Cuprins
Căutați în ghid

Proiect De Mobilitate A Personalului Din Domeniul Învățământului Școlar

Proiectele de mobilitate permit școlilor să le ofere profesorilor și altor cadre didactice oportunități și stimulente pentru a dobândi noi competențe legate de nevoile școlii. Conducerea școlii trebuie să joace un rol activ în planificarea, susținerea și monitorizarea proiectului de mobilitate.

Pentru a asigura și a maximiza impactul acestor activități asupra dezvoltării profesionale a întregului personal, școlile trebuie să se asigure că, după mobilitate, competențele dobândite de către personalul acestora sunt bine diseminate în școală și integrate în practica de predare din școală.

Înainte de a candida, școlile ar trebui să reflecteze cu atenție la numărul de membri ai personalului care pot participa în mod realist pe durata proiectului (de exemplu, 1 sau 2 ani), la tipurile de activități în care s-ar implica aceștia și la modul în care activitățile pot fi urmărite eficient în școala de trimitere. În etapa de candidatură, organizațiile solicitante trebuie să furnizeze cifrele indicative, tipurile și țările de destinație ale activităților de mobilitate planificate.

În cazul în care agenția națională selectează proiectul de mobilitate și confirmă bugetul solicitat, beneficiarul poate începe selectarea participanților și organizarea detaliată a activităților.

1. Sprijin Organizatoric

Grantul pentru sprijin organizatoric este o contribuție la costurile suportate de către instituții în legătură cu activitățile de sprijinire a mobilității personalului. De exemplu:

 • pregătirea și monitorizarea planului de dezvoltare europeană;
 • acorduri organizatorice cu instituțiile partenere (în special în cazul misiunilor de predare și de observare directă la locul de muncă);
 • furnizarea de informații și asistență pentru personal;
 • selecția personalului pentru activități de mobilitate;
 • pregătirea acordurilor de mobilitate pentru a asigura calitatea și recunoașterea activităților de mobilitate;
 • pregătire lingvistică și interculturală pentru personalul participant la activitățile de mobilitate;
 • facilitarea integrării în școală a personalului în intrare participant la activitățile de mobilitate;
 • asigurarea mentoratului și a supravegherii eficiente pentru participanții la acțiunea de mobilitate;
 • sprijinirea reintegrării participanților la acțiunea de mobilitate și valorificarea noilor competențe dobândite în beneficiul școlii, al cadrelor didactice și al elevilor.

2. Înainte De Perioada De Mobilitate

A: Planul De Dezvoltare Europeană

Înainte de a candida, o școală sau un coordonator al unui consorțiu național de mobilitate trebuie să elaboreze un plan de dezvoltare europeană, care face parte din formularul de candidatură. Această secțiune indică modul în care activitățile de mobilitate planificate se înscriu într-o strategie mai largă și pe termen lung de dezvoltare și modernizare a școlii (școlilor) implicate în proiect.

Planul de dezvoltare europeană va fi o parte importantă a evaluării cererilor de grant și ar trebui să ofere informații cu privire la:

 • nevoile școlii (școlilor) în ceea ce privește dezvoltarea și internaționalizarea calității (de exemplu, în ceea ce privește competențele de gestionare, competențele personalului, noi metode sau instrumente de predare, dimensiunea europeană, competențele lingvistice, programa de învățământ, organizarea predării, formării și învățării, consolidarea legăturilor cu instituțiile partenere) și modul în care activitățile planificate vor putea răspunde acestor nevoi;
 • impactul preconizat asupra elevilor, cadrelor didactice și altor categorii de personal, precum și asupra școlii în general;
 • modul în care școlile vor integra competențele și experiențele dobândite de către personalul lor în programa lor de învățământ și/sau în planul de dezvoltare școlară;
 • modul în care va fi utilizată inițiativa eTwinning în legătură cu activitățile de mobilitate planificate, dacă este cazul (a se vedea secțiunea de mai jos).

B: eTwinning

eTwinning promovează colaborarea și crearea de rețele între școlile din Europa, prin folosirea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC). Inițiativa oferă orientare, idei și instrumente pentru a facilita stabilirea de parteneriate între școli și inițierea de proiecte de colaborare în orice domeniu.

În legătură cu un proiect de mobilitate, eTwinning permite:

 • identificarea de potențiali parteneri/organizații gazdă în străinătate și colaborarea cu aceștia (acestea) înainte de a solicita finanțarea, pentru a îmbunătăți calitatea și impactul proiectelor planificate;
 • utilizarea instrumentelor de proiect disponibile pentru a pune în aplicare mai multe proiecte strategice și a valorifica mai bine contribuțiile partenerilor;
 • pregătirea personalului care pleacă în străinătate, de exemplu, prin comunicare cu organizația de primire (învățarea mai multor lucruri despre țara de destinație și despre organizația gazdă, discutarea și stabilirea activităților care urmează să fie desfășurate), participarea la evenimente de învățare online legate de mobilitate;
 • cooperarea intensă între toate școlile implicate în timpul și după încheierea proiectului de mobilitate a personalului.

Pentru a folosi eTwinning nu este necesară nicio cerere oficială, tot ceea ce trebuie să facă școlile este să se înregistreze pe portalul eTwinning: http://www.etwinning.net.Portalul european eTwinning este un site multilingv care oferă instrumente și servicii de colaborare prin intermediul cărora profesorii se pot înregistra, pot identifica parteneri și pot lucra împreună cu aceștia. De asemenea, portalul servește ca un punct de întâlnire unde toți profesorii interesați pot să facă schimb de resurse, să discute și să identifice școli partenere.

eTwinning sprijină școlile atât la nivel european, prin intermediul Serviciului central de asistență, cât și la nivel național, prin centrele naționale de asistență. Toate cadrele didactice pot beneficia de serviciile, formarea, recunoașterea și instrumentele oferite de serviciile de asistență eTwinning la nivel european și național. Pentru mai multe informații despre aceste servicii, a se vedea secțiunea „Ce alte organisme sunt implicate în punerea în aplicare a programului?” din partea A a prezentului ghid.

C: Condiții De Participare Pentru Personal

Selecție

Școala de trimitere este responsabilă de selectarea personalului care participă la activitățile de mobilitate. Procesul de selecție trebuie să fie echitabil, transparent, coerent și documentat și va fi pus la dispoziția tuturor părților implicate. Profilul participanților trebuie să corespundă criteriilor de eligibilitate stabilite în partea B din prezentul ghid. Școala de trimitere trebuie să definească procedura de selecție, de exemplu, modul în care personalul va fi invitat să depună cererile de participare, documentația pe care trebuie să o prezinte solicitanții și modul în care aceasta va fi prelucrată.

Școala trebuie să definească criteriile care trebuie luate în considerare în procesul de selecție. Criterii generale ar putea fi: motivația, claritatea obiectivelor în materie de mobilitate, dorința de a împărtăși experiența la întoarcere. Este recomandată constituirea unui comitet de selecție, care ar putea implica, de asemenea, persoane externe, mai degrabă decât lăsarea deciziei în seama unui singur membru al personalului.

În plus față de aceste criterii generale, pot exista criterii specifice legate de natura sau de scopul proiectului de mobilitate (de exemplu, relevanța activităților planificate de către un membru individual al personalului pentru nevoile școlii și alte criterii definite de școală).

Atât criteriile generale, cât și criteriile specifice trebuie să fie convenite și împărtășite de către toți cei implicați în procesul de selecție și ar trebui să fie comunicate în mod clar solicitanților. Împărtășirea și discutarea criteriilor de selecție, precum și explicarea lor organizației gazdă pot facilita pregătirea activităților. Ar trebui să existe o evidență scrisă a procesului de selecție, în cazul unor eventuale reclamații interne.

 

Acordul De Mobilitate

WDupă ce este selectat, participantul trebuie, cu ajutorul școlii de trimitere (și al organizației partenere, în cazul în care mobilitatea este o misiune de predare sau de observare directă la locul de muncă), să își exprime acordul în mod oficial cu privire la tipul și conținutul formării pe care o va urma, să clarifice modul în care se va pregăti pentru formare, modul în care cunoștințele/competențele dobândite vor fi diseminate în școală și în afara școlii și care vor fi beneficiile participării la nivel instituțional și individual.

De asemenea, participanții trebuie să stabilească modul de evaluare și de recunoaștere a formării de către școala de trimitere. Acest acord trebuie încheiat înainte de începerea unei activități de mobilitate. Scopul său principal este de a asigura că așteptările școlii de trimitere, ale organizației gazdă și ale participantului sunt clare și că șederea în străinătate are sens.

 

Instrumentul De Mobilitate (Mobility Tool+)

Cel mai devreme la selecția participanților, organizația beneficiară trebuie să codifice informații generale cu privire la participant și la tipul activității de mobilitate pe care o va efectua acesta (de exemplu, numele participantului, destinația, durata mobilității etc.) în instrumentul de mobilitate. Instrumentul de mobilitate va sprijini beneficiarul în gestionarea activităților de mobilitate Erasmus+. De asemenea, organizația beneficiară este responsabilă de actualizarea instrumentului de mobilitate cu orice schimbare care a avut loc în ceea ce privește participanții sau activitățile pe durata de viață a proiectului de mobilitate.

Beneficiarii vor fi în măsură să genereze rapoarte completate în prealabil din instrumentul de mobilitate, pe baza informațiilor pe care le-au furnizat. Instrumentul de mobilitate va genera, de asemenea, rapoarte care urmează să fie completate de participanții la activitățile de mobilitate. Mai multe informații despre instrumentul de mobilitate și modul în care acesta poate fi accesat vor fi furnizate în acordul de grant încheiat între agenția națională și beneficiar.

3. După Perioada De Mobilitate

A: Recunoașterea Rezultatelor Învățării

Organizația de trimitere și organizația gazdă implicate ar trebui să convină asupra eliberării unui certificat de mobilitate Europass la sfârșitul mobilității. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se poate proceda, consultați site-ul Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home

B: Raportarea

La sfârșitul perioadei petrecute în străinătate, toți membrii personalului care au desfășurat o activitate de mobilitate au obligația să completeze și să prezinte un raport final. Cei care nu reușesc să prezinte raportul pot fi obligați să ramburseze parțial sau integral grantul UE primit. Rambursarea nu se solicită atunci când un membru al personalului a fost împiedicat să își finalizeze activitățile planificate în străinătate din cauza unui caz de forță majoră. Astfel de cazuri sunt raportate de către școala de trimitere sau de coordonatorul consorțiului național de mobilitate și sunt supuse aprobării scrise din partea agenției naționale.