Cuprins
Căutați în ghid

Proiect De Mobilitate Pentru Cursanții Și Personalul Din Domeniul Educației Și Formării Profesionale

1. Sprijin Organizatoric

Grantul pentru sprijin organizatoric este o contribuție la costurile suportate de către organizații în legătură cu activitățile de sprijinire a unei mobilități de înaltă calitate a studenților și a personalului. De exemplu:

 • furnizarea de informații și de asistență pentru studenți și personal;
 • selectarea studenților și a personalului;
 • pregătirea contractelor de studii pentru a asigura recunoașterea deplină a componentelor educaționale ale studenților; pregătirea și recunoașterea contractelor de mobilitate pentru personal;
 • asigurarea pregătirii lingvistice și interculturale a studenților și a personalului – în special, cursuri de limbi străine specifice sectorului în domeniul educației și formării profesionale;
 • administrarea generală pentru stabilirea și gestionarea proiectului de mobilitate;
 • asigurarea unor măsuri eficiente de îndrumare și supraveghere a participanților la acțiunea de mobilitate;
 • măsuri specifice pentru a asigura calitatea stagiilor în întreprinderi.

Calitatea punerii în aplicare și a monitorizării proiectului de către instituție vor fi luate în considerare atunci când se decide grantul final. O punere în aplicare de calitate a proiectului de mobilitate ar trebui să urmeze orientările stabilite în prezenta anexă cu privire la mobilitatea cursanților și a personalului din domeniul educației și formării profesionale.

2. Înainte De Perioada De Mobilitate

A: Acreditarea Organizațiilor Participante – Carta Erasmus+ Pentru Mobilitatea În Domeniul Efp

Începând cu 2015 există posibilitatea pentru organizațiile neacreditate de a depune o cerere pentru Carta Erasmus+ pentru mobilitatea în domeniul EFP în cadrul unor apeluri anuale separate, lansate de agențiile naționale, cu condiția ca aceste organizații să îndeplinească criteriile de selecție și să demonstreze calitatea și durabilitatea strategiilor lor de internaționalizare. Vă rugăm să luați act de faptul că, dacă organizațiile nu dobândesc o nouă Cartă Erasmus+ pentru mobilitatea în domeniul EFP într-un anumit an, ele o vor putea folosi pentru realizarea de mobilități EFP doar începând cu următorul apel general.

De exemplu, în cazul în care organizațiile își depun candidatura pentru o Cartă în cadrul unui apel specific și această Cartă este acordată în anul 2016, acestea vor trebui totuși să aplice în același timp pentru un proiect de mobilitate în domeniul EFP fără o Cartă, în cazul în care doresc să desfășoare o mobilitate în cadrul apelului general 2016. Ele vor putea folosi Carta numai pentru apelul care va fi lansat în anul următor (în acest exemplu anul 2017). 

Informații mai detaliate sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene și pe site-urile Agențiilor Naționale.

B: Carta Europeană A Calității Pentru Mobilitate

Organizațiile de educație și formare profesională care intenționează să organizeze activități de mobilitate pentru cursanții și personalul din domeniul educației și formării profesionale trebuie să își organizeze activitățile în conformitate cu principiile și criteriile stabilite în Carta europeană a calității pentru mobilitate1

Carta europeană a calității pentru mobilitate constituie documentul de referință privind calitatea pentru educația și formarea în străinătate. Carta oferă îndrumări cu privire la acordurile de mobilitate în scopuri educaționale sau de altă natură, cum ar fi perfecționarea profesională, atât pentru tinerii cursanți, cât și pentru personal. Respectarea principiilor enunțate în cartă ar trebui să contribuie la asigurarea faptului că participanții la mobilitate au întotdeauna o experiență pozitivă atât în țara gazdă, cât și în țara lor de origine, la întoarcere, și că numărul și profunzimea schimburilor educaționale vor crește. Carta este disponibilă la adresa:

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_en.htm

C: ECVET – Memorandumuri De Înțelegere

Organizațiile de educație și formare profesională pot decide să aplice Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET) în cadrul activităților de mobilitate (informații suplimentare pot fi consultate mai jos). În aceste cazuri, o condiție prealabilă pentru utilizarea sistemului ECVET este crearea unui parteneriat ECVET. Parteneriatul trebuie să reunească organizațiile competente implicate în

 1. identificarea rezultatelor adecvate ale învățării pe durata activităților de mobilitate;
 2. elaborarea de programe de formare profesională în măsură să răspundă acestor nevoi;
 3. evaluarea măsurii în care rezultatele învățării au fost realizate de către elevi; și
 4. validarea și recunoașterea creditelor cursanților la revenirea în instituția de trimitere.

Parteneriatul pentru activități de mobilitate ECVET poate fi oficializat printr-un memorandum de înțelegere (MoU).

Un memorandum de înțelegere este un acord între organizațiile competente care stabilește cadrul pentru transferul de credite. Acesta oficializează parteneriatul ECVET, declarând acceptarea reciprocă a statutului și a procedurilor organizațiilor și a instituțiilor competente implicate. De asemenea, acesta stabilește procedurile de cooperare ale parteneriatelor.

Memorandumurile de înțelegere pot fi dezvoltate prin rețele de organizații/instituții competente din mai multe țări/sisteme, dar acestea pot fi, de asemenea, bilaterale, în funcție de nevoile și de ambițiile parteneriatului. Pentru mai multe informații și recomandări cu privire la stabilirea unui memorandum de înțelegere, a se consulta ghidul utilizatorului ECVET disponibil pe site-ul Comisiei Europene sau linkurile următoare: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm și http://www.ecvet-secretariat.eu

D: Consorțiul De Mobilitate

BÎn afară de furnizorii de EFP care candidează ca o singură organizație, un consorțiu național de mobilitate poate candida, de asemenea, pentru un proiect de mobilitate în domeniul EFP.

Obiectivul consorțiilor de mobilitate este acela de a facilita organizarea de activități de mobilitate și de a oferi valoare adăugată în ceea ce privește calitatea activităților în raport cu ceea ce ar putea să furnizeze în mod autonom fiecare instituție individuală de trimitere din domeniul EFP în parte (de exemplu, o școală EFP). Se preconizează ca organizațiile membre ale unui consorțiu național pentru mobilitate să pună în comun sau să partajeze servicii legate de organizarea mobilității și să își dezvolte împreună internaționalizarea prin cooperare reciprocă și prin schimbul de date de contact.

Activitățile comune includ, în general, activități comune de gestionare administrativă, contractuală și financiară a mobilității, procese comune de selecție și/sau pregătire și îndrumare a participanților, precum și, dacă este cazul, un punct de contact centralizat pentru găsirea de întreprinderi și pentru corelarea întreprinderilor și a participanților. Consorțiul național de mobilitate poate acționa, de asemenea, ca facilitator pentru stagiarii și cadrele didactice nou venite. Aceasta include identificarea unei organizații gazdă în regiunea în care se află partenerii consorțiului național de mobilitate și acordarea de asistență în caz de nevoie.

Coordonatorul consorțiului, eventual împreună cu alte entități/organizații intermediare, trebuie să joace un rol activ în promovarea contactelor cu întreprinderile și în găsirea de oportunități pentru stagii și locuri de formare pentru cadre didactice, precum și în promovarea acestor activități și în furnizarea de informații etc.

Fiecare organizație de educație și formare profesională de trimitere rămâne responsabilă de calitatea, conținutul și recunoașterea perioadelor de mobilitate. Fiecare membru al consorțiului trebuie să semneze cu coordonatorul consorțiului un acord în care să se specifice rolurile și responsabilitățile, precum și măsurile administrative și financiare; modalitățile de cooperare trebuie să specifice aspecte referitoare la mecanismele de pregătire, de asigurare a calității și de monitorizare a perioadelor de mobilitate.

E: Planul De Dezvoltare Europeană

Planul de Dezvoltare Europeană se referă numai la candidaturile solicitanților care nu dețin Carta Erasmus+ pentru mobilitatea în domeniul EFP. Deși este de așteptat ca cei care nu dețin Carta să nu vizeze internaționalizarea sau durabilitatea în aceeași măsură ca organizațiile care au fost acreditate cu Carta, cu toate acestea, se așteaptă ca ele să reflecteze deja cu privire la impactul mobilității asupra organizațiilor lor, dincolo de simpla mobilitate în sine. Înainte de a candida, un furnizor EFP sau un coordonator al unui consorțiu național de mobilitate trebuie să elaboreze un plan de dezvoltare europeană, care face parte din formularul de candidatură

Această secțiune indică modul în care activitățile de mobilitate planificate se înscriu într-o strategie mai largă și pe termen lung de dezvoltare și modernizare a furnizorilor din domeniul EFP  implicați în proiect.

Planul de dezvoltare europeană va fi o parte importantă a evaluării cererilor de grant și ar trebui să ofere informații cu privire la:

 • nevoile furnizorilor din domeniul EFP în ceea ce privește dezvoltarea și internaționalizarea calității (de exemplu, în ceea ce privește competențele de gestionare, competențele personalului, noi metode sau instrumente de predare, dimensiunea europeană, competențele lingvistice, programa de învățământ, organizarea predării, formării și învățării, consolidarea legăturilor cu instituțiile partenere) și modul în care activitățile planificate vor putea răspunde acestor nevoi;
 • impactul preconizat asupra elevilor, cadrelor didactice și altor categorii de personal, precum și asupra furnizorului din domeniul EFP în general;
 • modul în care școlile și companiile din domeniul EFP vor integra competențele și experiențele dobândite de către personalul lor în programa lor de învățământ și/sau în planul de dezvoltare școlară;
 • modul în care învățarea la locul de muncă poate fi consolidată durabil prin cooperare transnațională.

F: Instrumentul De Mobilitate (Mobility Tool+)

Cel mai devreme la selecția participanților, organizația beneficiară trebuie să codifice informații generale cu privire la participant și la tipul activității de mobilitate pe care o va efectua acesta (de exemplu, numele participantului, destinația, durata mobilității etc.) în instrumentul de mobilitate. De asemenea, organizația beneficiară este responsabilă de actualizarea instrumentului de mobilitate cu orice schimbare care a avut loc în ceea ce privește participanții sau activitățile pe durata de viață a proiectului de mobilitate. Beneficiarii vor fi în măsură să genereze rapoarte completate în prealabil din instrumentul de mobilitate, pe baza informațiilor pe care le-au furnizat. Instrumentul de mobilitate va genera, de asemenea, rapoarte care urmează să fie completate de participanții la activitățile de mobilitate.

Mai multe informații despre instrumentul de mobilitate și modul în care acesta poate fi accesat vor fi furnizate în acordul de grant încheiat între agenția națională și beneficiar.

G: Condiții De Participare Pentru Cursanții Din Domeniul Educației Și Formării Profesionale

Selecție

Organizația de trimitere efectuează selectarea participanților la activitatea de mobilitate. Selecția studenților – precum și procedura pentru acordarea unui grant – trebuie să fie echitabilă, transparentă, coerentă și documentată și va fi pusă la dispoziția tuturor părților implicate în procesul de selecție.

Organizația de trimitere trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni orice conflict de interese cu privire la persoanele care pot fi invitate să ia parte la organismele de selecție sau la procesul de selecție a participanților individuali.

 

Însoțitori

Cursanții din domeniul educației și formării profesionale cu nevoi speciale sau provenind din medii defavorizate pot fi însoțiți de o persoană care îi va sprijini în timpul perioadei de mobilitate. Implicarea însoțitorului trebuie să fie proporțională cu numărul de cursanți implicați (de regulă, un însoțitor pentru fiecare grup de cursanți care efectuează un stagiu în aceeași organizație gazdă).

Durata șederii în străinătate a însoțitorilor ar trebui să fie, de asemenea, proporțională cu nevoile cursanților (de regulă, șederea pe întreaga durată a activității este acceptată numai în cazul în care cursanții nu sunt autonomi sau sunt minori).

 

Contractul Cu Cursantul

Înainte de plecare, cursanții în domeniul educației și formării profesionale trebuie să semneze un acord cu organizația de trimitere și cu organizația gazdă care include, de asemenea, următoarele:

 • un „contract de studii”, care stabilește programul de formare urmat, astfel cum a fost convenit între cursant, organizația de trimitere și organizația gazdă. Contractul de studii definește obiectivele în ceea ce privește rezultatele învățării pentru perioada de studiu în străinătate, precizând dispozițiile privind recunoașterea oficială (de exemplu, ECVET);
 • un „angajament privind calitatea”, anexat la contractul de studii, care prezintă drepturile și obligațiile cursanților, ale organizației de trimitere și ale organizației gazdă și, dacă este cazul, ale organizațiilor intermediare.

La semnarea contractului de studii, cursanții din domeniul educației și formării profesionale au dreptul de a primi un grant pe durata stagiului în străinătate. Acest grant poate consta într-una dintre următoarele variante sau în ambele:

 • un grant UE, calculat pe zi de activitate (a se vedea secțiunea „Reguli de finanțare” în partea B a prezentului ghid) și/sau
 • un grant local, regional și național oferit de către un donator public sau privat sau un sistem de împrumuturi.

Sunt acceptați în program, de asemenea, „cursanții din domeniul educației și formării profesionale cu grant UE zero” (de exemplu, cursanții care efectuează stagii care respectă criteriile de mobilitate ale programului Erasmus+ în domeniul educației și formării profesionale și care beneficiază de avantajele de a fi un cursant Erasmus+, fără a primi un grant de mobilitate Erasmus+). Regulile prevăzute în prezentul ghid al programului, cu excepția celor referitoare la alocarea granturilor, se aplică, de asemenea, „cursanților din domeniul educației și formării profesionale cu grant UE zero”.

 

Sprijin Lingvistic Online

Cursanții din domeniul educației și formării profesionale care desfășoară o activitate de mobilitate cu durata de 19 zile sau mai mult sunt eligibili pentru a primi sprijin lingvistic înainte de plecare sau în timpul activității de mobilitate. În acest sens, Comisia pune la dispoziție un serviciu online pentru cursanții din domeniul educației și formării profesionale selectați, cu scopul de a le evalua nivelul de competență în limba pe care o vor utiliza în cadrul stagiilor în străinătate.

De asemenea, acest serviciu le oferă cursanților, dacă este necesar, posibilitatea de a-și îmbunătăți cunoștințele de limbă înaintea și/sau în timpul perioadei de mobilitate. Participanții cu un nivel minim B2 pentru limba principală de lucru pot alege să urmeze un curs OLS în limba țării gazdă, dacă există această posibilitate. Acest serviciu online va fi pus în aplicare treptat pe durata programului. Sprijinul lingvistic este furnizat după cum urmează:

 • la momentul depunerii cererii pentru un proiect de mobilitate în domeniul EFP, organizația solicitantă va estima nevoia de sprijin lingvistic – în principala limbă de predare sau de lucru – a cursanților care efectuează un stagiu în cadrul proiectului de mobilitate;
 • agențiile naționale alocă licențe online organizațiilor beneficiare, conform criteriilor generale stabilite de Comisia Europeană;
 • odată selectați de instituția lor de trimitere - și înainte de semnarea contractului de studii – toți cursanții (cu excepția vorbitorilor nativi) care beneficiază de serviciul online vor susține un test online de evaluare a competențelor în limba selectată. Rezultatele testului vor fi comunicate cursantului și, la cerere, organizației de trimitere. Aceste rezultate nu vor influența în niciun fel posibilitatea cursantului de a se deplasa în străinătate;
 • în funcție de numărul de licențe online disponibile pentru cursurile de limbă, participanții care au nevoie de sprijin lingvistic ar putea urma un curs de limbă online;
 • la sfârșitul stagiului, cursanții din domeniul EFP vor fi supuși unei a doua evaluări care va măsura progresele înregistrate în limba respectivă. Rezultatele vor fi comunicate cursantului și, la cerere, organizației de trimitere. 

În etapele inițiale ale programului, evaluarea și cursurile online nu vor fi furnizate în toate limbile UE și cursurile de limbă pot să nu fie disponibile pentru toți participanții care le solicită. Detalii suplimentare vor fi publicate pe site-ul Comisiei și al agențiilor naționale.

Pentru limbile care nu sunt acoperite de serviciul Comisiei, sprijinul lingvistic trebuie să fie furnizat de către organizațiile participante la proiectul de mobilitate în domeniul educației și formării profesionale; în acest sens, poate fi oferit un grant specific pentru „sprijin lingvistic”. De asemenea, organizațiile implicate într-un proiect de mobilitate în domeniul educației și formării profesionale pot folosi grantul destinat „sprijinului organizatoric” pentru a răspunde nevoilor participanților în ceea ce privește pregătirea pedagogică, interculturală sau lingvistică specifică (a se vedea secțiunea „reguli de finanțare” în partea B a prezentului ghid).

H: Condiții De Participare Pentru Personal

Selecție

Selecția personalului se efectuează de către organizația de trimitere. Procedura de selecție și de acordare a grantului trebuie să fie echitabilă, transparentă, coerentă și documentată și va fi pusă la dispoziția tuturor părților implicate în procesul de selecție.

Organizația de trimitere trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni orice conflict de interese cu privire la persoanele care pot fi invitate să facă parte din organismele de selecție sau să participe la procesul de selecție a beneficiarilor individuali.

Criteriile de selecție (prioritate pentru personalul care se deplasează în străinătate pentru prima dată, limitarea numărului posibil de activități de mobilitate pentru fiecare membru al personalului pe o anumită perioadă de timp etc.) vor fi făcute publice.

 

Acordul De Mobilitate

Selecția personalului se va realiza de către organizația de trimitere, pe baza unui proiect de program de mobilitate prezentat de către membrul personalului, după consultarea cu instituția sau întreprinderea/organizația gazdă. Înainte de plecare, programul final de mobilitate va fi aprobat în mod oficial atât de organizația de trimitere, cât și de organizația gazdă, prin schimb de scrisori sau mesaje electronice.

Atât organizația de trimitere, cât și organizația gazdă vor fi responsabile pentru calitatea perioadei de mobilitate în străinătate.

3. Pe Durata Perioadei De Mobilitate

Întreruperea Perioadei De Mobilitate A Cursanților

Pentru stagii, perioada de mobilitate în străinătate poate fi întreruptă de zilele libere din cadrul întreprinderii, în cazul în care întreprinderea este închisă în perioada respectivă. Grantul este menținut în această perioadă. Perioada de închidere nu este luată în considerare pentru calcularea duratei minime a unei perioade de stagiu.

Prelungirea Perioadei De Mobilitate A Cursanților

Organizația de trimitere și organizația gazdă pot conveni asupra prelungirii unei perioade de mobilitate în curs de desfășurare în următoarele condiții:

 • înainte de sfârșitul perioadei de mobilitate planificate inițial, trebuie să fie modificat acordul de grant, și toate aranjamentele referitoare la prelungirea duratei trebuie să fie încheiate. O astfel de modificare este deosebit de importantă în cazurile în care prelungirea determină, de asemenea, o cerere de prelungire a grantului UE lunar. De fapt, deși durata perioadei de mobilitate este definită în certificatul de participare al studentului (perioada indicată de către organizațiile beneficiare în rapoartele lor finale), numărul maxim de luni acoperite prin grantul UE trebuie să fie cel stabilit în acordul de grant sau în modificarea (modificările) aduse acordului. Acest lucru va fi valabil chiar dacă durata indicată în contractul de studii este mai scurtă decât cea indicată în certificatul de participare;
 • perioada suplimentară trebuie să urmeze imediat după perioada de mobilitate în curs de desfășurare. Nu pot exista discontinuități (vacanțele și perioade în care școala profesională/întreprinderea este închisă nu sunt considerate „discontinuități”) decât în mod justificat și cu acordul agenției naționale.

4. După Perioada De Mobilitate

A: Recunoașterea Rezultatelor Învățării

Organizația de trimitere și organizația gazdă implicate ar trebui să convină asupra eliberării unui certificat de mobilitate Europass la sfârșitul mobilității. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se poate proceda, consultați site-ul Europass:

http://europass.cedefop.europa.eu/en/home.

Rezultatele evaluării lingvistice și ale cursurilor de limbi străine online vor fi raportate la nivel central, dar nu vor conferi nicio calificare oficială.

 

ECVET

Organizațiile de educație și formare profesională pot decide să aplice sistemul ECVET în cadrul activităților lor de mobilitate. Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională este un cadru metodologic comun care facilitează acumularea și transferul de credite pentru rezultatele învățării de la un sistem de calificări la altul. Sistemul are ca scop promovarea mobilității transnaționale și accesul la învățare pe tot parcursul vieții. Sistemul nu este destinat să înlocuiască sistemele naționale de calificare, ci să conducă la îmbunătățirea comparabilității și compatibilității între sisteme.

ECVET se aplică tuturor rezultatelor obținute de către o persoană prin diferite parcursuri de educație și formare, care sunt apoi transferate, recunoscute și acumulate în vederea obținerii unei calificări. Această inițiativă vine în sprijinul cetățenilor europeni care doresc să obțină recunoașterea formării, a competențelor și a cunoștințelor proprii într-o altă țară participantă la program. Mai multe informații despre Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională pot fi consultate pe site-ul Comisiei la adresele:

Atunci când este utilizat Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională, creditele acumulate pentru rezultatele învățării ar trebui să fie transparente și specificate în memorandumul de înțelegere între organizațiile participante.

B: Raportarea

La sfârșitul perioadei petrecute în străinătate, toți cursanții și membrii personalului din domeniul educației și formării profesionale care au desfășurat o activitate de mobilitate au obligația să completeze și să prezinte un raport final. Pentru activitățile de mobilitate cu o durată de 19 zile sau mai mult, raportul include, de asemenea, o evaluare calitativă a sprijinului lingvistic primit în timpul perioadei de mobilitate.

Cursanții și personalul care nu reușesc să prezinte raportul pot fi obligați să ramburseze parțial sau integral grantul UE primit. Rambursarea nu se solicită atunci când un membru al personalului sau cursantul a fost împiedicat să își finalizeze activitățile planificate în străinătate din cauza unui caz de forță majoră. Astfel de cazuri sunt raportate de către organizația de trimitere și sunt supuse aprobării scrise din partea agenției naționale.

 • 1. Recomandarea (CE) nr. 2006/961 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind mobilitatea transnațională în Comunitate în scopul educării și al formării: Carta europeană de calitate pentru mobilitate (JO L 394, 30.12.2006).