Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Mobilitetsprojekt för skolpersonal

Mobilitetsprojekt gör det möjligt för skolor att ge sina lärare och annan undervisande personal möjlighet och motivation att skaffa sig ny kompetens som tillgodoser skolans behov. Skolans ledning bör spela en aktiv roll när det gäller att planera, stödja och följa upp mobilitetsprojektet.

För att säkerställa och maximera dessa verksamheters effekt på den professionella utvecklingen hos alla anställda, bör skolorna se till att den kompetens som deras personal skaffat sig får ordentlig spridning i hela skolan när mobilitetsperioden är slut och integreras i skolans undervisningsmetoder.

Innan de ansöker bör skolorna tänka igenom noggrant hur många anställda som realistiskt sett kan delta under projektets löptid (dvs. 1 eller 2 år), vilken typ av verksamhet de skulle delta i och hur denna verksamhet rent konkret kan följas upp på hemmaplan. Under ansökningsfasen kommer de sökande organisationerna att behöva ange preliminära siffror, typer och destinationsländer för den planerade mobiliteten.

Om det nationella programkontoret väljer mobilitetsprojektet och bekräftar den begärda budgeten, kan de stödmottagande organisationerna börja välja ut deltagare och organisera verksamheten i detalj.

1. Bidrag till projektets genomförande

Bidraget till Bidrag till projektets genomförande är ett bidrag till de kostnader som uppstår för institutioner i samband med verksamhet för att stödja mobilitetsprojekt för personal: Exempel:

 • Utarbeta och följa upp den europeiska utvecklingsplanen.
 • Organisatoriska arrangemang med partnerinstitutioner (främst i fråga om jobbskuggning och undervisningsuppdrag).
 • Tillhandahålla information och stöd till personal.
 • Urval av personal för mobiliteten.
 • Utarbeta mobilitetsavtal för att säkerställa kvalitet i och erkännande av mobilitet.
 • Språkliga och interkulturella förberedelser för personal som deltar i mobilitetsprojekt.
 • Underlätta inkommande personals inkludering i högskolan.
 • Se till att det finns effektiva mentors- och övervakningssystem för deltagare i mobilitetsprojekt.
 • Underlätta deltagares återinkludering och bygga vidare på deras nyförvärvade kompetenser, till nytta för organisationen, elever och övrig personal.

2. Före mobilitetsprojektet

A: Europeisk utvecklingsplan

Innan en skola eller en samordnare för ett nationellt mobilitetskonsortium lämnar in sin ansökan måste den ta fram en europeisk utvecklingsplan. Denna plan ska beskrivas i ansökningsblanketten. I detta avsnitt beskrivs hur den planerade mobiliteten passar in i en bredare och mer långsiktig strategi för att utveckla och modernisera skolan eller skolorna som deltar i projektet.

Denna europeiska utvecklingsplan kommer att vara en viktig del i utvärderingen av bidragsansökningarna och bör innehålla information om

 • skolans eller skolornas behov i fråga om kvalitetsutveckling och internationalisering (t.ex. när det gäller kompetensförvaltning, personalens kompetens, ny undervisnings-/inlärningsmetoder eller verktyg, europeisk dimension, språkfärdigheter, kursplan, organisation av undervisning och inlärning, förstärka kopplingar till partnerorganisationer) och hur den planerade verksamheten ska bidra till att uppfylla dessa behov,
 • den förväntade effekten för elever, lärare och annan personal och för skolan i stort,
 • hur skolan kommer att integrera den kompetens och erfarenhet som förvärvats av personalen i sin kursplan eller i skolans utvecklingsplan,
 • hur eTwinning när det förekommer ska användas i samband med den planerade mobiliteten (se avsnittet nedan).

B: eTwinning

eTwinning främjar samarbete och nätverksarbete mellan skolor i Europa med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Det tillhandahåller vägledning, idéer och verktyg för att göra det lätt för skolorna att inrätta partnerskap och inleda samarbetsprojekt inom alla ämnesområden.

I samband med ett mobilitetsprojekt gör eTwinning det möjligt att

 • hitta potentiella partner/mottagande organisationer utomlands och arbeta tillsammans med dem innan man ansöker om finansiering för att förbättra de planerade projektens kvalitet och effekt,
 • använda de tillgängliga projektverktygen för att genomföra mer strategiska projekt och utnyttja partnernas bidrag,
 • förbereda den utresande personalen, t.ex. genom kommunikation med den mottagande organisationen (för att lära sig mer om det mottagande landet och organisationen, diskutera och komma överens om verksamhet), deltagande i webbaserade utbildningar om deras mobilitetsperiod,
 • samarbeta nära med alla inblandade skolor under och efter mobilitetsprojektet för personalen.

Det krävs ingen formell ansökan för att använda eTwinning. Skolan behöver bara registrera sig på eTwinning-portalen: http://www.etwinning.net.Den europeiska eTwinning-portalen är en fullständigt flerspråkig webbplats som erbjuder samarbetsverktyg och samarbetstjänster, där lärare kan registrera sig, hitta partner och arbeta tillsammans med dem. Den fungerar också som en mötesplats där alla intresserade lärare kan dela resurser, diskutera och hitta partnerskolor.

eTwinning hjälper skolor på både europeisk nivå genom den centrala stödtjänsten och nationell nivå genom de nationella stödtjänsterna. Alla lärare kan använda tjänster, utbildning, erkännande och verktyg som erbjuds av de nationella och europeiska stödtjänsterna för eTwinning. Mer information om dessa tjänster hittar du i avsnittet ”Vilka andra organ deltar i genomförandet av programmet?” i del A i handledningen.

C: Villkor för personalens deltagande

Urval

Den utsändande skolan ansvarar för urvalet av den personal som ska delta i mobilitet. Urvalsförfarandet måste vara rättvist, öppet, konsekvent och dokumenterat, och det ska göras tillgängligt för alla parter som deltar i urvalsprocessen. Deltagarnas profil måste uppfylla de kriterier för bidragsberättigande som anges i del B i handledningen. Den utsändande skolan bör fastställa urvalsförfarandet, dvs. hur personal ska uppmanas att ansöka, vilken dokumentation som de sökande ska lämna in och hur den ska behandlas.

Skolan bör fastställa vilka kriterier som ska bedömas i urvalsförfarandet. Generella kriterier kan t.ex. vara motivation, tydliga mål för mobilitetsperioden, vilja att dela med sig av erfarenheterna vid hemkomsten. Vi rekommenderar starkt att ni inrättar en urvalskommitté som även kan ha deltagare utifrån, i stället för att låta en anställd fatta beslutet ensam.

Utöver dessa generella kriterier kan det finnas särskilda kriterier som är kopplade till mobilitetsprojektets egenskaper eller syfte (dvs. den relevans verksamhet som planeras av en enskild anställd har för skolans behov och andra kriterier som skolan fastställer).

Både de generella och de särskilda kriterierna måste godkännas och delas av alla som är med i urvalsprocessen och bör kommuniceras tydligt till de sökande. Det kan bli lättare att förbereda verksamheten om man delar eller diskuterar urvalskriterierna och den logiska grunden för dem med den mottagande organisationen. Urvalsförfarandet bör dokumenteras skriftligt inför eventuella interna klagomål.

 

Mobilitetsavtal

När deltagaren har valts ut bör denne, med den utsändande skolans hjälp (och partnerorganisationen om mobiliteten gäller ett undervisningsuppdrag eller jobbskuggning), formellt godkänna den typ av fortbildning som ska genomföras och dess innehåll, förtydliga hur den ska förbereda sig för fortbildningen, hur kunskaper/kompetens som förvärvats ska spridas till skolan och utanför skolan och vilka fördelar deltagandet kommer att ge på institutionell och personlig nivå. De bör också godkänna hur fortbildningen ska utvärderas och bedömas av den utsändande skolan. Avtalet bör upprättas innan en mobilitet inleds. Det viktigaste syftet med avtalet är att den utsändande skolan, den mottagande organisationen och deltagaren ska förtydliga förväntningarna och förvissa sig om att utlandsvistelsen blir meningsfull.

 

Mobilitetsverktyg (Mobility tool+)

Tidigast när deltagarna väljs ut måste projektorganisationen lägga in allmänna uppgifter om deltagaren och vilken typ av mobilitet som denne ska genomföra (t.ex. deltagarens namn, destination, mobilitetsperiodens längd osv.) i mobilitetsverktyget. Mobilitetsverktyget underlättar bidragsmottagarens förvaltning av mobiliteten inom Erasmus+. De stödmottagande organisationerna ansvarar också för att uppdatera mobilitetsverktyget med alla ändringar som sker i fråga om deltagare eller verksamhet under mobilitetsprojektets löptid. Bidragsmottagarna kan ta fram redan ifyllda rapporter ur mobilitetsverktyget utifrån de uppgifter som de har lagt in. Mobilitetsverktyget ska också generera rapporter som ska fyllas i av deltagarna i mobilitet. Mer information om mobilitetsverktyget och åtkomst till det ska lämnas i bidragsavtalet mellan det nationella programkontoret och bidragsmottagaren.

3. Efter mobilitetsprojektet

A: Erkännande av läranderesultat

De berörda utsändande och mottagande organisationerna bör komma överens om att utfärda ett Europassintyg om mobilitet vid mobilitetsperiodens slut. Mer information om hur du går vidare hittar du på Europass webbplats: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home

B: Reporting

Vid utgången av perioden utomlands måste alla anställda som har deltagit i en mobilitet fylla i och lämna in en slutrapport. Om en deltagare inte lämnar in sin rapport kan den personen tvingas betala tillbaka EU-bidraget helt eller delvis. Det ska inte krävas någon återbetalning om personen har varit oförmögen att slutföra sin planerade verksamhet utomlands på grund av force majeure. Sådana fall ska rapporteras av den sändande skolan eller samordnaren för det nationella mobilitetskonsortiet och måste godkännas skriftligt av det nationella programkontoret.