Spis treści
Szukaj w przewodniku

Projekty mobilności kadry edukacji szkolnej

Dzięki projektom mobilności szkoły mogą zaoferować swoim nauczycielom i pozostałej kadrze pedagogicznej możliwości i zachęty w zakresie zdobywania nowych kompetencji odpowiadających potrzebom szkoły. Kierownictwo szkoły powinno brać czynny udział w planowaniu i wspieraniu projektu mobilności oraz w związanych z nim działaniach następczych.

Aby zapewnić i zwiększyć wpływ takich działań na doskonalenie zawodowe wszystkich pracowników, szkoły powinny dopilnować, aby po zakończeniu okresu mobilności kompetencje nabyte przez ich kadrę zostały odpowiednio upowszechnione w całej szkole i wykorzystane w praktyce dydaktycznej.

Przed złożeniem wniosku szkoły powinny dokładnie rozważyć, ilu pracowników może – realnie rzecz ujmując – uczestniczyć w projekcie w czasie jego trwania (tj. przez jeden rok lub dwa lata), w jakich działaniach uczestniczyliby wspomniani pracownicy oraz jak można skutecznie zapewnić kontynuację tych działań w macierzystej szkole. Na etapie składania wniosków organizacje składające wnioski będą musiały przedstawić orientacyjną liczbę i rodzaje planowanych działań dotyczących mobilności oraz kraje, w których takie działania mają być realizowane.

Jeżeli agencja narodowa wybierze dany projekt mobilności i zatwierdzi wnioskowany budżet, beneficjenci mogą rozpocząć procedurę wyboru uczestników oraz szczegółową organizację działań.

1. Wsparcie organizacyjne

Dofinansowanie na wsparcie organizacyjne stanowi wkład w koszty ponoszonymi przez instytucje w związku z działaniami służącymi wsparciu mobilności kadry. Na przykład:

 • przygotowanie Europejskiego Planu Rozwoju i związane z nim działania po zakończeniu projektu;
 • ustalenia organizacyjne z instytucjami partnerskimi (głównie w przypadku staży towarzyszących i prowadzenia zajęć dydaktycznych);
 • oferowanie kadrze informacji i pomocy;
 • wybór pracowników do działań dotyczących mobilności;
 • przygotowanie porozumień o mobilności służących zapewnieniu jakości i uznawalności działań dotyczących mobilności;
 • językowe i międzykulturowe przygotowanie pracowników uczestniczących w projekcie mobilności;
 • ułatwienie integracji pracowników po ich powrocie z mobilności w danej szkole;
 • zapewnienie rozwiązań dotyczących efektywnej opieki pedagogicznej i nadzoru dla uczestników projektu mobilności;
 • wsparcie reintegracji uczestników projektu mobilności i wykorzystywanie zdobytych przez nich nowych kompetencji na rzecz danej szkoły, kadry pedagogicznej i uczniów.

2. Przed okresem mobilności

a. Europejski plan rozwoju

Przed złożeniem wniosku szkoła lub koordynator krajowego konsorcjum muszą opracować Europejski plan rozwoju, stanowiący część wniosku. W niniejszym podrozdziale wskazano, w jaki sposób planowane działania dotyczące mobilności wpisują się w szerszą, długoterminową strategię rozwoju i modernizacji szkoły lub szkół zaangażowanych w projekt.

Europejski plan rozwoju jest ważnym elementem oceny wniosków i powinien zawierać informacje dotyczące:

 • potrzeb szkoły lub szkół pod względem poprawy jakości ich pracy i rozwoju współpracy międzynarodowej (np. w zakresie umiejętności zarządzania, umiejętności i kwalifikacji pracowników, nowych narzędzi lub metod nauczania, wymiaru europejskiego, umiejętności językowych, programu nauczania, organizacji nauczania, szkoleń i uczenia się, wzmocnienia powiązań z instytucjami partnerskimi) oraz sposobu, w jaki działania te przyczynią się do spełnienia ich zidentyfikowanych potrzeb;
 • oczekiwanego wpływu na uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników oraz na szkołę jako całość;
 • sposobu, w jaki szkoła włączy zdobyte doświadczenia i nabyte kompetencje swoich pracowników do programu nauczania lub planu rozwoju;
 • w stosownych przypadkach – sposobu korzystania z eTwinning w związku z planowanymi działaniami dotyczącymi mobilności (zob. podrozdział poniżej).

b. eTwinning

eTwinning promuje współpracę i tworzenie sieci szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Oferuje doradztwo, pomysły i narzędzia, dzięki którym szkoły mogą w prosty sposób nawiązywać partnerstwa i rozpoczynać projekty współpracy w różnych dziedzinach.

W związku z projektem mobilności eTwinning umożliwia:

 • znalezienie za granicą potencjalnych partnerów lub organizacji przyjmujących oraz podjęcie z nimi współpracy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w celu poprawy jakości i oddziaływania planowanych projektów;
 • korzystanie z dostępnych narzędzi projektowych w celu wdrożenia bardziej strategicznych projektów i lepszego wykorzystania wkładu wnoszonego przez partnerów;
 • przygotowanie kadry wyjeżdżającej, na przykład w ramach komunikacji z organizacją przyjmującą (zdobycie dodatkowej wiedzy na temat kraju przyjmującego i organizacji przyjmującej, omówienie i uzgodnienie planowanych działań), uczestnictwo w wydarzeniach z zakresu uczenia się online związanych z mobilnością;
 • intensywną współpracę między wszystkimi szkołami zaangażowanymi w realizację projektu mobilności kadry w jego trakcie i po jego zakończeniu.

Korzystanie z eTwinning nie wymaga żadnego formalnego zgłoszenia – szkoły rejestrują się po prostu na portalu eTwinning: https://www.etwinning.net/pl/pub/index.htm. Europejski portal eTwinning składa się z w pełni wielojęzycznych stron internetowych oferujących narzędzia i usługi w zakresie współpracy, za pomocą których nauczyciele rejestrują się, znajdują partnerów i prowadzą z nimi współpracę. Portal stanowi również platformę, na której wszyscy zainteresowani nauczyciele mogą dzielić się zasobami, prowadzić dyskusje i szukać szkół partnerskich.

eTwinning zapewnia wsparcie dla szkół zarówno na poziomie europejskim, za pośrednictwem Centralnego Biura Programu eTwinning, jak i na poziomie krajowym, za pośrednictwem Krajowego Biura Programu eTwinning. Wszyscy nauczyciele mogą korzystać z usług, szkoleń, uznawania i narzędzi oferowanych przez Krajowe Biuro Programu eTwinning i Centralne Biuro Programu eTwinning. Dalsze informacje na temat tych usług można znaleźć w podrozdziale „Kto odpowiada za realizację programu?” w części A niniejszego przewodnika.

c. Warunki uczestnictwa pracowników

Wybór

Szkoła wysyłająca odpowiada za wybór pracowników, którzy mają brać udział w działaniach dotyczących mobilności. Proces wyboru musi być uczciwy, przejrzysty, spójny i udokumentowany, a także dostępny dla wszystkich stron zaangażowanych w proces wyboru. Profil uczestników musi odpowiadać kryteriom kwalifikowalności określonym w części B niniejszego przewodnika. Szkoła wysyłająca powinna określić procedurę wyboru, tj. sposób, w jaki kadra zostanie zaproszona do zgłaszania wniosków, dokumenty, jakie muszą przedstawić wnioskodawcy, oraz sposób rozpatrywania takich dokumentów.

Szkoła powinna określić kryteria, które należy uwzględnić w procesie wyboru. Ogólne kryteria mogą obejmować: motywację, wyraźnie określone cele mobilności, gotowość dzielenia się uzyskanym doświadczeniem po powrocie. Zdecydowanie zaleca się, aby decyzji nie podejmował samodzielnie jeden pracownik, lecz aby utworzono komisję selekcyjną, w której mogłyby również zasiadać osoby z zewnątrz.

Oprócz wspomnianych ogólnych kryteriów można również określić kryteria szczegółowe związane z charakterem lub celem danego projektu mobilności (tj. adekwatność działań planowanych przez poszczególnych pracowników dla potrzeb szkoły oraz inne kryteria określone przez szkołę).

Zarówno kryteria ogólne, jak i szczegółowe muszą być zatwierdzone i stosowane przez wszystkie osoby zaangażowane w proces wyboru, a także muszą zostać w wyraźny sposób przekazane wnioskodawcom. Poinformowanie organizacji przyjmującej o kryteriach wyboru i ich uzasadnieniu oraz omówienie ich z tą organizacją może ułatwić opracowanie działań. Na wypadek wewnętrznych skarg należy prowadzić pisemną dokumentację procesu wyboru.

 

Porozumienie o programie mobilności

Kiedy uczestnik zostanie wybrany, powinien – przy wsparciu ze strony szkoły wysyłającej (i organizacji partnerskiej w przypadku staży towarzyszących lub prowadzenia zajęć dydaktycznych) – wyrazić formalną zgodę na rodzaj i treść szkolenia, jakie ma odbyć, a także wyjaśnić sposób, w jaki przygotuje się do takiego szkolenia, sposób upowszechnienia zdobytej wiedzy i nabytych kompetencji w szkole i poza nią oraz kwestię, jakie korzyści z uczestnictwa zostaną odniesione na szczeblu instytucjonalnym i indywidualnym. Muszą oni również uzgodnić, w jaki sposób szkolenie zostanie ocenione i uznane przez szkolę wysyłającą. Porozumienie to należy zawrzeć przed rozpoczęciem działania dotyczącego mobilności. W ramach porozumienia szkoła wysyłająca, organizacja przyjmująca i uczestnik mają przede wszystkim wyjaśnić oczekiwania i dopilnować, aby pobyt za granicą miał istotne znaczenie.

 

Narzędzie Mobility Tool+

Jak najwcześniej po wyborze uczestników organizacja będąca beneficjentem musi zakodować w narzędziu Mobility Tool+ ogólne informacje na temat uczestnika oraz rodzaju prowadzonego przez niego działania dotyczącego mobilności (np. imię i nazwisko uczestnika, cel podróży, czas trwania mobilności itp.). Mobility Tool+ będzie wspierać beneficjenta w zarządzaniu działaniami Erasmus+ dotyczącymi mobilności. Organizacja będąca beneficjentem jest również zobowiązana do aktualizacji danych w narzędziu Mobility Tool+ w przypadku zajścia jakichkolwiek zmian dotyczących uczestników lub działań w czasie trwania danego projektu mobilności. Korzystając z narzędzia, beneficjenci będą mogli generować sprawozdania wypełnione wstępnie na podstawie informacji, które wprowadzili do narzędzia.

Mobility Tool+ będzie również generować sprawozdania przeznaczone do wypełnienia przez uczestników działań dotyczących mobilności. Dalsze informacje o narzędziu Mobility Tool+ oraz o dostępie do niego zostaną zawarte w umowie finansowej między narodową agencją a beneficjentem.

3. Po okresie mobilności

a. Uznawanie efektów kształcenia

Na koniec okresu mobilności zaangażowana organizacja wysyłająca i organizacja przyjmująca powinny uzgodnić kwestię wydania dokumentu Europass–Mobilność. Dalsze informacje na temat sposobu postępowania można znaleźć na stronach internetowych Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home.

b. Sprawozdawczość

Na zakończenie pobytu za granicą wszyscy pracownicy, którzy wzięli udział w mobilności, są zobowiązani do wypełnienia i przedłożenia raportu końcowego. Uczestnicy mobilności, którzy nie przedłożą raportu, mogą zostać zobowiązani do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE. Zwrotu nie wymaga się od pracownika, który nie mógł ukończyć zaplanowanych działań za granicą ze względu na działanie siły wyższej. Takie przypadki są zgłaszane przez szkołę wysyłającą lub przez koordynatora krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności i podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez agencję narodową.