Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Projekt mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Organizacijska potpora

Bespovratna sredstva za organizacijsku potporu uključuju doprinos troškovima koji nastaju u organizacijama u vezi s aktivnostima podupiranja visokokvalitetne mobilnosti studenata i osoblja. Na primjer:

 • davanje informacija i pomoći studentima i osoblju;
 • odabir studenata i osoblja;
 • priprema ugovora o studiju kako bi se osiguralo priznavanje obrazovnih sastavnica studenata; priprema i priznavanje sporazuma o mobilnosti za osoblje;
 • osiguravanje jezične i međukulturalne pripreme studentima i osoblju – posebno sektorski specifične jezične tečajeve za VET;
 • opće upravljanje u vezi sa uspostavom i upravljanjem projektom mobilnosti;
 • osiguravanje učinkovitih rješenja za mentorstvo i nadzor sudionika u mobilnosti;
 • posebna rješenja za osiguranje kvalitete stručne prakse u poduzećima.

Prilikom donošenja odluke o konačnim bespovratnim sredstvima uzima se u obzir kvaliteta provedbe i praćenja projekta. Kvalitetna provedba projekta mobilnosti trebala bi se temeljiti na smjernicama iz ovog Priloga o mobilnosti učenika i osoblja u VET-u.

Prije mobilnosti

Akreditacija organizacija sudionica - Povelja Erasmus+za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Od 2015. godine neakreditirane organizacije imaju mogućnost prijaviti se za Povelju Erasmus+ za mobilnost u VET-u u sklopu zasebnih godišnjih poziva koje objavljuju nacionalne agencije, pod uvjetom da te organizacije ispunjavaju tražene kriterije za odabir i dokažu kvalitetu i održivost svojih strategija internacionalizacije. Posebno se napominje da ako organizacije u određenoj godini dobiju novu Povelju Erasmus+ za mobilnost u VET-u, moći će je upotrebljavati za provedbu mobilnosti u VET-u tek počevši od sljedećeg općeg poziva. Primjerice, ako se organizacija prijavi za povelju u okviru posebnog poziva i povelja se dodijeli tijekom 2016. godine, ta se organizacija mora prijaviti i za projekt mobilnosti u VET-u bez povelje ako želi ostvarivati mobilnost u okviru općeg poziva 2016. Povelju će moći koristiti tek naredne godine (u navedenom slučaju 2017. g.).

Detaljnije informacije dostupne su na web-mjestima Europske komisije i nacionalnih agencija.

Europska povelja kvalitete za mobilnost

Organizacije VET-a koje planiraju organizirati aktivnosti mobilnosti za učenike i osoblje u VET-u moraju organizirati svoje aktivnosti u skladu s načelima i kriterijima navedenima u Europskoj povelji kvalitete za mobilnost1.

Europska povelja kvalitete za mobilnost čini kvalitetan referentni dokument za obrazovanje i osposobljavanje u inozemstvu. Povelja sadržava smjernice o rješenjima za mobilnost za učenje ili druge svrhe, kao što je stručno usavršavanje učenika i osoblja. Poštovanjem načela utvrđenih u Povelji trebalo bi se pomoći osigurati da sudionici u mobilnosti uvijek imaju pozitivno iskustvo u državi domaćinu i u državi podrijetla nakon povratka te da se povećaju broj i dubina razmjena u svrhu osposobljavanja i obrazovanja. Povelja je dostupna na:

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_en.htm

ECVET – Memorandumi razumijevanja

Organizacije VET-a mogu odlučiti primijeniti Europski sustav bodova u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) u okviru svojih aktivnosti mobilnosti (za više informacija vidi u nastavku). U tim slučajevima, uspostava ECVET partnerstva preduvjet je za uporabu ECVET-a. Ovim bi se partnerstvom trebale spojiti nadležne organizacije uključene u

 1. utvrđivanje primjerenih rezultata učenja za vrijeme aktivnosti mobilnosti;
 2. pružanje programa VET-a kojima se mogu zadovoljiti te potrebe;
 3. ocjenjivanje stupnja do kojeg su učenici ostvarili rezultate učenja; i
 4. vrednovanje i priznavanje bodova učenika nakon povratka u matičnu ustanovu.

Partnerstvo za aktivnosti mobilnosti ECVET-a može se formalizirati putem Memoranduma o razumijevanju (MoU).

MoU je sporazum između nadležnih organizacija u kojem se utvrđuje okvir za prijenos bodova. Njime se formalizira partnerstvo ECVET-a jer se navodi uzajamno prihvaćanje položaja i postupaka nadležnih organizacija i uključenih ustanova. Njime se također utvrđuju postupci za suradnju partnerstava.

MoU mogu sklapati mreže nadležnih organizacija/ustanova iz nekoliko država/sustava, ali oni mogu biti i bilateralni, ovisno o potrebama i željama partnerstva. Za više informacija i smjernica o uspostavi MoU molimo pogledajte Vodič za korisnike ECVET-a koji je dostupan na web-mjestu Europske komisije ili posjetite sljedeću poveznicu: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm i http://www.ecvet-secretariat.eu.

Konzorcij za mobilnost

Osim što se pružatelji VET-a mogu prijaviti kao pojedinačne organizacije, nacionalni konzorcij za mobilnosti u sustavu VET-a također se može prijaviti za projekt mobilnosti.

Svrha konzorcija za mobilnost jest olakšati organizaciju aktivnosti mobilnosti i ponuditi dodanu vrijednost u smislu kvalitete aktivnosti u usporedbi s onim bi svaka ustanova VET-a pošiljateljica (tj. škola za VET) mogla ponuditi sama. Očekuje se da će organizacije članice nacionalnog konzorcija za mobilnost u sustavu VET-a objediniti i razmjenjivati usluge koje se odnose na organizaciju mobilnosti i razviti svoju internacionalizaciju zajedno putem uzajamne suradnje i razmjene kontakata. Zajedničke aktivnosti obično uključuju zajedničko administrativno, ugovorno i financijsko upravljanje mobilnošću, zajednički odabir i/ili pripremu i pripremanje sudionika i, ako je relevantno, centraliziranu točku za pronalaženje poduzeća i spajanje poduzeća i sudionika. Nacionalni konzorcij za mobilnost može djelovati i kao posrednik za dolazeće vježbenike i osoblje. To uključuje pronalaženje organizacije primateljice u regiji u kojoj se nalaze partneri nacionalnog konzorcija za mobilnost i pružanje potpore u slučaju potrebe.

Koordinator konzorcija mora, u suradnji s drugim/posredničkim organizacijama, igrati aktivnu ulogu u poticanju kontakata s poduzećima i pronalaženju prilika za obavljanje stručne prakse i osposobljavanje osoblja, u promicanju tih aktivnosti i pružanju informacija itd.

Svaka organizacija VET-a koja je pošiljateljica odgovorna je za kvalitetu, sadržaj i priznavanje razdoblja mobilnosti. Svaki član konzorcija mora potpisati ugovor s koordinatorom konzorcija u kojem se navode uloge i odgovornosti i administrativna i financijska rješenja; načinima suradnje utvrdit će se pitanja kao što su mehanizmi za pripreme, osiguranje kvalitete i praćenje razdoblja mobilnosti.

Europski razvojni plan

Europski razvojni plan odnosi se samo na prijavitelje koji nemaju Povelju Erasmus+ za mobilnost u VET-u. Iako se od organizacija koje nemaju povelju ne očekuje jednak stupanj internacionalizacije i održivosti kao u slučaju organizacija akreditiranih poveljom, ipak se očekuje da razmatraju učinke mobilnosti na organizaciju koji nadilaze samu mobilnost. Organizacija VET-a ili koordinator nacionalnog konzorcija za mobilnost mora prije podnošenja prijave razviti Europski razvojni plan; taj je plan dio obrasca prijave. U ovom je odjeljku navedeno kako se planirane aktivnosti mobilnosti uklapaju u širu i dugoročnu strategiju razvoja i modernizacije organizacije VET-a uključene u projekt.

Ovaj Europski razvojni plan bit će važan dio ocjenjivanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava i u njemu bi trebale biti navedene informacije o:

 • potrebama organizacije VET-a u smislu razvoja kvalitete i internacionalizacije (npr. u vezi s kompetencijama za upravljanje, kompetencijama osoblja, novim nastavnim metodama i alatima; europskom dimenzijom, jezičnim kompetencijama, kurikulumom, organizacijom poučavanja, osposobljavanja i učenja, jačanje veza s partnerskim ustanovama) i kako će se planiranim aktivnostima pridonijeti zadovoljavanju tih potreba;
 • očekivanom učinku na polaznike,nastavnike, mentore i drugo osoblje, te općenito na organizaciju VET-a;
 • načinu na koji će škole i poduzeća koje pružaju VET ugraditi kompetencije i stečena iskustva osoblja u svoj kurikulum i/ili razvojni plan organizacije;
 • način na koji se učenje na radnom mjestu može unaprijediti; održivost kroz transnacionalnu suradnju.

Alat za mobilnost+

Čim sudionici budu odabrani, organizacija korisnica mora u Alat za mobilnost+ unijeti opće podatke o sudioniku i vrsti aktivnosti mobilnosti u kojima će on sudjelovati (npr. ime sudionika, odredište, trajanje mobilnosti itd.). Organizacija korisnica također je odgovorna za ažuriranje Alata za mobilnost+ u slučaju promjena u vezi sa sudionicima ili aktivnostima za vrijeme trajanja projekta mobilnosti. Korisnici će na temelju unesenih podataka moći iz Alata za mobilnost+ izvlačiti unaprijed popunjena izvješća. Putem Alata za mobilnost+ moći će se također pripremati izvješća koja će popunjavati sudionici u aktivnostima mobilnosti.

Više informacija o Alatu za mobilnost+ i o tome kako mu pristupiti bit će navedeno u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava između Nacionalne agencije i korisnika.

Uvjeti za sudjelovanje učenika iz VET-a

Odabir

Organizacija pošiljateljica obavlja odabir sudionika u aktivnosti mobilnosti. Odabir polaznika – kao i postupak za dodjelu bespovratnih sredstava – mora biti pošten, transparentan, dosljedan i dokumentiran te mora biti na raspolaganju svim strankama uključenim u postupak odabira.

Organizacija pošiljateljica poduzima nužne mjere kako bi spriječila mogući sukob interesa u vezi s osobama koje su odabrane da sudjeluju u tijelima za odabir ili postupku odabira pojedinačnih sudionika.

 

Osobe u pratnji

Učenici iz VET-a s posebnim potrebama ili u nepovoljnom položaju mogu u pratnji imati osobu koja će im pomagati za vrijeme razdoblja mobilnosti. Uključenost osobe koja ih prati trebala bi biti razmjerna broju uključenih učenika (obično jedna osoba u pratnji po skupini učenika koji obavljaju stručnu praksu u istoj organizaciji primateljici).

Trajanje boravka osoba u pratnji u inozemstvu trebalo bi biti razmjerno potrebama učenika (obično je ostanak za cijelo vrijeme trajanja aktivnosti dopušten samo u slučajevima kada učenici nisu samostalni ili su maloljetnici).

 

Ugovor s učenikom

Učenici iz VET-a moraju prije odlaska potpisati ugovor s organizacijom pošiljateljicom i organizacijom primateljicom koji uključuje sljedeće:

 • „ugovor o studijuˮ u kojem je utvrđen program osposobljavanja koji se mora slijediti i koji su dogovorili učenik, organizacija pošiljateljica i organizacija primateljica. U ugovoru su definirani ciljnih rezultati učenja za razdoblje učenja u inozemstvu i navedene odredbe u vezi s formalnim priznavanjem (npr. ECVET);
 • „ugovor o kvalitetiˮ, u prilogu ugovora o studiju u kojem su prikazana prava i obveze vježbenika, organizacija pošiljateljica i primateljica i, ako je potrebno, organizacija posrednica.

Kada potpisuju ugovor o studiju, učenici iz VET-a imaju pravo na bespovratna sredstva koja će im pomoći za vrijeme razdoblja obavljanja stručne prakse u inozemstvu. Takva bespovratna sredstva mogu uključivati jedno ili oboje od navedenog:

 • bespovratna sredstva EU-a, koja se izračunavaju danu aktivnosti (vidi „pravila financiranjaˮ u dijelu B ovog Vodiča); i/ili
 • nacionalna, regionalna i lokalna bespovratna sredstva koja plaća javni ili privatni donator, ili zajam.

Dopušteno je sudjelovanje „učenika iz VET-a koji primaju nultu stopu bespovratnih sredstava” (tj. učenika koji obavljaju stručnu praksu koja poštuje kriterije programa Erasmus+ za mobilnost u VET-u i koji imaju koristi od prednosti omogućenih učenicima u okviru programa Erasmus+, bez da primaju bespovratna sredstva za mobilnost u okviru programa Erasmus+). Pravila navedena u ovom Vodiču kroz program, osim onih koja se odnose na dodjelu bespovratnih sredstava, primjenjuju se i na „učenike iz VET-a koji primaju nultu stopu bespovratnih sredstava”.

 

Jezična potpora na internetu

Učenici iz VET-a koji sudjeluju u aktivnosti mobilnosti u trajanju od 19 dana ili više prihvatljivi su za primanje jezične potpore prije odlaska ili tijekom aktivnosti mobilnosti. U tom smislu, Komisija stavlja na raspolaganje internetsku uslugu za odabrane učenike iz VET-a u cilju ocjenjivanja znanja jezika kojim će se koristiti za obavljanje stručne prakse u inozemstvu. Ta im usluga nudi, ako je potrebno, mogućnost za poboljšanje znanja jezika prije i/ili tijekom razdoblja mobilnosti. Sudionici koji su savladali najmanje razinu B2 glavnog jezika rada mogu OLS-om pohađati tečaj jezika države primateljice, ako je dostupan. Takva će se internetska usluga postupno provoditi za vrijeme trajanja Programa. Jezična potpora pružat će se kako slijedi:

 • u trenutku podnošenja prijave za projekt mobilnosti u VET-u, organizacija podnositeljica procijeniti će potrebu za jezičnom potporom – glavni jezik poučavanja ili rada – učenika koji obavljaju stručnu praksu u okviru projekta mobilnosti;
 • Nacionalne će agencije dodijeliti dozvole ustanovama visokog obrazovanja u skladu s općim kriterijima koje utvrđuje Europska komisija;
 • nakon što ih odabere njihova organizacija pošiljateljica – a prije potpisivanja sporazuma o učenju – svi učenici (osim izvornih govornika) koji se koriste internetskom uslugom podvrgnut će se internetskom testiranju kojim će se ocijeniti njihovo znanje odabranog jezika. Rezultati ovog testa priopćuju se učeniku i, na zahtjev, organizaciji pošiljateljici. Ti rezultati neće imati utjecaja na mogućnost učenika da ode u inozemstvo;
 • na temelju broja dostupnih internetskih dozvola za tečajeve jezika, sudionici kojima je potrebna jezična potpora dobit će priliku pratiti tečaj jezika putem interneta;
 • na kraju stručne prakse učenici iz VET-a podvrgnut će se drugoj provjeri znanja kojom će se mjeriti ostvareni napredak u učenju jezika. Rezultati će se priopćiti studentu i, na zahtjev, organizaciji pošiljateljici.

U početnim fazama programa, internetsko ocjenjivanje i tečajevi neće biti dostupni na svim jezicima EU-a i tečajevi jezika možda neće biti dostupni za sve sudionike koji ih zatraže. Na web-mjestima Europske komisije i nacionalnih agencija dostupno je više podataka.

Za jezike koji nisu obuhvaćeni uslugom Komisije, jezičnu potporu moraju organizirati organizacije sudionice u projektu mobilnosti u VET-u; U tu se svrhu mogu pružiti posebna bespovratna sredstva za „jezičnu potporuˮ. Nadalje, organizacije koje sudjeluju u projektu mobilnosti u VET-u mogu koristiti bespovratna sredstva „Organizacijske potporeˮ za rješavanje potreba sudionika u smislu pedagoške, međukulturalne i posebne jezične pripreme (vidjeti odjeljak „pravila o financiranjuˮ u dijelu B ovog Vodiča).

Uvjeti za sudjelovanje osoblja

Odabir

Osoblje bira organizacija pošiljateljica. Odabir i postupak dodjele bespovratnih sredstava moraju biti pošteni, transparentni, dosljedni i dokumentirani i dostupni svim strankama uključenim u postupak odabira.

Organizacija pošiljateljica poduzima nužne mjere kako bi spriječila mogući sukob interesa u vezi s osobama koje su odabrane da sudjeluju u tijelima za odabir ili postupku odabira pojedinačnih korisnika.

Kriteriji za odabir (na primjer prednost koja se daje osoblju koje odlazi u inozemstvo po prvi puta, ograničenja mogućeg broja aktivnosti mobilnosti po članu osoblja u određenom vremenskom razdoblju itd.) moraju biti javno dostupni.

 

Ugovor o mobilnosti

Odabir osoblja vrši ustanova pošiljateljica na temelju nacrta programa mobilnosti koji je član osoblja dostavio nakon savjetovanja s ustanovom primateljicom/poduzećem. Prije odlaska, ustanova pošiljateljica/poduzeće i ustanova primateljica/poduzeće službeno dogovaraju konačnu verziju programa mobilnosti razmjenom pisama ili elektroničkih poruka.

Ustanova pošiljateljica i ustanova primateljica odgovorne su za kvalitetu razdoblja mobilnosti u inozemstvu.

Tijekom mobilnosti

Prekid mobilnosti učenika

Kada se radi o stručnoj praksi, razdoblje mobilnosti u inozemstvu može se prekinuti zbog praznika ako je poduzeće za to vrijeme zatvoreno. Bespovratna sredstva nastavljaju se isplaćivati u tom razdoblju. Razdoblje zatvorenosti ne ubraja se u minimalno trajanje razdoblja obavljanja stručne prakse.

Produženje mobilnosti učenika

Produženje tekućeg razdoblja mobilnosti može se dogovoriti između organizacije pošiljateljice i primateljice pod sljedećim uvjetima:

 • prije kraja izvornog planiranja razdoblja mobilnosti potrebno je izmijeniti ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i dovršiti sve postupke koji se odnose na produženje trajanja. Takva je izmjena posebno važna u onim slučajevima kada produženje podrazumijeva i zahtjev za produženje mjesečnih isplata bespovratnih sredstava EU-a. Iako će razdoblje trajanja mobilnosti biti definirano u potvrdi studenta o završenom studiju (to je razdoblje koje UVO navode u svojem završnom izvješću), najveći broj mjeseci koji može biti obuhvaćen bespovratnim sredstvima EU-a onaj je utvrđen u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ili u njegovim izmjenama. To će biti tako čak i ako je trajanje navedeno u ugovoru o studiju kraće od onog navedenog u potvrdi o završenom studiju;
 • dodatno razdoblje mora slijediti odmah nakon tekućeg razdoblja mobilnosti. Ne smije biti praznina (praznici i dani kada su škole za VET/poduzeća zatvoreni ne smatraju se „prazninamaˮ) osim ako je to odobrila i opravdala nacionalna agencija.

Nakon mobilnosti

Priznanje rezultata mobilnosti

Organizacija pošiljateljica i organizacija primateljica trebale bi se dogovoriti oko izdavanja potvrde o mobilnosti Europass na kraju razdoblja mobilnosti. Više informacija o tome te kako dalje može se naći na web-mjestu Europassa:

http://europass.cedefop.europa.eu/en/home.

Rezultati ocjene znanja jezika i tečajevi jezika na internetu prijavljuju se na središnjoj razini, ali ne donose formalne kvalifikacije.

 

ECVET

Organizacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje mogu odlučiti primijeniti sustav ECVET u okviru svojih aktivnosti mobilnosti (za više informacija vidi u nastavku). ECVET je zajednički metodološki okvir kojim se olakšava prikupljanje i prijenos bodova za rezultate učenja iz jednog sustava kvalifikacija u drugi. Cilj mu promicati transnacionalnu mobilnost i pristup cjeloživotnom učenju. Nije mu svrha da zamijeni nacionalne kvalifikacijske sustave već da se njime ostvari bolja usporedivost i usklađenost među njima. ECVET primjenjuje sve rezultate koje je pojedinac stekao u raznim studijima i stručnoj praksi, koji se zatim prenose, priznaju i akumuliraju u cilju ostvarenja kvalifikacije. Zahvaljujući ovoj inicijativi europski građani mogu osigurati priznanje svog osposobljavanja, vještina i znanja u drugoj državi sudionici u Programu. Više informacija o ECVET-u dostupno je na web-mjestu Komisije na:

Kada se koristi ECVET, bodovi stečeni za rezultate učenja trebali bi biti transparentni i navedeni u Memorandumu razumijevanja između organizacija sudionica.

Izvješćivanje

Na kraju razdoblja provedenoga u inozemstvu, svi učenici i osoblje VET-a koji su sudjelovali u aktivnosti mobilnosti moraju popuniti i predati završno izvješće. Za aktivnosti mobilnosti koje traju 19 dana ili više, izvješće uključuje i ocjenu kvalitete jezične potpore dobivene tijekom razdoblja mobilnosti.

Od onih studenata koji ine dostave izvješće može se tražiti djelomičan ili potpuni povrat primljenih bespovratnih sredstava EU-a. Povrat se neće tražiti kada student ili član osoblja nije mogao dovršiti planirane aktivnosti u inozemstvu zbog više sile. Organizacija pošiljateljica mora prijaviti takve slučajeve i oni podliježu pisanom odobrenju nacionalne agencije.

 • 1. Preporuka (EZ) br. 2006/961 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o transnacionalnoj mobilnosti u Zajednici u svrhe obrazovanja i osposobljavanja: Europska povelja kvalitete za mobilnost (Službeni list L 394 od 30.12.2006.).