Kazalo
Iskanje po vodniku

Projekt mobilnosti za šolsko osebje

Projekti mobilnosti omogočajo šolam, da šolskemu osebju zagotovijo priložnosti in pobude za pridobivanje novih kompetenc, ki so povezane s potrebami šole. Vodstvo šol bi moralo imeti aktivno vlogo pri načrtovanju, podpori in nadaljnjem spremljanju projekta mobilnosti.

Da se zagotovi in čim bolj izkoristi učinek teh aktivnosti na poklicni razvoj vsega osebja, bi morale šole poskrbeti, da se po zaključeni mobilnosti kompetence, ki jih je pridobilo njihovo osebje, razširjajo po vsej šoli in vključijo v prakso poučevanja na šoli.

Pred prijavo bi morale šole skrbno razmisliti o tem, koliko članov osebja se lahko realistično udeleži mobilnosti med trajanjem projekta (tj. v 1 ali 2 letih), kakšne aktivnosti bodo opravljali in kako se lahko te aktivnosti učinkovito izvajajo na domači instituciji v prihodnje. Ob prijavi bodo organizacije prijaviteljice morale navesti okvirne številke, vrste in države gostiteljice načrtovanih aktivnosti mobilnosti.

Če nacionalna agencija izbere projekt mobilnosti in potrdi zahtevana proračunska sredstva, lahko upravičenec začne z izborom udeležencev in podrobno organizacijo aktivnosti.

1. Organizacijska podpora

Nepovratna sredstva za organizacijsko podporo so prispevek za stroške, ki jih imajo institucije v zvezi z aktivnostmi, s katerimi podpirajo mobilnost osebja. Na primer za:

 • pripravo in nadaljnje spremljanje evropskega razvojnega načrta;
 • organizacijske ureditve s partnerskimi institucijami (predvsem v primeru izobraževalnega obiska na delovnem mestu ali programov poučevanja);
 • zagotavljanje informacij in pomoči za osebje;
 • izbor osebja za aktivnosti mobilnosti;
 • pripravo sporazumov o mobilnosti, da se zagotovita kakovost in priznavanje aktivnosti mobilnosti;
 • jezikovno in medkulturno pripravo osebja, ki se udeleži mobilnosti;
 • lajšanje vključevanja prihajajočega osebja, ki se udeleži mobilnosti, na šoli;
 • zagotavljanje učinkovitih ureditev za mentorstvo in nadzor udeležencev mobilnosti;
 • podpiranje ponovnega vključevanja udeležencev mobilnosti in nadgrajevanje njihovih pridobljenih novih kompetenc v korist šole, izobraževalnega osebja in učencev/dijakov.

2. Pred mobilnostjo

A: Evropski razvojni načrt

Pred prijavo mora šola ali koordinator nacionalnega konzorcija za mobilnost oblikovati evropski razvojni načrt; ta načrt je del prijavnega obrazca. V tem poglavju je navedeno, kako je načrtovana mobilnost povezana s širšo in dolgoročno strategijo razvoja in posodobitve šol, ki sodelujejo pri projektu.

Ta evropski razvojni načrt bo pomemben del ocene vlog za nepovratna sredstva in v njem bi morale biti zagotovljene naslednje informacije:

 • potrebe šole/šol v zvezi z razvojem kakovosti in internacionalizacijo (npr. glede kompetenc upravljanja, kompetenc osebja, novih metod ali orodij poučevanja, evropske razsežnosti, znanja jezikov, učnega načrta, organizacije poučevanja, usposabljanja in učenja, krepitve povezav s partnerskimi institucijami) in kako bodo načrtovane aktivnosti prispevale k izpolnjevanju teh potreb
  predviden učinek na učence/dijake, šolsko osebje ter na šolo na sploh;
 • kako bodo šole vključile kompetence in izkušnje, ki jih bo pridobilo njihovo osebje, v svoj učni načrt in/ali šolski razvojni načrt;
 • kadar je to ustrezno, kako se bo uporabila platforma eTwinning v povezavi z načrtovanimi aktivnostmi mobilnosti (glej poglavje v nadaljevanju).

B: eTwinning

eTwinning spodbuja sodelovanje šol v Evropi in mreženje med njimi z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). Zagotavlja nasvete, zamisli in orodja, na podlagi katerih lahko šole lažje oblikujejo partnerstva in začnejo projekte sodelovanja na katerem koli tematskem področju.

V povezavi s projektom mobilnosti eTwinning omogoča:

 • iskanje morebitnih partnerjev/organizacij gostiteljic v tujini in sodelovanje z njimi pred prijavo za nepovratna sredstva, da se izboljšata kakovost in učinek načrtovanih projektov;
 • uporabo orodij za projekt, ki so na voljo, da je izvedba projektov bolj strateška in da se bolje izkoristi prispevek partnerjev;
 • pripravo odhajajočega osebja, na primer z izmenjavo sporočil z organizacijo gostiteljico (boljše poznavanje države gostiteljice in organizacije gostiteljice, razpravljanje in dogovarjanje o aktivnostih, ki se bodo izvedle), udeležbo v spletnih izobraževanjih, ki so povezana z njihovo aktivnostjo;
 • intenzivno sodelovanje med šolami, ki so vključene v projekt mobilnosti za osebje, med projektom in po njem.

Za uporabo platforme eTwinning ni zahtevana nobena uradna prijava, šole se morajo zgolj registrirati na portalu eTwinning: http://www.etwinning.net/sl/pub/index.htm. Evropski portal eTwinning je spletna stran v vseh jezikih EU, ki zagotavlja orodja in storitve za sodelovanje, prek katerih se učitelji registrirajo, poiščejo partnerje in z njimi sodelujejo. Je tudi osrednje stičišče, kjer si lahko zainteresirani učitelji izmenjujejo vire, razpravljajo in iščejo partnerske šole.

eTwinning zagotavlja pomoč za šole s centralno svetovalno službo na evropski ravni in z nacionalnimi svetovalnimi službami na nacionalni ravni. Vsi učitelji lahko izkoristijo storitve, usposabljanja, priznavanje in orodja, ki jih zagotavljajo nacionalne in evropske svetovalne službe eTwinning. Za več informacij o teh storitvah glej poglavje „Kateri drugi organi so vključeni v izvajanje Programa?“ v delu A tega vodnika.

C: Pogoji udeležbe osebja

Izbor

Šola pošiljateljica je odgovorna za izbor osebja, ki se bo udeležilo aktivnosti mobilnosti. Postopek izbora mora biti pravičen, pregleden, dosleden in dokumentiran, dostop do njega pa mora biti na voljo za vse vključene strani. Profil udeležencev mora izpolnjevati merila za upravičenost iz dela B tega vodnika. Šola pošiljateljica bi morala opredeliti postopek izbora, tj. kako se bo osebje lahko prijavilo, dokumentacijo, ki jo morajo predložiti prijavitelji, in kako bo ta obravnavana.

Šola bi morala opredeliti merila, ki bodo uporabljena v postopku izbora. Splošna merila so lahko: motivacija, jasni cilji za mobilnost, pripravljenost za razširjanje izkušenj ob povratku. Priporoča se, da se oblikuje odbor za izbor, ki lahko vključuje tudi zunanje ljudi, in da ni za odločitev odgovoren samo en član osebja.

Poleg teh splošnih meril bodo morda potrebna posebna merila, povezana z naravo ali namenom projekta mobilnosti (tj. ustreznost aktivnosti, ki jih načrtuje posamezni član osebja, glede na potrebe šole in druga merila, ki jih opredeli šola).

Vse osebe, vključene v postopek izbora, se morajo strinjati o splošnih in posebnih merilih, prijavitelji pa morajo biti jasno obveščeni o teh pravilih. Izmenjava meril za izbor ter razpravljanje o teh merilih in razlogih zanje z organizacijo gostiteljico lahko olajša pripravo aktivnosti. Ohraniti se mora zapis postopka izbire v primeru morebitnih notranjih pritožb.

Sporazum o mobilnosti

Ko je udeleženec izbran, se mora s pomočjo šole pošiljateljice (in partnerske organizacije v primeru mobilnosti poučevanja ali izobraževalnega obiska na delovnem mestu) uradno dogovoriti o vrsti in vsebini usposabljanja, ki ga bo opravil, pojasniti, kako se bo pripravil za to usposabljanje, kako se bo pridobljeno znanje/kompetence razširjalo v šoli in drugod ter kakšne bodo koristi te udeležbe na institucionalni in individualni ravni. Dogovoriti se je treba tudi o tem, kako bo šola pošiljateljica ocenila in priznala usposabljanje. Ta dogovor mora biti sprejet pred začetkom aktivnosti mobilnosti. Glavni cilj sporazuma je, da šola pošiljateljica, organizacija gostiteljica in udeleženec pojasnijo pričakovanja in zagotovijo, da bo bivanje v tujini koristno.

 

Orodje za mobilnost (Mobility Tool+)

Čim prej po izboru udeležencev mora organizacija upravičenka vnesti splošne informacije o udeležencu in vrsti mobilnosti, ki jo bo izvedel (npr. ime udeleženca, državo gostiteljico, trajanje mobilnosti itd.), v orodje za mobilnost (Mobility Tool+). Orodje za mobilnost bo zagotavljalo podporo pri izvajanju aktivnosti mobilnosti za upravičence programa Erasmus+. Organizacija upravičenka je odgovorna tudi za posodabljanje podatkov v orodju za mobilnost ob kakršni koli spremembi v zvezi z udeleženci ali aktivnostmi v življenjskem ciklu projekta mobilnosti. Upravičenci bodo lahko z orodjem za mobilnost ustvarili vnaprej izpolnjena poročila na podlagi vnesenih informacij. V orodju za mobilnost bodo na voljo tudi poročila, ki jih bodo izpolnili udeleženci mobilnosti. Več informacij o orodju za mobilnost ter o dostopu do njega bo zagotovljenih v sporazumu o nepovratnih sredstvih med nacionalno agencijo in upravičencem.

3. Po mobilnosti

A: Priznavanje učnih izidov

Vključeni organizaciji pošiljateljica in gostiteljica bi se ob koncu mobilnosti morali dogovoriti o izdaji potrdila o mobilnosti Europass. Za več informacij o tem postopku glej spletišče Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/sl

B: Poročanje

Ob koncu obdobja v tujini morajo vsi člani osebja, ki so opravili aktivnost mobilnosti, izpolniti in predložiti končno poročilo. Od osebja, ki ne predloži poročila, se lahko zahteva, da delno ali v celoti povrne prejeta nepovratna sredstva EU. Povračilo se ne zahteva, če člani osebja niso mogli dokončati načrtovanih aktivnosti v tujini zaradi višje sile. Šola pošiljateljica ali koordinator nacionalnega konzorcija za mobilnost poroča o takih primerih in nacionalna agencija jih mora pisno odobriti.