Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Σχέδιο κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕΚ

1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών

Η επιχορήγηση για την οργανωτική υποστήριξη αποτελεί μια συμβολή σε τυχόν έξοδα των οργανισμών σε σχέση με τις δραστηριότητες για την υποστήριξη της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού υψηλής ποιότητας. Για παράδειγμα:

 • παροχή πληροφοριών και βοήθειας σε φοιτητές και προσωπικό·
 • επιλογή φοιτητών και προσωπικού·
 • προετοιμασία των συμφωνιών μάθησης για τη διασφάλιση της πλήρους αναγνώρισης των εκπαιδευτικών στοιχείων των μαθητών· εκπόνηση και αναγνώριση των συμφωνιών κινητικότητας για το προσωπικό·
 • παροχή γλωσσικής και διαπολιτισμικής προετοιμασίας για τους μαθητές και το προσωπικό – κυρίως γλωσσικά μαθήματα ειδικά για τον τομέα ΕΕΚ·
 • γενική διαχείριση γύρω από τη δημιουργία και τη διαχείριση του έργου κινητικότητας·
 • διασφάλιση της αποτελεσματικής καθοδήγησης και των ρυθμίσεων επίβλεψης των μετακινούμενων συμμετεχόντων·
 • ειδικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις.

Θα λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα της υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου από τον φορέα, όταν αποφασιστεί η τελική επιχορήγηση. Η εφαρμογή της ποιότητας των σχεδίων κινητικότητας θα πρέπει να ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο παρόν παράρτημα σχετικά με την κινητικότητα για τους μαθητές και το προσωπικό ΕΕΚ.

2. Πριν από την Κινητικότητα

α. Πιστοποίηση συμμετεχόντων οργανισμών – Ο Χάρτης Κινητικότητας στην ΕΕΚ του Erasmus+

Από το 2015 και μετά, υπάρχει η δυνατότητα για μη πιστοποιημένους οργανισμούς να υποβάλλουν αίτηση για το Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ του Προγράμματος Erasmus+ μέσω ξεχωριστών ετήσιων προσκλήσεων που θα δημοσιευθούν από τις Εθνικές Μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οργανισμοί πληρούν τα προαπαιτούμενα κριτήρια επιλογής και αποδεικνύουν την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των στρατηγικών διεθνοποίησής τους. Παρακαλείσθε να λάβετε σοβαρά υπόψη ότι εάν οι οργανισμοί γίνουν κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας ένα συγκεκριμένο έτος, θα είναι σε θέση να τον χρησιμοποιήσουν και να συμμετάσχουν στην κινητικότητα ΕΕΚ μόνο από την επόμενη γενική πρόσκληση.

Για παράδειγμα, εάν οι οργανισμοί υποβάλλουν αίτηση για το Χάρτη στο πλαίσιο της Ειδικής Πρόσκλησης και ο Χάρτης αυτός απονέμεται το 2016, θα πρέπει να συνεχίσουν να υποβάλλουν αίτηση για ένα σχέδιο κινητικότητας ΕΕΚ χωρίς Χάρτη εάν επιθυμούν να διεξάγουν την κινητικότητα στο πλαίσιο της Γενικής Πρόσκλησης 2016. Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το Χάρτη το επόμενο έτος (στο συγκεκριμένο παράδειγμα το 2017).

Αναλυτικότερες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες στους ιστοτόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των και Εθνικών Μονάδων/ Εθνικών Υπηρεσιών.

β. Ευρωπαϊκός Χάρτης Ποιότητας για την Κινητικότητα

Τα ιδρύματα ΕΕΚ που σκοπεύουν να οργανώσουν δραστηριότητες κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕΚ πρέπει να το πράττουν σύμφωνα με τις αρχές και τα κριτήρια που ορίζονται στον ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την κινητικότητα1

Ο ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα αποτελεί το έγγραφο αναφοράς όσον αφορά την ποιότητα της διαμονής στο εξωτερικό για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο χάρτης παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά τις ρυθμίσεις κινητικότητας για μαθησιακούς ή άλλους σκοπούς, όπως η επαγγελματική βελτίωση, τόσο για τους εκπαιδευόμενους νεαρής ηλικίας όσο και για το προσωπικό. Ο σεβασμός των αρχών που ορίζονται στον χάρτη θα πρέπει να συμβάλλει στην εξασφάλιση θετικής εμπειρίας για τους συμμετέχοντες τόσο στη χώρα υποδοχής όσο και στη χώρα προέλευσης μετά την επιστροφή τους. Ο χάρτης είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_en.htm

γ. ECVET – Μνημόνια Συμφωνίας

Τα ιδρύματα ΕΕΚ μπορούν να αποφασίζουν να εφαρμόσουν το ευρωπαϊκό σύστημα διδακτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κινητικότητας που αναλαμβάνουν (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε κατωτέρω). Σε αυτή την περίπτωση, προϋπόθεση για την εφαρμογή του ECVET είναι η δημιουργία σύμπραξης στο πλαίσιο του ECVET. Η εν λόγω σύμπραξη πρέπει να φέρνει σε επαφή τα αρμόδια ιδρύματα που συμμετέχουν

 1. στον προσδιορισμό των ενδεδειγμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων κινητικότητας·
 2. στην υλοποίηση προγραμμάτων ΕΕΚ που είναι κατάλληλα για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών·
 3. στην αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί από τους μαθητές·
 4. στην επικύρωση και την αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων των μαθητών κατά την επιστροφή τους στο ίδρυμα προέλευσης.

Η σύμπραξη για δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο του ECVET μπορεί να επισημοποιείται μέσω μνημονίου συμφωνίας.

Το εν λόγω μνημόνιο είναι μια συμφωνία μεταξύ των αρμόδιων ιδρυμάτων που ορίζει το πλαίσιο για τη μεταφορά διδακτικών μονάδων. Επισημοποιεί τη σύμπραξη στο πλαίσιο του ECVET προβλέποντας την αμοιβαία αποδοχή του καθεστώτος και των διαδικασιών των αρμόδιων οργανισμών και ιδρυμάτων που συμμετέχουν σε αυτήν. Θεσπίζει επίσης διαδικασίες συνεργασίας στο πλαίσιο της σύμπραξης.

Τα μνημόνια συμφωνίας μπορούν να αναπτύσσονται μέσω δικτύων αρμόδιων οργανισμών/ιδρυμάτων από διάφορες χώρες/συστήματα, ωστόσο μπορούν επίσης να είναι διμερή, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους της σύμπραξης. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την κατάρτισή τους, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του ECVET που διατίθεται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή επισκεφθείτε τους ακόλουθους ιστοτόπους: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm και http://www.ecvet-secretariat.eu

δ. Κοινοπραξία κινητικότητας

Πέραν των παρόχων ΕΕΚ που υποβάλλουν αίτηση ως μεμονωμένοι οργανισμοί, αίτηση για σχέδιο κινητικότητας ΕΕΚ μπορούν να υποβάλουν επίσης οι εθνικές κοινοπραξίες κινητικότητας.

Στόχος των κοινοπραξιών κινητικότητας είναι να διευκολύνουν τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας και να προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην ποιότητα των δραστηριοτήτων σε σύγκριση με την αξία που θα προσέφερε μεμονωμένα κάθε ίδρυμα αποστολής ΕΕΚ (π.χ. μια σχολή ΕΕΚ). Οι οργανισμοί-μέλη μιας εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας λαμβάνουν ή παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν την οργάνωση της κινητικότητας και αναπτύσσουν από κοινού τη στρατηγική διεθνοποίησή τους μέσω αμοιβαίας συνεργασίας και ανταλλαγής επαφών.

Στις κοινές δραστηριότητες περιλαμβάνεται συνήθως η κοινή διοικητική, συμβατική και δημοσιονομική διαχείριση της κινητικότητας, η από κοινού επιλογή και/ή προετοιμασία και καθοδήγηση των συμμετεχόντων, καθώς και, κατά περίπτωση, η δημιουργία ενός κεντρικού σημείου για την εύρεση επιχειρήσεων και την ανάπτυξη επαφών μεταξύ των επιχειρήσεων και των συμμετεχόντων. Η εθνική κοινοπραξία κινητικότητας μπορεί επίσης να συμβάλει στη διευκόλυνση των εισερχόμενων ασκουμένων και του προσωπικού. Σε αυτό περιλαμβάνεται η εύρεση οργανισμού υποδοχής στην περιοχή όπου οι εταίροι της εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας είναι εγκατεστημένοι, καθώς και η παροχή βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης.

Ο συντονιστής της κοινοπραξίας, πιθανώς μαζί με άλλους/ενδιάμεσους οργανισμούς, πρέπει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη επαφών με επιχειρήσεις και στην εύρεση ευκαιριών για πρακτική άσκηση και κατάρτιση για προσωπικό, στην προώθηση των εν λόγω δραστηριοτήτων και στην παροχή ενημέρωσης κ.λπ.

Κάθε ίδρυμα αποστολής ΕΕΚ παραμένει υπεύθυνο για την ποιότητα, το περιεχόμενο και την αναγνώριση των περιόδων κινητικότητας. Κάθε μέλος της κοινοπραξίας πρέπει να υπογράφει συμφωνία με τον συντονιστή της κοινοπραξίας για τον καθορισμό των ρόλων και των αρμοδιοτήτων καθώς και των διοικητικών και οικονομικών ρυθμίσεων· Στο πλαίσιο των τρόπων συνεργασίας διευκρινίζονται ζητήματα όπως οι διαδικασίες προετοιμασίας, διασφάλισης της ποιότητας και παρακολούθησης των περιόδων κινητικότητας.

ε. Ευρωπαϊκο Σχεδιο Αναπτυξης

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης αφορά μόνο τις αιτήσεις από αιτούντες οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+. Αν και οι μη-κάτοχοι του Χάρτη δεν αναμένεται να έχουν ως στόχο τη διεθνοποίηση ή την βιωσιμότητα στον ίδιο βαθμό με τους οργανισμούς που έχουν πιστοποιηθεί με τον Χάρτη, ωστόσο, αναμένεται να την αποτυπώνουν τόσο στην ίδια την κινητικότητα όσο και στον αντίκτυπο της κινητικότητας. Πριν από την υποβολή της αίτησης, ένας οργανισμός ΕΕΚ ή ο συντονιστής μιας εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας πρέπει να αναπτύξει ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης· το σχέδιο αυτό αποτελεί μέρος της αίτησης.

Αυτή η ενότητα υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματισμένες δραστηριότητες κινητικότητας αποτυπώνονται σε μια ευρύτερη και μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των φορέων ΕΕΚ που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Αυτό το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης θα αποτελέσει σημαντικό μέρος της αξιολόγησης των αιτήσεων επιχορήγησης και θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:

 • τις ανάγκες των φορέων ΕΕΚ αναφορικά με την ποιότητα της ανάπτυξης και τη διεθνοποίηση (π.χ. όσον αφορά τις αρμοδιότητες διαχείρισης, τις ικανότητες του προσωπικού, νέες μεθόδους διδασκαλίας ή εργαλεία, την ευρωπαϊκή διάσταση, τις γλωσσικές ικανότητες, το πρόγραμμα σπουδών, την οργάνωση της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης, την ενίσχυση των δεσμών με τους εταίρους) και πώς οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες θα συμβάλουν στην κάλυψη αυτών των αναγκών·
 • τον αναμενόμενο αντίκτυπο στους εκπαιδευόμενους, στους δασκάλους, στους εκπαιδευτές και στο υπόλοιπο προσωπικό, καθώς και στους φορείς ΕΕΚ συνολικά·
 • τον τρόπο με τον οποίο οι σχολές ΕΕΚ και οι εταιρείες θα ενσωματώσουν τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από το προσωπικό τους στο πρόγραμμα σπουδών τους και / ή στο σχέδιο ανάπτυξής τους·
 • τον τρόπο με τον οποίο η μάθηση στο χώρο εργασίας μπορεί να ενισχυθεί με βιώσιμο τρόπο μέσω της διακρατικής συνεργασίας.

στ. Εργαλείο κινητικότητας (Mobility tool+)

Το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που θα επιλεγούν οι συμμετέχοντες, ο δικαιούχος οργανισμός πρέπει να εισάγει στο Mobility Tool+ γενικές πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το είδος της δραστηριότητας κινητικότητας που θα πραγματοποιήσουν (π.χ. όνομα συμμετέχοντος/συμμετέχουσας, προορισμός, διάρκειας της κινητικότητας κ.λπ.). Ο δικαιούχος οργανισμός είναι επίσης υπεύθυνος για την ενημέρωση του Mobility Tool+ με οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται στους συμμετέχοντες ή στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του σχεδίου κινητικότητας. Το εργαλείο κινητικότητας Mobility Tool+ θα υποστηρίξει τον δικαιούχο στη διαχείριση των δραστηριοτήτων κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+. Οι δικαιούχοι θα είναι σε θέση να να δημιουργήσουν τελικές εκθέσεις προς συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κινητικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Mobility Tool+ και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό θα προβλέπονται στην συμφωνία επιχορήγησης μεταξύ του εθνικού οργανισμού και του δικαιούχου.

ζ. Προϋποθέσεις συμμετοχής εκπαιδευόμενων ΕΕΚ

Επιλογή

Το ίδρυμα αποστολής πραγματοποιεί την επιλογή των συμμετεχόντων στη δραστηριότητα κινητικότητας. Η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευομένων – καθώς και η διαδικασία για τη χορήγηση υποτροφίας – πρέπει να είναι δίκαιη, διαφανής και συνεκτική, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να τίθεται στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία επιλογής μερών.

Το ίδρυμα αποστολής λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την αποτροπή τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τα άτομα που μπορεί να προσκληθούν να συμμετάσχουν στα όργανα επιλογής ή στη διαδικασία επιλογής μεμονωμένων συμμετεχόντων.

 

Συνοδοί

Οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ με ειδικές ανάγκες ή εκείνοι που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα μπορούν να συνοδεύονται από άτομο που θα τους παρέχει βοήθεια κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας. Η συμμετοχή του συνοδού θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τον αριθμό των εκπαιδευομένων που συμμετέχουν (συνήθως ένα συνοδός ανά ομάδα εκπαιδευομένων που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο ίδιο ίδρυμα υποδοχής).

Η διάρκεια της διαμονής των συνοδών στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι επίσης ανάλογη προς τις ανάγκες των εκπαιδευομένων (συνήθως η διαμονή καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας είναι αποδεκτή μόνο στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι αυτόνομοι ή ενήλικες).

 

Συμφωνία με τον εκπαιδευόμενο

Πριν από την αναχώρησή του, κάθε εκπαιδευόμενος ΕΕΚ πρέπει να υπογράφει συμφωνία με το ίδρυμα αποστολής και το ίδρυμα υποδοχής, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • τη «συμφωνία μάθησης», η οποία ορίζει το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που πρέπει να ακολουθείται, όπως έχει συμφωνηθεί από τον εκπαιδευόμενο, το ίδρυμα αποστολής και το ίδρυμα υποδοχής. Η εν λόγω συμφωνία ορίζει τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα για την περίοδο εκμάθησης στο εξωτερικό και προβλέπει τις διατάξεις όσον αφορά την επίσημη αναγνώριση (π.χ. ECVET)·
 • μια «δέσμευση ποιότητας», η οποία προσαρτάται στη συμφωνία μάθησης και η οποία περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασκουμένων, του ιδρύματος αποστολής και του ιδρύματος υποδοχής, καθώς και, κατά περίπτωση, των ενδιάμεσων ιδρυμάτων.

Κατά την υπογραφή της συμφωνίας μάθησης, οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ δικαιούνται να λαμβάνουν υποτροφία για τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Η εν λόγω υποτροφία μπορεί να έχει μία από τις ακόλουθες μορφές ή να αποτελεί συνδυασμό αυτών:

 • υποτροφία της ΕΕ, η οποία υπολογίζεται ανά ημέρα δραστηριότητας (βλέπε τους «Κανόνες χρηματοδότησης» στο Μέρος Β του παρόντος Οδηγού· και/ή
 • τοπική, περιφερειακή και εθνική υποτροφία που χορηγείται από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή βάσει καθεστώτος δανεισμού.

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα εκπαιδευομένων ΕΕΚ που δεν λαμβάνουν υποτροφία (δηλ. εκπαιδευόμενοι που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα κριτήρια κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ για την ΕΕΚ και απολαμβάνουν τα οφέλη ενός εκπαιδευομένου που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν υποτροφία κινητικότητας Erasmus+. Οι κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα οδηγό προγράμματος, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν την κατανομή των υποτροφιών, ισχύουν επίσης για τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ που δεν λαμβάνουν υποτροφία.

 

Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη

Οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ που συμμετέχουν σε δραστηριότητα κινητικότητας διάρκειας 19 ημερών ή περισσότερο δικαιούνται να λαμβάνουν γλωσσική υποστήριξη πριν από την αναχώρησή τους ή κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας κινητικότητάς τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμη μια διαδικτυακή υπηρεσία για τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ που θα επιλεγούν, με στόχο την αξιολόγηση της ικανότητάς τους στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.

Η εν λόγω υπηρεσία τους παρέχει επίσης, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα πριν από και/ή κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας. Οι συμμετέχοντες με επίπεδο τουλάχιστον Β2 στην κύρια γλώσσα εργασίας μπορεί να επιλέξουν να ακολουθήσουν έναν κύκλο μαθημάτων μέσω του OLS στη γλώσσα της χώρας υποδοχής, εφόσον υπάρχει. Η εν λόγω διαδικτυακή υπηρεσία θα εφαρμοστεί σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η γλωσσική υποστήριξη παρέχεται ως εξής:

 • κατά την υποβολή αίτησης για σχέδιο κινητικότητας ΕΕΚ, ο αιτών οργανισμός θα αξιολογεί την ανάγκη γλωσσικής υποστήριξης -στη βασική γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας -των εκπαιδευομένων που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του σχεδίου κινητικότητας·
 • οι Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες χορηγούν διαδικτυακές άδειες στους δικαιούχους οργανισμούς σύμφωνα με γενικά κριτήρια που ορίζει η Επιτροπή·
 • μόλις επιλεγούν από τον οργανισμό αποστολής – και προτού υπογράψουν τη συμφωνία μάθησης – όλοι οι εκπαιδευόμενοι (εξαιρουμένων των φυσικών ομιλητών) που επωφελούνται από τη διαδικτυακή υπηρεσία θα υποβάλλονται σε διαδικτυακή εξέταση με στόχο την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους στη γλώσσα που επέλεξαν. Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα κοινοποιούνται στον εκπαιδευόμενο, και κατόπιν αιτήματος, στον οργανισμό αποστολής. Τα εν λόγω αποτελέσματα δεν θα επηρεάζουν τη δυνατότητα του εκπαιδευομένου να μεταβεί στο εξωτερικό·
 • βάσει του αριθμού των διαθέσιμων διαδικτυακών αδειών για μαθήματα εκμάθησης γλώσσας, στους συμμετέχοντες που χρειάζονται γλωσσική υποστήριξη μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακό πρόγραμμα εκμάθησης γλώσσας·
 • κατά το τέλος της πρακτικής τους άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ θα υποβάλλονται σε δεύτερη αξιολόγηση, ώστε να αξιολογείται η πρόοδος που έχουν σημειώσει στη γλώσσα. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται στον σπουδαστή και, κατόπιν αιτήματος, στον οργανισμό αποστολής.

Κατά τα αρχικά στάδια του προγράμματος, η διαδικτυακή αξιολόγηση και τα διαδικτυακά μαθήματα δεν θα παρέχονται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και μπορεί να μην διατίθενται μαθήματα εκμάθησης γλώσσας για όλους τους συμμετέχοντες. Θα παρασχεθούν περαιτέρω λεπτομέρειες στους ιστοτόπους της Επιτροπής και των Εθνικών Μονάδων/ Εθνικών Υπηρεσιών.

Όσον αφορά τις γλώσσες που δεν καλύπτονται από την υπηρεσία της Επιτροπής, για τη γλωσσική υποστήριξη πρέπει να μεριμνούν οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο σχέδιο κινητικότητας ΕΕΚ· γι’ αυτόν τον σκοπό μπορεί να παρέχεται ειδική επιχορήγηση για «γλωσσική υποστήριξη». Επιπλέον, οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε ένα σχέδιο κινητικότητας ΕΕΚ μπορούν να χρησιμοποιούν την επιχορήγηση για «επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών» για την κάλυψη των αναγκών των συμμετεχόντων όσον αφορά την παιδαγωγική, τη διαπολιτισμική ή την ειδική γλωσσική προετοιμασία (βλέπε την ενότητα «Κανόνες χρηματοδότησης» στο Μέρος Β του παρόντος οδηγού).

η. Προϋποθέσεις συμμετοχής προσωπικού

Επιλογή

Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται από το ίδρυμα αποστολής. Η διαδικασία επιλογής και χορήγησης υποτροφίας πρέπει να είναι δίκαιη, διαφανής, συνεκτική, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να τίθεται στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία επιλογής μερών.

Το ίδρυμα αποστολής λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την αποτροπή τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τα άτομα που μπορεί να προσκληθούν να συμμετάσχουν στα όργανα επιλογής ή στη διαδικασία επιλογής μεμονωμένων δικαιούχων.

Τα κριτήρια επιλογής (για παράδειγμα απόδοσης προτεραιότητας στο προσωπικό που μεταβαίνει στο εξωτερικό για πρώτη φορά, περιορισμός στον επιτρεπόμενο αριθμό δραστηριοτήτων κινητικότητας ανά μέλος του προσωπικού κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου κ.λπ.) δημοσιεύονται.

 

Συμφωνία κινητικότητας

Η επιλογή του προσωπικού θα πραγματοποιείται από το ίδρυμα αποστολής βάσει σχεδίου προγράμματος κινητικότητας που υποβάλλει το μέλος του προσωπικού κατόπιν διαβούλευσης με το ίδρυμα ή την επιχείρηση/οργανισμό υποδοχής. Πριν από την αναχώρηση, το τελικό πρόγραμμα κινητικότητας εγκρίνεται επισήμως τόσο από τον οργανισμό αποστολής όσο και από τον οργανισμό υποδοχής μέσω ανταλλαγής επιστολών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Υπεύθυνος για την ποιότητα της περιόδου κινητικότητας στο εξωτερικό είναι τόσο ο οργανισμός αποστολής όσο και ο οργανισμός υποδοχής.

3. Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας

Διακοπή της κινητικότητας των εκπαιδευόμενων

Όσον αφορά την πρακτική άσκηση, η περίοδος κινητικότητας στο εξωτερικό μπορεί να διακόπτεται κατά τη περίοδο των διακοπών εφόσον η επιχείρηση είναι κλειστή κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Η υποτροφία συνεχίζει να χορηγείται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η περίοδος κατά την οποία η επιχείρηση παραμένει κλειστή δεν προσμετρείται στην ελάχιστη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης.

Παράταση της περιόδου κινητικότητας των εκπαιδευόμενων

Είναι δυνατόν να συμφωνηθεί παράταση της τρέχουσας περιόδου κινητικότητας μεταξύ του οργανισμού αποστολής και του οργανισμού υποδοχής υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • η συμφωνία υποτροφίας πρέπει να τροποποιείται και όλες οι ρυθμίσεις σχετικά με την παράταση της διάρκειας πρέπει να συμπληρώνονται πριν από την προγραμματισμένη λήξη της περιόδου κινητικότητας. Η εν λόγω τροποποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική στις περιπτώσεις όπου η παράταση συνεπάγεται επίσης την υποβολή αίτησης για παράταση της μηνιαίας υποτροφίας της ΕΕ. Ουσιαστικά, παρότι η διάρκεια της περιόδου κινητικότητας ορίζεται στο πιστοποιητικό παρακολούθησης του σπουδαστή (η περίοδος που προβλέπουν οι δικαιούχοι οργανισμοί στις τελικές τους εκθέσεις), ο μέγιστος αριθμός μηνών που καλύπτονται από την υποτροφία της ΕΕ πρέπει να αντιστοιχεί σε εκείνον που προβλέπεται στη συμφωνία υποτροφίας ή στην τροποποίησή/τροποποιήσεις της. Αυτό θα ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που η προβλεπόμενη στη συμφωνία μάθησης διάρκεια είναι μικρότερη από εκείνη που ορίζεται στο πιστοποιητικό παρακολούθησης·
 • η παράταση πρέπει να έπεται άμεσα της τρέχουσας περιόδου κινητικότητας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν κενά (οι διακοπές και οι περίοδοι κατά τις οποίες η σχολή/επιχείρηση ΕΕΚ δεν λειτουργεί δεν θεωρούνται «κενά»), εκτός εάν αιτιολογείται δεόντως και εγκρίνεται από τον εθνικό οργανισμό.

4. Μετά την κινητικότητα

α. Αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Κατά το τέλος της περιόδου κινητικότητας, τα συμμετέχοντα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής θα πρέπει να συμφωνήσουν για την έκδοση πιστοποιητικού κινητικότητας Europass. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Europass:

http://europass.cedefop.europa.eu/el/home.

Τα αποτελέσματα της γλωσσικής αξιολόγησης και των διαδικτυακών προγραμμάτων εκμάθησης γλώσσας θα κοινοποιούνται σε κεντρικό σημείο, ωστόσο δεν θα παρέχεται επίσημη πιστοποίηση.

 

ECVET

Οι οργανισμοί ΕΕΚ μπορούν να αποφασίζουν να εφαρμόσουν το ευρωπαϊκό σύστημα διδακτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κινητικότητας που αναλαμβάνουν. Το ECVET είναι ένα κοινό μεθοδολογικό σύστημα που διευκολύνει τη συσσώρευση και τη μεταφορά διδακτικών μονάδων για μαθησιακά αποτελέσματα από ένα σύστημα επαγγελματικών προσόντων σε ένα άλλο. Στόχος του είναι η προώθηση της διακρατικής κινητικότητας και της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση. Σκοπός του δεν είναι να αντικαταστήσει τα εθνικά συστήματα επαγγελματικών προσόντων, αλλά να επιτύχει μεγαλύτερη συγκρισιμότητα και συμβατότητα μεταξύ τους.

Το ECVET εφαρμόζεται σε όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνει ένα άτομο με διάφορους τρόπους εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται, αναγνωρίζονται και συσσωρεύονται με στόχο την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος. Η εν λόγω πρωτοβουλία διευκολύνει τους ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά την αναγνώριση της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους σε άλλη χώρα του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ECVET διατίθενται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Κατά την εφαρμογή του ECVET, οι διδακτικές μονάδες που συσσωρεύονται για μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται θα πρέπει να καθίστανται διαφανείς και να καθορίζονται στο μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών.

β. Υποβολή εκθέσεων

Κατά το τέλος της περιόδου στο εξωτερικό, όλοι οι εκπαιδευόμενοι και το προσωπικό ΕΕΚ που συμμετείχαν σε δραστηριότητα κινητικότητας πρέπει να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν τελική έκθεση. Για τις δραστηριότητες κινητικότητας διάρκειας 19 ημερών ή περισσότερο, η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ποιοτική αξιολόγηση της γλωσσικής υποστήριξης που έλαβαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας.

Οι εκπαιδευόμενοι και το προσωπικό που δεν υποβάλλουν έκθεση μπορεί να κληθούν να επιστρέψουν μέρος ή το σύνολο της υποτροφίας που έλαβαν από την ΕΕ. Η επιστροφή δεν ζητείται σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος ή το μέλος του προσωπικού δεν έχει ολοκληρώσει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες στο εξωτερικό για λόγους ανωτέρας βίας. Οι λόγοι ανωτέρας βίας κοινοποιούνται από το ίδρυμα αποστολής και υποβάλλονται στον εθνικό οργανισμό προς γραπτή έγκριση.

 • 1. Σύσταση (ΕΚ) αριθ. 2006/961 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη διακρατική κινητικότητα εντός της Κοινότητας για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης: Ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα (Επίσημη Εφημερίδα L 394 της 30.12.2006).