, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν και στη Νορβηγία, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και με το ίδιο κόστος που ισχύουν για τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας (σε ορισμένες χώρες παρέχεται δωρεάν) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάρτα και το πώς να την αποκτήσετε: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el.

Ανταλλαγές νέων

Όλοι οι συμμετέχοντες σε ανταλλαγές νέων πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά τη συμμετοχή τους στις εν λόγω δραστηριότητες. Το πρόγραμμα Erasmus+ δεν ορίζει κάποια αποκλειστική μορφή ασφάλισης ούτε προτείνει συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι οργανισμοί είναι αρμόδιοι να αναζητούν το καταλληλότερο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας που ασκείται και τα ασφαλιστικά προγράμματα που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητη η σύναψη ασφάλισης για συγκεκριμένο σχέδιο εάν οι συμμετέχοντες καλύπτονται ήδη από ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συνάψει οι ίδιοι ή οι συμμετέχοντες οργανισμοί. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθοι τομείς:

 • αστική ευθύνη για τους επικεφαλής των ομάδων (συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, επαγγελματικής αποζημίωσης ή ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης)·
 • ατυχήματα και σοβαρές ασθένειες (συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης ή προσωρινής αναπηρίας)·
 • θάνατος (συμπεριλαμβανομένου του επαναπατρισμού σε περίπτωση άσκησης δραστηριοτήτων στο εξωτερικό)·
 • κατά περίπτωση, ιατρική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών μετά την περίθαλψη, και ειδική ασφάλιση για συγκεκριμένες περιστάσεις όπως οι υπαίθριες δραστηριότητες.

Απαιτήσεις θεώρησης

Οι νέοι και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας που συμμετέχουν σε σχέδια κινητικότητας νέων μπορεί να χρειάζεται να αποκτήσουν θεώρηση για τη διαμονή τους στο εξωτερικό στη Χώρα του Προγράμματος ή στη Χώρα Εταίρο που φιλοξενεί τη δραστηριότητα.

Αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων των συμμετεχόντων οργανισμών να βεβαιώνονται ότι έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες (θεωρήσεις βραχείας/μακράς διαμονής ή άδειες διαμονής) πριν από την άσκηση της προγραμματισμένης δραστηριότητας. Συνιστάται θερμά η έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων για χορήγηση άδειας από τις αρμόδιες αρχές, δεδομένου ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Οι Εθνικοί Οργανισμοί και ο Εκτελεστικός Οργανισμός μπορούν να παρέχουν περαιτέρω συμβουλές και υποστήριξη όσον αφορά τις θεωρήσεις, τις άδειες διαμονής, την κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.

Αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων – Youthpass

Κάθε νέος ή εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας που συμμετέχει σε σχέδιο κινητικότητας νέων δικαιούται να συμμετέχει στη διαδικασία Youthpass και να αποκτά εν τέλει το πιστοποιητικό Youthpass. Το Youthpass αναγνωρίζει και τεκμηριώνει τα μη τυπικά και άτυπα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτώνται κατά τη διάρκεια του σχεδίου. Συνιστάται η ενσωμάτωση του Youthpass στο μαθησιακό περιεχόμενο από την αρχή του σχεδίου και η χρήση του κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του σχεδίου ως εργαλείο που παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ενημερώνονται περαιτέρω για τη διαδικασία μάθησης, να προβληματίζονται σχετικά με αυτήν και να την αξιολογούν. Για υποστήριξη και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Youthpass, συμβουλευθείτε τον οδηγό Youthpass και το σχετικό υλικό που διατίθενται στον ιστότοπο www.youthpass.eu.

Δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την πρόσβαση στις δραστηριότητες εθελοντισμού και τη διασφάλιση της τήρησης των αρχών και των ελάχιστων προτύπων ποιότητας. Αυτά τα πρότυπα καθορίζονται στο Χάρτη για τον Εθελοντισμό του Erasmus+ και στις κατευθυντήριες γραμμές για την πιστοποίηση.

Κάθε οργανισμός από Χώρα του Προγράμματος, χώρα των Δυτικών Βαλκανίων, της Νότιας Μεσογείου, της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ή το έδαφος της Ρωσίας που αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο και επιθυμεί να αποστείλει ή να λάβει εθελοντές πρέπει να είναι πιστοποιημένος.

Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την πιστοποίηση μπορούν να διενεργούν τακτικούς ή προγραμματισμένους ελέγχους ώστε να διασφαλίζουν ότι οι πιστοποιημένοι οργανισμοί συνεχίζουν να πληρούν τα πρότυπα ποιότητας εθελοντισμού. Οι εν λόγω έλεγχοι μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή ή την ανάκληση της πιστοποίησης.

Αρχής γενομένης από το 2019, οι οργανισμοί δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για πιστοποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Οι οργανισμοί που δεν διαθέτουν πιστοποίηση και επιθυμούν να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες εθελοντισμού πρέπει να υποβάλουν αίτηση για σήμα ποιότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ισχύει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εθελοντισμού του Erasmus +.

Προϋποθέσεις συμμετοχής εθελοντών

Επιλογή

Η επιλογή των εθελοντών πραγματοποιείται από οποιονδήποτε από τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σχέδιο (συνήθως πραγματοποιείται από τον οργανισμό αποστολής ή τον συντονιστικό οργανισμό).

Οι δραστηριότητες εθελοντισμού για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας είναι ανοικτές σε όλους τους νέους, συμπεριλαμβανομένων των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Οι εθελοντές πρέπει να επιλέγονται με δίκαιο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο, ανεξαρτήτως εθνοτικής ομάδας, θρησκείας, γενετήσιου προσανατολισμού, πολιτικών πεποιθήσεων κ.λπ. Δεν πρέπει να απαιτούνται προηγούμενα προσόντα, επίπεδο εκπαίδευσης, ειδική πείρα ή γλωσσικές γνώσεις. Μπορεί να καταρτίζεται ένα πιο συγκεκριμένο προφίλ του εθελοντή, εάν αυτό δικαιολογείται από τη φύση των καθηκόντων στο πλαίσιο της δραστηριότητας ή από το αντικείμενο του σχεδίου.

Συμφωνία με τον εθελοντή

Πριν από την αναχώρησή του, κάθε εθελοντής πρέπει να υπογράφει μια Συμφωνία Εθελοντισμού με τον συντονιστικό οργανισμό. Η εν λόγω συμφωνία καθορίζει τα καθήκοντα του εθελοντή στο πλαίσιο της δραστηριότητας εθελοντισμού, τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα κ.ά. Η εν λόγω συμφωνία δεν παύει να είναι ένα εσωτερικό έγγραφο μεταξύ των εταίρων και των εθελοντών. Ωστόσο, δύναται να ζητηθεί από τον Εκτελεστικό οργανισμό.

Ασφάλεια και προστασία των συμμετεχόντων

Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας

Οι εθελοντές πρέπει να διαθέτουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΚΑ). Πρόκειται για μια δωρεάν κάρτα που παρέχει πρόσβαση σε ιατρικώς αναγκαία δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε οποιαδήποτε από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και με το ίδιο κόστος (δωρεάν σε ορισμένες χώρες) με τους ασφαλισμένους στη συγκεκριμένη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάρτα και το πώς να την αποκτήσετε ανατρέξτε στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559.

Πρόγραμμα ασφάλισης για δραστηριότητες εθελοντισμού

Κάθε εθελοντής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα ασφάλισης για δραστηριότητες εθελοντισμού2 που προβλέπεται στο πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υποχρεωτική ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας και/ή τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Οι εθελοντές που δεν είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας δικαιούνται πλήρη κάλυψη μέσω της ασφάλισης που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συντονιστικός οργανισμός, σε συνεργασία με τους οργανισμούς αποστολής και τους οργανισμούς υποδοχής, είναι αρμόδιος για την εγγραφή των εθελοντών. Η εν λόγω εγγραφή πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την αναχώρηση των εθελοντών και να καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και την υποστήριξη που παρέχεται μέσω της ασφάλισης των εθελοντών, καθώς και οδηγίες για την εγγραφή, διατίθενται στον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού.

Απαιτήσεις θεώρησης

Οι εθελοντές μπορεί να χρειαστεί να λάβουν θεώρηση για να έχουν τη δυνατότητα παραμονής στη χώρα του προγράμματος ή τη χώρα εταίρο όπου εκτελείται η δραστηριότητα.

Αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων των συμμετεχόντων οργανισμών να βεβαιώνονται ότι έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες (θεωρήσεις μακράς διαμονής ή άδειες διαμονής) πριν από την άσκηση της προγραμματισμένης δραστηριότητας. Συνιστάται ιδιαίτερα να ζητούνται εγκαίρως οι άδειες από τις αρμόδιες αρχές, δεδομένου ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός μπορεί να παρέχει περαιτέρω συμβουλές και υποστήριξη όσον αφορά τις θεωρήσεις, τις άδειες διαμονής, την κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.

Καθοδήγηση

Προσωπική υποστήριξη μέσω καθοδήγησης πρέπει να παρέχεται στους εθελοντές. Κύριος υπεύθυνος για την καθοδήγηση είναι ένας μέντορας, που διορίζεται από τον οργανισμό υποδοχής ή από τον συντονιστικό οργανισμό. Η καθοδήγηση περιλαμβάνει τακτικές συναντήσεις ώστε να παρακολουθείται η προσωπική κατάσταση του εθελοντή τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού υποδοχής. Η καθοδήγηση απευθύνεται προς τον ίδιο τον εθελοντή και, επομένως, το περιεχόμενο και η συχνότητα των συναντήσεων ποικίλλει ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες. Πιθανά θέματα των συναντήσεων καθοδήγησης: ικανοποίηση προσωπικών αναγκών, ικανοποιητικές συνθήκες στο πλαίσιο της ομάδας, ικανοποίηση σχετικά με τα καθήκοντα, πρακτικά θέματα κ.λπ. Ενδέχεται να απαιτηθεί η εντατική διαδικασία καθοδήγησης «ενισχυμένη καθοδήγηση» για την υποστήριξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, αν αυτοί δεν είναι σε θέση να ασκήσουν μια δραστηριότητα εθελοντισμού ανεξάρτητα/με τακτική καθοδήγηση ή με υποστηρικτική διδασκαλία. Η ενισχυμένη καθοδήγηση περιλαμβάνει στενότερη επαφή και περισσότερες συναντήσεις με τον εθελοντή, καθώς και περισσότερο χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της τακτικής καθοδήγησης, εξασφαλίζοντας μια βήμα προς βήμα υποστήριξη των εθελοντών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του σχεδίου, καθώς και εκτός των ωρών εργασίας. Στόχος της ενισχυμένης καθοδήγησης είναι η επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου και η χορήγηση της δυνατότητας στον εθελοντή να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερη αυτονομία σε αυτό.

Κατάρτιση πριν από την αναχώρηση

Η ποιότητα της προετοιμασίας των συμμετεχόντων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση ενός επιτυχημένου σχεδίου. Για τον λόγο αυτό, στους εθελοντές παρέχεται κατάρτιση πριν από την αναχώρηση. Η κατάρτιση πριν από την αναχώρηση αποτελεί ευθύνη των συμμετεχόντων οργανισμών (συνήθως του οργανισμού αποστολής ή του συντονιστικού οργανισμού) και παρέχει στους εθελοντές την ευκαιρία να εκφράσουν τις προσδοκίες τους, να αναπτύξουν τα κίνητρα και τους μαθησιακούς στόχους τους, να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία Youthpass και την αξία της επικύρωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων και να ενημερωθούν σχετικά με τη χώρα υποδοχής και το πρόγραμμα Erasmus+.

Κατάρτιση κατά την άφιξη και ενδιάμεση αξιολόγηση

Οι εθελοντές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να συμμετέχουν σε κατάρτιση κατά την άφιξη και σε ενδιάμεση αξιολόγηση. Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση της κατάρτισης καθορίζεται ανάλογα με τον τόπο στον οποίο πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις:

 • στις Χώρες του Προγράμματος: η κατάρτιση/αξιολόγηση διοργανώνεται από τους Εθνικούς Οργανισμούς·
 • στις Χώρες εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ (περιφέρειες 1-4): η κατάρτιση/αξιολόγηση διοργανώνεται αντίστοιχα από το κέντρο πόρων SALTO για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το κέντρο πόρων SALTO για την Ανατολική Ευρώπη και τον Καύκασο και το ευρωμεσογειακό κέντρο πόρων SALTO3, στις χώρες που καλύπτονται αντίστοιχα από τα κέντρα αυτά·
 • σε άλλες Χώρες Εταίρους: οι κύκλοι κατάρτισης και αξιολόγησης δεν διοργανώνονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς ή τα κέντρα πόρων SALTO. Εναπόκειται στους συμμετέχοντες οργανισμούς να εξασφαλίζουν κατάρτιση για τους εθελοντές κατά την άφιξή τους, καθώς και την παροχή των κατάλληλων μέσων για την ενδιάμεση αξιολόγηση της εμπειρίας τους. Ειδικότερα, για τις δραστηριότητες που διοργανώνονται στο πλαίσιο σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας, το κόστος που συνδέεται με την εν λόγω προετοιμασία μπορεί να καλύπτεται από την κατηγορία «Δαπάνες δραστηριοτήτων».

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι ενθαρρύνονται πάντοτε να παρέχουν πρόσθετες ευκαιρίες κατάρτισης και αξιολόγησης στους εθελοντές, ακόμη και αν δεν διατίθενται ειδικά κονδύλια για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο της επιχορήγησης του σχεδίου. Όλοι οι σχετικοί πάροχοι υπηρεσιών κατάρτισης και αξιολόγησης πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το Youthpass.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις αιτιολογημένων αναγκών, οι συμμετέχοντες οργανισμοί μπορούν να διοργανώνουν κατάρτιση κατά την άφιξη για βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν νέοι με λιγότερες ευκαιρίες. Το κόστος που συνεπάγονται οι εν λόγω υπηρεσίες μπορεί να καλύπτεται από την κατηγορία «Έκτακτες δαπάνες» για δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν νέοι με λιγότερες ευκαιρίες (βλέπε ενότητα «Κανόνες χρηματοδότησης» στο Μέρος Β του παρόντος οδηγού).

Αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων - Youthpass

Κάθε εθελοντής που συμμετέχει σε σχέδιο εθελοντισμού δικαιούται να συμμετέχει στη διαδικασία Youthpass και να αποκτά εν τέλει το πιστοποιητικό Youthpass. Το Youthpass αναγνωρίζει και τεκμηριώνει τα μη τυπικά και άτυπα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτώνται κατά τη διάρκεια του σχεδίου. Συνιστάται η ενσωμάτωση του Youthpass στο μαθησιακό περιεχόμενο από την αρχή του σχεδίου και η χρήση του κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του σχεδίου ως εργαλείο που παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ενημερώνονται περαιτέρω για τη διαδικασία μάθησης, να προβληματίζονται σχετικά με αυτήν και να την αξιολογούν. Για υποστήριξη και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Youthpass, συμβουλευθείτε τον οδηγό Youthpass και το σχετικό υλικό που διατίθενται στον ιστότοπο https://www.youthpass.eu.

 • 1. Οι πληροφορίες σε αυτό το παράρτημα αφορούν επίσης τις δραστηριότητες κινητικότητας που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 - Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων και στρατηγικών συμπράξεων στον τομέα της νεολαίας.
 • 2. https://www.cignahealthbenefits.com/en/plan-members
 • 3. https://www.salto-youth.net/