TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Mobilitási projekt a szakképzésben tanulók és a szakképzési munkatársak számára

1. Szervezési támogatás

A szervezési támogatás azokhoz a költségekhez járul hozzá, amelyek az intézmények hallgatói és munkatársi mobilitást elősegítő tevékenységeivel kapcsolatban merülnek fel. Például:

 • a tanulók és a munkatársak ellátása a szükséges információkkal és segítségnyújtással;
 • a tanulók és a munkatársak kiválasztása;
 • tanulási megállapodások elkészítése a tanuló által elvégzett oktatási komponensek teljes elismerésének biztosítása érdekében; munkatársi mobilitási megállapodások elkészítése és elismerése;
 • a tanulóknak és a munkatársaknak nyújtott nyelvi és interkulturális felkészítés – különös tekintettel a szakképzési ágazatspecifikus nyelvtanfolyamokra;
 • a mobilitási projekt szervezésének és irányításának általános menedzsmentje;
 • a mobilitási résztvevők hatékony mentorálásának és ellenőrzésének biztosítása;
 • a vállalatoknál zajló szakmai gyakorlatok minőségét szavatoló megfelelő intézkedések.

A projekt intézmény általi megvalósításának és nyomon követésének minőségét figyelembe veszik a végső támogatás megállapításakor. A mobilitási projekt megfelelő minőségben történő megvalósítása során követni kell a szakképzésben tanulók és a szakképzésben dolgozó munkatársak mobilitásáról szóló aktuális melléklet iránymutatásait.

2. A mobilitás előtt

a. A részt vevő intézmények akkreditációja – Az Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány

2015-től a tanúsítvánnyal nem rendelkező intézmények Erasmus + szakképzési mobilitási tanúsítványra pályázhatnak az évente egyszer – a mobilitási pályázatok beadásának határidejétől független - a Nemzeti Iroda által meghirdetett időpontban. A mobilitási tanúsítvány elnyerésének feltétele alátámasztani az intézmény nemzetköziesítési stratégiájának minőségét és fenntarthatóságát.

Felhívjuk figyelmét, hogy azon intézmények, amelyek az adott évben új Erasmus + szakképzési mobilitási tanúsítványt kapnak csak a következő évi pályázati felhíváskor érvényesíthetik szakképzési mobilitási projektjükre.

Például, azoknak az intézmények, amelyek Tanúsítványi pályázatot nyújtanak be a tanúsítványi pályázati határidőre, és ezt a Tanúsítványt 2016-ban nyerik el, ugyanabban a tárgyévben be kell nyújtaniuk szakképzési mobilitási pályázatot is, amennyiben a 2016-os pályázati évben szeretnének mobilitási gyakorlatra pályázni. Erasmus + szakképzési mobilitási tanúsítvány érvényessége csak a következő pályázati évtől lép érvénybe (jelen esetben 2017-től).

További részletes információ az Európai Bizottság és a nemzeti irodák honlapján található.

 

b. Európai Mobilitásminőségi Alapokmány

Azoknak a szakképző intézményeknek, amelyek mobilitási tevékenységeket kívánnak szervezni a szakképzésben tanulók és munkatársak számára, tevékenységeiket az európai mobilitásminőségi chartában előírt elvekkel és kritériumokkal összhangban kell megszervezniük1

Az Európai Mobilitásminőségi Alapokmány az oktatási és képzési célú külföldi tartózkodás minőségi referenciadokumentuma. A charta iránymutatásul szolgál a tanulók és a munkatársak tanulási vagy egyéb célú (például szakmai fejlődési) mobilitási tevékenységeire nézve. A chartában előírt elvek betartása hozzájárul annak biztosításához, hogy a mobilitás résztvevőinek mindig pozitív tapasztalatai legyenek mind a fogadó országban, mind visszatérésük után származási országukban, és hogy az oktatási és képzési csereprogramok száma és jelentősége növekedjék. A charta a következő hivatkozáson érhető el:

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_en.htm

 

c. ECVET – együttműködési megállapodások

A szakképző intézmények dönthetnek úgy, hogy mobilitási tevékenységeik keretében az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszert (ECVET) alkalmazzák (a további információkat lásd lent). Ilyen esetben az ECVET-partnerség létrehozása az ECVET alkalmazásának előfeltétele. Az ECVET-partnerség azokat a kompetens intézményeket tömöríti, amelyek részt vesznek:

 1. a mobilitási tevékenységek során teljesítendő megfelelő tanulási eredmények azonosításában;
 2. olyan szakképzési programok kialakításában, amelyek megfelelnek ezeknek az igényeknek;
 3. annak felmérésében, hogy milyen mértékben sikerült a tanulóknak elérniük a tanulási eredményeket; és
 4. a tanulók kreditpontjainak érvényesítésében és elismerésében a küldő intézménybe való visszatérésükkor.

Az ECVET mobilitási tevékenységekre irányuló partnerség feltételeit együttműködési megállapodás rögzítheti.

Az együttműködési megállapodás a kreditátvitelben illetékes intézmények között jön létre. Hivatalossá teszi az ECVET-partnerséget azáltal, hogy a felek kölcsönösen elismerik az érintett kompetens intézmények és intézmények státuszát és eljárásait. A partnerség együttműködési eljárásait is rögzíti.

Együttműködési megállapodások létrejöhetnek olyan hálózatok révén, amelyek számos ország/rendszer kompetens intézményeit tömörítik, de a partnerség igényeitől és céljaitól függően létrejöhetnek kétoldalú megállapodások is. Az együttműködési megállapodásokkal kapcsolatosan további információk és iránymutatás az Európai Bizottság honlapján elérhető ECVET felhasználói útmutatóban vagy a következő címeken olvashatók: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm and http://www.ecvet-secretariat.eu

 

d. Mobilitási konzorcium

A szakképzési szolgáltatók külön intézményként történő pályázása mellett nemzeti mobilitási konzorciumok is pályázhatnak szakképzési mobilitási projektre.

A mobilitási konzorcium célja a mobilitási tevékenységek szervezésének megkönnyítése és a tevékenységek minősége tekintetében hozzáadott érték biztosítása ahhoz képest, amit az egyes küldő szakképzési intézmények (például szakképző iskolák) külön-külön végre tudnának hajtani. A nemzeti mobilitási konzorcium tagintézményei a mobilitás szervezésével kapcsolatos feladatokat vagy közösen végzik, vagy megosztják egymás között, és kölcsönös együttműködéssel, valamint a kapcsolatok megosztásával közösen mozdítják elő nemzetköziesedésüket.

A közös tevékenységek közé jellemzően a mobilitás adminisztratív, szerződéssel kapcsolatos és pénzügyi ügyeinek közös igazgatása, a résztvevők közös kiválasztása és/vagy felkészítése és mentorálása, valamint adott esetben a vállalkozások felkutatásának, illetve a vállalkozások és résztvevők társításának központosított intézése tartozik. A nemzeti mobilitási konzorcium a bejövő gyakornokok és munkatársak facilitátoraként is felléphet. Ez magában foglalja például azt, hogy a nemzeti mobilitási konzorcium fogadó intézményt talál a konzorcium partnereinek régiójában, és szükség esetén segítséget nyújt.

A konzorciumkoordinátornak – esetleg más/közvetítő intézményekkel együtt – aktív szerepet kell játszania a vállalkozásokkal való kapcsolatok megerősítésében, a szakmai gyakorlat és munkatársi képzés lehetőségeinek felkutatásában, ezeknek a tevékenységeknek a népszerűsítésében és a velük kapcsolatos tájékoztatásban stb.

A mobilitási időszakok minőségéért, tartalmáért és elismeréséért a küldő szakképző intézmény felel. A konzorcium minden tagja megállapodást ír alá a konzorciumkoordinátorral, amelyben meghatározzák a szerepeket és a feladatköröket, valamint az adminisztratív és pénzügyi rendelkezéseket; az együttműködés módozatai például a mobilitási időszakok előkészítési, minőségbiztosítási és nyomon követési mechanizmusaival kapcsolatos kérdéseket határozzák meg.

 

e. Európai Fejlesztési terv

Az Európai Fejlesztési Terv csak a Tanúsítványi projekttel nem rendelkező pályázókra vonatkozik. Bár a Tanúsítvánnyal nem rendelkező pályázóktól nem elvárás olyan magas szintű nemzetköziesítési és fenntarthatósági törekvés, mint a Tanúsítványi Bizonyítvánnyal rendelkező projektektől, azonban elvárás, hogy a mobilitás intézményükre gyakorolt hatását megjelenítsék.

A pályázat benyújtása előtt a szakképző intézménynek vagy a nemzeti mobilitási konzorcium koordinátorának Európai Fejlesztési Tervet kell kidolgoznia; az európai fejlesztési terv a pályázati űrlap részét képezi. Ez a szakasz azt ismerteti, hogyan épülnek be a tervezett mobilitási tevékenységek a projektben részt vevő szakképző intézmények/szervezetek fejlesztésének és korszerűsítésének szélesebb körű és hosszú távú stratégiájába.

Az Európai Fejlesztési Tervnek, amely a pályázat elbírálásakor kiemelt figyelmet kap, a következő információkat kell tartalmaznia:

 • a szakképző intézmények igényei a minőségfejlesztés és a nemzetköziesedés tekintetében (például vezetői kompetenciák, munkatársi kompetenciák, új oktatási módszerek vagy eszközök, európai dimenzió, nyelvi kompetenciák, tanterv, oktatás/képzés és tanulás megszervezése, partnerintézményekkel való kapcsolatok megerősítése), és a tervezett tevékenységek hogyan járulnak hozzá ezeknek az igényeknek a kielégítéséhez;
 • várt hatások a diákokra, a tanárokra és az intézmény egyéb tagjaira, valamint a szakképző intézmény egészére nézve;
 • hogyan fogják a szakképző intézmények és cégek a munkatársaik által szerzett kompetenciákat és tapasztalatokat integrálni a tantervbe és/vagy a fejlesztési tervbe;
 • hogyan támogatja a nemzetközi együttműködés a munkaalapú tanulást.

f. Mobility Tool +

A kedvezményezett intézményeknek – legkorábban a résztvevők kiválasztásakor – általános információkat kell megadniuk a Mobility Tool+ ban a résztevőkre és a résztvevők által végrehajtandó mobilitási tevékenység típusára vonatkozóan (például a résztvevő neve, a mobilitás helyszíne, a mobilitás időtartama stb.). A Mobility Tool+ segítséget nyújt a kedvezményezettnek az Erasmus+ mobilitási tevékenységek irányításában. Szintén a kedvezményezett feladata, hogy frissítse a Mobility Tool+-t a mobilitási projekt időtartama alatt a résztvevőkkel vagy a tevékenységekkel kapcsolatos változásokkal. A kedvezményezettek az általuk megadott információk alapján automatikusan kitöltött jelentéseket hozhatnak létre az eszközben, amely olyan jelentéseket is összeállít, amelyeket a mobilitási tevékenységek résztvevőinek kell kitölteniük.

A Mobility Tool+-ról és az eszközhöz való hozzáférésről a nemzeti iroda és a kedvezményezett között létrejövő támogatási szerződés tartalmaz további információkat.

 

g. Szakképzésben tanulók részvételére vonatkozó feltételek

Kiválasztás

A mobilitási tevékenység résztvevőit a küldő intézmény választja ki. A tanulók kiválasztását – valamint a támogatás hallgatók számára történő odaítélésének eljárását – tisztességes, átlátható, koherens és dokumentált módon kell lebonyolítani, és a kiválasztási folyamatban érintett valamennyi fél számára hozzáférhetővé kell tenni.

A küldő intézménynek meg kell tennie a szükséges lépéseket az összeférhetetlenség elkerülése érdekében azoknak a személyeknek a vonatkozásában, akik részt vesznek a kiválasztást végző testületekben vagy az egyéni résztvevők kiválasztásának folyamatában.

 

Kísérő személyek

A speciális igényű vagy hátrányos helyzetű szakképzési tanulókat kísérő személyek segíthetik a mobilitási időszak alatt. A kísérő személyek részvételének arányosnak kell lennie a részt vevő tanulók számával (az ugyanannál a fogadó intézménynél szakmai gyakorlatot töltő tanulók csoportjához általában egy kísérő személy tartozik).

A kísérő személy külföldi tartózkodási időtartamának arányosnak kell lennie a tanulók igényeivel (a kísérő személy általában csak akkor maradhat a tevékenység teljes időtartamára, ha a tanulók gondnokság alatt állnak vagy kiskorúak).

 

Megállapodás a tanulóval

Kiutazás előtt a szakképzésben tanulóknak megállapodást kell kötniük a küldő és fogadó intézménnyel, amely többek között a következőket tartalmazza:

 • a képzés követendő programjára – amelyben a tanuló, a küldő és a fogadó intézmények megállapodtak – vonatkozó tanulási megállapodás. Ez a megállapodás meghatározza a külföldi tanulmányi időszak során elérendő tanulási eredményeket, és tartalmazza a tanulási eredmények hivatalos elismerésére vonatkozó rendelkezéseket (például ECVET);
 • a tanulási megállapodáshoz csatolt minőségi kötelezettségvállalás, amely rögzíti a gyakornokok, a küldő és fogadó intézmények és adott esetben a közvetítő intézmények jogait és kötelezettségeit.

A tanulási megállapodás aláírásával a szakképzésben tanuló a külföldi szakmai gyakorlati időszakban jogosulttá válik a támogatásra. Ez a támogatás a következő elemek közül az egyiket vagy mindkettőt tartalmazza:

 • egy napra kiszámított uniós támogatás (lásd a pályázati útmutató B. részében található „Finanszírozási szabályok” című szakaszt); és/vagy
 • köz- vagy magántámogató által nyújtott helyi, regionális és nemzeti támogatás vagy hitelkonstrukció.

A szakképzésben tanulók zéróösszegű támogatásban is részesülhetnek (olyan tanulók, akik az Erasmus+ szakképzési mobilitás valamennyi feltételének megfelelő szakmai gyakorlaton vesznek részt, és az Erasmus+ program által nyújtott minden egyéb előnyből részesülnek anélkül, hogy Erasmus+ mobilitási támogatást kapnának). A pályázati útmutató szabályai – kivéve a támogatások elosztására vonatkozó szabályokat – a zéróösszegű támogatásban részesülő, szakképzésben tanulókra is érvényesek.

 

Online nyelvi támogatás

A szakképzés azon tanulói, akik 19 napos vagy annál hosszabb mobilitási tevékenységben vesznek részt, a kiutazás előtt vagy a mobilitási tevékenység során nyelvi támogatásra jogosultak. A Bizottság a kiválasztott tanulók számára online szolgáltatást tesz elérhetővé annak érdekében, hogy felmérjék nyelvi kompetenciáikat a szakmai gyakorlat során használandó nyelv tekintetében.

Az oktatás vagy munka nyelvéből legalább B2 tudásszinttel rendelkező résztvevők dönthetnek úgy, hogy a fogadó ország nyelvén végeznek OLS tanfolyamot, amennyiben az elérhető. Ha szükséges, az online szolgáltatás lehetővé teszi a nyelvismeret fejlesztését is a mobilitást megelőzően és/vagy a mobilitás közben. A szolgáltatást fokozatosan vezetik be a program során. A nyelvi támogatást a következő módon teszik elérhetővé:

 • a szakképzési mobilitási projektek pályázati időszakában a pályázó intézmény felméri a mobilitási projekt keretében szakmai gyakorlatra készülő tanulók nyelvi támogatással kapcsolatos igényeit az oktatás vagy a munkavégzés elsődleges nyelve tekintetében;
 • a nemzeti irodák a Bizottság által meghatározott általános feltételekkel összhangban online licenceket bocsátanak a kedvezményezett intézmények rendelkezésére;
 • a küldő intézmény által támogatásra kiválasztott, az online szolgáltatásra jogosult tanulók (kivéve az adott nyelv anyanyelvi beszélőit) a tanulási megállapodás aláírása előtt online tesztet töltenek ki nyelvi kompetenciáik felmérésére a kiválasztott nyelv tekintetében. A teszt eredményét tudatják a tanulóval és kérésre a küldő intézménnyel. A teszt eredménye semmilyen módon nem befolyásolja a tanuló külföldi mobilitási lehetőségét;
 • a nyelvtanfolyamokhoz rendelkezésre álló online licencek számának figyelembevételével a nyelvi támogatásra szoruló résztvevőknek felajánlhatják az online nyelvtanfolyamon való részvétel lehetőségét;
 • a szakmai gyakorlat végén a szakképzésben tanulók egy második tesztet is megírnak, így mérhető a nyelv ismerete terén elért fejlődésük. A teszt eredményét tudatják a tanulóval és kérésre a küldő intézménnyel.

A program kezdeti szakaszaiban az online felmérés és az online tanfolyamok nem lesznek minden uniós nyelven hozzáférhetők, és előfordulhat, hogy nem minden olyan résztvevő vehet részt nyelvtanfolyamon, aki igényelné. További információk a Bizottság és a nemzeti irodák honlapján lesznek közzétéve.

A Bizottság által rendelkezésre bocsátott szolgáltatással nem elérhető nyelvek tekintetében a szakképzési mobilitási projektben részt vevő intézményeknek kell megszervezniük a nyelvi támogatást; e célból külön nyelvi támogatási finanszírozás igényelhető. A szakképzési mobilitási projektben részt vevő intézmények ezen kívül a szervezési támogatást is használhatják a résztvevők pedagógiai, interkulturális vagy nyelvi felkészítésére (lásd a pályázati útmutató B. részében található „Finanszírozási szabályok” című szakaszt).

 

h. A munkatársak részvételének feltételei

Kiválasztás

A munkatársak kiválasztását a küldő intézmény végzi. A kiválasztási és döntési folyamatot tisztességes, átlátható, koherens és dokumentált módon kell lebonyolítani, és a kiválasztási folyamatban érintett valamennyi fél számára hozzáférhetővé kell tenni.

A küldő intézménynek meg kell tennie a szükséges lépéseket az összeférhetetlenség elkerülése érdekében azoknak a személyeknek a vonatkozásában, akik részt vesznek a kiválasztást végző testületekben vagy az egyéni kedvezményezettek kiválasztásának folyamatában.

A kiválasztási szempontokat (prioritást élveznek-e azok, akik először vesznek részt külföldi mobilitásban; egy adott időszakra vonatkozóan korlátozzák-e, hogy egy dolgozó hány mobilitási tevékenységben vehet részt stb.) nyilvánosságra kell hozni.

 

Mobilitási megállapodás

A munkatársak kiválasztását a küldő intézmény végzi a munkatárs által benyújtott mobilitási program tervezet alapján és a fogadó intézménnyel folytatott konzultációt követően. A kiutazás előtt levélváltással vagy elektronikus üzenetek útján a küldő és a fogadó intézmények között hivatalos megállapodásnak kell létrejönnie a végleges mobilitási programról.

A küldő és a fogadó intézmények egyaránt felelősséget vállalnak a külföldi mobilitási időszak minőségéért.

3. A mobilitás alatt

A tanulói mobilitás megszakítása

A szakmai gyakorlati célú külföldi mobilitási időszakot megszakíthatják munkaszüneti napok, amennyiben a vállalkozás ezekben az időszakokban zárva tart. A támogatás ezekben az időszakokban is fennáll. Azok az időszakok, amikor a vállalkozás zárva tart, nem számítanak bele a szakmai gyakorlati időszak minimum időtartamába.

 

A tanulói mobilitás meghosszabbítása

A küldő és fogadó intézmények a következő feltételekkel állapodhatnak meg egy már folyamatban lévő mobilitási időszak meghosszabbításáról:

 • a mobilitási időszak eredetileg tervezett időtartamának lejárta előtt módosítani kell a támogatási szerződést, és meg kell állapodni az időtartam meghosszabbítására vonatkozó összes intézkedésről. A módosítás különösen fontos azokban az estekben, amikor a mobilitási időszak meghosszabbítása a havi uniós támogatás meghosszabbítására vonatkozó kérelmet is magában foglalja. A mobilitási időszak időtartamát (a kedvezményezett intézmények záróbeszámolói ezt az időtartamot tüntetik fel) a tanuló részvételi tanúsítványában kell meghatározni, a mobilitási megállapodás vagy annak módosításai pedig az uniós támogatás által fedezhető hónapok maximális számát tartalmazzák. Ez a helyzet abban az esetben is, ha a tanulási megállapodásban szereplő időtartam rövidebb, mint a részvételi tanúsítványban szereplő időtartam;
 • a kiegészítő időszaknak közvetlenül követnie kell a már folyamatban lévő mobilitási időszakot. A megfelelően indokolt és a nemzeti iroda által jóváhagyott esetektől eltekintve a kiegészítő és a már folyamatban lévő időszak között nem lehet kihagyás (nem számítanak kihagyásnak a munkaszüneti napok és az olyan napok, amelyeken a szakképző iskola/vállalkozás zárva tart).

4. A mobilitás után

a. A tanulási eredmények elismerése

Az érintett küldő és fogadó intézményeknek a mobilitás végén Europass mobilitási igazolvány kiállításáról kell megegyezniük. Ennek folyamatáról az Europass nemzetközi

http://europass.cedefop.europa.eu/en/home és hazai (www.europass.hu) honlapján találhatók további információk.

A nyelvi felmérés és az online nyelvtanfolyamok eredményeit központi nyilvántartásba veszik, de nem állítanak ki róla hivatalos képesítést.

 

ECVET

A szakképző intézmények dönthetnek úgy, hogy mobilitási tevékenységeik keretében alkalmazzák az ECVET eszközöket. Az ECVET olyan közös módszertani keret, amely megkönnyíti az egyik képesítési rendszerben elért tanulási eredményekért járó kreditek gyűjtését és átvitelét a másik képesítési rendszerbe. Az ECVET célja az programországokat érintő nemzetközi mobilitás és az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés támogatása. Nem helyettesíti a nemzeti képesítési rendszereket, de javítja a különböző nemzeti képesítési rendszerek összehasonlíthatóságát és kompatibilitását.

Az ECVET minden olyan, a képesítés megszerzése tekintetében átvitt, elismert és összegyűjtött eredményre alkalmazandó, amelyet az egyén különböző oktatási és képzési utakon szerzett meg. Ez a kezdeményezés megkönnyíti az európai polgárok számára az általuk elvégzett képzés vagy megszerzett készségek és ismeretek elismertetését egy másik, programországban. Az ECVET-ről a Bizottság

Az ECVET alkalmazása esetén az elért tanulási eredményekért összegyűjtött krediteket átláthatóvá kell tenni, és konkrétan meg kell nevezni a részt vevő intézmények között létrejött együttműködési megállapodásban.

 

b. Beszámolás

A külföldön töltött időszak végén a mobilitási tevékenységben részt vevő, szakképzésben tanulóknak és dolgozóknak záróbeszámolót kell kidolgozniuk és benyújtaniuk. A 19 napos vagy annál hosszabb mobilitási tevékenységek esetében a jelentésnek tartalmaznia kell a mobilitási időszak során kapott nyelvi támogatás tartalmi értékelését is.

Az uniós támogatást részlegesen vagy teljesen visszatéríttethetik azokkal a tanulókkal vagy munkatársakkal, akik elmulasztják benyújtani a beszámolót. Nem téríttetik vissza a támogatást, ha a tanuló vagy a munkatárs vis maior miatt nem tudja végrehajtani tervezett külföldi tevékenységeit. Az ilyen eseteket jelentenie kell a küldő intézménynek, a nemzeti irodának pedig írásban el kell fogadnia a bejelentett esetet.

 

 • 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 2006/961/EK ajánlása a Közösségen belüli, oktatási és képzési célú transznacionális mobilitásról: az európai mobilitásminőségi charta (Hivatalos Lap L 394., 2006.12.30.).